Parotesná zábrana na tepelnú izoláciu budov

Číslo patentu: 284896

Dátum: 11.01.2006

Autori: Grosskinsky Theo, Künzel Hartwig

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka parotesnej zábrany použitej spolu s tepelnou izoláciou budov, ktorá sa môže použiť najmä na vytváranie tepelnej izolácie pri novostavbách alebo na sanáciu starých stavieb. Parotesná zábrana je pritom schopná realizovať výmenu vodných pár za rôznych podmienok okolia. Dosahuje sa to tým, že sa ako podstatný materiál používa materiál, ktorý má od okolitej vlhkosti závislý difúzny odpor vodných pár a ktorý má takisto dostatočnú pevnosť v ťahu a pevnosť proti pretrhnutiu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 18. 4. 1996 2006,(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m C 1- účinkov patentu 2. 2. 2006 Vestmk ÚPV SR č. 2/2006 E 0413 1/66(31) Číslo prioritnej prihlášky 195 14 420.1 E 041) 13/15(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 19. 4. 1995 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 02/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti ll. 1. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/DE 96/00705(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 096 l 33321(73) Majiteľ FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÓRDERUNG DER ANGEWANDTEN F ORSCHUNG E. V.,München, DE(54) Názov Parotesná zábrana na tepelnú izoláciu budovvynález sa týka parotesnej zábrany použitej spolu s tepel nou izoláciou budov, ktorá sa môže použit najmä na vytvá- 5 tanie tepelnej izolácie pri novostavbách alebo na sanáciu starých stavieb. Parotesná zábrana je pritom schopná realizovať výmenu vodných pár za rôznych podmienok okolia. Dosahuje sa to tým, že sa ako podstatný materiál používa materiál, ktorý má od okolitej vlhkosti závislý dífúzny odpor vodných pár a ktorý má takisto dostatočnú pevnosť VNa vlhkost adaptívna izolácia proti vlhkostiVynález sa týka na strane priestoru usporiadanej parotesnej zábrany využiteľnej na tepelnú izoláciu budov, najmä na tepelnú izoláciu novostavieb a na sanáciu starých budov.Na zníženie vzniku kysličníka uhličitého pri vykurovaní budov sa uskutočňujú pri stavbe nových budov a pri sanácii starých stavieb opatrenia na tepelnú izoláciu. Pre stavebníka z tohto hľadiska vedená ekonomická rozvaha prihliada aj k stavebným nákladom. Pritom je navyše podstatným faktorom vonkajší vzhľad budov, ktorý predstavuje obmedzenie skutočne možného uskutočnenia. Tak sa napríklad na budovách s viditeľnou priehradovou konštrukciou môžu uskutočňovať tepelné izolácie len vnútomými izolačnými vrstvami. Únosné zaťaženie dreva priehradovej konštrukcie vlhkosťou sa musí vzhľadom na možnú difúzíu pár najmä v zimných podmienkach zaisťovať vnútornou parotesnou zábranou. Naopak musí mať v letných mesiacoch škárami medzi drevenými stojačkami a výplňami vnikajúca dažďová voda možnosť vyschýnať i smerom do vnútra, aby sa i pri zlepšenej tepelnej izolácii zaistila dlhá životnost dreva použitého na priehradovú konštrukciu.Podobné ťažkostí sa vyskytujú pri dodatočnej úplnej medzikrokvovej izolácii pri stmiých strechách s parotesným predkrytím (napríklad strešnou lepenkou na drevenom debnenĺ). Zisťovanie inštitútu fyziky stavieb vo Fraunhofe preukázalo, že pri vnútome osadených parotesných zábranách s difúznym odporom vodných pár /hodnotoudh ktorý je menší ako difúzne ekvivalentná lO m hrúbka vzduchovej vrstvy, najmä pri strechách smerujúcich k severu, nie je vysušenie dreveného debnenia v lete dostačujúce na to, aby sa dosiahla vlhkost dreva nevzbudzujúca pochybnosti. Tak už nemôže vnútri upravená parotesná zábrana odvádzať napríklad konvexiou vyvolaný nárast vlhkosti v dostatočnom rozsahu.S ohľadom na uvedené nevýhody je úlohou vynálezu vytvoriť na vnútomej strane parotesnú zábranu, ktorá je schopná pri rôznych okolitých podmienok a variabilite použitia zaistiť výmenu vodných pár medzi vzduchom vo mútomom priestore a vnútrajškom stavebného dielu, ktorá ďalekosiahle vylúči poškodenie stavebného dielu vlhkosťou.Vnútorná parotesná zábrana podľa vynálezu, ktorá sa dá tiež označiť ako na vlhkost sa adaptujúca parotesná zábrana používa ako rozhodujúci materiál taký materiál, ktorý má difúzny odpor vodných pár závislý od okolitej vlhkosti a ktorý má na použitie v budovách dostatočnú pevnosť v ťahu a tlaku.Materiál na parotesnú zábranu, použitý ako fólia alebo ako vrstva nanesená na iný materiál, má mať pri relatívnej vlhkosti parotesnú zábranu obklopujúcej atmosféry v rozsahu od 30 do 50 difúzny odpor vodných pár /hodnotu sd/ 2 až 5 m difúzne ekvivalentnej hrúbky vrstvy vzduchu a pri relativnej vlhkosti v rozsahu od 60 do 80 , ktorýje typický napríklad pre letné mesiace, difúzny odpor vodných pár /hodnotu 54/, ktorý je menší ako jeden meter difúzne ekvivalentnej hrúbky vrstvy vzduchu.Tým sa dosahuje za zimných podmienok vyšší difúzny odpor vodných pár ako za letných podmienok. Tým sa zvýhodňuje vysušenie v letných mesiacoch bez toho, aby prívod vlhkosti v zimných podmienkach mohol dosiahnuť hodnotu, ktorá by mohla vyvolať poškodenie použitých materiálov a budovy.Okrem dôvodov uvedených a pri nevýhodách stavu techniky sa vynález môže použit aj pri kovových strechách alebo drevených konštrukciách a môže tu spôsobiť zlepšenie tepelnej izolácie a zníženie stavebných nákladov.Ako materiál na parotesnú zábranu majúcu požadované vlastnosti sa môže použit napriklad polyamid 6, polyamid 4 alebo polyamid 3, ktoré sú známe z publikácie BIEDERBICK K.- Kunststoffe - kurz und bündig, Vogel-Verlag Würzburg (Umelé hmoty - krátko a stručne, nakladateľstvo Vogel-Würzburg). Tieto polyamidy sa používajú ako fólie, ktoré imanentne majú požadované vlastnosti čo sa týka difúzneho odporu vodných pár. Navyše sa vyznačujú pevnosťami požadovanými na použitie v budovách,takže sa môžu používat bez dodatočných nákladov. Hrúbka fólie môže byt v rozsahu od 10 m do 2 mm, výhodne V rozsahu od 20 m do 100 m, Môžu sa však používat i iné materiály, ktoré nemajú dostatočnú pevnosť, môžu sa však nanášat na vhodné nosné materiály. Nosné materiály majú pritom prednostne nízky difúzny odpor vodných pár a požadované Vlastnosti izolácie proti vlhkosti sa dosahujú v podstate nanesenou vrstvou.Ako materiály pre nosič, prípadne nosiče, sa môžu používat vláknami zosilnené celulózové materiály, napríklad papierové pásy, fólie z plastového pradiva alebo perforované polyetylénové fólie.Môže sa takisto používat materiál nanesený na nosný materiál. Nanášanie sa môže uskutočňovať jednostranné na nosný materiál alebo tiež vo zvláštnych prípadoch môže byť materiál uložený sendvíčovito medzi dvomi nosnými vrstvami. V tomto prípade je nanesený materiál chránený účinne z obidvoch strán proti mechanickému poškodeniu a zaručuje preto požadovanú difúzíu vodných pár počas dlhšieho času.Môže sa takisto vytvárať niekoľko takých vrstiev nad sebou.Na nanášanie na nosný materiál sa môžu používať rôzne látky a materiály. Tak sa môžu napríklad vhodným spôsobom nanášať polyméry, napríklad modifikované polyvinylalkoholy. Pritom sa odlišuje difúzny odpor vodných pár,podľa DIN 52 615, o viac ako desatinnú mocnínu pri suchom a mokrom okolí.Môžu sa na nanášanie na nosič používať takisto disperzie plastov, metylcelulóza, alkyd ľanového oleja, kostný glej alebo proteínové deriváty.V prípade jednostranného nanesenia na nosný materiál sa tieto môžu nanášať na tej strane, na ktorej nie je nutná ochrana proti mechanickým vplyvom. Montáž vynálezeckej izolácie proti vlhkosti sa v tomto pripade môže uskutočňovať tak, že chrániaci nosný materiál je na strane prívrátenej alebo odvrátenej od priestoru.V nasledovnom bude vynález pomocou prikladu bližšie vysvetlený. V tomto tvorí parotesnú zábranu len fólia vytvorená z polyamidu 6. Boli uskutočňované pokusy s fóliou s hrúbkou 50 m. Použite fólie polyamidu 6 sa v súčasnosti vyrábajú firmou MF-Folien v Kempten, D.Hygrícké chovanie pri laboratórnom pokuseDifúzny odpor pre parotesné zábrany, adaptujúce sa na vlhkost, bol určený podľa DIN 52 615 v suchom rozsahu/50/93 r.v./, ako i v dvoch medzi nimi ležiacich oblastiach vlhkosti /33/50 a 50/75 r.v./. Výsledok pre difúzne ekvivalentnú hrúbku vzduchovej vrstvy /hodnota sd/ parotesnej zábrany s hrúbkou 50 m je, v závislosti od strednej relatívnej vlhkosti panujúcej pri pokuse, znázomený na obrázku 1. Medzi hodnotou sd v suchom a vlhkom rozsahu je rozdiel väčší ako desatinná mocnina, takže i za praktických podmienok vzduchu V priestoroch, ktoré sa pohybujú medzi 30 a 50 v zime a medzi približne 60 a 70 V lete,sa dá očakávať zreteľne ovládanie difúznych prúdov parotesnou zábranou.Na základe výpočtov bolo dokázané, že strme strechy s parotesným podpláštením môžu byt po zabudovaní 10 cm až 20 cm hrubej izolácie z minerálnych vlákien medzi krokvami aj pri izolácii proti vlhkosti na strane priestoru tak vlhké, že v priebehu niekoľkých rokov nevyhnutne vznikajú škody. Zvlášť je situácia kritická pri vysokej vlhkosti V priestore, ked napríklad kolíše medzi 50 Lv. v januári a 70 v júli, ked sú súčasne, vzhľadom na orientáciu na sever, zisky krátkodobého žiarenia malé. V nasledovnom sa preto uskutoční výpočtom odhad vplyvu na vlhkost adaptívnej izolácie na dlhodobé hospodárenie s vlhkosťou takých konštrukcií za podmienok podnebia v Holzkirchen, a to pomocou spôsobu už opakovane experimentálne veriñkovaného.Na neízolovanú, k severu orientovanú strmú strechu(sklon 28 °) s dreveným debnením, bitumenovou lepenkou a škridlovou krytinou, ktorá je so svojim okolím v hygroskopickej rovnováhe, je na obr. 2 znázomené, po vstavbe medzikrokvovej izolácie vlhkostné chovanie bežnej izolácie a na vlhkosť adaptívnej izolácie proti vlhkosti, umiestnenej na strane priestoru. Hore je zaznamenaný priebeh celkovej vlhkosti v streche a dolu priebeh vlhkosti dreva dosiek debnenia za obdobie desiatich rokov. Zatiaľ čo vlhkost strechy s bežnou izoláciou proti vlhkosti za ročných výkyvov rýchle narastá, pričom sa už v prvom roku vyskytujú hodnoty povážlivej vlhkosti dreva (20 hmotn. ), nedá sa v streche, vybavenej na vlhkost adaptivnou izoláciou proti vlhkosti, zistit akumuláciu vlhkosti. V lete tu klesá vlhkosť dreva vždy pod 20 hmotn. , takže nevznikajú obavy zo škôd spôsobených vlhkosťou.Izolácia prispôsobujúca sa vlhkosti tak otvára možnost izolovat cenovo výhodne strmé strechy v starej zástavbe bez veľkého rizika vzniku škôd.1. Parotesná zábrana na tepelnú izoláciu budov, V y značujúca sa tým,žeaspoňjejčasťjetvorená materiálom, ktorý má od okolitej vlhkosti závislý difúzny odpor vodných pár, pričom materiál má pri relatívnej vlhkosti obklopujúcej atmosféry V rozsahu od 30 do S 0 difúzny odpor vodných pár hodnotu sd/ ako difúzne ekvivalentná 2 až 5 m hrubá vrstva vzduchu a pri relatívnej vlhkosti v rozsahu od 60 do 80 má difúzny odpor vodných pár /hodnotu sd/ zodpovedajúci difúzne ekvivalentnej hrúbke vzduchovej vrstvy menšej ako l m.2. Parotesná zábrana podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že materiálomje fólia.3. Parotesná zábrana podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že fóliaje z polyamidu 6, polyamidu 4 alebo polyamidu 3.4. Parotesná zábrana podľa nároku 2 alebo 3, v y značujúca sa tým,žefóliamáhrúbku 10 m až 2 mm, výhodne 20 m až 100 m.5. Parotesná zábrana podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že materiálom je na nosič nanesená vrstva polyméru.6. Parotesná zábrana podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že polymér na nanášanieje zvolený z polyvínylalkoholu, alkydu, ľanového oleja, disperzie plastu, metylcelulózy, kostného gleja alebo proteínových derivátov.7. Parotesná zábrana podľa jedného z nárokov l až 6,vyznačujúca sa tým,žemateriálomjejeho vrstva nanesená na nosný materiál nízkym difúznym odporom vodných pár.8. Parotesná zábrana podľa jedneho z nárokov l až 7,vyznačuj úca sa tým,žemateriáljeuložený sendvičovito medzi dvomi vrstvami nosného materiálu s nízkym difúznym odporom vodných pár.9. Parotesná zábrana podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 8,vyznačujúca sa tým,ženosnýmateriál je zvolený z celulózového materiálu zosilneného vláknami.Na vlhkosć adaptívna izolácia proti vlhkosti

MPK / Značky

MPK: E04B 1/66, E04D 13/16

Značky: izoláciu, budov, tepelnú, zábrana, parotesná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-284896-parotesna-zabrana-na-tepelnu-izolaciu-budov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parotesná zábrana na tepelnú izoláciu budov</a>

Podobne patenty