Zariadenie na dávkovanie natierateľného materiálu

Číslo patentu: 286277

Dátum: 29.05.2008

Autori: Hemming Christian, Simeria Paul

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (1) na dávkovanie natierateľného materiálu s plneným prvkom tvaru puzdra, v ktorom je usporiadaný prvok tvaru piesta, posúvateľný v pozdĺžnom smere odspodku puzdra plneného prvku po dávkovací koniec, zabezpečený proti otáčaniu, vybavený vnútorným závitom, nesúcim natierateľný materiál, pričom prvok je posúvateľný prostredníctvom zvonku ovládateľnej, na druhom konci plneného prvku vytvorenej otočnej rukoväti tvaru pätice, pričom táto otočná rukoväť vykazuje skrutkové vreteno, otočne uložené v priechodnom otvore spodku puzdra a držané v axiálnom smere, ktoré spolupôsobí s vnútorným závitom prvku tvaru piesta, pričom vonkajší závit (16) skrutkového vretena (15) prechádza v oblasti hraničiacej so spodkom (7) puzdra do bezzávitovej oblasti (17) vretena (15), ktorá vykazuje v porovnaní s vnútorným priemerom vnútorného závitu (19) prvku (18) tvaru piesta menší vonkajší priemer tak, že vreteno (15) v najspodnejšej polohe prvku (18) piesta môže pri ďalšom otáčaní vzhľadom na prvok (18) tvaru piesta preklzávať.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 2. 3. 2002(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 6. 6. 2008 Vestník UPV SR č. 6/2008(31) Číslo prioritnej prihlášky 101 11 898.8(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 13. 3. 2001(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority DE PRIEMYSELNEHO (40) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2004 VLASTNICTVAVestník ÚPV SR č. 2/2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 02/02273(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 002/071892(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majitel HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE(54) Názov Zariadenie na dávkovanie natierateľnêho materiáluZariadenie (l) na dávkovanie nalierateľného materiálu s plneným prvkom tvaru puzdra, v ktorom je usporiadaný prvok tvaru piesta, posúvateľný v pozdĺžnom smere odspodku puzdra plneného prvku po dávkovací koniec, zabezpečený proti otáčaniu, vybavený vnútomým závitom, nesúcim natierateľný materiál, pričom prvok je posúvateľný prostredníctvom zvonku ovládateľnej, na druhom konci plneného prvku vytvorenej otočnej rukoväti tvaru pätice, pričom táto otočná rukoväť má skrutkove vreteno, otočne uložené V priechodnom otvore spodku puzdra a držané v axiálnom smere, ktore spolupôsobi s vnútomým závitom prvku tvaru piesta, pričom vonkajší závit (16) skrutkového Vretena (l 5) prechádza v oblasti hraníčiacej so spodkom (7) puzdra do bezzávitovej oblasti (17) Vretena (15), ktorá má v porovnani s vnútomým priemerom vnútomého závitu (19) prvku (l 8) tvaru piesta menší vonkajší priemer tak, že vreteno (15) v najspodnejšej polohe prvku (18) piesta môže pri ďalšom otáčani vzhľadom na prvok (l 8) tvaru piesla preklzávať,Vynález sa týka zariadenia na dávkovanie natierateľného (t. j. vysokoviskózneho) materiálu s plneným prvkom tvaru puzdra, v ktorom je usporiadaný prvok tvaru piesta, posúvateľný v pozdlžnom smere od spodku puzdra plneného prvku po dávkovací koniec, zabezpečený proti otáčaniu, vybavený vnútorným závitom,nesúci natierateľný materiál, ktorý je posúvateľný prostredníctvom zvonku ovládateľnej, na druhom konci plneného prvku vytvorenej otočnej rukoväti tvaru pätice, pričom táto otočná rukoväť má skrutkové vreteno,otočne uložené v priechodnom otvore spodku puzdra a držané v axiálnom smere, ktoré spolupôsobí s vnútorným závitom prvku tvaru piesta.Takéto zariadenie prihlasovateľa je známe už dávno, napríklad v prihláške DE 195 01 213 C 2. Takáto známa lepidlová tyčinka má valcové puzdro, ktorého otvorený dávkovací koniec je pri nepoužívaní na účely zabránenia vysychaniu lepiacej masy, ktorá sa nachádza v puzdre, vybavený odnímateľným uzatváracim viečkom. Lepiaca masa v puzdre je zaliata do prvku tvaru piesta a spolu s ním je v puzdre držaná zabezpečene proti otáčaniu a usporiadané posuvne v oboch smeroch v pozdlžnom smere puzdra, pričom na posúvanie je prvok tvaru piesta vybavený otvorom s vnútorným závitom, do ktorého zasahuje skrutkove vreteno, ktoré prechádza po celej dĺžke puzdra a tým aj cez lepiacu masu a na konci prechádza v jednom kuse (integrálne) do otočnej rukoväti tvaru pätice typu ryhovanej matice, ktorá je na druhom konci puzdra uložená otočne a smerom von, teda na spodku puzdra, z neho vyčnieva a umožňuje ovládanie zariadenia tým, že pri pevne držanom puzdre sa otočná rukoväť otáča jedným alebo druhým smerom, takže prvok tvaru piesta a s nim spojená lepiaca masa sa pohybujú vzhľadom na puzdro v jednom alebo druhom smere a umožňujú bud odovzdávanie lepidla, alebo opätovne zaťahovanie lepiacej masy do puzdra.Toto známe zariadenie sa už dlho veľmi osvedčuje, pretože dáva k dispozícii ľahko ovládateľný a súčasne veľmi stabilný predmet. V praxi sa však ukázalo, že pri nesprávnom zaobchádzaní je vtedy, keď sa piest nachádza v najspodnejšej polohe, pri ďalšom otáčaní vretena toto vreteno tak silne torzne zaťažené, že sa odlorní, resp. odtrhne, To vedie k zničeniu zariadenia, ktoré už potom nie je funkčné. Rovnaký nežiaduci efekt môže za istých okolnosti nastať aj pred procesom plnenia počas strojovej montáže zariadenia, ked sa prvok tvaru puzdra pred plnením zariadenia natierateľnou masou privedie do najspodnejšej polohy zodpovedajúcim otáčaním vretena.Zariadenie takéhoto druhu je uvedené v dokumente US 3 612 705.Úlohou vynálezu je zariadenie tohto druhu zlepšit tak, aby sa torznému zaťaženiu vretena a tým podrnienenému odtrhnutiu vretena spoľahlivo zabránilo aj pri chybnej obsluhe.Táto úloha je vyriešená zariadením na dávkovanie natierateľného materiálu s plneným prvkom tvaru puzdra, v ktorom je usporiadaný prvok tvaru piesta, posúvateľný v pozdlžnom smere od spodku puzdra plneného prvku po dávkovací koniec, zabezpečený proti otáčaniu, vybavený vnútorným závitom, nesúci natierateľný materiál, pričom prvok je posúvateľný prostredníctvom zvonku ovládateľnej, na druhom konci plneného prvku vytvorenej otočnej rukoväti tvaru pätice, pričom má táto otočná rukoväť skrutkové vreteno, otočne uložené v priechodnom otvore spodku puzdra a držané v axiálnom smere, ktoré spolupôsobí s vnútorným závitom prvku tvaru piesta, podstatou ktorého je, že vonkajší závit skrutkového vretena prechádza V oblasti, hraničiacej so spodkom puzdra, do bezzávitovej oblasti vretena, ktorá má V porovnaní s vnútorným priemerom vnútomého závitu prvku tvaru piesta menší vonkajší priemer tak, že vreteno v najspodnejšej polohe prvku tvaru piesta môže pri ďalšom otáčaní proti prvku tvaru piesta preklzávať.Tým, že pri zariadeni podľa tohto vynálezu sa vonkajší závit skmtkového vretena už nerozprestiera po celej výške posuvnej dráhy prvku tvaru piesta, ale v najspodnejšej oblasti pri vytvorení bezzávitovej oblasti chýba, sa umožní, aby v najspodnejšej polohe prvku tvaru piesta pri ďalšom otáčaní vretena toto vreteno mohlo proti prvku tvaru piesta preklzávať. Takto už vreteno nie je namáhané v krútení a ani pri chybnej obsluhe sa nemôže odtrhnúť, takže zariadenie ako celok zostane spoľahlivo funkčne.Aby sa zabránilo tomu, že sa prvok tvaru piesta, resp. jeho vnútomý závit dostane úplne mimo styku so závitovou oblasťou vretena, ked sa prvok tvaru piesta nachádza v najspodnejšej polohe, predpokladá sa, že dĺžka bezzávitovej oblasti vretena je menšia než dĺžka vnútorného závitu prvku tvaru piesta. Ak sa vreteno potom otáča v druhom, opačnom smere, prvok tvaru piesta sa bez problémov môže opäť posunúť k dávkovaciemu koncu, pretože sa nedostane úplne mimo styku s vonkajším závitom vretena.Pritom sa ukázalo byť zvlášť výhodným, ak je výška bezzávitovej oblasti vretena dímenzovaná tak, aby V najspodnejšej polohe prvku tvaru piesta vnútorný závit prvku tvaru piesta zostal v styku s najspodnejším chodom závitu. Pri tomto vyhotovení je voľné preklzávanie vretena proti prvku tvaru piesta zaručené, na druhej strane je ale tiež zaručené, že závity piesta a vretena sa nedostanú úplne mimo kontakt.Vynález je ďalej bližšie vysvetlený na príklade pomocou výkresu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 je rez zariadením podľa tohto vynálezu a obr. 2 v zjednodušenom zobrazení znázorňuje spodnú oblasť vretena s prvkom tvaru piesta.Zariadenie podľa tohto vynálezu na dávkovanie natierateľného materiálu je na výkrese označené vo všeobecnosti ako 1 a v príklade uskutočnenia je vytvorené ako lepidlová tyčinka, t. j. pri uvedenom materiáli ide o masu lepidla. Zariadenie môže byť samozrejme vyhotovené aj ako tyčinka na pery, možné sú aj ine použitia.Zariadenie 1 podľa tohto vynálezu má predovšetkým plnený prvok 2, ktorého homý, pri používaní otvorený dávkovací koniec, je označený ako 3, pričom v oblasti dávkovacieho konca 3 je z vonkajšej strany na plnenom prvku 2 tvaru puzdra vytvorené zúženie 4 s obvodovým zaskakovacím vyvýšením 5, ktoré slúži na to, aby sa odnímateľné uzatváracie viečko 6 dalo nasadiť so zaskočením a tesne.Plnený prvok 2 tvaru puzdra má na konci, protiľahlom k otvorenému dávkovaciemu koncu 3, spodok 7 puzdra s centrálnym priechodným otvorom 8. Spodok 7 puzdra má pritom vodorovnú oblasť 7 a puzdra a kužeľovito prebiehajúcu, priechodný otvor 8 ohraničujúcu otvorovú oblasť 7 b, ktorá prechádza do rúrovitej,priechodný otvor 8 obklopujúcej oblasti 9.V priechodnorn otvore 8, resp. V rúrovitej oblasti 9 spodku 7 puzdra má na plnený prvok 2 doliehat otočná rukoväť 10 tvaru pätice. Na tento účel otočná rukoväť 10 tvaru pätice má na hornej strane rúrkovitý nadstavec 11, ktorý je vybavený obvodovou zaskakovacou drážkou 12, do ktorej zasahuje obvodové zaskakovacie vyvýšenie 13 spodku 7 puzdra, ktorý ohraničuje priechodný otvor 8. Ďalej môžu byť na ďalšie vedenie,resp. uloženie otočnej rukoväti 10 v rúrovitej oblasti 9 vytvorené vodiace vyvýšenia 14.V polohe, znázomenej na obr. l, je otočná rukoväť ll tvaru pätice držaná V axiálnom smere medzi zaskakovacou drážkou 12 a voľným koncom 9 a rúrovitej oblasti, ale je uložená otočné.Rúrkovitý nadstavec 11 otočnej rukoväti 10 tvaru pätice prechádza do kužeľovite zúženej oblasti 14 a a ústi (prechádza) výhodne integrálne do skrutkového vretena 15, ktorého dlžka zodpovedá približne výške vnútrajška plneného prvku 2. Skrutkové vreteno 15 je pritom vybavené vonkajším závitom 16, pričom však je z hľadiska vynálezu podstatné, že sa predpokladá, že medzi oblasťou vretena 15, vybavenou vonkajším závitom 16, a zúženou oblasťou 14 a otočnej rukoväti 10 tvaru pätice sa nachádza bezzávitová oblasť 17 vretena 15, ktorej vonkajší priemer zodpovedá približne vnútomému priemeru vonkajšieho závitu 16.Ked je otočná rukoväť 10 tvaru pätice s vretenom 15 namontovaná do plneného prvku 2 narazením, prvok 18 tvaru piesta, ktorý je vybavený vnútomým závitom 19, sa zavedie z voľného dávkovacieho konca 3 a naskrutkuje sa na vreteno 15. Prvok 18 tvaru piesta pritom má na vonkajšej strane výstupok, ktorý zasahuje do drážky 20, ktorá sa rozprestiera nad výškou plneného prvku 2, čím sa dosiahne ochrana proti otáčaniu prvku 18 tvaru piesta proti plnenému prvku 2. Otáčaním skrutkového vretena 15 sa tak prvok 18 tvaru piesta posunie proti plnenému prvku 2 V pozdlžnom smere v jednom alebo druhom smere, Prvok 18 tvaru piesta má na vnútornej strane plniacu oblast 21, ktorá nesie neznázornenú masu, napríklad lepidlo.Ako vidieť na obr. 1 a 2, bezzávitová oblast 17 vretena 15 je, čo sa týka rozsahu svojej výšky, dimenzovaná tak, aby vreteno 15 v najspodnejšej polohe prvku 18 tvaru puzdra pri ďalšom otáčaní vzhľadom na prvok 18 tvaru puzdra mohlo preklzávať. Pritom je výška bezzávitovej oblasti 17 vretena 15 menšia než výška vnútomého závitu 19 prvku 18 tvaru piesta, výhodne je výška bezzávitovej oblasti 17 vretena 15 dimenzovaná tak, aby v najspodnejšej polohe prvku 18 tvaru puzdra vnútorný závit 19 prvku 18 tvaru piesta zostal v styku s naj spodnejším chodom závitu vretena 15.Keď sa teraz otáčaním otočnej rukoväti 10 tvaru pätice prvok 18 tvaru piesta zakrúti do naj spodnejšej polohy a pri chybnej obsluhe sa vreteno 15 bude ďalej otáčať v rovnakom smere, vreteno 15 môže proti prvku 18 tvaru piesta voľne preklzávať, takže nebude namáhané lcrútením a najmä sa nemôže odtrhnúť od otočnej rukoväti 10 tvaru pätice.Vynález sa prirodzene neobmedzuje na znázomený príklad uskutočnenia. Sú možné ďalšie vyhotovenia bez opustenia základnej myšlienky. Tak môže byt spodok 7 puzdra samozrejme tvarovaný ináč, tiež vreteno15 môže byt uložené iným spôsobom, podstatné je len to, aby vreteno 15 v spodnej oblastí malo predtým uvedeným spôsobom v podstate bezzávitovú oblast 17.1. Zariadenie na dávkovanie natierateľného materiálu s plnenýrn prvkom tvaru puzdra, v ktorom je uspo« riadaný prvok tvaru piesta, posúvateľný v pozdĺžnom smere od spodku puzdra plneného prvku po dávkovaci koniec, zabezpečený proti otáčaniu, vybavený vnútorným závítom, nesúci natierateľný materiál, pričom prvok je posúvateľný prostrednictvom zvonku ovládateľnej, na druhom konci plnenćho prvku vytvorenej otočnej rukoväti tvaru pätíce, pričom táto otočná rukoväť má skrutkove vreteno, otočne uložené v priechodnom otvore spodku puzdra a držanć v axiálnom smere, ktore spolupôsobi s vnútorným závítom prvku tvaru piesta,a pričom vonkajší závit (16) skrutkového vretena (15) prechádza v oblasti, hraníčíacej so spodkom (7) puzdra, do bezzávitovej oblasti (17) vretena (15), ktorá má v porovnaní s vnútomým priemerom vnútorného závitu (19) prvku (18) tvaru piesta menší vonkajší priemer tak, že vreteno (15) v najspodnejšej polohe prvku(18) tvaru piesta môže pri ďalšom otáčaní vzhľadom na prvok (18) tvaru piesta preklzávať, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dĺžka bezzávitovej oblasti (17) vretena (15) je menšia než dĺžka prvku (18) tvaru piesta s vnútorným závitom (19).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výška bezzávítovej oblasti (17) vretena (15) je dimenzovaná na zostávanie vnútomého závitu (19) prvku (18) tvaru piesta v najspodnejšej polohe prvku (18) tvaru piesta v styku s najspodnejšim chodom závitu.

MPK / Značky

MPK: B65D 83/00, A45D 40/02

Značky: materiálů, dávkovanie, natierateľného, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-286277-zariadenie-na-davkovanie-natieratelneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dávkovanie natierateľného materiálu</a>

Podobne patenty