Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapaliny

Číslo patentu: 284965

Dátum: 27.02.2006

Autor: Vika Konštantín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín pozostáva z deliacej fóliovej steny (1). Deliaca fóliová stena (1) je vybavená priečnymi otvormi (11). Tieto otvory (11) sú prekryté iba z jednej strany fóliovými hore výklopne otvárateľnými uzávermi (2).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 13. 12. 1999(24) Dátum nadobudnutia (51) Im- Clzmóĺ účinkov patentu 2. 3. 2006 Vestník UPV SR a. 3/2006 F 15 D 1/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 10. 7. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 07/2001(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 2. 2006(sa) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Usmerňovacía konštrukcia prúdenia kvapalinyUsmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín pozostáva z 11 2 1 deliacej fóliovej steny (l). Deliaca fóliová stena (l) je vy- Ť ř bavená priečnymi otvormi (11). Tieto otvory (ll) sú pre- CJkryté iba z jednej strany fóliovými hore výklopne otvára- í ,r teľnými uzávermi (2).Vynález sa týka usmerňovacej konštrukcie prúdenia kvapalín v akumulačných, reakčných, usadzovacích, dosadzovacich alebo v sedimentačných nádržiach, V povrchových tokoch a kanáloch a patrí do oblasti hydrotechnických konštrukcií.V súčasnosti sa rieši eliminácia nevhodných a skratových, hustotných, teplotných prúdení kvapalín a prúdení vplyvom vetra vstavaním pevných usmerňovacích priehradiek a clôn.Nevýhodou doteraz používaných konštrukcií alebo zariadení spočíva v tom, že niektoré používané sú statické,ťažkej konštrukcie, nie sú flexibilné s možnosťou zmeny smeru prúdenia, rýchlej ovládateľnosti.Pri kovovom prevedení majú obmedzenú životnost vplyvom korózie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva V tom, že pozostáva z deliacej fóliovej steny, vybavenej jedným alebo viacerými otvormi,ktoré sú prekryté iba z jednej strany smerom hore výklopne otváracimi fóliovými uzávermi.Výhody riešenia podľa vynálezu spočívajú i V tom, že môže byt doplnená o kontrolné a regulačná zariadenia, pričom môže byť ovládaná z riadiaceho miesta pomocou kontrolného a riadiaceho systému, na základe informácii indikujúcich významné zhoršenie rozdelenia prúdenia kvapalín v nádrži.Pri preťažení usmerňovacej konštrukcie prúdenia kvapalín nedôjde k jej deštrukcii.Pri prekročení hraničnej nosnosti, na ktorú sú otváracie fóliové uzávery nadimenzované, vznikne vratné preklopenie otváracich fóliovýeh uzáverov opačným smerom.Vlastná konštrukcia nebráni odvádzaniu kvapalín a iných látok z jedného priestoru do druhého priestoru cez deliace fóliové steny.Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín je odolná i proti nadmernému namáhaniu v ťažkých podmienkach svojou elastickostou a pružnosťou, a to i tým spôsobom, že pri nadmemom tlaku pritekajúcej kvapaliny môže byt konštrukcia podporovaná zvulkanizovanýin sieťovým vystužením stien alebo vzduchom nafukovacími rúrovými výstuhami po obvode.Prehľad obrázkov na výkresochPredmet vynálezu je bližšie objasnený na výkresoch č. l, č. 2. a č. 3., kdeobr. č. l znázorňuje už zloženú usmerňovaciu konštrukciu prúdenia kvapalín, ktorá výrobné pozostáva z dvoch vrstiev.Z vrstvy deliacej fóliovej steny 1, vybavenej priečnymi otvonni ll, ktorú prekrýva iba z jednej strany privarená fóliová vrstva tvoriaca výklopne otvárateľné fóliové uzávery 2.Obr. č. 2 znázorňuje iba vrstvu deliacej fóliovej steny,vybavenú priečnymi otvonni 11, obr. č. 3 znázorňuje iba fóliovú vrstvu tvoriacu výklopne otvárateľné fóliové uzávery 2.Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín podľa vynálezu znázomená na obr. č. l pozostáva z deliacej fóliovej steny 1, vybavenej s jedným alebo viacerými priečnymi otvormi 11, ktoré sú prekryté iba z jednej strany smerom hore výklopne otvárateľnými fóliovýrni uzávermi 2.Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín je vo funkcii nezávisle od činností kontrolných a riadiacich zariadení.Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín sa môže doplnit o riadiace a kontrolné zariadenia, ktoré sa môžu ovládať, alebo čiastočne ovládať z miesta riadenia technológie, altematívne automaticky pri aktivácii snímačov smeru alebo rýchlosti prúdenia kvapalín, alebo účinkom snímačov indikujúcich významné zhoršenie účinnosti procesu.Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že je vhodná pre všetky typy akumulačných, reakčných, usadzovacích, dosadzovacich, alebo sedimentačných nádrží, povrchových tokov alebo kanálov, kde je potreba eliminovať nežiaduce rušivé a účinnosť znižujúce spätné, teplotné, hustotné, alebo rýchlostné prúdenie kvapalín.Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapalín, v y značuj úca sa tým, že pozostávazdeliacej steny (l), vybavenej najmenej jedným alebo viacerými priečnymi otvormi (1 l), ktoré sú prekryté iba z jednej strany otvárateľnými uzávermi (2).

MPK / Značky

MPK: F15D 1/00

Značky: usmerňovacia, konštrukcia, kvapaliny, prúdenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-284965-usmernovacia-konstrukcia-prudenia-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usmerňovacia konštrukcia prúdenia kvapaliny</a>

Podobne patenty