Spôsob regulácie toku vykurovacích plynov a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 284947

Dátum: 10.02.2006

Autori: Cordier Rémy, Tackels Guy, Ferlin Thierry, Mine Thierry

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Regulácia sa vykonáva aspoň čiastočne regulovaným prívodom aspoň jedného vykurovacieho plynu označeného „B", ktorý má hodnotu výhrevnosti vyššiu, ako je hodnota výhrevnosti plynu „A", do uvedeného toku plynných palív. Predmetom je ďalej zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a jeho použitie hlavne na ovládanie prítoku paliva do horákov sklárskych pecí.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 21. l. 2000 má(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 1 5 účinkov patentu 2. 3. 2006 Vestník UPV SR č. 3/2006 F 23 N 1/00(31) Číslo prioritnej prihlášky 99 00030(32) Dátum podania plioritnej prihlášky 22. 1. 1999 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority FR VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 9. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 09/2000(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 10. 2. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(sa) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ GAZ DE FRANCE, Paris, FR(S 4) Názov Spôsob regulácie toku vykurovacích plynov a zariadenie na jeho vykonávanieRegulácia sa vykonáva aspoň čiastočne regulovaným privodom aspoň jedného vykurovacieho plynu označeněho B, ktorý má hodnotu výhrevnosti vyššiu, ako je hodnota výhrevnosti plynu A, do uvedeného toku plynných palív. Predmetom je ďalej zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a jeho použitie hlavne na ovládanie prítoku paliva do horákov sklárskych pecí.Predložený vynález sa týka spôsobu regulácie toku vykurovacích plynov a zariadenia na jeho vykonávanie, t. j. regulácie charakteristík spaľovania plynného paliva a najmä veľkosti výhrevnosti toku plynného paliva, predovšetkým toku fosílnych paliv typu prírodného plynu.Vynález sa týka hlavne regulácie toku plynných palív,distribuovaných sieťou napájacích potrubí v priemyselných zariadeniach, využívajúcich tepelný proces, regulácia podľa predloženého vynálezu sa vykonáva výhodne vo vstupnom bode uvedenej siete v mieste priemyselného zariadenia alebo jednoducho na vstupe uvedenej siete.Priemyselné zariadenia, ktorých sa predložený vynález obzvlášť týka, sú zariadenia na výrobu skla, používajúce horáky na prírodný plyn na zaistenie roztavenia (a prípadne čerenia) skla v širokom zmysle, t. j. minerálnych kompozícií používaných na výrobu plochého skla (plavené sklo),surového skla (výroba fliaš a flakónov), minerálnych vláken typu skla alebo minerálií určených na tepelnú a/alebo akustickú izoláciu, alebo sklenených vláken používaných na vystužovanie materiálu typu polymérov, ktoré sa nazývajú vystužujúce vlákna a ďalej textilných vláken.Vo všetkých typoch priemyselných zariadení je dôležité, aby pece mali prevádzkový režim, ktorý by bol čo najstálejší a najrovnomemejší a jedným z parametrov, ktorý nie je možné zanedbať, sú vlastnosti paliva, ktoré napája horáky, hlavne jeho výhrevnosť.Môže sa totiž stať, že distribučná sieť privádza prírodný plyn, ktorého vlastnosti tluktuujú, čo sa môže stat z rôznych dôvodov, z ktorých najčastejší je prípad, kedy sieť je napájaná prírodnými plynmi s odlišnými vlastnosťami, ktoré prichádzajú z rôznych zdrojov.Ukázalo sa teda nutné uviest do prevádzky korekčné akcie na kompenzáciu uvedených odchýlok výhrevnosti použitých plynov.Prvý spôsob regulácie spočíva v riadení prítoku paliva,ktorým sa koriguje množstvom ním prinášaného tepla na väčšiu hodnotu tepla zväčšením prítoku paliva a/alebo na nižšiu hodnotu tepla znížením jeho prítoku pomocou nehorľavého plynu, pričom korekcie prítoku sa vykonávajú v rovnakých proporciách, v ktorých sa pozorujú fluktuácie výhrevnosti vykurovacieho plynu. Tento druh regulácie dovoľuje udržiavať prítok energie, vstupujúcej do pece, na stanovenej hodnote. Nech už sa táto regulácia vykonáva ručne alebo automaticky, hranice jej možností sa skoro dosiahnu pozorovalo sa totiž, že jednoduchá korekcia výhrevnosti vstupujúceho plynu proporcíonálnou zmenou množstva vstupujúceho plynu neumožňuje dosiahnutie perfektnej stabilizácie režimu pece za ostatných podmienok udržiavaných konštantnýmí. To je možné vysvetliť tým, že zmeny prítoku paliva do horákov spôsobujú medzi iným modifikácie spôsobu, ktorým prebieha spaľovanie, hlavne spôsobu, ktorým sa vyvíja plameň nad kúpeľom skla.Ciele, ktorý si stanovuje predložený vynález, možno dosiahnut zlepšeným spôsobom regulácie výhrevnosti prúdu plynných palív, ktorý sa zameriava hlavne na minimalizáciu akejkoľvek reguláciou spôsobenej modifikácie spôsobu, ktorým prebieha spaľovanie. Presnejšie povedané, je cieľom predloženého vynálezu dosiahnutie spôsob regulácie, ktorý lepšie zachováva stabilitu režimu funkcie pece V pripade, kedy palivo je určené na napájanie horákov v peci sklárskeho typu.Predložený vynález sa týka spôsobu regulácie výhrevnosti prúdu plynných palív typu fosílnych plynov, ktorý obsahuje majoritný vykurovací plyn, ktorý sa označuje ako plyn A a prúdi v potrubí. Spôsob spočíva vo vykonávaní regulácie, ktorá aspoň čiastočne je vykonávaná kontrolovaným pridávaním aspoň jedného vykurovacieho plynu,označovaného ako plyn B, ktorý má vyššiu výhrevnost ako plyn A.Výhodne je plyn označovaný ako A metán CH 4,hlavná zložka plynného fosilneho paliva, známeho ako prírodný plyn, ktorý je teda prúdom plynných palív, na ktorý sa regulácia podľa predloženého vynálezu výhodne aplikuje(predložený vynález je tiež možné aplikovat mutadis mutandi na iné prúdy vykurovacích plynov, napríklad na plynárenský plyn).V zmysle predloženého vynálezu je výraz výhrevnosť chápaný v širokom zmysle a nie vo svojom striktnom význame môže ním byt akýkoľvek parameter, ktorý je známy v odbore zariadení na spaľovanie plynov, ktorý umožňuje kvantitatívne hodnotiť tepelnú schopnosť paliva počas spaľovania. Môže ním byť spalne teplo (pouvoir calorifique supérieur - PCS), dobre známe v odbore, ktoré sa vyjadruje v kWh na nomiálny m 3, ktoré sa viaže k výhrevnosti Pu (puissance caloriñque) rovnicou(kde QC je normálny objemový prítok paliva).Môže tiež ísť o pomer C/H paliva, bez fyzikálnej jednotky, ktorý zodpovedá pomeru celkového počtu atómov uhlíka k celkovému počtu atómov vodíka vykurovacieho plynu (napríklad v prípade metánu CH., sa hodnota C/H rovná 1/4, teda 0,25). Môže tiež ísť o Wobbov index W,ktorý sa viaže k hodnote PCS vzťahomkde d predstavuje hustotu vykurovacieho plynu. Je tiež možné používat index spaliteľnosti B, ktorý je definovaný rovnicoukde V, je množstvo teoretického vzduchu, ktoré je nutne na spálenie jedného kubického metra plynu, takže B je hodnota bez rozmeru, pokiaľ V, je vyjadrené ako normálny m 3 vzduchu na jeden normálny m 3 vykurovacieho plynu.Overila sa dobrá korelácia regulácii bez ohľadu na Zvolene parametre, s možnou preferenciou regulácie, používajúcej Wobbov index, ktorý zahŕňa na rozdiel od PCS tiež odchýlky hustoty plynu.Predložený vynález sa teda týka regulácie k vyšším hodnotám, t. j. regulácie výhrevnosti vykurovacieho plynu jej úpravou k vyšším hodnotárn pomocou pridávania plynu s vyššou kalorickou hodnotou, než ktorú má základný plyn alebo presnejšie je výhrevnejši ako hlavná zložka základného plynu. (Je dobre známe, že v prípade prírodného plynu tento obsahuje ako hlawiú zložku metán, ktorý predstavuje zvyčajne viac ako 80 zloženia prírodného plynu,pričom minoritne zložky sú napríklad stopy inettného plynu typu N, alebo uhľovodíky s väčšou dĺžkou reťazca.)Tento typ regulácie prináša rad výhod. Hlavnou výhodou je, že možno pozorovat zreteľne zvýšenie stability funkcie pece, vybavenej horákmi, napájanými takto regulovaným vykurovacim plynom. Vysvetlenie, ktoré možnopodať, je to, že tento spôsob regulácie dovoľuje riadiť prívod energie bez toho, aby bol významnejším spôsobom menený privádzaný objem, a preto nedochádza k zmenám aerodynamických charakteristík plameňa (dĺžka, rýchlosť atdĺ).Ďalšia významná a celkom nečakaná výhoda sa týka emisií plynov označovaných ako NO, pecou, v ktorej sú horáky regulované spôsobom podľa vynálezu pozorovalo sa, že regulácia k vyšším hodnotám vykonávaná spôsobom podľa predloženého vynálezu dovoľuje dosiahnuť významne redukcie emisií NO, pecou, čo je aspekt, ktorý je veľmi význarrmý z hľadiska ochrany životného prostredia.Okrem toho pri regulácii výhrevnosti k vyšším hodnotám je možné znížiť špecifickú spotrebu energie pecou typu sklárskej pece, ktorá sa vyjadruje spôsobom známym ako kilowatthodina na jednu tonu skla. Tento energetický zisk predstavuje tretiu významnú výhodu, ktorú prináša predložený vynález, a to o to viac, že umožňuje významne minimalizovať náklady spojené s inštaláciou regulácie podľa predloženého vynálezu, hlavne v prípade, kedy plyn B je typu injektovaného propánu.Výhodne je plyn B zvolený zo súboru zahmąjúceho uhľovodíky, ktoré majú aspoň dva atómy uhlíka, či nasýtené, alebo obsahujúce aspoň jednu nenasýtenú väzbu, Takýto uhľovodík môže mať priamy alebo rozvetvený reťazec. Výhodne ide o uhľovodík s 2 až 6 atómami uhlíka a hlavne o plyn vo forme propánu alebo n-butánu. Výhodne sa volí palivo, ktoré je bez ďalšej úpravy v plynnom stave za teplôt a tlakov, v ktorých sa nachádza pnlid privádzaného paliva, ktoré je regulované. Voľba je tiež ovplyxmená cenou uhľovodíka a jeho dostupnosťou.Všeobecnejšie môže íst o plyny, vzniknuté pri rafinácii ropy, hlavne plyny na báze propánu alebo n-butánu (pričom sa chápe, že uvedený plyn vzniknutý pri rafmácii ropy má ako hlavnú zložku propán alebo bután, ale môže tiež obsahovať ďalšie minoritné zložky, ako napríklad propén, butén a podobne, ako je dobre známe odborníkom).Bez toho, aby sa rozoberali detaily organizácie regulácie, možno uviesť, že spôsob regulácie podľa predloženého vynálezu sa výhodne vykonáva v nasledujúcich etapácha) zmeranie výhrevnosti PC prítoku paliva, b) porovnanie uvedenej výhrevnosti PC s vyššou referenčnou hodnotou PCW, c) v prípade potreby zvýšenia PC na vyššiu hodnotu CW pridaním vhodného množstva plynu označeného ako B do prúdu vykurovacieho plynu.Je možný rad rôznych vyhotovení spôsobu regulácie podľa vynálezu.Predovšetkým možno pridávať stále aspoň minimálne množstvo plynu B do toku paliva alebo nie, a tým regulovať prídavok plynu B, v rozmedzí od minimálneho prídavku Qm (minimálny prídavok) do Qm (maximálny prídavok), kde Qmi sa rovná nule alebo určitej kladnej hodnote prídavku.V neobmedzujúcom vyhotovení vynálezu môže mať regulácia podľa predloženého vynálezu nasledujúce charakteristiky- regulácia zahŕňa predovšetkým slučku, ktorá je označovaná ako chla a produkuje merané rrmožstvo zmesi plynov A B takým spôsobom, že množstvo pridávaného plynu B zostáva proporcionálnc množstvu plynu A, a to i v prípade prudkej zmeny spotrebovávanćho nmožstva (napríklad v okamihu zapálenia alebo zastavenia horákov). Toto rýchle prispôsobenie sa môže realizovať regulátorom prietoku plynu B, ktorého nastavenie je proporcionálnc množstvu zmesi (kvôli presnosti a úplnosti, pod výrazom zmes A B sa chápe zmes toku majoritného paliva nabáze plynu A a prúdu plynu s vyššou výhrevnosťou, všeobecného majoritného plynu typu propánu s prípadnými ďalšími minoritnýnii plynmí, a to i v prípade, že tok plynu A v skutočnosti predstavuje celý tok všetkého paliva, obsahujúceho ako majoritnú zložku plyn A. V celom nasledujúcom texte teda možno chápať A i B bud ako špecifické a jednoznačne plynné zložky, a/alebo ako toky palív, obsahujúce tieto špecifické zložky spolu s ďalšími minoritnýrni zložkami).- regulácia ďalej zahŕňa slučku, označovanú ako pomalá,ktorej cieľom je dodat celkovému systému regulácie výhrevnosti presnosť. Táto slučka môže automaticky určovať hodnoty nastavenia slučky označovanej ako rýchla (napríklad pomer proporcionality) vychádzajúce z kontinuálne meranej hodnoty odchýlky medzi výhrevnosťou paliva a zvolenou hodnotou.Na meranie výhrevnosti toku paliva sú hlavne možné dva spôsoby vykonávania- je možné vykonávať priame meranie, používajúce meracie zariadenie typu merača výhrevnosti, ktorý dovoľuje priame odpočitanie parametra, ktorý je regulovaný, kontinuálnym spôsobom. Takéto zariadenie je napriklad opisané vo vynáleze EP-O 326 494 Al,- je tiež možne získat tú istú informáciu vychádzajúc z chemickej analýzy toku paliva. Je možné zrejme používat zariadenie na plynovú chromatograñu spojené s výpočtovýrn prostriedkom, ktorý z výsledkov chemickej analýzy plynu odvodí jeho výhrevnosti Merania tohto typu sa môžu vykonávať napríklad každé tri minúty.Cieľom je upravovat hodnotu výhreimosti tak často,ako je možné, vychádzajúc pritom z možností daných použitými prostriedkami, hlavne prostriedkami, ktoré merajú výhrewiosť palivaVýhodne sú časy odozvy regulačných slučiek uvedených napríklad niekoľko sekúnd pri slučke, ktorá sa nazýva rýchla a l až 3 minúty pri slučke nazývanej pomalá,pokiaľ sa používa merač výhrevnosti a až 5 až 15 minút,pokiaľ sa používa chromatograf s plynnou fázou. Na určenie radových hodnôt možno uviesť, že s meračom výhrevnosti možno získať výsledky s presnosťou l až 2 a s chromatografom merania s presnosťou 0,5 až l . Chromatograf je teda o niečo presnejší, ale nedovoľuje kontinuálne meranie. Ale, ako sa pozorovalo, všeobecne sa vlastnosti vzťahujúce sa k spaľovaniu pri toku palív typu prírodného plynu menia najrýchlejšie v intervale aspoň 15 až 20 minút, takže použitie chromatografu teda umožňuje určit tieto zmeny bez problémov.Predložený vynález sa tiež týka zariadenia na reguláciu výhrevnosti toku plynných palív typu fosílnych plynov,ktoré obsahujú rnajoritnú zložku nazývanú A a privádzaných potrubím, pričom toto zariadenie zahŕňa- elektronické/infonnatické prostriedky na riadenie regulácie,- aspoň jeden meraci prostriedok na určovanie regulovanej výhrevnosti typu merača výhrevnosti alebo prostriedok na vykonávanie chemickej analýzy spojený so zodpovedajúcim výpočtovým prostriedkom,- aspoň jeden prostriedok regulácie na uvedenie zmeranej výhrevnosti PC, toku paliva na nastavenú hodnotu PC, vo forme aspoň jedného prostriedku na pridávanie riadeného množstva plynu B s výhrevnosťou vyššou ako je výhrevnosť plynu A. Toto zariadenie dovoľuje výhodne vykonávanie opísaného spôsobu.Predložený vynález sa tiež týka použitia spôsobu a zariadení opísaných na reguláciu výhrevnosti toku paliva v potrubí nachádzajúcom sa na konci napájacej siete vybavenej jedným alebo viacerými zdrojmi a obzvlášť toku palivav napájacom potrubí, ktoré privádzajú palivo do jedného alebo viacerých horákov používaných v priemyselnom zariadení typu sklárskeho zariadenia.Predložený vynález sa tiež týka samotnej sklárskej pece, vybavenej horákmi, z ktorých aspoň časť je napájaná palivom regulovaným podľa predloženého vynálezu.Z dôvodov jednoduchosti je výhodné, aby regulácia sa vykonávala v hlavnom potrubí, ktoré napája palivom všetky horáky zariadenia, ale je možné tiež vykonávať reguláciu vo vedľajších potrubiach, na úrovni každého horáka alebo iba na úrovni len niektorých horákov.Predložený vynález bude ďalej opísaný detailne opisom neobmedzujúcich vyhotovení, ktoré sa týkajú sklárskej pece typu, ktorý sa používa pri výrobe plochého skla typu plaveného skla. Ide o pec vyhotovenú dobre známym spôsobom a pracujúcu inverzne, vybavenú dvoma bočnýrni regenerátormi a majúcu v zásade axiálnu symetriu vzhľadom na pozdlžnu os pece v rozdelení horákov, ktoré používajú ako palivo prírodný plyn. V detailoch možno konzultovať dokument WO-98/02386.Predložený vynález sa však používa všeobecnejšie vo všetkých sklárskych peciach používajúcich horáky na prirodný plyn, ako sú regeneračné pece nazývané pece so slučkou, pece na ploché sklo pracujúce bez regenerátorov a všeobecne používajúce horáky na palivo s kyslíkom (ktorého príklad je možno nájsť v dokumente EP-O 650 934). Môže sa týkať pecí určených na výrobu surového skla na výrobu minerálnych vláken alebo vláken na vystužovaníe. Pece môžu využívať výhody predloženého vynálezu aj vtedy, ak používajú plynové horáky nazývané ponorené, t. j. konfigurované takým spôsobom, že sa plameň paliva alebo plyny, vznikajúce spaľovaním, vznikajú vnútri vitrifrkovateľnej hmoty, ktorá je tavená (príklad takýchto horákov je opísaný vo vynálezoch US 3 260 587 a US-3 738 792).Koncepcia horákov sklárskych pecí nie je obmedzujúca a je známa odbomíkom.Teraz bude veľmi schematickým spôsobom opísaný spôsob činnosti regulácie podľa predloženého vynálezu.Pokiaľ sa vychádza z pece s bočnými regenerátormi,má pec dve série injektorov paliva, ktoré sa nachádzajú proti sebe v dvoch bočných stenách pece. Tieto injektory sú napájané hlavným potrubím na prírodný plyn, ktoré sa nachádzajú na zakončeni prívodov celoštátnej siete. Predložený vynález vykonáva reguláciu Wobbovho indexu (alebo PCS) prúdu prírodného plynu V tomto potrubí V priemyselnom zariadení.Konkrétne zariadenie zahŕňa odberové miesto na napájacom potrubí pece, kde sa s danou frekvenciou odoberajú vzorky paliva na meranie jeho vlasmostí (Wobbov index alebo PCS), bud priamo pomocou amerického zariadenia typu, ktorý je opísaný napríklad v citovanom vynáleze EP-O 326 494 Al, alebo pomocou chromatografu s plynnou fázou. Pri použití chromatografu s plynnou fázou je optimálna frekvencia merania tri minúty, čo dovoľuje reagovať veľmi rýchlo na každú rýchlu tluktuáciu výhrevnosti dodávaného prírodného plynu a riadiť účinnost regulácie v potrubí, Pred týmto nutným odbemýrn miestom na meranie vlastností prúdu paliva sa nachádza sekundárne injekčné propánové potrubie vybavené zariadením na ovládanie prietoku v sekundámom potrubí, pričom toto sekundáme potrubie je napájané bud z distribučnej siete propánu, alebo zo zásobného okruhu propánu (uvažovaný propán je komerčne dodávaný propán, vznikajúci z raíinácie ropy, ktorýmôže obsahovat napríklad až do 10 alebo 20 ďalších minoritných zložiek, všeobecne ďalšie uhľovodíky ako je napríklad propén).Informatické prostriedky sa používajú súčasne tak na riadenie prostriedku na meranie Wobbovho indexu prúdu prírodného plynu, ako i prostriedkov ovládania privádzania propánu a udržiavajú nastavenú maximálnu hodnotu Wobbovho indexu (alebo PCS). Informatické prostriedky riadia kontinuálnym spôsobom porovnávaním zmerané hodnoty Wobbovho indexu (alebo PCS) s vopred nastavenou hodnotou zvyšovania alebo znižovania množstva propánu injektovaného do hlavného potrubia tak, aby hodnota regulovanej veličiny sa rovnala nastavenej hodnote.Z ekonomického hľadiska je výhodné čo najviac obmedzit množstvo propánu, ktorý je injektovaný, lebo jeho cena je zreteľne vyššia ako cena prírodného plynu. Výhodná je preto regulácia k vyšším hodnotám, kde pokiaľ nedochádza k fluktuáciám, nepridáva sa do prúdu prírodného plynu žiaden propán. Je teda nutné vypočítať presne nastavenú maximálnu hodnotu ako funkciu rozsahu známych odchýlok Wobbovho indexu (alebo PCS) (stanovenie správneho okna regulácie).Ako bolo uvedené, overilo sa, že týmto spôsobom vykonávaná stabilizácia Wobbovho indexu (a rovnakú úvahu možno vykonať i napriklad pre PCS alebo pomer C/H) dovoľuje lepšie zachovávať stabilitu režimu pece. Pretože výhrevnosť komerčne dodávaného propánu je zhruba 2,5-krát vyššia ako výhrevnost CH 4, čo je vysoko prevažujúca zložka prírodného plynu, nutná veľkosť pridavku propánu numého na zaistenie regulácie je malá a málo ovplyvňuje tok paliva.Okrem toho bolo možné overiť, že tento typ regulácie má tendenciu znižovať emisie NOX pece v porovnaní so štandardným spôsobom regulácie, ktorý spočíva v riedení prírodného plynu vzduchom alebo vo zvyšovaní jeho prietoku. Regulácia k vyšším kalorickým hodnotám paliva v širokom zmysle je teda výhodná na ochranu životného prostrediaNakoniec sa zistilo, že regulácia podľa predloženého vynálezu prináša zníženie špecifickej spotreby energie pece zvýšenie tepelného výkonu pece dovoľuje znížiť cenu jej prevádzky a týmto spôsobom aspoň čiastočne kompenzovat náklady spôsobené dodávanim propánu.l. Spôsob regulácie výhrevnosti toku plynných palív,pozostávajúcich z mąjoritného vykurovacieho plynu označeného A a privádzaných potrubím, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že uvedená regulácia sa vykonáva aspoň čiastočne regulovaným pridávanim aspoň jedného vykurovacieho plynu označeného B, ktorý má hodnotu výhrevnosti vyššiu, ako je hodnota výhrevnosti plynu A, do uvedeného toku plynných palív.2. Spôsob podľanároku l, vyznačujúci sa t ý m , že plyn Aje metán CH 4.3. Spôsob podľa nároku l alebo nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že tok plynných palív predstavuje prírodný plyn.4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokomvyznačujúei sa tým,žeplynBje uhľovodik s aspoň dvoma atómami uhlíka v molekule, nasýtený alebo obsahujúci nenasýtenú väzbu, s priamym alebo rozvetveným reťazcom, predovšetkým uhľovodik obsahujúci 2 až 6 atómov uhlíka, ako je propán.

MPK / Značky

MPK: F23N 1/00

Značky: vykonávanie, regulácie, zariadenie, vykurovacích, spôsob, plynov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-284947-sposob-regulacie-toku-vykurovacich-plynov-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regulácie toku vykurovacích plynov a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty