Spôsob výroby telesa spojky metódou práškovej metalurgie

Číslo patentu: 286516

Dátum: 12.11.2008

Autor: Grundner Alois

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe výroby telesa spojky metódou práškovej metalurgie teleso spojky obsahuje veniec zubov (3) spojky, ktorých boky (5) presahujú klinovité čelné plochy. Tvarované teleso vybavené zubami (3) spojky, klinovitými čelnými plochami (4), ale s bokmi (5) zubov paralelnými s osou, sa lisuje zo sintrovacieho prášku a sintruje sa na polotovar. Zuby (3) spojky polotovaru sa podrobia axiálnemu tvarovaniu tlakom medzi dvoma formovacími nástrojmi (9, 10) jednak na vytvorenie klinovitých čelných plôch (4), a jednak na vytvorenie korekcie profilu bokov zubov. Na zlepšenie spôsobu výroby sa pri tvarovaní lisovaním na vytvorenie korekcie profilu bokov (5) zubov v prechodovej oblasti medzi bokmi zubov a klinovitými čelnými plochami (4) vtlačí boky zubov presahujúca v deliacej ploche formovacieho nástroja uložená príruba (7) so zaobleným prechodom ku klinovitým čelným plochám (4) v bokoch zubov (3) telesa spojky (1).

Text

Pozerať všetko

SK PATENTOVÝ SPIS 286516(22) Dátum podania prihlášky 18. 7. 2000 (13) Druh dokumentu B 6(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 29. 7. 1999 B 211( 1/28(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority AT PRIEMYSELNEHO (40) Dátum zverejnenia prihlášky o. 11. 2002 VLASTNICTVA Vestník UPV SR o. 11/2002 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(47) Dátum sprístupnenie patentu verejnosti 12. 11. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/AT 00/00 l 99(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 01/08838(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ MIBA SINTERMETALL AKTIENGESELLSCHAFT, Laakirchen, AT(54) Názov Spôsob výroby telesa spojky metódou práškovej metalurgiePri spôsobe výroby telesa spojky metódou práškovej meta lurgie teleso spojky obsahuje veniec zubov (3) spojky, kto rých boky (5) presahujú klinovité čelné plochy. Tvarovane 5 »jo teleso vybavené zubami (3) spojky, klinovitými čelnýmilisuje zo sintrovacieho prášku a sintruje sa na polotovar.Zuby (3) spojky polotovaru sa podrobia axiálnemu tvaro vaníu tlakom medzi dvoma formovacimi nástrojmi (9, 10)jednak na vytvorenie klinovitých čelných plôch (4), a jed- 3 nak na vytvorenie korekcie profilu bokov zubov. Na zlep šenie spôsobu výroby sa pri tvarovani lisovanim na vytvo renie korekcie profilu bokov (5) zubov v prechodovej ob- 7 lasti medzi bokmi zubov a klinovitými čelnými plochami(4) vtlačí boky zubov presahujúca v deliacej ploche formo- 8vacieho nástroja uložená príruba (7) so zaobleným prechodom ku klinovitým čelným plochám (4) V bokoch zubovVynález sa týka spôsobu výroby telesa spojky práškovometalurgickým spôsobom, s vencom zubov spojky, ktorých boky vychádzajúce z klinovitých čelných plôch tieto presahujú, pričom tvarované teleso vybavené zubami spojky, klinovitými čelnými plochami, ale s bokmi zubov paralelnýrni s osou, sa lisuje zo sintrovacieho prášku a sintruje sa na polotovar, ktorého zuby spojky sa podrobujú korekcii profilu (v zmysle vytvorenia tzv. súdkovitosti) bokov zubov axíálnym lisovaním medzi dvoma formovacimi nástrojmi jednak pre klinovité čelné plochy a jednak pre korekciu profilu bokov zubov.Teleso spojky na radenie pri automobiloch je vybavené vencom zubov, ktoré spolupôsobia s čeľusťami zasúvacej objímky. Na tento účel vytvárajú zuby spojky na strane priliehajúcej k zasúvacej objímke strechovite prebiehajúce, klinovité čelné plochy, ktoré uľahčujú zachytenie čeľustí zasúvacej objímky vo venci zubov spojky. Pomocou korekcie profilu bokov zubov telesa spojky sa zabezpečí poloha záberu. Aby sa vyhlo obrábamu s oddeľovaním triesok (obrábaniu rezaním) klinovitých čelných plôch a korekcii profilu bokov zubov, bolo už navrhnuté (DE 38 39 800 Al), tieto telesá spojky vyrábať práškovo metalurgicky, pričom zo sintrovacieho prášku sa vylisuje výlisok so zubami spojky, ktore síce majú klinovité čelné plochy, ale boky zubov sú paralelné s osou. Po sintrovacom postupe sa polotovar kalibruje medzi dvoma tvarovacími nástrojmi, a to súčasne s korekciou profilu bokov zubov venca. Na tento účel sa polotovar vloží do tvarovacej fonny tvoriacej spodný raznik pre klinovité čelné plochy, skôr ako sa horný razník tvoriaci pre korekciu profilu bokov zubov potrebnú negatívnu formu, zatlačí oproti spodnému razníku, pričom boky zubov spojky sa podrobia zodpovedajúcemu lisovaniu. Nevýhodou pri tomto známom spôsobe výroby je však to, že deliace úrovne medzi tvarovacími nástrojmi nesú so sebou nebezpečie vzniku výronkov v prechodovej oblasti medzi klinovitými čelnýrni plochami a korekciami profilov bokov zubov, takže tieto telesá spojky sa musia podrobiť ešte ďalšiemu opracovaníu, aby sa zaistila výroba zubov spojky bez výronkov.Úlohou vynálezu je vyriešenie práškovometalurgického spôsobu výroby telesa spojky s vencom zubov,vytvorených v úvode opísaným spôsobom tak, že tvarovanie lisovaním sintrovaného polotovaru s korekciou profilu bokov zubov môže zakončit mechanický forrnovací postup, takže sa ušetrí ďalšie opracovanie vzťahujúce sa na formu.Vynález rieši túto úlohu tým, že pri tvarovaní bokov zubov lisovaním v prechodnej oblasti medzi bokmi zubov a klinovitými čelnýrni plochami sa vtlačí bočne presahujúca v deliaccj ploche tvarovacieho nástroja ležiaca priruba so zaokrúhleným prechodom ku klínovítým, čelným plochám v bokoch zubov spojky.Pomocou vtlačenia bočne presahujúcej príruby, sa zabráni v prechodovej oblasti od klinovitých čelných plôch k bokom zubov spojky, výronkovému hromadeniu materiálu obmedzujúcemu záberový pohyb čeľustí zasúvacej objímky, a zároveň uvedené vtlačenie pri tvarovaní lisovaním zabezpečí zaoblený prechod príruby,uloženej v deliaccj úrovni tvarovacieho nástroja k pripojeným klinovitým čelným plochám, takže sa môže zabezpečiť pre radenie výhodný plynulý prechod od klinovitých čelných plôch k prírube. Podstatné je, že pomocou vtlačenia presahujúcej príruby sa zabráni hromadeniu materiálu v tejto oblasti, pričom materiál zostane V elastickom stave, zároveň presahujúce príruby samotné nemajú vplyv na záberový pohyb čeľustí zasúvacej objímky vo venci zubov spojky.Pretože bočne vtlačenć príruby môžu zabrániť iba hromadeniu materiálu vznikajúcemu v smere čeľustí zasúvacej objímky, môže byť hĺbka prieniku nástroja vytvárajúceho prírubu len nepatme negatívne ovplyvnená. Musí sa však dosiahnuť dostatočný odstup príruby, aby sa tiež za podmienok sériového vyhotovenia dosiahol požadovaný účinok. Z tohto dôvodu sa odporúča vytlačiť príruby v prechodovej oblasti medzi bokmi zubov a klinovitýrni čelnými plochami zubov spojky s minimálnou výškou 0,0 l mm, pričom výhodná oblast je pri tvarovacích nástrojoch do 0,1 mm pre merateľnú výšku príruby.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 teleso spojky vyrobené spôsobom podľa vynálezu v zjednodušenom axiálnom pohľade.Obr. 2 rez spojkovým zubom podľa línie II-II obr. 1 vo väčšej mierke.Obr. 3 lisovacie zariadenie na tvarovanie lisovaním telesa spojky podľa obr. l v zjednodušcnom axiálnom reze.Obr. 4 výrez zubu spojky v oblasti prechodu od klinovitej čelnej plochy k boku zuba vnútri uzavretého tvarovacieho nástroja v pôdoryse na plochu hlavy vo veľmi zväčšenej mierke.Ako môžeme vidieť na obrázkoch l a 2, vykazuje vyrobene teleso spojky 1 veniec 2 zo zubov 3 spojky,ktoré tvoria na jednej čelnej strane strechovite vytvorené, klinovité čelné plochy 4, na ktoré sú pripojené boky 5 zubov so znázornenou korekciou profilu napríklad od 4 °. Klinovité čelné plochy 4 uľahčujú postup spojky cez zasúvaciu objímku, ktorej čeľuste 6 sa môžu posúvať pozdĺž týchto čelných plôch 4 do záberového postavenia, v ktorom korekcie profilu zubov zabraňujú neúmyselnému vysunutiu spojenia pri radeni. Ako je možné vidieť z bodkočiarkovane vyznačeného postavenia čeľusti na obr. 2, mohol by výronok, alebo hromadenie materiálu V prechodovej oblasti medzi klinovitými čelnými plochami 4 a bokmi 5 zabrániť postupu spojky, takže vytvoreniu takéhoto výronku pri vyhotovovaní telesa spojky sa musí zabrániť, ak sa nemá počitat s náročným ďalším opracovávaním venca zubov spojky. Na tento účel sa podľa obr. 4 v prechodovej oblasti klinovitých čelných plôch 4 k bokom 5 zubov vtlačí bočne presahujúca priruba 7, ktorá ponúka so zaobleným prechodom 8 plynulý prechod ku klinovitým čelným plochám 4.Tieto priruby 7 sa vyrobia spolu s korekciou profilu pomocou tvarovania lisovanim sintrovaného polotovaru pri jeho kalibrovaní, pričom v dôsledku elastického stavu materiálu je na zuboch 3 spojky po výrobe telesa spojky 1 presah priruby sotva pozorovateľný. Polotovar, ktorý vykazuje zuby 3 spojky s bokmi zubov paralelnýrrii s osou, sa vloží do lisu, ktorého spodný razník tvori forrnovací nástroj 9 na kalibrovanie klinovitých čelných plôch 4 spolu so zaobleným prechodom 8 a ktorého homý razník tvori formovací nástroj 10 na korekciu profilu bokov a presahujúcu prírubu 7. Ako je možné vidieť na obrázku 4, bočne presahujúca priruba 7 je uložená v deliacej oblasti 11 medzi formovacími nástrojmi 9 a 10, takže tvarovanim lisovanim na vytvorenie korekcie profilu boku sa vtlačia tiež priruby 7. Priruby 7 sa môžu pritom výhodne vtláčať s minimálnou výškou 0,0 l mm, pričom vzniká výhodná oblasť až 0,1 mm pre výšku priruby, merateľnú na formovacích nástrojoch 9, 10. Tvarovaním lisovanim na vytvorenie korekcie profilu boku sa teleso spojky 1 súčasne vnútri medzi obidvoma formovacími nástrojmi 9 a 10 vytvorenou zápustkou kalibruje, takže teleso spojky 1 po vybratí z lisovacieho zariadenia má konečnú formu. Aby sa zabezpečili potrebné tvrdosti, môže teleso spojky 1 po jeho kalibrácii sa ešte raz sintrovať, alebo podrobiť tepelnej úprave. Na tento účel môže byť už teleso spojky spojené s hnacim kolesom, aby sa toto hnacie koleso spoločne vystavilo tepelnej úprave.l. Spôsob výroby metódou práškovej metalurgie telesa spojky (l) s vencom (2) zubov (3) spojky, ktorých boky (5) vychádzajúce z klinovitých čelných plôch tieto presahujú, pričom tvarované teleso vybavené zubami (3) spojky, klinovitými čelnýrni plochami (4), ale s bokmi (5) zubov paralelnýrni s osou, sa lisuje zo sintrovacieho prášku a sintruje sa na polotovar, ktorého zuby (3) spojky sa podrobujú vytvoreniu korekcie profilu bokov zubov axiálnym lisovanim medzi dvoma fomiovacími nástrojmi (9, 10) jednak pre klinovité čelné plochy (4) a jednak pre korekciu profilu bokov zubov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri tvarovani lisovanim korekcie profilu bokov (5) zubov (3) V prechodovej oblasti medzi bokmi (5) zubov (3) a klinovitými čelnýrni plochami (4) sa vtlačí boky (5) zubov (3) presahujúca v deliacej ploche formovacieho nástroja uložená priruba (7) so zaobleným prechodom ku klinovitýrn čelným plochám (4) V bokoch (5) zubov (3) telesa spojky (l).2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že priruba (7) v prechodovej oblasti medzi bokmi (5) zubov (3) a klinovitými čelnýrni plochami (4) zubov (3) spojky (l) je vytvorená s presahom najmenej 0,0 l mm.

MPK / Značky

MPK: B22F 5/08, F16D 23/02, B21K 1/28

Značky: výroby, práškovej, tělesa, spojky, metalurgie, metodou, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-286516-sposob-vyroby-telesa-spojky-metodou-praskovej-metalurgie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby telesa spojky metódou práškovej metalurgie</a>

Podobne patenty