Sekcia banskej posuvnej výstuže

Číslo patentu: 285731

Dátum: 14.06.2007

Autori: Vavrík Ján, Boháč Marián, Čmiko Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sekcia banskej posuvnej výstuže umožňuje dobývanie nadstropovej vrstvy uhlia dvomi výstužami umiestnenými v profilovo vyrazenej chodbe. K základovému rámu je pomocou ťahadiel a hydraulických stojok pripojená stropnica, ktorá je prepojená so základovým rámom výsuvným závalovým štítom a nosníkom. Na stropnici je pripojená predstropnica s opierkou. Základový rám má na jednej strane pripevnený protipresypový plech, na druhej strane hydraulicky ovládaný kryt dopravníka. V strede základového rámu je prichytené presúvacie zariadenie. Závalový štít sa skladá z pevnej a výsuvnej časti. Pevná časť je prichytená v stropnici, výsuvná je prichytená v spojovacom nosníku. Z jednej strany závalového štítu je hydraulicky ovládané sklápacie krídlo, ktoré slúži na zabránenie presypávania uhlia do sekcie. Z druhej strany je riešené hydraulicky ovládané výkyvné výsypné krídlo. Stropnica má z jednej strany hydraulicky ovládanú utesňovaciu lištu, z druhej strany hydraulicky ovládané výkyvné krídlo.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 19. 12. 2 on 3(24) Dátum nadobudnutia (5 l) Im C 1 (2006) účinkov patentu 6. 7. 2007 Vestník UPV SR č. 7/2007 E 21 D 23/00(32) Dátum podania priorimej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 10. 2005 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmík UPV SR c. 10/2005(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 14. 6. 2007(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Prievidza, SKSekcia banskej posuvnej výstužeSekcia banskej posuvnej výstuže umožňuje dobývanie nadstropovej vrstvy uhlia dvomi výstužami umiestnenými v protilovo vyrazenej chodbe. K základovému rámu je pomocou ťahadiel a hydraulických stojok pripojená stropnica,ktorá je prepojená so základovým rámom výsuvným závalovýrn štítom a nosníkom. Na stropnici je pripojená predstropnica s opierkou. Základový rám má na jednej strane pripevnený protipresypový plech, na druhej strane hydraulicky ovládaný kryt dopravnika. V strede základového rámu je prichytene presúvacie zariadenie. Závalový štít sa skladá z pevnej a výsuvnej časti. Pevná časť je prichytená v stropnici, výsuvná je prichytcná v spojovacom nosniku. Z jednej strany závalového štítu je hydraulicky ovládané sklápacie krídlo, ktoré slúži na zabránenie presypávania uhlia do sekcie. Z druhej strany je riešené hydraulicky ovládané výkyvné výsypne krídlo. Stropnica má z jednej strany hydraulicky ovládanú utesňovaciu lištu, z druhej strany hydraulicky ovládané výkyimé krídlo,Výnález rieši sekciu banskej posuvnej výstuže na dobývanie vo vrchných častiach uhoľného sloja s úklonom vrstiev nad 35 °, kde už nie je možné dobývanie stenovaním v lavici s prípadným vyuhľovanim nadstropu alebo medzistropu.V súčasnosti nie je známých veľa riešení, ktoré by sa zaoberali banskými výstužami na dobývanie vo vrchných častiach uhoľného sloja s pribierkou stropnej vrstvy uhlia.Konštrukcia nemeckého riešenia takejto výstuže spočíva v tom, že sekcia je určená na dobývanie uhoľného sloja stenovaním v lavici s pribierkou nadstropovej vrstvy uhlia na princípe vypúšťania nadstropovej vrstvy uhlia cez sklopné krídla v závalovom štíte a vypúšťanie uhlia sa vykonáva medzi sekciami na dopravník umiestnený pod závalovým štítom. Nevýhodou riešenia je nevyužiteľnost pri dobývaní vo vrchných častiach uhoľného sloja s úklonom vrstiev nad 35 °.Opísane nedostatky odstraňuje sekcia banskej posuvnej výstuže na dobývanie vo vrchných častiach uhoľného sloja pozostávajúcej zo základového rámu, troch hydraulických stojok, stropnice prepojenej so základovým rámom a závalovým štítom, ktorej podstata spočíva v tom, že k základovému rámu je pomocou ťahadiel a hydraulických stojok pripojená stropnica a stropnica je prepojená so základovým rámom výsuvným závalovým štítom a spojovacím nosníkom.Na stropnicu je pripojená predstropnica s opierkou. Základový rám má na jednej strane pripevnený protipresypový plech a na druhej strane hydraulický ovládaný kryt dopravníka. V strede základového rámu je prichýtené presúvacie zariadenie. Závalový štít sa skladá z pevnej a výsúvacej časti, pričom pevná časť je prichytená v stropnici a výsuvná časť je prichýtená V spojovacom nosníku. Z jednej strany závalového štítu je umiestnené hydraulický ovládané sklápacie krídlo slúžiace na zabránenie presypávaniu uhlia do sekcie a na druhej strane je umiestnené hydraulický ovládané Výkyvné, výsypné krídlo. Stropnica má z jednej strany upevnenú hydraulický ovládanú utesňovaciu lištu, na ktorej je pripevnená proti presýpová platňa, ktorá vykrýva priestor medzi utesňovacou lištou a spodným protipresypovým plechom a z druhej strany upevnené hydraulický ovládané Výkyvné krídlo.Nové riešenie sekcie banskej posuvnej výstuže podľa výnálezu umožňuje dobývanie nadstropovej vrstvy uhlia dvomi výstužami umiestnenými vprofrlovo vyrazenej chodbe obdlžnikového prierezu. Šírka chodby je 4,5 m a výška je 2,5 m. Sekcie sú umiestnene na konci výrazenej chodby. Medzi sekciami je umiesmený odťažbový dopravník. Dobývanie spočíva v odoberaní nadstropovej časti uhoľného sloja. Hĺbkovým vítaním anáslednými trhacími prácami sa rozrušená časť uhoľněho sloja vypúšťa cez sklápacie krídla závalového štítu na dopravník umiestnený medzi sekciami. Sekcie sú usporiadané ako zrkadlový obraz. Posuv sekcie V chodbe zabezpečuje presúvacie zariadenie v smere odťažbovej chodby.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku č. l je schematický znázomené usporiadanie sekcie a na obrázku č. 2 je schematický znázomené usporiadanie sekcií v prevádzke.Sekcia banskej mechanizovanej výstuže podľa vynálezu je tvorená zo základového rámu 1, ku ktorému je pomocou ťahadiel 5, 6 a hydraulických stojok 9 pripojená stropnica 4. Stropnica 4 je prepojené so základovým rámom 1 výsuvným závalovým štítom 2 a spojovacím nosníkom 3. Na stropnicu 4 je pripojená predstropnica 7 s opíerkou 8. Základový rám 1 má na jednej strane pripevriený protipresypový plech 15 a na druhej strane hydraulický ovládaný kryt 14 dopravníka 17. V strede základového rámu 1 je prichýtené presúvacie zariadenie 16. Závalový štit 2 sa skladá z pevnej časti a výsuvnej časti.Pevná časť je prichytená v stropnici 4 a výsuvná čast je prichytená v spojovacom nosníku l. Z jednej strany závalového štítu 2 je umiestnene hydraulický ovládané sklápacie krídlo 12, ktoré slúži na zabránenie presypávania uhlia do sekcie a z druhej strany je umiestnené hydraulický ovládané výsypné krídlo 13. Stropnica 4 má z jednej strany upevnenú hydraulický ovládanú utesňovaciu lištu 10, na ktorej je pripevnená protipresýpová platňa 18 prekrývajúca priestor medzi spodným protipresypovým plechom 15 a utesňovacou lištou 10 a z druhej strany upevnené hydraulický ovládané výkývné krídlo 11.Sekcia podľa výnálezu je určená na prácu V banských chodbách obdlžnikového prierezu, ktoré sú budované V uhoľných slojoch s veľkým úklonom nad 35 °, kde nie je možné dobývanie uhlia stenovaním v lavici. V šikmom sloji sú chodby razené horizontálne a budované oceľovými výstužami a individuálnymi stojkami. V takejto chodbe pracujú dve sekcie podľa vynálezu v ľavom a pravom prevedení. Medzi sekciami je umiestnený zbemý dopravník. Samotné dobývanie uhlia spočíva v rozrušovani nadstropnej časti sloja a následným výpúšťaním cez výsýpné krídla 13 umiestnené v závalovom štite 2. Výsýpné krídla 13 na ľavej a pravej sekcii sa otvárajú súčasne a rozrušená časť uhoľného sloja sa výpúšťa na zbemý dopravník. Z vonkajšej strany závalového štítu 2 sú na obidvoch sekciách sklápacie krídla 12, ktore zabraňujú presypávaniu uhlia do sekcie. Stropnicová časť 4 medzi sekciami má Výkyvné krídla 11, ktoré slúžia na dočasne zaistenie stropnice 4 po demontáži oceľovej výstuže a individuálnych stojok. Presúvanie sekcie je zabezpečené presúvacim zariadením 16, ktoré je zabudované v chodbe medzi sekciami. Presúvacie zariadenie 16 sa presúva po presunutí sekcie a rozoprctými hydraulickými valcami sa toto zariadenie stabilizuje.l. Sekcia banskej posuvnej mechanizovanej výstuže zložená zo základového rámu, troch hydraulických stojok,závalového štítu a stropnice prepojenej so základovým rámom,vyznačuj úca sa tým,žestropnica(4) je pripojená k základovému rámu (l) pomocou ťahadiel (5,6) a hydraulických stojok (9) a následne stropnica (4) je prepojená so základovým rámom (l) výsuvným závalovým štítom (2) a spojovacím nosníkom (3), pričom na stropnicu(4) je pripojená predstropnica (7) s opíerkou (8).2. Sekcia banskej posuvnej výstuže podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým,žezákladovýrám(1) je na jednej strane vybavený protipresypovým plechom(15) a na druhej strane hydraulicky ovládaným krytom (14) dopravníka (17), pričom v strede základovćho rámu (1) je prichytene presúvacie zariadenie (l 6).3. Sekcia banskej posuvnej výstuže podľa nároku l,vyznačujúca sa tým,žepevnáčasťzávalového štítu (2) je príchytená v stropnici (4) a výsuvná časť závalového štítu (2) je prichytená V spojovacom nosníku(3) a na závalovom štíte (2) je umiestnene hydraulícky ovládané sklápacie krídlo (12) a hydraulícky ovládané výsypne krídlo (13).4. Sekcia banskej posuvnej výstuže podľa nároku l,vyznačujúca sa tým,žestropnica(4)jevybavená utesňovaeou lištou (10), protipresypovou platňou

MPK / Značky

MPK: E21D 23/00

Značky: sekcia, banskej, výstuže, posuvnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-285731-sekcia-banskej-posuvnej-vystuze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sekcia banskej posuvnej výstuže</a>

Podobne patenty