Použitie fluorovaných triazolov na prípravu liečiva na použitie na liečenie poruchy vybranej z afektívnych porúch a porúch pozornosti

Číslo patentu: 286775

Dátum: 20.04.2009

Autor: Schmutz Markus

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa použitie triazolovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na prípravu liečiva na liečenie afektívnych porúch a porúch pozornosti. Výhodnou zlúčeninou na uvedené použitie je 1-(2,6-difluórfenyl)metyl-1H-1,2,3-triazol-4-karboxamid, t. j. rufinamid.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 2. 2000 (13) Druh dokumentu 56(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 7. S. 2009 (51) Int. Cl. (2009) Vestník UPV SR č. S/2009(31) Číslo prioritnej prihlášky 09/259 911 A 61 K 31/4192 09/259 910 A 61 P 25/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 1. 3. 1999 i 1. 3. 1999 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRÍEMYSELNEHO organizácia priority US, US VLASTNICTVÍ (40) Dátum zverejnenia prihlášky 9. s. 2002 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR a. 05/2002(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 20. 4. 2009(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky 1225-2001(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 00/0 l 626(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 000/51577(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Použitie fluorovaných triazolov na prípravu liečiva na použitie na liečenie poruchy vybranej z afektívnych pnrúch a porúch pozornosti(S 7) Anotácia Opisuje sa použitie triazolovej zlúčeniny všeobecnéhovzorca (l) na pripravu liečiva na liečenie afektívnych po- / Nrúch a porúch pozomosti. Výhodnou zlúčeninou na uvede- Ph-CHŽ-Nne použitie je l-(2,6-difluórfenyl)metyl-lH-l,2,3-triazol-4- 2Vynález sa týka nových farmaceutických použití tluorovaných triazolov. Najmä sa vynález týka nových farmaceutických použití zlúčenín všeobecného vzorca (I)Ph je o-ílurovaný fenylový zvyšok, ktorý môže byt ďalej substituovaný jedným alebo dvoma atómami halogénu zvolenýmí z fluóru a chlóru, R je atóm vodika, karbamoylová skupina, N-(Cz-Cgalkanoylkarbamoylová skupina alebo N,N-di(C 1-C 4)alkylkarbamoylová skupina aZlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako aj spôsob ich výroby, sú známe napríklad z európskeho patentu č. 199 262. Tento patent opisuje taktiež použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na liečbu kŕčov rôzneho pôvodu, napríklad epilepsie.Podľa vynálezu sa teraz neočakávane zistilo, že zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú užitočné na liečbu porúch nálady vrátane bipolámych porúch nálady, a porúch pozomosti.Vzhľadom na ich behaviorálnu desinhibíciu ( obdobnú anxiolytickej/antidepresívnej) a sociotropnú účinnosť sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) užitočné pri liečbe afektívnych porúch vrátane bipolárnych porúch, napríklad manicko-depresívnych psychóz, extrémnych psychotických stavov, napr. mánie, schizofrénie a excesívnych výkyvov nálady, kde je žiaduca behavíorálna stabilizácia. Okrem toho sú zlúčeniny indikované pri ADHD (poruchy pozomosti sprevádzané hyperaktivitou) a pri iných poruchách pozomosti, napr. autizme, úzkostných stavoch, generalízovanej úzkosti a agorafóbii, ako aj pri behaviorálnych stavoch vyznačujúcich sa sociálnym utiahnutím, napr. negatívne symptómy.Vo výhodnej skupine všeobecného vzorca (I) na použitie podľa vynálezu je Ph o-tluórfenyl, 2,5-difluórfenyl, Ló-diiluórfenyl alebo Z-chlór-ó-tluórfenyl, R 1 je atóm vodika alebo karbamoylová skupina a R 2 je karbamoylová skupina. Obzvlášť výhodná je zlúčenina l-(2,6-diÍluórfenyl)metyl-lH-l,2,3-triazol-4-karboxamid.Pre indikácie uvedené pred týmto bude vhodné dávkovanie samozrejme rôzne v závislosti napríklad od použitej zlúčeniny, od hostiteľa, spôsobu podávania a povahy a závažnosti stavu, ktorý je liečený. Všeobecne sa však uvádza, že sa u zvierat dosahujú vyhovujúce výsledky pri dennej dávke asi od 1 asi do 50 mg/kg telesnej hmotnosti živočícha. U väčších cicavcov, napríklad ľudí je indikovaná denná dávka v rozmedzí asi od 50 asi do 3500 mg zlúčeniny podľa vynálezu vhodne podanej napríklad v rozdelených dávkach až štyrikrát za deň.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa môžu podávať ľubovoľným spôsobom, napríklad orálne, napr. vo forme tabliet alebo toboliek, alebo parenterálnc, napríklad vo forme ínjekčných roztokov alebo suspenzíí.Vynález sa taktiež týka farmaceutických prípravkov obsahujúcich zlúčeninu všeobecného vzorca (I) v spojení najmenej s jedným farmaceutickým nosičom alebo riedidlom, na požitie pri liečbe porúch nálady a sústredenia. Takéto prípravky sa môžu vyrobiť obvyklým spôsobom. Jednotkové dávkovacíe formy môžu obsahovať napríklad asi od 10 mg asi do 1500 mg zlúčeniny všeobecného vzorca (I).Napríklad tablety, z ktorých každá obsahuje 50 mg, alebo filmom potiahnuté tablety, z ktorých každá obsahuje 100 mg l-(2,6-diÍluórfenyl)metyl-lH-l,2,3-tIiazol-4-karboxamidu, sa môžu pripraviť spôsobom opísaným v príkladoch 15 a 16 EP 199262.Vynález sa ďalej týka použitia zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na výrobu farmaceutického prípravku na liečbu porúch nálady a sústredenia.Ďalej sa vynález týka spôsobu liečby porúch nálady a sústredenia u pacienta, u ktorého je takáto liečba indikovaná, ktorý spočíva v podávaní terapeuticky účinného množstva zlúčeniny všeobecného vzorca (I) tomuto pacientovi.Účinnosť zlúčenín všeobecného vzorca (I) pri liečbe porúch nálad a sústredení je preukázaná napríklad v nasledujúcich testoch vhodných na detekciu liečiv, ktoré majú potenciálne behaviorálne disihibítomé a/alebo sociotropné účinky, ktore sa považujú za relevantné pre vyliečenie zo sociálneho utiahnutia, čo je podstatný znak depresie a s ňou spojených psychiatrických stavov.a) Test s platformou do polovice uzavretouTento test je v zásade opísaný v Psyehopharmacology, 1986, 89231-37.Skupinám 12 samčích myší OF 1 sa podá l hodinu pred testovaním na platforme nosič substancie. Prístroj pozostáva z transparentnej platfonny perforovanej 25 rovnako od seba vzdialenými l cm otvormi. Platforma je rozdelená na rovnaké polovice 15 cm vysokou, polopravouhlou stenou uzatvárajúcou jednu polovicu platformy, pričom druhá polovica má otvorené okraje. Celá platforma spočíva na štyroch 15 cm vysokých nohách. Čiara podľa stredu prebieha od okraja jednej steny k okraju protiľahlej steny. Pokus spočíva v umiestnení myší na stredovú čiaru a zaznamenania jej správania počas 5 minút, keď skúma platformu. Zaznamenávajú sa najmä stredné frekvencie a trvanie behaviorálnych prvkov a stanovia sa štatistické porovnania použitím Kruskal-Wallisovho H testu nasledovaného párovými porovnaniami medzi kontrolnou a liečenou skupinou použitím Mann-Whitneyovho U-testu. Sú uvedene pravdepodobnosti (p/ 0,05) s dvomi možnosťami.V dávkach asi 0,3 až asi 10 mg/kg p.o. zvyšujú zlúčeniny všeobecného vzorca (l) významne prieskumné správanie, ako natiahnutú pozíciu v strehu so zdvihnutou hlavou a zmenu miesta dopredu V otvorenej polovici platformy so znižujúcou sa frekvenciou stacionámych prvkov, ako je sedenie ticho a inaktivita v uzavretej polovici platformy.Tento test je v zásade opísaný v Triangle, 1982, 2195-105 a J .Clinľsychiatry, 1994, 559 (dodatok B) 4-7.Myšiam votrelcom, zostaveným do skupiny sa podá substancia alebo nosič l hodinu pred tým, ako sa privedú do styku počas 6 minút s neošetrenou izolovanou, agresívnou myšou (usadlou) v neutrálnej klietke. Každá skupina pozostávala z 8 myši. Sociálne stretnutie sa natočí na video a pozorovateľ zaznamená výskyt a trvanie cez 60 behaviorálnych prvkov zahŕňajúcich nesociálne a sociálne formy správania zvierat. Zaznamená sa frekvencia, trvanie aprípadne následnosť prvkov správania. Stredná frekvencia a trvanie prvkov správania sa zaznamenajú pre každú kategóriu auskutočnía sa štatistické porovnania použitím Kruskal-Wallisovho testu H, nasledovaného párovými porovnaniami kontrolných a ošetrených skupín použitím Mann-Whitneyovho U testu. Sú uvedené pravdepodobnosti (p/ 0,5) dvomi možnosťami.V dávkach asi l až asi 10 mg/kg p.o. zvyšujú zlúčeniny všeobecného vzorca (l) výrazne nesociálne správanie a sociálny prieskum u ošetrenej myši votrelca pri znížení defenzívnej ambivalencie, zastavení úteku a úniku.l. Použitie zlúčeniny vzorca (I)Ph je o-flurovaný fenylový zvyšok, ktorý môže byt ďalej substítuovaný jedným alebo dvoma atómami halogénu zvolenými zo skupiny pozostávajúcej z iluóru a chlóruRI je atóm vodíka, karbamoylová skupina, N-(Cz-Cgalkanoylkarbamoylová skupina alebo MNdĺ(CC 4)a 1kylkarbamoylová skupina a R 2 je karbamoylová skupina, N-(Cz-Cs)alkanoylkarbarnoylová skupina alebo MN-dztCj-Cgalkylkarbamoylová skupina, na pripravu liečiva na použitie na liečenie poruchy vybranej z afektívnych porúch a porúch pozornosti.2. Použitie podľa nároku l, vyz n a č uj ú c e s a tluórfenyDmetyl- lH- l ,2,3-triazol-4-karboxainid.3. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že liečivo je na použitie na liečenie poruchy vybranej z afektívnych porúch.4. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a liečenie poruchy vybranej z bipolámych porúch.5. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a liečenie poruchy vybranej z bipolárnych porúch nálady.6. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e s a liečenie poruchy vybranej z extrérrmych psychotických stavov.7. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e s a liečenie poruchy vybranej z manicko-depresivnych psychóz.8. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že liečivo je na použitie na liečenie poruchy vybranej z mánie.9. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č uj ú e e s a t ý m , že poruchou je schizofrénia.10. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e z excesivnych výkyvov nálady, kde je žiaduca behaviorálna stabilizácia.11. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že liečivo je na použitie na liečenie sociálneho utiahnutia ako znaku depresie a súvisiacich psychiatrických stavov.12. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že liečivo je na použitie obdobné antidepresívnemu.13. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že liečivo je na použitie na liečenie sociálneho utiahnutia ako znaku psychiatrických stavov spojených s depresiou.14. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že porucha je Vybraná z porúch pozomosti.15. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že porucha je vybraná z porúch pozomosti sprevádzaných hyperaktivítou (ADHD) a iných porúch pozornosti.16. Použitie podľa nároku 15, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že porucha je Vybraná z porúch pozor nosti sprevádzaných hyperaktivítou (ADHD).17. Použitie podľa nároku 15, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že porucha je vybraná z porúch pozornosti iných ako poruchy pozomosti sprevádzané hyperaktivítou (ADHD).18. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že poruchou je autizmus.19. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že porucha je Vybraná z úzkostných stavov.20. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že poruchou je generalizovaná úzkosť.21. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že poruchou je agorafóbia.22. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e s a z behaviorálnych stavov vyznačujúcich sa sociálnym utiahnutím.23. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e z negatívnych symptómov.24. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že denná dávka lieku je od l do 50 mg zlúčeniny vzorca (I) na kg telesnej hmotnosti.25. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e dávka lieku je od 50 mg do 3500 mg zlúčeniny vzorca (I).26. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že denná dávka lieku je podávaná v až štyroch rozdelených dávkach.27. Použitie podľa nároku l alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a dávkovej forme.28. Použitie podľa nároku 27, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že liekje vo forme tablety.29. Použitie podľa nároku 27, V y z n a č u j ú c e s a tý m , že liekje vo forme kapsuly.30. Použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že liekje V parenterálnej dávkovej forme.31. Použitie podľa nároku 30, V y z n a č uj ú c e s a t ý m ,že liekje vo forme ínjekčného roztoku.t ý m , že zlúčeninou vzorca (l) je 1-(2,6-di t ý m , že liečivo je na použitie nat ý m , že liečivo je na použitie nat ý m , že liečivo je na použitie nat ý m ,že liečivo je na použitie nas a tý m, že porucha je vybranát ý m , že porucha je vybranás a t ý m , že porucha je Vybranás a tý m, že pre človeka dennátm , že liek je V perorálnej

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4192

Značky: přípravu, poruchy, triazolov, použitie, liečenie, pozornosti, liečivá, poruch, vybranej, afektívnych, fluorovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-286775-pouzitie-fluorovanych-triazolov-na-pripravu-lieciva-na-pouzitie-na-liecenie-poruchy-vybranej-z-afektivnych-poruch-a-poruch-pozornosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie fluorovaných triazolov na prípravu liečiva na použitie na liečenie poruchy vybranej z afektívnych porúch a porúch pozornosti</a>

Podobne patenty