Zariadenie na utesnenie systému na udržovanie teploty výrobkov umiestnených na palete

Číslo patentu: 284966

Dátum: 22.02.2006

Autor: Paupardin Michel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tesniace zariadenie tunela (5) zahrnuje, s cieľom vylúčiť únik vháňaného vzduchu okolo výrobkov umiestnených na palete, fóliu (1), ktorá je umiestnená tak, že pôsobením tlaku vháňaného vzduchu cirkulujúceho v tomto tuneli (5) môže byť prilepená na boky a hornú stranu výrobkov. Fólia (1) je umiestnená v priestore (E) medzi plochou (4A) celku (4) výrobkov a nosiča a protiľahlým povrchom (5A) tunela (5) a po nafúknutí uzaviera uvedený priestor (E), a obmedzuje tak cirkuláciu vzduchu na priechody medzi výrobkami.

Text

Pozerať všetko

(22) Datum podania prihlášky 30. 7. 1998(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m- Cľmoóľ účinkov patentu 2. 3. 2006 Vesmik UPV SR č. 3/2006 A 23 C 9/12(31) Číslo prioritnej prihlášky 97110874 17513 17/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 28. 8. 1997 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSVELNÉHO organizácia priority FR VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 14. 8. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 08/2000(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 22. 2. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/FR 98/0 l 690(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 099/11141(54) Názov Zariadenie na utesnenie systému na udržovanie teploty výrobkov umiestnených na paleteTesniace zariadenie tunela (5) zahmuje, s cieľom vylúčiť únik vháňaného vzduchu okolo výrobkov umiestnených na palete, fóliu (l), ktorá je umiestnená tak, že pôsobením tlaku vháňaného vzduchu cirkulujúceho v tomto tuneli (5) môže byť prilepená na boky a homú stranu výrobkov. Fólia(5) a po nañilqluti uzaviera uvedený priestor (E), a obmedzuje tak cirkuláciu vzduchu na priechody medzi výrobkami.Vynález sa týka zariadenia na utesnenie systému udržovania teploty, chladenia alebo ohrievania výrobkov nachádzajúcich sa na palete urniestnenej v tuneli.Ďalej používaný pojem paleta označuje samotný nosný prvok, ale označuje tiež celok, ktorý je tvorený nosným prvkom a stohom výrobkov, ktorý je umiestnený na tomto nosnom prvku (v takom prípade je výraz celok nosného prvku a výrobkov uvádzaný v zátvorkách).V ďalšej časti používaný termín tuneľ potom predstavuje prvok, ktorý zahmuje- steny umiestnené takým spôsobom, že prostrednictvom približne horizontálnej homej plochy, približne horizontálnej spodnej plochy a dvoch približne vertikálnych bočníc vymedzujú kanál s približne pravouhlým príerezom a takým spôsobom, že umožňujú prijatie palety s výrobkami s veľkou vôľou, takže táto veľká vôľa umožní vkladanie a vykladanie palety z tunela bez toho, aby, í pri nepresnej manipulácii s paletou pri použití bežných zariadení, ako je vidlicový nakladač, dochádzalo k nárazom,- zariadenie slúžiace na vháňartíe vzduchu majúoeho špecifickú teplotu do tunela a tiež na jeho vháňanie v špecifickom smere.Zariadenie podľa vynálezu má za ciel vyriešiť hlavnú nevýhodu, ktorá sa vyskytuje pri používaní zariadeni tohto typu, totiž problém unikania vzduchu okolo palety (celku nosného prvku a výrobkov).Doteraz totiž bolo utesnenie systému zabezpečené len na vstupe alebo na výstupe palety (celku nosného prvku a výrobkov) použitím zvaru alebo kartáča.Podstata tohto vynálezu spočíva V tom, že utesnenie systému udržovania teploty výrobkov umiestnených na palete je docielené použitím fólie a pomocou tlaku vzduchu,ktorý zabezpečuje ventiláciu palety (celku nosného prvku a výrobkov).Pri činnosti ventilátora prichádza vzduch k palete (celku nosného prvku a výrobkov), kde na jej vstupnej strane vytvára pretlak, zatial čo na výstupnej strane palety je tlak v podstate nulový.V dôsledku tlakového rozdielu dôjde k prilepeniu fólie používanej na utesnenie systému na boky a homú stranu palety (celku nosného prvku a výrobkov). Zariadenie zabraňuje úniku vzduchu okolo palety (celku nosného prvku a výrobku) a minimalizuje tak príkon motora ventilátora.Tento vynález je určený najmä na chladenie mliečnych výrobkov (jogurtov, krémových dezertov) v potravinárskom priemysle.Vynálezom je teda vytvorené zariadenie, ktoré je umiestnené vnútri tunela tak, že zabraňuje úniku vzduchu okolo výrobkov umiestnených na palete. Utesnenie sa dosiahne použitím fólie, ktorá pôsobením tlaku vzduchu vháňaného ventilátorom a cirkulujúceho vnútri tohto tunela dosadá na boky a homú stranu výrobku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude podrobnejšie opísaný V nasledujúcej časti opisu, ktorá uvádza jeho prikladné a vynález nijako neob medzujúce uskutočnenia s odkazmi na pripojené výkresy,kdeobr. 1 zobrazuje v pôdorys rez zariadením podľa tohto vynálezu aobr. 2 zobrazuje celkový perspektívny pohľad na zariadenie podľa tohto vynálezu.Ako je zrejmé z výkresu, predstavuje tunel 5 funkčnú časť systému na udržovanie teploty výrobkov (nezobrazené), ako sú skupiny téglikov s mliečnymi výrobkami, uložené v stohu na manipulačnom nosnom prvku, konkrétne na palete.Aj keď to z výkresov nie je zrejmé, sú výrobky v každej skupine obvykle usporiadané s určitými odstupmi, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu medzi jednotlivými výrobkami.Pojem paleta je ďalej používaný na označenie prvku,ktorý tvorí nosič výrobkov. Stoh výrobkov a paleta potom tvoria celok približne v tvare pravouhlého rovnobežnostenu. Nosný prvok 4 a stoh výrobkov majú obvykle pravouhlý prierez.Termín tunel označuje jednotku zahŕňajúcu- steny, ktoré sú umiestnené takým spôsobom, že prostredníctvom jednej homej a jednej spodnej plochy, ktoré sú približne horizontálne a dvoch približne vertikálnych bočných plôch vymedzujú kanál majúci približne pravouhlý prierez a takým spôsobom, že umožňujú s veľkou vôľou prijatie nosnej jednotky 4 tvorenej paletou a výrobkami,pričom táto veľká vôľa umožní nekolízne vkladanie a vykladaníe palety s výrobkami z tunela 5 i v prípade nepresnej manipulácie s paletou pri použití bežne dostupného zariadenia, ako je vidlicový nakladač (nezobrazený),- zariadenie 2 na vháňanie vzduchu majúceho špecifickú teplotu do tunela 5 a tiež na jeho vháňanie v špecitickom smere.Zariadenie podľa tohto vynálezu si kladie za ciel po prve účinne zabraňovať úniku vzduchu po stranách a nad stohom výrobkov, teda cez vôľu, ktorá je medzi každou bočnou stenou stohu a protíľahlou bočnou stenou tunela 5 a po druhé medzi homou stranou stohu a protíľahlou homou plochou tunela 5.Aby sa tento ciel dosiahol a vylúčil sa únik vháňaného vzduchu okolo výrobkov umiestnených na palete, je nepriepustnost tunela 5 dosiahnutá použitím fólie l, ktorá je umiestnená tak, aby sa pôsobením tlaku vháňaného vzduchu, ktorý v tuneli cirkuluje, prilepila na strany a na homú plochu výrobkov.V tomto vynáleze je nepriepustnosť zabezpečená pomocou fólie l dosiahnutá pôsobením tlaku vzduchu, ktorý zabezpečuje ventiláciu palety (celku nosného prvku a výrobkov). Je zrejmé, že fólia je vrstvou vyrobenou z ohybného materiálu.Na schéme činnosti zariadenia (obr. 2) je vidieť, že pri uvedení ventilátora 2 do chodu dopadá vzduch (znázomený čiemymi šípkami) na paletu 4 (celok nosného prvku a výrobkov) a tým na tejto strane systému vytvára tlak (Pl). Na opačnej strane systému - v smere prúdenia vzduchu -je tlak nulový (PO).V dôsledku rozdielu tlaku dôjde k prilepeniu fólie použitej na utesnenie na strany a homú plochu palety (celku nosného prvku a výrobkov). Zariadenie zabraňuje úniku vzduchu okolo palety a minimalizuje tak príkon motora ventilátora.Zariadenie podľa vynálezu je charakteristické tým, že zahŕňa niekoľko fólií l, pričom každá táto fólia 1 je umiestnená V priestore E nachádzajúcom sa medzi povrchom 4 A výrobkov a nosnej jednotky 4 a protiľahlým povrchom SA tunela 5 tak, že je tlakom vzduchu, ktorý je vháñaný do tunela na účely priechodu stohom výrobkov,nafukovaná, uzaviera uvedený priestor E a obmedzuje cirkuláciu vzduchu na priechody vytvorené medzi výrobkami.Dalším znakom tohto vynálezu je, že každá fólia 1 je vybavená dvoma okrajmi IA, IB, pričom jeden z nich je umiestnený (vzhľadom na smer cirkulácie vzduchu cez výrobky uložené na palete) proti smeru prúdenia a druhý IB v smere prúdenia v tuneli 5.Medzi týmito okrajmi IA, IB má fólia I rozmer, ktorý je väčší než priama vzdialenosť medzi uvedenými okrajmi IA, IB. takže fólia I tvorí pružné vrecko.Na úrovní okraja IB ležiaceho v smere prúdenia je fólia 1 upevnená, aspoň nepriamo, na čelo SA tunela 5. Na úrovni svojho okraja IA, ležiaceho proti smeru prúdenia, je fólia I udržovaná v odstupe od čela SA tunela 5 v mieste, odkiaľ sa rozširuje tak, aby vháňaný vzduch mohol byť zadržaný v priestore vymedzenom týmto záhybom proti čelu tunela. Vďaka zvýšeniu výsledného tlaku dôjde k dosadnutiu fólie 1 na celok 4 nosného prvku a výrobkov.l. Zariadenie na utesnenie systému na udržovanie teploty výrobkov umiestnených na palete nachádzajúcej sa vo vzduchovom ventilačnom tuneli, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tesnenie tunela (5) s cieľom vylúčiť únik vháňaného vzduchu okolo výrobkov umiestnených na palete, zahmuje fóliu (l) umiestnenú tak, že pôsobením tlaku vháňanćho vzduchu cirkulujúceho v tomto tuneli môže byť prilepená na boky a homú stranu výrobku.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že zahŕňa niekoľko fólii (l), pričom každá fólia (1) je umiestnená V priestore (E) medzi plochou (4 A) celku (4) výrobkov a nosiča a protiľahlým povrchom (SA) tunela (5) tak, že po nafúlmuti tlakom vzduchu vháňaného do tunela a určeného na priechod stohom výrobkov, uzaviera uvedený priestor (E) a obmedzuje cirkuláciu vzduchu na priechody medzi výrobkami.3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že- každá fólia (l) je vybavená dvoma okrajmi (IA, lB), pričom jeden okraj (1 A) je umiestnený, vzhľadom na smer cirkulácie vzduchu cez výrobky umiestnené na palete proti smeru prúdenia a druhý okraj (lB) ďalej v smere prúdenia v tuneli (5),- medzi týmito dvoma okrajmi (IA, lB) má fólia (1) väčší rozmer než je priama vzdialenosť medzi uvedenými oldajmi (IA, lB), takže vytvára chybné vrecko,- na úrovni okraja (lB) nachádzajúceho sa ďalej V smere prúdenia je fólia (1) pripevnená, aspoň nepriamo, k čelu(SA) tunela (5) v mieste odkiaľ sa rozširuje,- na úrovni svojho druhého okraja (IA) ležiaceho proti smeru prúdenia je fólia (l) udržovaná v odstupe od čela(SA) tunela (5) v mieste odkial sa rozširuje tak, že vháñaný vzduch môže byt zadižaný v priestore vymedzenom týmto záhybom priľahlo k čelu tunela a v dôsledku zvýšenia tlaku spôsobiť dosadnutie fólie (l) na jednotku (4) nosného prvku a výrobkov.

MPK / Značky

MPK: A23C 9/12, F25D 17/00

Značky: zariadenie, systému, teploty, utesnenie, výrobkov, umiestnených, udržovanie, paletě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-284966-zariadenie-na-utesnenie-systemu-na-udrzovanie-teploty-vyrobkov-umiestnenych-na-palete.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na utesnenie systému na udržovanie teploty výrobkov umiestnených na palete</a>

Podobne patenty