Dezinfekčný prostriedok vo forme tixotropného hydrogélu

Číslo patentu: 285822

Dátum: 06.08.2007

Autor: Rogozinski Wallace

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dezinfekčný prostriedok vo forme tixotropného hydrogélu obsahuje (a) elektrolytické chlóroxidačné činidlo, ktoré (i) je pripravené čiastočnou elektrolýzou roztoku chloridu sodného, pričom pH sa znižuje tým, že sa kompetitívne tvorí kyselina chlórna
(ii) obsahuje chlórnanový ión a kyselinu chlórnu, (iii) má obsah aktívneho od 100 do 11 000 ppm
(b) činidlo zvyšujúce viskozitu obsahujúce prírodný alebo syntetický íl
(c) elektrolyt a (d) vodu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 10. 2000(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 1 90065 účinkov patentu 6. 9. 2007 Vestník UPV SR as. 9/2007 A 61 K 9/06(31) Číslo prioritnej prihlášky 09/422 327 ANN 25/04(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 21. 10. 1999 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna A 611( 33/20 PRIEMYSELNÉHO organizaci priority US A 611( 47/02 VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 9. 1. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SRč.1/2003 A 611( 47/24(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/US 00/4134 l(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 01/28336(73) Majiteľ Aziende Chimiche Riuuite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma, IT(72) Pôvodca Rogozinski Wallace J., Azusn, CA, US(54) Názov Dezinfekčný prostriedok vo forme tixotropného hydrogěluDezinfekčný prostriedok vo forme tixotropného hydrogélu obsahuje (a) elektrolytickć chlóroxidačne činidlo, ktoré (i) je pripravené čiastočnou elektrolýzou roztoku chloridu sodnćho, pričom pH sa znižuje tým, že sa kompetitívne tvorí kyselina chlóma (ii) obsahuje chlómanový ión a kyselinu chlómu, (iii) má obsah aktívneho od 100 do ll 000 ppm (b) činidlo zvyšujúce viskozitu obsahujúce prírodný alebo syntetický il (c) elektrolyt a (d) vodu.Vynález sa týka dezinfekčného prostriedku vo forme tixotropného hydrogélu, ktorý je možné používat na dezinfikovanie substrátov, vrátane tkanív.Povrchové lokálne infekcie sú zvyčajne následkom primámeho ochorenia, ako je chronická močová inkontinencia, alebo priamo súvisia s nosokomiálnym alebo endemickým zdrojom nákazy. Dlhodobá vlhkosť na koži často vedie k macerácii a iným zmenám V integrite kože, čo umožňuje inváziu normálnych saprofytických baktérií a húb do pokožky, kde spôsobujú infekciu.Mikroorganizmom najčastejšie prítorrmým vo vlhkom prostredí kože je kvasinka Candida albicans. Tento typ infekcie je zvyčajne charakterizovaný erytémom, edémom a intenzívnym svrbením. lné lokalizované topické infekcie sú bakteriálneho pôvodu a môžu byť spôsobené priamym kontaktom s kontaminovaným vektorom. Jednou z najzávažnejších nosokomiálnych získaných bakteriálnych infekcií je infekcia Staphylococcus aureus rezistentným na rneticilín,ku ktorej často dochádza pri kožnej celulitíde, impetigu,popáleninách a infekciách V ranách. Občas je infekcia vyvolaná kombináciou baktérií a húb. Toto sa označuje ako zmiešaná infekcia, pri ktorej rôzne mikroorganizmy koexistujú za vzájomného prospechu a poškodzovaní hostiteľa. Pri závažnejších ochoreniach kože, keď je koža narušená,ako je to pri chronických ranách a vredoch, kontaminujú rôzne mikroorganizmy, tak patogénne, ako nepatogénne,miesto defektu. Nepatogénne mikroorganizmy tvoria normálnu flóru intaktnej kože, ale môžu sa stat patogénne,keď ich počet prekoná prirodzenú obranu hostiteľa v prostredí rany a potom spôsobujú infekciu.Kvantitatívne bolo preukázané Kucanom a kol., že otvorené rany môžu obsahovat približne 105 mikroorganizmov na gram tkaniva bez klinickej manifestácie infekcie. Comparison of Silver Sulfazidine and Physiological Saline in the Treatment of Chronic Pressure Ulcers, Amer. Ger. Soc. 29 232 - 235, 1981. Ale množstvo vyššie ako 105 značne ohrozuje obranu tkaniva v rane. Preto spôsobuje množstvo 106 mikroorganizmov na gram zvyčajne infekciu v rane.Rany, ktoré sú značne kontaminované mikroorganizmami, ale nie sú klinicky infikované, sú často charakterizované dlhodobým zápalom, rovnako ako predĺženým hojenim rany a reparáciou. Mikroorganizmy, ktoré kontaminujú rany, sa považujú za významný faktor pri spomalení hojenia, pretože interferujú s fagocytózou leukocytov a spôsobujú depléciu živín a kyslíka nutných pri normálnom granulovaní tkaniva. Ree et al., Cutaneous Tissue Repair Practical lmplications of Current Knowledge, Part II, Jour. of the Amer. Academy of Dermatology 13(6) 919 - 941,1985.Historicky boli rany čistené a dezinfikované rôznymi druhmi antiseptických činidiel, od kyseliny octovej až po roztoky na báze halogénov, ako je komplexovaný jód. Lokálne antiseptické činidlá majú schopnost buď inhibovat,alebo ničiť mikroorganizmy spôsobujúce infekciu ale tiež môžu indukovat chemické traumy a nekrózu buniek obrany hostiteľa, ako sú makrofágy, keď sú použité priamo V rane(Branemark et al., Tissue Injury Caused by Wound Disinfectans, Bone Joint Surg. Amer. 49 48 - 62, 1967 Lineweaver et al., Topical Antimicrobial Activity, Arch. Surg. 120 267 - 70, 1985). Ďalej, lokálne antiseptické či nidlá, o ktorých je známe, že sú silnými cytotoxínmi, často dramaticky narušujú procesy hojenia rany a obranné mechanizmy hostiteľa. Viljanto, Disinfection of Surgical Wounds without Inhibition of Nonnal Wound Healing,Arch. Surg. 115 253 - 6, 1980.Často sú lokálne antimíkrobiálne a antiseptické činidlá používané na dekontamináciu intaktnej kože pred chirurgickým výkonom. Antimikrobiálne činidlá používané na tento účel sa označujú ako chimrgické kožné prípravky a sú používané vo všetkých štandardných protokoloch na dezinfekciu kože pri výkonoch, ako je venepunkcia i veľke chirurgické výkony. Antimíkrobiálne a antiseptické činidlá sú tiež bežne používané ako činidlá na mytie rúk zdravotníckeho personálu s cieľom redukcie rizika kontaminácie.US patent č. 3666679, Crotty, sa týka gélových prostriedkov obsahujúcich aniónový heteropolysacharidový gélotvomý biopolymér, lineámy alkylbenzénsulfonát a rôzne adjuvansy. Gélotvomé prostriedky môžu obsahovať prísady uvoľňujúce chlór, ako je chlórovaný fosforečnan sodný, chlórovane izokyanuráty, chlóman sodný a podobne. Ale také prostriedky vyžadujú vyššie koncentrácie roztokov činidiel uvoľňujúcich chlór na dosiahnutie požadovaného výsledku.US patent č. 4035483, Bunyan, sa týka antiseptického materiálu obsahujúceho reakčný produkt proteínu, ako je ñbrín, kolagén alebo želatína, a chlómanu. Výhodnou realizáciou vynálezu je rozpracovanie, v ktorom je reakčný produkt impregnovaný v alebo potiahnutý na plochom nosiči. V inom rozpracovani sa reakciou chlómanu s nadbytkom proteínu vytvára ñlm. Také prostriedky nemajú lepšie vlastnosti ako tixotropne gély.US patent č. 5015228, Columbus et al., sa týka sterilizačného prostriedku používaného s ihlami, ktorý obsahuje krycí list a gélové médium. Výhodným gélovýrn médiom je hydrogél skladajúci sa z agarového sita a kopolyméru akrylamidu zositeného s N,N-metylénbisakrylamidom. Výhodným sterilizačným činidlom je chlóman sodný. Účinné množstvo chlómanu sodného musí byť dostatočne nariedené, aby sa dosiahol požadovaný stabilizačný účinok.Dezinfekčné činidlá podľa doterajšieho stavu techniky obsahujúce chlór sú zvyčajne nevhodné na lokálnu aplikáciu. Bežné roztoky chlómanu (tiež označované ako bieliace sódové roztoky) sa zvyčajne pripravujú prebublávaním chlóru koncentrovaným roztokom hydroxídu sodného. Tieto bieliace roztoky musia obsahovat značné množstvo hydroxidu sodného, aby sa zabránilo rozkladu. Toto spôsobuje vysoké pH bežných chlómanových roztokov, rovnako ako ich korozívny charakter pri aplikácii na kožu alebo sliznice,a cytotoxický účinok na tkanivá.Bežné formy lokálnych dezinfekčných prostriedkov sú problematické. Také prostriedky sú zvyčajne vo forme kvapaliny alebo gélu, ale každá z foriem má určité nevýhody. Aplikácia kvapalných prostriedkov na liečené miesta je ťažko kontrolovateľná v dôsledku odtekania, preliatia a špatného zadržania v mieste aplikácie. Husté gély sa špatne aplikujú a nemusia pokryť celú povrchovú plochu rany tak dobre ako kvapaliny.Uvedené problémy prekonáva vynález pomocou dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich elektrolytické chlóroxidačné činidlo, činidlo zvyšujúce vískozitu, elektrolyt a vodu.Predmetom vynálezu je dezinfekčný prostriedok vo forme tixotropného hydrogélu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje(i) je pripravené čiastočnou elektrolýzou roztoku chlo ridu sodného, pričom pH sa znižuje tým, že sa kompetí tívne tvori kyselina chlóma(ii) obsahuje chlómanový ión a kyselinu chlómu,(iií) má obsah aktívneho chlóru od 100 do ll 000 ppm(b) čínidlo zvyšujúce viskozitu obsahujúce prírodný alebo syntetický ílProstriedky podľa vynálezu sú bezpečné, účinné a širokospektrálne antimikrobiálne činidlá, ktoré sú vo forme tixotropného, necytotoxického hydrogélu. Tieto prostriedky sa môžu používať na lokálnu dezinfekciu substrátu, ktorý zahŕňa aplikáciu účinného množstva dezinfekčného prostriedku podľa vynálezu na substrát.lná aplikácia prostriedku podľa vynálezu zahŕňa liečbu lokálnej infekcie, pri ktorej sa na infikovanú oblast a/alebo oblasť dookola infikovanej oblasti pacienta, ktorý potrebuje liečbu, nanesie účinné nmožstvo prostriedku podľa vynálezu. Lokálnou infekciou sa rozumie menšia infekcia, bakteriálna alebo mykotická, ktorá je zvyčajne povrchová a lokalizovaná.ná aplikácia prostriedku podľa vynálezu zahŕňa liečbu ťažko kontaminovanej alebo ínñkovanej rany. Pri tejto liečbe sa účinné množstvo prostriedku podľa vynálezu nanesie na inñkovanú oblasť a/alebo oblast dookola infikovanej oblasti pacienta. Ťažko kontaminovanou ranou sa rozumie rana silne kontaminovaná mikroorganizmami, ale nie klinicky inñkovaná. Také rany sú často charakterizované dlhodobým zápalom, rovnako ako spomalením hojenia rany alebo reparácie. Ťažko kontamínované rany sú tie rany, ktoré obszmujú viac ako 105 mikroorganizmov na gram tkaniva.Ešte iná aplikácia zahŕňa dezinfekciu íntaktnej kože pred chirurgickým alebo invazívnym výkonom s použitím účinného množstva prostriedku podľa vynálezu.Reologické charakteristiky tixotrópie, pri ktorej sa zreteľná viskozita znižuje s miešaním alebo trepaním systému a naopak zvyšuje v pokoji, sú osobitne výhodné pri aplikácii a použití prostriedku podľa predkladaného vynálezu. Možnost aplikácie produktu na kožu pri použití jednoduchých prostriedkov, ako sú spreje a vytláčacie tuby, eliminuje charakteristické nevýhody aplikácie kvapalín a hustých gélov, kde sa kvapaliny neudržia v mieste aplikácie a permanentne husté gély nie sú ľahko aplikovateľné. Posun reologickej fázy od gélu na roztok a opäť na gél umožňuje ľahkú aplikáciu.Prostríedok je výhodne vo forme tixotropného hydrogélu. Vlastnosti tixotropného hydrogélu sú určené činidlom zvyšujúcim viskozitu. Elektrolytické chlóroxidačné čínidlo obsahuje chlómanové ióny a kyselinu chlómu, a je pripravené čiastočnou elektrolýzou silného roztoku chloridu sodného tak, aby sa elimínovala prítomnost akéhokoľvek hydroxidu sodného v konečnom produkte.Predkladaný vynález má rôzne použitia, vrátane účinnej liečby lokálnych bakteriálnych a mykotických infekcií,liečby ťažko kontaminovaných alebo infikovaných rán, a prípravy intaktnej kože pred chirurgickým alebo invazívnym výkonom. Také použitia môžu byť realizované bez cytotoxických vlastností podobných antímikrobiálnych alebo antiseptických činidiel.Predkladaný vynález sa týka lokálneho, antímikrobiálneho, tixotropného hydrogélu pripraveného s rôznymi koncentráciami činidla zvyšujúceho viskozitu, ktoré dodáva hydrogélu konzistenciu od ťažkej kvapaliny do hustého,mieme zakaleného gélu. Výhodné antimikrobiálne čínidlo je jedinečný elektrolytický chlóroxidátor, ktorý je pripravený čiastočnou elektrolýzou silného roztoku chloridu sodného tak, aby sa elimínovala prítomnosť akéhokoľvek hydroxidu sodného v konečnom produkte.Antiinfekčné vlastnosti sú spôsobené predovšetkým širokospektrálnym antimikrobiálnyrn pôsobením elektrolytického chlóroxidačného činidla, ktoré vyrába Amuchina,SpA, Genova, Italy, a ktoré sa predáva pod registrovanou obchodnou známkou Amuchina.Elektrolytické chlóroxidačné čínidlo v maximálnej koncentrácii má aktívny obsah chlóru 1 1000 ppm a vytvára približne 30 - 40 ppm kyseliny chlómej (HOCl), tiež označovanej ako voľne dostupný chlórový zvyšok. Kyselina chlóma je najúčinnejšia zo všetkých chlórových zvyškov. Učinnosť kyseliny chlómej je spôsobená relatívnou ľahkosťou, ktorou penetruje cez steny baktérií. V dôsledku jej nízkej molekulovej hmotnosti a elektrickej neutrality (neprítomnosti elektrického náboja), je penetrácia kyseliny chlómej do buniek porovnateľná s penetráciou vody. White, Handbook of Chlórination, Van Nostran Reinhold Company, New York, N. Y. str. 216, 1972.Počas výroby elektrolytického chlóroxidačného činidla je pH redukované súčasnou tvorbou kyseliny chlómej, ktorá je takmer 100-krát aktívnejšía ako chlómanové ióny v bežných bieliacich roztokoch. Id. at str. 223, obr. 4 - 15. Preto je, v dôsledku nižšieho pH a väčšej tvorby kyseliny chlómej, AmuchinaR účinný pri aktívnych koncentráciách chlóru význarrme nižších ako v štandardných (bieliacich) roztokoch obsahujúcich chlóman sodný. Presné mechanizmy antimikrobiálneho účinku kyseliny chlómej sú nejasné,ale už v roku 1946 Green a Stump predpokladali, že chlór kyseliny chlómej reaguje ireverzibilne s enzyrnatiekým systémom baktérie a tým spôsobuje smrť baktérie. Green and Stump, The Mode of Action of Chlorine, Jour. AWWA 38 1301, 1946.Toto antimikrobiálne čínidlo je použité súčasne s činidlom zvyšujúcim viskozitu. Činidlo zvyšujúce viskozitu je akékoľvek čínidlo, ktoré, pri aplikácií v rôznych koncentráciách vo vodnom médiu, spôsobuje tvorbu stabilných hydrogélov s tixotropnými vlastnosťami. Napríklad môže byt činidlom zvyšujúcim viskozitu íl, prírodný alebo syntetický. V jednom rozpracovaní vynálezu môže byt viskozita hydrogélu dosiahnutá pri použití celkom syntetického minerálu, ktorým je akýkoľvek prirodzený íl s hektoritovou štruktúrou a zložením. Oproti prírodným ílom neobsahujú zvyčajne syntetické íly žiadne nečistoty. Jeden taký syntetický minerál je uvedený v American Chemical Societys Chemical Abstracts Service (CAS) pod názvom Sodium Lithium Magnesium Silicate (reg. č. 53320-86-8) a v Cosmetic, Toiletries and Fragrance Association (CTFA) slovníku ako Sodium Magnesium Silicate. Tento syntetický minerál je predávaný pod obchodným názvom Laponite,čo je registrovaná obchodná známka Southem Clay Products, lnc., Gonzales, Texas.Okrem Laponite (kremičitan sodnohorečnatý), ktorý je výhodným činidlom zvyšujúcim viskozitu podľa predkladaného vynálezu, sú niektoré semisynteticke a prírodné ílové minerály, vrátane ich zmesi, použiteľné v predkladanom vynáleze. Nasledujúce ílové minerály, klasiñkované podľa štruktúry, môžu byt tiež použité pri spôsobu podľa predkladaného vynálezu.A) Dvojvrstvové (štruktúra listov zložených z jednotiek jednej vrstvy kremíka a jednej vrstvy oktaedrov oxidu hlinitého)Halloysity B) Trojvrstvové (štruktúra listov zložených z dvoch vrstiev tettaedrov kremika a jednej centrálnej dioktaedrálnej alebo trioktaedrálnej vrstvy. Montmorilonit, saukonit, verrnikulit,nontronit, saponit, hektorit, bentonit). C) S reťazovou štmktúrou (reťazce tetraedrov kremika podobne amfibolitu naviazané na sebe osemstenovými skupinami kyslíka a hydroxylov obsahujúcich atómy Al a Mg) attapulgit, sepiolit a palygorskit.Napúčacie charakteristiky týchto prirodzených ílových minerálov umožňujú vznik koloidných častíc po hydratácii. Tieto koloidné častice majú odpudzujúce sa elektrické povrchové náboje, ktoré môžu spôsobovať udržovanie uniformnej suspenzie v roztoku. Pri pridaní ionickej zlúčeniny(napríklad chloridu sodného, chloridu draselného a pod.) do koloidnej suspenzie sa odpudivé náboje významné redukujú, čo umožní tvorbu gélu s reologickými charakteristikami,ktoré sú typické pre použitý ílový minerál. Vzniknutý gél má tekutost a teologická vlastnosti klasicky označované ako tixotropné, čo znamená, že zo semísolídného gélu môže trepaním alebo miešaním vzniknúť tekutina (a potom kvapalina) a pri státí môže naopak z tejto kvapaliny vznikať gél.V inom rozpracovaní môžu byt organické modifikačné činidla a činidla zvyšujúce viskozitu ílového minerálu kombinované na dosiahnutie najvýhodnejšíeh vlastností. Pri použití v kombinácii s pomerom približne 4 diely ílového minerálu na l diel organického modifikátoru môžu byt ílový minerál a organický modiñkátor kombinované za zisku činidla zosilňujúceho viskozitu. Organickć modifrkátory sú zvyčajne celulózové a zvyčajne sú V odbore používané na pripravu non-tixotropných gélov. Príklady takých organických modiíikátorov sú hydroxypropylmetylcelulóza,guárový hydroxypropyltriamónium-chlorid, karbomér, xantánová živica a polyvinylpyrolidón.Chlorid sodný je v tomto rozpracovaní výhodným elektrolytom. Iné zlúčeniny, vrátane soli alkalických kovov a solí kovov alkalických zemín, ktoré disociujú na elektrolyty, ako sú soli draslíka, horčíka a vápnika, môžu byť tiež použité na iniciáciu iónovej väzby pri tvorbe tixotropných gélov. Altemativne elektrolyty produkujú gély s vlastnosťami ekvivalentnýrni gélom využívajúcim chlorid sodný.V dezinfekčných prostriedkoch obsahujúcich elektrolytické chlóroxídačné činidlo, činidlo zvyšujúce viskozitu,elektrolyt a vodu, je elektrolyt prítomný v množstve od približne 0,0 l do približne 10 hmotnosmých vzhľadom na prostriedok.Podľa jedného rozpracovania vynálezu má v dezinfekčnom prostriedku podľa predkladaného vynálezu elektrolyticke chlóroxidačné činidlo aktívny obsah chlóru od približne l 00 do približne 11000 ppm. Aktívny obsah chlóru označuje množstvo voľných iónov chlóru v roztoku v počte častíc na milión.Podľa iného rozpracovania vynálezu má v dezinfekč nom prostriedku podľa predkladaného vynálezu elektrolytické chlóroxidačné činidlo aktívny obsah chlóru od približne 200 do približne 1000 ppm.Podľa iného rozpracovania vynálezu je V dezinfekčnom prostriedku podľa predkladaného vynálezu roztok koncentrovaného elektrolytického chlóroxídačného činidla nariedený z 11000 ppm tak, aby bol dosiahnutý obsah voľného chlóru od približne 500 do približne 825 ppm. V inom rozpracovaní vynálezu je v dezinfekčnom prostriedku podľa predkladaného vynálezu roztok koncentrovaného elektrolytického chlóroxídačného činidla nariedený z 11000 ppm tak, aby bol dosiahnutý obsah voľného chlóru od približne 550 do približne 825 ppm. Bolo preukázané, že táto koncentrácia je účinná proti širokému spektru patogénnych druhov baktérií, húb a vírusov.Proces riedenia koncentrovaného (11000 ppm aktívneho chlóru) elektrolytického chlóroxídačného činidla je známy odbomíkom v odbore. Napríklad, 98 dielov deionizovanej vody sa zmieša s 2 dielmi elektrolytického chlóroxídačného činidla za zisku dezinfekčného prostriedku obsahujúceho 220 ppm aktívneho chlóru 95 dielov deionizovanej vody sa zmieša s 5 dielmi elektrolytického chlóroxídačného činidla za zisku dezinfekčnćho prostriedku obsahujúceho 550 ppm aktívneho chlóru a 90 dielov deionizovanej vody sa zmieša s 10 dielmi elektrolytického chlóroxídačného činidla za zisku dezinfekčného prostriedku obsahujúceho l 100 ppm aktívneho chlóru.Nariedený roztok elektrolytického chlóroxídačného činidla sa potom zmieša s hektoritovým činidlom zvyšujúcim viskozitu, vodou a chloridom sodným za zisku roztoku,ktorý koaguluje na gél, pokiaľ sa nechá stáť bez miešania,ale ktorý rýchle kvapalnie pri miešaní alebo trepaní. Pre ílové suspenzie s negatívne nabitými micelami (elektricky nabítými koloidnými časticami) produkujú hydroxidy a halogenidy lítía a sodíka typický tixotropný systém. Laponitek, čo je prostriedok ílovitého typu, segreguje do mnohých mikrodoštičiek, ktoré sa spájajú iónovými väzbami za vzniku tixotropnej štruktúry. Po dispergovaní LaponiteR v deionizovanej vode sa dookola doštičiek vytvorí elektrická dvojvrstva, čo vedie k elektrickému odpudzovaniu doštičiek, takže systém zostáva v statickom stave ako roztok. Následne pridanie elektrolytu, ako je chlorid sodný, spôsobí oslabenie elektrickej dvojvrstvy dookola doštičiek, čo umožní prevládnutie elektrostatických a Van der Waalsových síl a v systéme prevážia iónové sily, ktoré spôsobia prechod od roztoku na gél.V inom rozpracovaní predkladaného vynálezu je ako elektrolyticke chlóroxidačné činidlo použité činidlo zložené z chlómanového iônu (OCl) a kyseliny chlómej (HOCl) v koncentrácii od približne 0,022 do približne 0,1 l hmotn./hmotn., kde tieto dve zložky tvoria dostupný chlór pre širokospektrálne antimikrobiálne činidlo. Tixotropné činidlo zvyšujúce viskozitu empirického vzorca NaV 7(SigMgsjLi 3)O 20(OH 4)° 7 je použité v koncentrácii 0,1 až 10 hmotn. lhmotn. a slúži ako gélová matríca po vzniku iónových väzieb. Vo výhodnom rozpracovaní sa pridá vysoko čistý (USP grade) chlorid sodný empirického vzorca NaCl v koncentrácii od 0,1 do 10 hmotn./hmotn. Chlorid sodný iniciuje iónové väzby medzi hektoritovými micelovými doštičkami tixotropného činidla zvyšujúceho viskozitu.Dezinfekčné prostriedky podľa predkladaného vynálezu môžu byt použité na lokálne dezinñkovanie substrátu,ked je na uvedený substrát aplikované účinné množstvo dezinfekčněho činidla obsahujúceho elektrolytické chlóroxidačné činidlo, činidlo zvyšujúce viskozitu, elektrolyt a vodu.Dezinfekčné prostriedky podľa predkladaného vynálezu môžu byt tiež použité na liečbu lokálnej infekcie, pri ktorej je na infikovanú oblast a/alebo dookola infikovanej

MPK / Značky

MPK: A61K 47/46, A01N 59/00, A61P 17/00, A61K 47/24, A61K 33/20, A01N 25/04, A61K 9/06, A61K 47/02, A01N 59/08

Značky: tixotropného, hydrogelů, dezinfekčný, prostriedok, formě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-285822-dezinfekcny-prostriedok-vo-forme-tixotropneho-hydrogelu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dezinfekčný prostriedok vo forme tixotropného hydrogélu</a>

Podobne patenty