„V” ozubenie, „V” ozubené koleso a „V” ozubený prevod

Číslo patentu: 286226

Dátum: 09.05.2008

Autor: Sejna Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

"V" ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1), kde uhol sklonu zubov (2) 45° <= beta <= 84° a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) vytvárajú vrcholy zubov (2). "V" ozubené koleso je tvorené dvoma "V" ozubeniami, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12° <= ksí <= 45° voči axiálnej osi, pričom vzájomná poloha oboch úsekov ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) je fixovaná aspoň dvoma fixačnými kolíkmi (3) a/alebo aspoň dvoma skrutkami (4). "V" ozubený prevod je tvorený dvoma združenými "V" ozubenými kolesami (5, 6) s "V" ozubeniami, kde prvé "V" ozubené koleso (5) má uhol sklonu zubov (2) beta a kde druhé "V" ozubené koleso (6) má uhol sklonu zubov (2) beta opačného zmyslu. Prvé "V" ozubené koleso (5) je axiálne pevne prichytené a druhé "V" ozubené koleso (6) je axiálne voľne prichytené.

Text

Pozerať všetko

SK PATENTOVÝ SPIS 286226(22) Dátum podania prihlášky 7. 7. 2003 (13) Druh dokumentu B 6(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 6. 5. 2008 (5 l) Im C 1 0006) vestník Ukv SR 5/2008 F 1 6 H 55/02(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna ÚRAD organizácia priority PRIEMYSELNEHO (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 3. 2005 VLASTNICTVA Vestník UPV SR č. 3/2005 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 9. S. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyV ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej Skrutkovice (l), kde uhol sklonu zubov (2) 45 ° S B S 84 ° a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovíce (l) vytvárajú vrcholy zubov (2). V ozubené koleso je tvorené dvoma V ozubenialní, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12 ° S š S 45 ° voči axiálnej osi,pričom vzájomná poloha oboch úsekov ľavotočivej a pravotočívej evolventnej Skrutkovice (l) je fixovaná aspoň dvoma ñxačnými kolíkmi (3) a/alebo aspoň dvoma skrutkami (4). V ozubený prevod je tvorený dvoma združenýmí V ozubenými kolesami (5, 6) s V ozubeniami,kde prve V ozubené koleso (5) má uhol sklonu zubov (2) B a kde druhé V ozubené koleso (6) má uhol sklonu zubov (2) B opačného zmyslu. Prvé V ozubené koleso (5) je axiálne pevne prichytené a druhé V ozubené koleso(6) je axiálne voľne prichytené.Vynález sa týka špeciálneho druhu evolventnćho ozubenía so šikmými zubmi, tzv. V ozubenía, ktoré je základom na V ozubené koleso a tiež na V ozubený prevod. Vynález patri z hľadiska výroby do oblasti strojárstva a z hľadiska použitia patrí do oblasti najmä automobilového alebo strojárskeho priemyslu.Na účely ozubených prevodov používaných v najrozličnejších strojových zariadeniach sú všeobecne známe ozubené prevody s rovnobežnými osami, kde sa používa súkolesie valcové s priamym ozubením, šikmým alebo šípovým, súkolesie s vnútomýrn ozubením a súkolesie s ozubeným hrebeňom s rôznobežnýrni osami, kde sa používa kužeľové súkolesie s priamym, šikmým, eloidnýrn alebo hypoidným ozubenim a mjmobežnými osami, kde sa používa súkolesie skrutkové valcovć alebo súkolesie závitove alebo súkolesie skrutkové kužeľové. Valcové súkolesia s priamymi zubmi sa vyznačujú najväčšími nedostatkami známymi z ozubených prevodov. Medzi ne patri najmä veľká hlučnosť, nižšia presnosť prevodu, prenos vibrácií a pod. V súčasnosti sa preto na ozubené prevody vo všeobecnosti používajú valcové súkolesía so šikmými zubmi. Ich prednosťou je pozvoľný a plynulý vstup a výstup zubových dvojíc do záberu aj zo záberu, väčší súčiniteľ záberu, pokojnejší a tichší chod, rovnomemej šie zaťaženie zubov a menšie vnútomé dynamické sily. Kolesá so šikmými zubami umožňujú dokonalejšie využitie materiálu kolesa, a tým aj prenos väčších výkonov, ako je tomu pri rozmerovo a materiálovo porovnateľných kolesách s priamymi zubmi. Ich nevýhodou je axiálna sila, ktorá prídavne namáha ložiská a hriadele. Charakteristickým parametrom šikmého ozubenía je uhol sklonu zuba voči axiálnej rovine, ktorý je B 8 ° až 18 °. Je si treba uvedomiť, že s rastom uhla B klesá medzný počet zubov kolesa. Z hľadiska vznikajúcej axiálnej sily je kritickým uhlom B 20 ° až 25 °, pretože veľkost axiálnej sily je priamoúmemá tg B.Tieto nevýhody spojene so vznikajúcou axiálnou silou na čelnom ozubeni so šikmými zubmi možno odstrániť s tzv. šipovýrni zubmi, kde sa axiálne sily vzájomne rušia. Pre šípové zuby a šípové ozubenía je stanovený maximálny uhol B 45 °.Zo stavu techniky je zrejmé, že možnosti šikmého ozubenía nie sú vyčerpané čo sa týka parametrov presnosti prevodu, hlučnosti a väčšieho namáhania. Preto na zvýšenie parametrov ozubeni so šikmými zubami vznikla požiadavka na vytvorenie nového typu ozubenía, ktorého základom je šikmé ozubenie, a ktore by zabezpečilo maximálnu presnosť prevodu, maximálne výkonové zaťaženie pri taktiež minimálnej hlučnosti. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované V ozubenie a od neho odvodené V ozubené koleso, ktoré je základom pre V, ozubený prevod v predloženom vynáleze.Uuvedené nedostatky sú odstránené V ozubením, ktoré je základom na konštrukciu V ozubeného kolesa, ktoré je zas konštrukčným prvkom na V ozubený prevod podľa tohto vynálezu, ktorého podstata je založená na tom, že V ozubenie je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice, kde uhol sklonu zubov 45 ° s B 84 °. Spojenia zubov v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice vytvárajú vrcholy zubov.V ozubené koleso podľa vynálezu je tvorené dvoma V ozubeniami, kde vrcholy zubov zvierajú uhol 12 ° sf 45 ° voči axiálnej osi. Vzhľadom na axiálne sily vzájorrmá poloha oboch úsekov ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice je ñxovaná dvoma ñxačnými kolíkmi a/alebo aspoň troma skrutkami.V ozubený prevod podľa vynálezu je tvorený dvoma združenými V ozubenými kolesami s V ozubeniami, kde prvé V ozubené koleso má uhol sklonu zubov B a kde druhé V ozubené koleso má uhol sklonu zubov B opačného zmyslu.Z hľadiska ďalšej funkčnosti V ozubeného prevodu je vhodné, aby prvé V ozubené koleso bolo axiálne pevne uložené a aby druhé V ozubené koleso bolo axiálne voľne uložené.Výhody V ozubenía, V ozubeného kolesa a V ozubeného prevodu podľa vynálezu sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky teda spočívajú najmä v tom, že vzhľadom na to, že zuby ozubenía sa dotýkajú v priamkach, ktoré ležia v rovine záberu, tak potom súčiniteľ záberu je obyčajne väčší ako 2. Keďže je v okamžitom zábere viac zubov, ktoré sa pri otáčaní plynulo odvaľujú od svojho vrcholu po okraje, tak na rozdiel od ozubeného prevodu s čelným priamym ozubenim vzniká na ich vrcholoch podstatne menšie rázové pnutie a následné vibrácie. Vzhľadom na to, že zuby V ozubenía V ozubeného prevodu sú teoreticky v neustálom zábere, je tak poskytovaná mimoriadna presnosť prevodu, podstatne znížená hlučnosť, a preto je V ozubenie podľa vynálezu vhodné na prenos aj najvyšších obvodových rýchlostí.Prehľad obrázkov na výkresochV ozubenie, V ozubené koleso a V ozubený prevod podľa vynálezu bude bližšie objasnený na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje rozvinutý tvar V ozubenia. Obr. 2 znázorňuje konštrukciu V ozubeného kolesa. Napokon na obr. 4 je znázomená konštrukcia V ozubeného prevodu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia V ozubenia, V ozubeného kolesa a V ozubeného prevodu podľa vymálezu sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znali stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutínného experimentovanía mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam predmetu vynálezu, ktoré tu budú špeciálne opisané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich patentových nárokov.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého V ozubenia, V ozubeného kolesa a V ozubeného prevodu a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní,preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná základná konštrukcia V ozubenia, ako je to znázomené na obr. 1. Je tvorené dvoma úsekrni ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice 1, kde uhol sklonu zubov 2 45 ° s B S 84 Spojenia zubov 2 v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice 1 vytvárajú vrcholy zubov 2. Vo výhodnej realizácii V ozubenia bol zvolený uhol sklonu zubov 2 B 82 °.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná aplikačné konštrukcia V ozubenia na V ozubené koleso znázomenć na obr. 2. V ozubené koleso podľa vynálezu je tvorené dvoma V ozubeniami, kde vrcholy zubov 2 zvierajú uhol 12 ° s ž S 45 voči axiálnej osi. Pritom vzájomná poloha oboch úsekov ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice 1 je fixovaná dvoma frxačnýrni kolíkrni 3 a štyrmi skrutkamí 4. Vo výhodnej realizácii V ozubeného kolesa bol zvolený uhol sklonu zubov 2 ž 16 °.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná aplikačné konštrukcia V ozubeného kolesa na V ozubený prevod znázomený na obr. 3. V ozubený prevod podľa vynálezu je tvorený dvoma združenými V ozubenými kolesami 5, 6 s V ozubeníarní, kde prvé V ozubené koleso 5 má uhol sklonu zubov 2 B a kde druhé V ozubené koleso 6 má uhol sklonu zubov 2 B opačného zmyslu. Prvé V ozubené koleso 5 je axiálne pevne príchytene a kde druhe V ozubené koleso 6 je axiálne voľne prichytenć.Funkcia V ozubenia, V ozubeného kolesa a V ozubeného prevodu skonštruovaného podľa tohto vynálezu zrejmým spôsobom vyplýva zo znázornení na obr. 1 až 3.V ozubenie, V ozubené koleso a V ozubený prevod podľa vynálezu nachádza uplatnenie V prevodovkách automobilov, v strojových zariadeniach a prevodoch meracích prístrojov.l. V ozubenie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené dvoma úsekmi ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (l), kde uhol sklonu zubov (2) 45 ° s B S 84 a kde spojenia zubov (2) v radiálnej rovine medzi úsekom ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (l) vytvárajú vrcholy zubov2. V ozubené koleso podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že je tvorené dvoma V ozubeníarní, kde vrcholy zubov (2) zvierajú uhol 12 ° s .E 45 ° voči axiálnej osi, pričom vzájomná poloha oboch úsekov ľavotočivej a pravotočivej evolventnej skrutkovice (1) je fixovaná aspoň dvoma fixačnými kolíkrni (3) a/alebo aspoň troma slcnitkarni (4).3. V ozubený prevod podľa nároku l a 2, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že je tvorený dvoma združenými V ozubenými kolesami (5, 6) s V ozubeniami, kde prvé V ozubené koleso (5) má uhol sklonu zubov (2) ,B a kde druhé V ozubené koleso (6) má uhol sklonu zubov (2) (3 opačněho zmyslu.4. V ozubený prevod podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že prve V ozubene koleso(5) je axíálne pevne prichytené a kde druhé V ozubené koleso (6) je axíálne voľne príchytené.

MPK / Značky

MPK: F16H 55/02

Značky: ozubené, „v”, převod, ozubený, ozubenie, koleso

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-286226-v-ozubenie-v-ozubene-koleso-a-v-ozubeny-prevod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">„V” ozubenie, „V” ozubené koleso a „V” ozubený prevod</a>

Podobne patenty