Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia

Číslo patentu: 284894

Dátum: 09.01.2006

Autor: Bergmann Heinz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výchylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu (8). Na častiach (1, 2, 3) potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkami (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) v účinnom spojení. Každý prstenec (4, 5, 6) je spojený s najmenej jedným iným z týchto prstencov (4, 5, 6) prostredníctvom najmenej jedného spájacieho elementu (7, 8, 9) alebo prostredníctvom viacerých spájacích elementov (7, 8, 9).

Text

Pozerať všetko

Výehylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej častí potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojene prostredníctvom spájacieho elementu(8). Na častiach (l, 2, 3) potrubia vystupujúcieh z rozvervovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkamí (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkamí (N) v účinnom spojeni. Každý prstenec (4, S, 6) je spojený s najmenej jedným iným z týchto prstencov (4,5, 6) prostredníctvom najmenej jedného spájacieho elementu (7, 8, 9) alebo prostredníctvom viacerých spájacíchČíslo prihlášky 348-2000 Dátum podania prihlášky 9. 3. 2000Dátum nadobudnutia účinkov patentu 2. 2. 2006 Vestník UPV SR č. 2/2006Číslo priorítnej prihlášky 199 11 750.0 Dátum podania prioritnej prihlášky 16. 3. 1999 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 7. 11. 2000 Vestník UPV SR č. 11/2000Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTVýchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubiaVynález sa týka výchylkovej poistky na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia, pričom časti potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu.V priemyselnom zariadení, napriklad v elektrární, sú umiestnené potrubia, cez ktoré prúdí médium pod vysokým tlakom. Pokiaľ by došlo na odlomenie takého potrubia, tak by sa obidve časti potrubia od seba pohybovali s veľmi vysokou rýchlosťou, čo je dané spätným nárazom média prúdiaceho s vysokou rýchlosťou. Potom nie je možné vylúčiť,že časti potrubia by pri dopade na iné potrubia alebo konštrukčné súčasti mohli spôsobiť ich poškodenie.Výchylková poistka, ktorá udržuje časti potrubia po odlomení potrubia do veľkej miery na ich pôvodnom mieste, je známa z DE 196 49 923. Podľa tohto známeho uskutočnenia sa predpokladá, že sú umiestnené spájacie elementy, napríklad ťažné tyče, ktoré premosťujú na spodku vytvorené možné miesto zlomu a ktoré sú po obidvoch stranách možného miesta zlomu V spojení s potrubím. le opísaná tiež výchylková poistka, ktorá je nasadená v rozvetvovacom bode potrubia. Na tento účel je umiestnená opora,ktorá je podopretá na štruktúre budovy. Na tejto opore je potrubne rozvetvenie a je zatlačené prostredníctvom ťažných tyčí proti opore.Takú Výchylkovú poistku je možné V rozvetvení potrubia umiestniť len Vtedy, ked je k dispozicii Vhodná štruktúra budovy na podopretie opory. V niektorých priemyselných zariadeniach ale nie sú rozvetvovacie body potrubia umiestnené V blízkosti štruktúry budovy. Potom nie je možná konštrukcia opory. V rade ďalších zariadení sú síce k dispozicii štmktúry budov v blízkosti rozvetvovacích bodov, ale tieto štruktúry nie sú dostatočne stabilné na to, aby zachytili spätný náraz po zlomení potrubia.Vynález si kladie za úlohu vytvorit Výchylkovú poistku, ktorú by bolo možne umiestniť v rozvetvovacom bode a ktorá by bola možná bez opory a tým tiež bez štruktúry budovy. Navyše má umožniť zabránenie tej skutočnosti, aby po rozlomení potrubia časti potrubia narazili s vysokou rýchlosťou na ostatné konštrukčné súčasti a tak ich poškodili.Vytýčená úloha sa podľa vynálezu rieši tým, že na častiach potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu sú umiestnené Výstupky, že pri pohľade od rozvetvovacieho bodu sú za výstupkami časti potrubia obklopujúce prstence s výstupkami v účinnom spojení, a že každý prstenec je spojený s najmenej jedným iným z týchto prstencov prostredníctvom najmenej jedného spájacieho elementu.Tým sa dosiahne tá výhoda, že po zlomení potrubia v oblasti rozvetvovacieho bodu sú všetky z neho vystupujúce časti potrubia do veľkej miery pevne držané na svojom pôvodnom mieste tak, aby nemuseli byt potrubia podopreté alebo pripevnené na iných častiach stavby, najmä na štruktúre budovy. Časti potrubia vystupujúce z rozvetvovacieho bodu sa Výhodne držia pevne proti sebe navzájom. Výchylková poistka podľa vynálezu môže byť preto tiež nasadená tam, kde nie je k dispozícii v blízkosti žiadna štruktúra budovy na podopretie.Napríklad od rozvetvovacieho bodu vychádzajú tri časti potrubia, z ktorých dve časti potrubia sú umiestnené navzájom V jednej osi. Na týchto oboch častiach potrubia umiestnené prstence sú navzájom spojené prostredníctvom koryta, ktore slúži ako spájací element, a koryto obe časti potrubia zdola zachytáva.Týmto uskutočnením sa dosiahne tá výhoda, že po odlomení potrubia sú ďalej obmedzené radiálne pohyby zlomených kusov častí potrubia umiestnených navzájom V jednej osi. Najmä nemôže dôjsť na žiadne radiálne posunutia, ktore by boli Väčšie, ako je hrúbka steny potrubia. Tým sa dosiahne tá výhoda, že nemôže unikat žiadne médium v axiálnom smere. Inak sa dosiahne tá výhoda, že V inom smere vystupujúce médium viac naráža na koryto. Tak nemôže médium, ktoré vystupuje s vysokou rýchlosťou, poškodiť súčasti zariadenia umiestnene pod korytom. Koryto síce neutesňuje presakovanie, ale zabráni vysoko energetickému vystrekovaniu media.Tri časti potrubia môžu byť umiestnené napríklad v tvare písmena T.Prostredníctvom koryta sú chránené najmä citlivé prístroje, ktorć sú často umiestnené vblízkosti rozvetvenia,napriklad V tvare písmena T proti vyústeniu jedného potrubia do iného potrubia.Napríklad sú boky koryta nad oboma navzájom v jednej osi umiestnenými časťami potrubia a v susedstve tretej časti potrubia navzájom spojene pridržiavacími elementmi.Tieto pridržiavacie elementy môžu byt napríklad čapy. Týmito pridržiavacími elementmi sa dosiahne tá výhoda, že po odlomení potrubia sa do veľkej miery zabráni radiálnym pohybom tretej časti potrubia.Podľa ďalšieho príkladu uskutočnenia je koryto zatvorené jedným alebo viacerými vrchnákmi, nechávajúcimi vybratie tretej časti potrubia vystupujúcej od navzájom V jednej osi umiestnených častí potrubia.Tým sa dosiahne tá výhoda, že médiu vystupujúcemu po zlomení potrubia sa zabráni tiež ešte tomu, aby vystupovalo s vysoko energetickým vystrekovaním smerom hore,takže tiež tam umiestnené prístroje sú chránené. Médium môže vystupovať len pomaly cez vybratie Vrchnákmi Vybaveného koryta.Napríklad presahuje jeden prstenec k nemu priradené Výstupky. Tieto sú potom V účinnom spojení s plechom,ktorý je privrátene na časť potrubia spojený s prstencom. Take usporiadanie môže byť umiestnené na každom prstenci. Tým sa dosiahne výhoda, že prstence môžu byť umiestnené bližšie k rozvetvovaciemu bodu tak, aby nemuseli byt výstupky umiestnené veľmi blízko k rozvetvovaciemu bodu. Výstupky totiž musia byť veľmi vzdialené od možného miesta zlomu V oblasti rozvetvovacieho bodu. Vzhľadom na takéto umiestnenie sú potrebné kratšie spájacie elementy a tým aj menej materiálu. Okrem toho sa vzhľadom na kompaktnú konštrukciu ešte ďalej zväčší stabilita Výchylkovej poistky.Výstupky sú na častiach potrubia napríklad privarené,podľa ďalšieho príkladu je plech privarený na prstenci. Sú ale tiež možné iné spôsoby výroby na úpravu výstupkov a prstencov, napríklad obrábanie.S Výchylkovou poistkou podľa Vynálezu sa dosiahne najmä tá výhoda, že po zlomení potrubia V oblasti rozvetvenia zostanú zlomené kusy do veľkej miery na svojom doterajšom mieste tak, aby nebolo potrebné upravovať nejakú oporu. Nemôžu odletieť na podklade spätných nárazových účinkov a tak nemôžu spôsobovať sekundáme škody.Prehľad obrázkov na výkresochVýchylková poistka podľa vynálezu je V ďalšom podrobnejšie vysvetlcná na príkladoch uskutočnenia V spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázomený priklad uskutočnenia výchylkovej poistky podľa vynálezu V oblasti rozvetvovacieho bodu potrubia.Na obr. 2 je schematicky znázomenć koryto, ktoré môže napríklad slúžiť ako spájaci element na rozvetvcnie potrubia V tvare písmena T.Na obr. 1 je znázomený rozvetvovaci bod V, z ktorého vystupujú tri časti l, 2, 3 potrubia V tvare písmena T. Pri zlomení jednej z týchto časti 1, 2, 3 potrubia by z nej unikalo s vysokým tlakom V nej vedené médium. To by viedlo na spätný náraz odlomenej časti l, 2, 3 potrubia, čím by toto bolo odtrhnutć zo svojho držiaka a mohlo by urobit V dôsledku toho škody V zariadení. Zlomenie potrubia je V oblasti rozvetvenia pravdepodobnejšie ako V iných oblastiach potrubného systému. Výchylková poistka je preto umiestnená cielene V oblasti rozvetvovacieho bodu V.Na častiach l, 2, 3 potrubia, ktoré vychádzajú z rozvetvovacieho bodu V, sú umiestnené výstupky N. Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu V sú za týmito Výstupkami N umiestnene prstence 4, 5, 6, ktoré obklopujú častí 1, 2, 3 potrubia a sú s výstupkami N v účinnom spojení. Okrem toho je každý prstenec 4, 5, 6 spojený s najmenej jedným ďalším prstencom 4, 5, 6 prostrednictvom najmenej jedného spájacieho elementu 7, 8, 9.Pri dole Vzniknutom zlomeni potrubia V oblasti rozvetvovacieho bodu V je Vzniknutá spätná nárazová sila prenášaná z časti 1, 2, 3 potrubia cez výstupky N na prstence 4,5, 6. Pretože tieto prstence 4, 5, 6 sú navzájom stabilne spojené prostredníctvom spájacich elementov 7, 8, 9, sú spätné nárazové sily nakoniec zachytávane prostredníctvom spájacích elementov 7, 8, 9. Po rozlomeni sa nemôžu časti 1, 2, 3 potrubia pohybovať bud vôbec, alebo len málo. Prstence 5, 6 presahujú cez na ne priradené výstupky N,ktoré sú preto V účinnom spojení s plechmi B, ktore môžu byt tiež vytvorené ako iné kovové časti. Tieto plechy B,pripadne kovové časti sú na strane privrátenej na častí 2, 3 potrubia spojené s prstencami 5, 6. Výchylková poistka je tak kompaktné. a zvlášť stabilná.Spájací element 8, ktorý je vytvorený ako koryto 10,zaberá zdola na umiestnenie troch časti l, 2, 3 potrubia V tvare písmena T, a to na obidvoch priamočiaro navzájom spojených, to znamená navzájom V jednej osi umiestnených častí 2, 3 potrubia V oblasti rozvetvovacieho bodu V. Prostredníctvom koryta 10 sa výhodne zabráni alebo dokonca zamedzí radiálnym pohybom zlomených kusov navzájom V jednej osi umiestnených časti 2, 3 potrubia, takže zlomené kusy nemôžu byt bočne presadené viac ako o ich hrúbku steny. Tak nemôže dôjsť na axiálne nasmerované vystrekovanie média.Prostredníctvom koryta 10 sa dosiahne tá výhoda, že po rozlomeni potrubia sa zachytí k boku alebo smerom dole nasmerovaný vystupujúci lúč vystrekovanćho média. Tak nemôže dopadnúť na ostatné konštrukčné súčasti a nemôže ich poškodiť. Vystupujúce médium totiž preteká pozdĺž ko ryta 10 a vystupuje potom len s relatívne nižšou rýchlosťou.Boky koryta 10 sú nad oboma navzájom v jednej osi umiestnenými časťami 2, 3 potrubia a V susedstve tretej časti 1 potrubia, ktorá V susedstve od nich vychádza, navzájom spojené prostrednictvom pridržiavacích elementov 11, napríklad prostredníctvom čapov. Tieto pridržiavacie elementy 11 zabraňujú po rozlomeni potrubia radiálnym pohybom tretej časti l potrubia.Jeden alebo viac vrchnákov, ktore nie sú na obr. l znázomené, uzatvára horné otvory koryta 10, čím je po zlomeni potrubia zachytávaný tiež lúč výstreku média smerujúci hore.Na obr. 2 je znázomeně koryto 10, znázomené na obr. l, V axonometrickom vyobrazeni.Na pripevnenie potrubných kusov po rozlomeni potrubia v oblasti rozvetvovacieho bodu V nie sú vo Výchylkovej poistke podľa vynálezu potrebné žiadne štmktúry budovy, napríklad steny, ktore by potrubie podopierali. Výchylková poistka udržuje spolu časti l, 2, 3 potrubia bez podoprenia.l. Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia, pričom časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu(S), Vyznačuj úca sa tým, že načastiach(V) sú za výstupkami (N) časti (l, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) V účinnom spojení,a že každý prstenec (4, 5, 6) je spojený s najmenej jedným iným z týchto prstencov (4, 5, 6) prostredníctvom najmenej jedného spájacieho elementu (7, 8, 9).2. Výchylková poistka podľa nároku I, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že od rozvetvovacieho bodu(V) vychádzajú tri časti (1, 2, 3) potrubia, z ktorých dve časti (2, 3) potrubia sú umiestnené navzájom V jednej osi,že na týchto oboch častiach (2, 3) potrubia umiestnené prstence (5, 6) sú navzájom spojené prostredníctvom koryta(10), ktoré slúži ako spájací element, a že koryto (10) obidve časti (2, 3) potrubia zdola zachytáva.3. Výchylková poistka podľa nároku 2, v y z n a čuj ú c a s a tý m , že koryta (10) nad obidvoma navzájom V jednej osi umiestnenými časťami (2, 3) potrubia a v susedstve tretej časti (l) potrubia sú navzájom spojené približovacími elementmi (11).4. Výchylková poistka podľa jedného z nárokov 2 alebo 3, vyznačujúca sa tým, žekoryto(10)je zatvorené jedným alebo viacerými vrchnákmi, nechávajú cimi vybratie tretej časti (l) potrubia vystupujúcej od navzájom V jednej osi umiestnených časti (2, 3) potrubia.5. Výchylková poistka podľa jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúca sa tým, že najmenej jeden prstenec (4, 5, 6) presahuje cez naň priradené výstupky (N) a že tieto výstupky (N) sú V účinnom spojeni s plechom(B), ktorý je privrátene na časť (l, 2, 3) potrubia spojený s prstencom (4, 5, 6).

MPK / Značky

MPK: F17D 5/00, F16L 3/00, F16L 55/00

Značky: výchylková, tlmenie, odlomenej, zabránenie, potrubia, poistka, částí, pohybu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-284894-vychylkova-poistka-na-tlmenie-alebo-zabranenie-pohybu-odlomenej-casti-potrubia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia</a>

Podobne patenty