Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov, najmä motorových vozidiel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov so spustiteľnou ložnou plochou, najmä motorových vozidiel, pri ktorom sú pojazdné mechanizmy vytvorené ako otočné podvozky (4) a majú oje (5), ktoré je kardanovo a vodorovne výkyvne pripojené v bode (6) pripojenia, usporiadanom v smere k stredu vozňa, na vozňový mostík (1), a otočné podvozky (4) zvisle podopierajú vozňový mostík (1) cez bočné podperné prvky (7), ktoré sa pohybujú po oblúkovitej dráhe, ktorej stred zakrivenia leží presne nad bodom (6) pripojenia oja (5). Vynález má výhodu, že nosné vozne s normálnymi dvojkolesiami umožňujú naložiť motorové vozidlá, ktoré majú v Európe prípustnú dĺžku, šírku a výšku, bez toho, aby sa prekročil povolený obrys.

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVÝ SPIS 285 045(22) Dátum podania prihlášky 22. 11. 2000(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 1200 účinkov patentu 4. S. 2006 Vestník UPV SR č. 5/2006 B 61 D 3/00(31) Číslo prioritnej prihlášky 1 199 56 036.6(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 22. 11. 1999ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO orgamzacra pľloľlľy DE VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 11. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č 11/2001(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 12. 4. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ DWA Deutsche Waggonbau GmbH, Berlin, DE(54) Názov Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov, najmä motorových vozidielNosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov so spustiteľnou ložnou plochou, najmä motorových vozidiel, pri ktorom sú pojazdné mechanizmy vytvorené ako otočné podvozky (4) a majú oje (S), ktoré je kardanovo a vodorovne výkyvne pripojene V bode (6) pripojenia, usporiadanom V smere k stredu vozňa, na vozňový mostík (l), a otočné podvozky (4) zvisle podopierajú vozňový mostík (l) cez bočné podpemě prvky (7), ktore sa pohybujú po oblúkovitej dráhe, ktorej stred zakrivenia leží presne nad bodom (6) pripojenia oja (5). Vynález má výhodu, že nosné vozne s norrnálnymi dvojkolesiami umožňujú naložiť motorové vozidlá, ktoré majú v Európe prípustnú dĺžku, šírku a výšku,bez toho, aby sa prekročil povolený obrys.Vynález sa týka kĺbového pripojenia oja k nosnému vozňu na kombinovanú prepravu nákladov.Pri známych nosných vozňoch, ktorých normálne pojazdové mechanizmy sú usporiadané pred a za ložnou plochou bežným spôsobom, dochádza k šírkovým obmedzeniam, najmä v oblasti ložnej plochy. Preto je pri patente DE 42 36 161 možmé nakladať len kratšie motorové vozidlá. Prívesové súpravy, ktoré majú v Európe prípustnú dĺžku 19 m, sa nedajú naložitĺ Iný návrh riešenia podáva patent DE 69 500 022. V ňom je opísané len vodorovné klbové pripojenie pojazdových mechanizmov. Zvislý prenos sily z vozňového mostíka na pojazdové mechanizmy nie je vyriešený a nedá sa realizovať s prvkami, ktore sa pri konštrukcii železničných vozidiel používajú, ako je otočný čap, tumíket atď.Úlohou tohto vynálezu je vytvorit nosný vozeň, ktorý umožňuje s norrnálnymi dvojkolesiami nakladať motorové vozidlá s dĺžkou, šírkou a výškou, ktoré sú prípustné v Európe, bez toho, aby sa prekročil obrys, povolený pre koľajové vozidlá.Táto úloha je vyriešená nosným vozňom na kombinovanú prepravu nákladov, výhodne motorových vozidiel, so spustiteľnou ložnou plochou, ktorá sa nachádza v strede vozňového mostíka tvaru žľabu, ktorý má na oboch koncoch ťahadlové a narážacie mechanizmy, ktorého podstatou je, že pojazdové mechanizmy sú vytvorené ako otočné podvozky a majú oje, ktoré je kardanovo a vodorovné výkyvne pripojené v bode pripojenia, usporiadanom v smere k stredu vozña, na vozňový mostík, a otočné podvozky zvisle podopierajú vozňový mostík cez bočné podpemé prvky, ktoré sa pohybujú po oblúkovitej dráhe, ktorej stred zakrivenia leží presne nad bodom pripojenia oja.Uhol, vznikajúci zodpovedajúce zakriveniu koľajového oblúka medzi pozdĺžnou osou vozidla a pozdlžnou osou pojazdového mechanizmu, slúži na to, aby vytočil pojazdový mechanizmus o zodpovedajúcu veľkosť bočne pod vozňovým mostíkom dovnútra oblúka.Nosný vozeň podľa výhodného uskutočnenia má oje tuho spojené s otočným podvozkom a v bode pripojenia je oje kardanovo a zvisle posúvateľne pripojené na vozňový mostík guľovým prstencom, ktorý sa klza na čape.V ďalšom výhodnom uskutočnení je oje prostredníctvom dvoch bočných ložísk zvisle výkyvne spojené s otočným podvozkom a v bode pripojenia je oje kardanovo a zvisle neposúvateľne pripojené na vozňový mostík guľovým prstencom a čapom.Týmto sa v dôsledku zmenšeného vnútomého obmedzenia v oblasti ložnej plochy výhodne dosiahne potrebná šírka na prepravu nákladov.Príklady uskutočnenia vynálezu bližšie objasníme p 0 mocou výkresov.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l je pohľad zhora na nosný vozeň V koľajovom oblúku, obr. 2 je bočný pohľad na jeden z koncov vozňa s tuhým, vysoko položeným oj om, obr. 3 je bočný pohľad na jeden z koncov vozňa so zvisle výkyvným, nízko položeným ojom.Podľa obr. 1 je jeden koniec znázornený vo výreze, aby bol viditeľný podvozok 4 a jeho klbové pripojenie. Vozňový mostík 1 je vytvorený v tvare žľabu a vo svojej strednej časti obklopuje spustiteľnú ložnú plochu 2. Na koncoch sa nachádzajú bežné ťahadlové a narážacie mechanizmy 3. Pojazdový mechanizmus je vytvorený ako otočný podvozok 4 a na prenášanie vodorovných síl je ojom 5 výkyvne klbovo spojený s bodom 6 pripojenia na vozňovom mostíku 1. V strede otočných podvozkov 4 sú usporiadané bočné podpemé prvky 7. Tieto sa pri vykývnutí otočných podvozkov 4 pohybujú po oblúkovitej dráhe so stredom zakrivenia, ktorý sa nachádza presne nad bodom 6 pripojenia.Obr. 2 znázorňuje vo výreze detaily bodu 6 pripojenia. Pri tomto príklade uskutočnenia je oje 5 tuho spojené s otočným podvozkom 4. Zvisle posúvateľný guľový prstenec 8, ktorý je kardanovo uložený na konci oja 5, dosadá s veľkou zvislou vôľou na čap 9. Tento je uložený vo vozňovom mostíku 1. Toto spojenie dovoľuje všetky vznikajúce pohyby podvozka.Obr. 3 znázorňuje ďalší príklad uskutočnenia v bočnom pohľade na koniec nosného vozňa. Tu je oje 5 klbovo pripojené na otočný podvozok 4 zvisle výkyvne cez dve bočné ložiská 10. Bod 6 pripojenia je položený nižšie a pozostáva z čapu 9, ktorý je uložený vo vozňovom mostíku 1. Zvisle neposúvateľný guľový prstenec 8 je kardanovo uložený na konci oja 5. Aj pri tomto usporíadaní sú možné všetky pohyby otočného podvozka.l. Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov,výhodne motorových vozidiel, so spustiteľnou ložnou plochou, ktorá sa nachádza v strede vozňového mostíka tvaru žľabu, ktorý má na oboch koncoch ťahadlové a narážacie mechanizmy, vyznačujúcí sa tým, že pojazdové mechanizmy sú vytvorené ako otočné podvozky(4) a majú oje (5), ktoré je kardanovo a vodorovné výkyvne pripojené v bode (6) pripojenia, usporiadanom v smere k stredu vozňa, na vozňový mostík (l), a otočné podvozky(4) zvisle podopierajú vozňový mostík (l) cez bočné podpemé prvky (7), ktore sa pohybujú po oblúkovitej dráhe,ktorej stred zakrivenia leží presne nad bodom (6) pripojenia oja (5).2. Nosný vozeň podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že oje (5) je tuho spojené s otočným podvozkom (4) a v bode (6) pripojenia je oje (5) kardanovo a zvisle posúvateľne pripojené na vozňový mostík (l) guľ vým prstencom (S), ktorý sa klza na čape (9).3. Nosný vozeň podľa nároku l, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že oje (5) je prostredníctvom dvoch bočných ložísk (10) zvisle výkyvne spojené s otočným podvozkom(4) a v bode (6) pripojenia je oje (5) kardanovo a zvisle neposúvateľne pripojené na vozňový mostík (l) guľovým prstencom (8) a čapom (9).

MPK / Značky

MPK: B61D 3/00

Značky: nákladov, motorových, nosný, vozeň, prepravu, vozidiel, kombinovanú, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-285045-nosny-vozen-na-kombinovanu-prepravu-nakladov-najma-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný vozeň na kombinovanú prepravu nákladov, najmä motorových vozidiel</a>

Podobne patenty