Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidifikácii, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorením do ich roztoku, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidifikácia sa uskutočňuje hydrogenuhličitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým, alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatým a následne hydrogenuhličitanom vápenatým. Po deacidifikácii alebo každom jej stupni sa papierový nosič vysuší najmenej počas 24 h. Následne sa zneutralizované papierové nosiče podrobia stabilizácii antioxidačným roztokom najmenej počas 5 min.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 12. 10. 2005 (13) Druh dokumentu B 6(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority PRIEMYSELNÉHO i ~ - - ~, (40) Datum zverejnenia prlhlasky 3. 5. 2007 VMSTNICŤVA Vestník UPV sa č. 5/2007 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(47) Dátum sprístupnenla patentu verejnosti 21. 8. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru V prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, SK(54) Názov Spôsob úpravy archívnych papierových nosičovSpôsob úpravy archivnyeh papierových nosičov po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidiflkácii, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorením do ich roztoku, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidifikácia sa uskutočňuje hydrogenuhličilanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým, alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatým a následne hydrogenuhličitanom vápenatým. Po deacidiflkácii alebo každom jej stupni sa papierový nosič vysuší najmenej počas 24 h. Následne sa zneutralizované papierové nosiče podrobia stabilizácii antioxidačným roztokom najmenej počas 5 min.Vynález sa týka spôsobu úpravy archívnych papierových nosičov deacidiñkáciou, stabilizáciou a následným spevnením.Archívne papierové nosiče, ktoré sa nachádzajú v zbierkach knižníc, archívov, múzeí a galérií podliehajú postupnému starnutiu vplyvom vznikajúcich degradačných procesov v papieri. Keďže tento proces najmä oxidačných a hydrolytických reakcií veľmi ovplyvňuje fyzikálne-mechanické, ale i chemické vlastnosti papiera a často vedie až ku narušeniu vlastnej štruktúry papiera, jeho úplnému oslabeniu až rozpadu, hľadajú sa v konzervátorskej praxi procesy na hromadné ošetrenie papierov, ktoré posilňujú štruktúru a zlepšujú vlastnosti papiera, stabilizujú papier proti vplyvom starnutia.V konzervátorskej praxi boli doteraz používané rôzne vodné i nevodné deacidiñkačné spôsoby, z ktorých sa najviac uplatnili spôsoby, využívajúce vápenaté a horečnaté ióny. Tieto ióny sú viazané vo forme najmä uhličitanov a hydrogenuhličitanov.Vodné deacidifikačné procesy sú založené na používaní sýtených hydrogenuhličitanov - hydrogenuhličitau horečnatéha Mg(HCO 3) a hydrogenuhličitau vápenatého Ca(HCO 3)2 a sú známe ako Barrowova neutralizačná metóda (Barrow, W. J. and Sproulli, R.C. Permanence in book papers. Science, 1959 vol.129, p.1075 a Barrow, W. J . Archivum (3) 105, 1953), ktorá používa hydroxid vápenatý a hydrogen uhličitan vápenatý.Druhá neutralizačná vodná metóda známa ako Bückeburský proces používa hydrogén uhličitan horečnatý v roztoku pripravenom z 11 nasýteného roztoku s obsahom 17 g uhličitanu horečnatého prebublávaného oxidom uhličitým vo vode. (Zelinger J., Ďurovič M., Paulusová H. Závěrečná zpráva grantového úkolu hromadné odkyselovaní papírových archiválií, Národní archiv Praha, 2000).Cieľom predloženého vynálezu je taká úprava papierových nosičov, ktoré sa nachádzajú hlavne v zbierkach knižníc, archívov, múzeí a galérií, aby sa zabránilo degradačným procesom v papieri.Tento ciel možno dosiahnuť spôsobom úpravy archívnych papierových nosičov, po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidifikácií hydrogenuhlíčitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatýrn, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorenim do ich roztoku, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidiñkácia sa pripadne uskutočňuje v dvoch stupňoch, hydrogenuhličitanom horečnatým a následne hydrogenuhličitanom vápenatým. Po deacidiñkácii alebo v každom jej stupni sa papierový nosič vysuší počas najmenej 24 h, Následne sa zneutralizované papierové nosiče podrobia stabilizácii antioxídačnýnn roztokom počas najmenej 5 min.Ukázalo sa, že na deacidiñkáciu je výhodné použit hydrogenuhličitan horečnatý s koncentráciou 0,05 až 0,2 mol/dm 3 a hydrogenuhličitan vápenatý s koncentráciou 0,005 až 0,02 m 0 l/dm 3.Vplyv deacidiñkácie hydrogenuhličitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatýrn a následne hydrogenuhličitanom vápenatým je zameraný na neutralizáciu kyselín, ktoré zostali v papieri po prepraní v demineralizovanej vode a zavedenie alkalickej rezervy do papiera ako prevencie pred degradačnými kyslými vplyvmi, vytvárajúcirrú sa v priebehu stamutia.Zistílo sa, že kyslé rozpustné produkty sa najlepšie odstránia predpieraním deionizovanou vodou počas najmenej 15 min.Spôsob preprania predpokladá vymytie rozpustných degradačných produktov z papiera, čím sa zníži rrmožstvo najmä kyslých produktov, spôsobujúcich nízku hodnotu pH papiera. Pri procese predpierania dôjde k čiastočnému obnoveniu vodíkových väzieb, čo sa prejaví na zlepšení niektorých mechanických vlastností práce (A/28) o 30 , ťažnosti (U 28) o 20 oproti papieru pred stamutím.Ako antíoxidačný roztok je výhodné použiť roztok jodidu draselného s koncentráciou 0,005 až 0,02 mol/dm 3 a glejenie uskutočniť 1,5 -ným roztokom katiónaktívneho derivátu škrobu.spôsobom podľa predmetného wnálezu dochádza k výraznému zlepšeniu pevnostno-mechanických vlastnosti - najmä odolnosti v ohybe, práce, ťažnosti a k zlepšeniu optických vlastností. Všetky spomínané vlastnosti po stamuti sa štatisticky výrazne zlepšili. Takto upravené vzorky papiera mali najnižšiu hodnotu alkalickej rezervy tak pred stamutím (AR/O 0,29 ), ako ipo stamutí (AR/S 28 0,12 ), (AR/ M 28 0,17 ).50 ks papierového nosiča formátu A 4 po preprani dernineralizovanou vodou počas 10 min. sa neutralizovalo ponorením do 5 1 roztoku hydrogenuhličitanu horečnatého Mg(HC 03)1 s koncentráciou 0,1 mo 1/dm 3 . Papierové nosiče sa nechali voľne usušiť počas 24 hodin.Potom sa papierové nosiče ďalej neutralizovali ponorením do 5 1 roztoku hydrogenuhličitanu vápenatého Ca(HCO 3)2 s koncentráciou 0,01 mol/dmł počas 20 minút. Papierové nosiče sa nechali voľne usušit počas 24 hodín.Takto zneutralizované papierové nosiče sa ponorili do 5 1 vodného roztoku jodidu draselného s koncentráciou 0,01 mol/dnř počas 5 min. a opäť sa nechali vysušiť.Výsledky deacidiflkácie pomocou Mg(HCO 3)2, ako i po aplikácii kombinovanej deacidiñkácie Mg(HCO 3)2 a Ca(HCO 3)2 sú uvedené v tabuľke l.Antioxidant po aplikácii na papier neutralizovaný Mg(HCO 3) - KMgS - spôsobil zníženie odolnosti v ohybe v ohybe ( 13/0) o 17 , ale zosvetlil papier (b /0) o 2 , zlepšili sa niektoré mechanické vlastnosti ako práca (A/O) o 45 , ťažnostÍâ/O) o 50 chemické vlastnosti ako (pH/O) o 75 a vytvorila sa alkalická rezerva (AR/0) 0,65 v prepočte na CaCO 3Po stamutí nastalo výrazné zlepšenie vlastností pri dvojohyboch, a to výraznejšie pri suchom stamutí Sn g (A) na 5100 ako pri mokrom stamutí S 5 128 M () na 3345 oproti papieru N - neupravenému a starnutému 28 dní.Antioxidant po aplikácii na papier neutralizovaný Mg(HCO 3)2 a Ca(HCO 3)2 - KMgCaS - spôsobil zníženie odolnosti v ohybe v ohybe (ar/O) o 4 a zosvetlil papier (b /0) o 11 , zlepšili sa niektoré mechanické vlastnosti ako práca (A/O) o 34 , ťažnostĺâ/O) o 40 , chemické vlastnosti ako (pH/O) o 75 a vytvorila sa alkalická rezerva (AR/0) 0,32 v prepočte na CaCO 3 čo je o 51 menej ako pri modíñkácii KMgS.Po stamuti nastalo výrazné zlepšenie vlastností pri dvojohyboch a to výraznejšie pri suchom stamuti S 5 ,× 28 5 () na 6180 ako pri mokrom stamutí Sp ,× 28 M () na 3286 oproti papieru neupravenému a stamutému 28 dní.Pridanie Ca iónov do systému s Mg iónmi spôsobuje zosvetleníe papiera, zvýšenie odolnosti V ohybe,ale zníženie mechanických vlastností - práce, ťažnosti a výrazné zníženie alkalickej rezervy.KMgS 22,1 2210 23,7 2370 KMgCaS 30,0 22,9 2290 22,5 2250 Vzorka tržné zatkzženie (t, kN.m)Prídavok stabilizátora do drevitého papiera spôsobuje zlepšenie mechanických, ako aj chemických vlastnosti papiera po starnutí, papiere sa stávajú bledšie tak pred starnutím, ako aj po starnutí oproti papieru neupravenému.Postupovalo sa ako v príklade 1. Po vysušení papierových nosičov počas 24 hod. sa papierové nosiče ponorili do 1,5 -ného roztoku katiónového derivátu škrobu - Empresol N. Glejenie Empresolom N sa volilo z dôvodu spevnenia papiera, zlepšenia pevnostných a mechanických vlastností papiera.Výsledky sú zhrnuté do tab.2.Vzorka tržné zaťaženie (t, kN.m)M 0) s), m) MS 28) | 51 x 285 () MM 28) 87 m) () N 3 6 Too 2 4 100 -j 2 s 100 KMgSE 4,0 111 3,7 154,2 3,7 132 KMgCaSE 4,1 114 3,5 145,8 3,7 132 zá VZN pH (o) si, (O/g JH (s 28) s, s 7) pH (M 28) s M m) N 4,40 100 4,00 100 3,6 100 KMgSE 8,07 183 J 7,13 178 6,58 183 KMgCaSE 7,31 J. 166 6,52 163 6,31 175 Farebná zložka (b )FW (o) s m () W (s 28) s W/ 28 S() W (M 251 s W/ 319 M () N 72,56 100 50,4 100 51,7 100 KMgSE ĺ 72,36 99,7 57,59 114 54,63 105 KMgCaSE 73,84 102 59,01 LIN 57,06 110 Papiere modifikované prídavkom Empresolu N po predchádzajúcej úprave predpraním, neutralízáciouMg(HCO 3)2 a stabilizáciou - KVIgSE - sa neprejavili zmenou odolnosti v ohybe bezprostredne po aplikácii, pozitívny nárast nastal pri hodnotách práce a pH, ale výrazný nárast pevnostných a mechanických vlastností nastal po starnutí. Nárast odolnosti v ohýbaní sa prejavil viac pri mokrom stamutí Sn /23 M () 3586 než pri suchom stamuti S p »gs M () 1580. Zlepšili sa hodnoty práce, tržného zaťaženia a pH tak pred, ako ipo starnutí. Zlepšili sa optické vlastnosti, papier stratil na žltej farbe 10 a jeho belost zostala nezmenená pred stamutim, ale po starnutí stúpla tak pri suchom (o 14 ), ako aj mokrom (o 5 ) starnutí.Alkalická rezerva papiera pred stamutím (AR 0) 0,57 V prepočte na CaCO 3, poklesla po starnuti na(AR S 28) 0,35 , (AR M 28) 0,42 čo predstavuje stratu o 39 pre (AR S 28) a o 26 pre (AR M 28).Papiere modifikované prídavkom Empresolu N po predchádzajúcej úprave predpranim, neutralizáciou Mg(HCO 3)2 a Ca(HCO 3)2 - KMgCaS a stabílizáciou - KMgCaSE - výrazne zlepšili svoje pevnostno - mechanické vlastnosti tak odolnosti v ohybe, práce, ťažnosti a mierne sa zlepšili aj optické vlastnosti. Všetky spomínané vlastnosti po starnuti sa štatisticky výrazne zlepšili. V porovnaní s modifikáciou KMgSE sa zlepšili optické vlastnosti KMgCaSE S by 355 (0/6) o 5 , S m) M () 0 7,5 a podobný nárast bol u belosti. Mierne poklesla hodnota pH, ale stále zostala aj po starnutí v neutrálnej oblasti.

MPK / Značky

MPK: D21H 25/00

Značky: nosičov, spôsob, úpravy, archívnych, papierových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-286412-sposob-upravy-archivnych-papierovych-nosicov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov</a>

Podobne patenty