Zadlabaný závorový zámok

Číslo patentu: 284078

Dátum: 06.08.2004

Autori: Egresits Árpád, Marton László

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zámok je ovládateľný kľúčom s dvomi zubami a je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách. V skrini zámku je vytvorená jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava (8) závory (3), na ktorej sú vyhotovené zárezy, prispôsobené kľúču s dvomi zubami, páka (10) nasadená na spoločný kolík páky (10), zaisťujúci dvojstupňové zamknutie, a pružiny páky (10), ako aj prídržný kolík (11) páky (10), pričom ďalej je v skrini zámku upevnený vodiaci kolík zaisťujúci zazávorovanie páky (10). Na jednej strane hlavy (8) závory (3) je zhotovená spodná čeľusťová doska (6) závory (3) a na druhej strane hlavy (8) závory (3) je zhotovená horná čeľusťová doska (7) závory (3), ktoré sú na seba navzájom upevnené pomocou prídržného kolíka (9) pružiny a sú upevnené pomocou najmenej jedného nerozoberateľne spojovacieho elementu (15) na hlave (8) závory (3), pričom spodná čeľusťová doska (6) závory (3) alebo horná čeľusťová doska (7) závory (3), výhodne obe, sú vytvorené s prvým ozubom (7a) závory (3), zodpovedajúcom prvej zatváracej polohe, a s druhým ozubom (7b) závory (3), zodpovedajúcom druhej zatváracej polohe.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 25. 5. 1994(24) Dátum nadobudnutia (51) Im al účinkov patentu 8. 9. 2004 Vestník UPV SR č. 9/2004 E 05 B 63/08(31) Číslo prioritnej prihlášky P 93 01564 E 05 B 25/02(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 28. 5. 1993 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSELNÉHO organizácia priority HU VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 12. 1994 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 1211994(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 6. 8. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ ELZETT Zár - és Vasalatgyártó Kft, Sopron, HU(54) Názov Zadlahaný závorový zámokZámok je ovládateľný kľúčom s dvomi zubami a je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách. V skrini zámku je vytvorená jednak pri zatvárani vysúvateľná hlava (8) závory (3), na ktorej sú vyhotovené zárezy, prispôsobené kľúču s dvomi zubami, páka (10) nasadená na spoločný kolik páky (10), zaisťujúcí dvojstupňové zamknutie, a pružiny páky (10), ako aj pridržný kolik (11) páky ( 10), pričom ďalej je V skrini zámku upevnený vodiaci kolik zaisťujúci zazávorovanie páky (10). Na jednej strane hlavy (8) závory (3) je zhotovená spodná čeľusťová doska (6) závory (3) a na druhej strane hlavy (8) závory (3) je zhotovená homá čeľusťová doska (7) závory (3), ktoré sú na seba navzájom upevnené pomocou prídržného kolika (9) pružiny a sú upevnené pomocou najmenej jedného nerozoberateľne spojovacieho elementu (15) na hlave (8) závory(3), pričom spodná čeľusťová doska (6) závory (3) alebo horná čeľusťová doska (7) závory (3), výhodne obe, sú vytvorené s prvým ozubom (7 a) závory (3), zodpovedajúcom prvej zatváracej polohe, a s druhým ozubom (7 b) závory (3), zodpovedajúcom druhej zatváracej polohe.Vynález sa týka zadlabaného závorového zámku, ktorý je ovládateľný kľúčom s dvoma zubami a ktorý je vložíteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách, pričom v skrini zámku zadlabaného závorového zámku, je usporiadaná jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava závory, na ktorej sú upravené zárezy prispôsobené kľúču s dvoma zubami, páka nasadená na spoločný kolik páky, zaisťujúci dvojstupňové zamknutie, a pružiny páky, ako aj pridržný kolik páky, pričom ďalej je V skrini zámku upevnený vodiaci kolik, zaisťujúci zazávorovanie páky.Nevýhoda v súčasnej dobe vyrábaných a kľúčom s dvoma zubami ovládaných závorových zámkov spočíva v tom, že pri zamontovaní týchto Zámkov vzhľadom na obvyklé usporiadanie čeľusťovej dosky závory, a to predovšetkým pri vpravo otváraných dverách, sa môže hlava závory zámku pôsobením pnutia vykrútiť zo skrine zámku,pripadne z jej prednej dosky. To je jednak dane tým, že čeľusťová doska závory je vytvorená len na jednej strane hlavy závory. Ďalšia príčina spočíva v tom, že hlava závory je mimoriadne krátka a vyčnieva za prednou doskou len niekoľko milimetrov do skrine zámku, takže hlava závory nemá v zatvorenej polohe závorového zámku V bočnom smere žiadne postačujúce podopretie. Takým závorovým zámkom je napríklad závorový zámok opisaný v Istanbule vydanom zámkovom katalógu firmy KALE Lock and Mold. Co. Ine. pod číslom TS 179/13 Kasa Emniyet Kilidi Code č. 156. Ďalší príklad takého zámku je uvedený v norme GOST 1145 (4 St) sovietskeho Štátneho úradu pre nonnalizáciu, kde je uvedený zadlabaný závorový zámok typu 358-4.Vynález si kladie za úlohu odstrániť nevýhody známych závorových zámkov vytvorením zámku, pri ktorom sa nemôže hlava závory pri namáhaní napätím zatvoreného závorového zámku vykrútit zo skrine zámku.Podľa vynálezu sa vytýčená úloha rieši zadlabaným závorovýrn zámkom, ktorý je ovládaný kľúčom s dvoma zubami, a ktorý je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách, pričom v skrini zámku, zadlabaného závorového zámku, je usporiadaná jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava závory, na ktorej sú upravené zárezy prispôsobená kľúču s dvoma zubami, páka nasadená na spoločný kolik páky, zaisťujúci dvojstupňove zamknutie, a vzpružiny páky, ako aj pridržný kolik páky, pričom ďalej je v skrini zámku upevnený vodiaci kolik, zaisťujúci zazávorovanie páky, pričom podstata tohto riešenia spočíva v tom, že na jedinej strane hlavy závory je usporiadaná spodná čeľusťová doska závory a na druhej strane hlavy závory je usporiadaná homá čeľusťová doska závory, ktore sú na sebe navzájom pripewiene prostrednictvom prídržného kolika a pružiny a ktoré sú pripevnené prostrednictvom jedného nerozoberateľného spojovacieho elementu na hlave závory,pričom spodná čeľusťová doska závory alebo homá čeľusťová doska závory, výhodne obe, sú vytvorené s prvým ozubom závory zodpovedajúcom prvej zatváracej polohe, a s druhým ozubom závory, zodpovedajúcom druhej zatváracej polohe.Podľa výhodného prevedenia zadlabaného závorového zámku, podľa vynálezu, je tak na spodnej čeľusťovej doske závory, ako aj na homej čeľusťovej doske závory vytvorený prvý ozub závory a druhý ozub závory, ako aj vodiaci otvor závory.Medzi spodnou čeľusťovou doskou závory a medzi homou čeľusťovou doskou závory zadlabaného závorového zámku podľa vynálezu, sú z hľadiska svojho vytvorenia a funkcie známe páky, ktoré sú navzájom spojené pomocou prídržného kolika páky.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na priklade uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematícky znázomený v bokoryse a v čiastočnom reze zadlabaný závorový zámok podľa vynálezu, a to v otvorenej polohe. Na obr. 2 je znázomený axonometrický pohľad na zadlabaný závorový zámok podľa vynálezu. Na obr. 3 je znázomený bokorys závorového zámku podľa obr. l v prvej zatvorenej polohe. Na obr. 4 je znázomený bokorys závorového zámku podľa obr. 3 v druhej zatvorenej polohe, a to v čiastočnom reze.Na obr, l znázomený príklad prevedenia zadlabaného závorového zámku, podľa vynálezu, je vyobrazený v otvorenom stave, pričom je tu zrejmé, že v skrini 1 zámku, ktorá má dosku 2, je usporiadané závora 3 s hlavou 8 závory 3 a s pridržným kolíkom 9 pružiny 13, pomocou ktorého je spodná čeľusťová doska 6 závory 3 pevne spojená s homou čeľusťovou doskou 7 závory 3, výhodne snitovanim. Tak spodná čeľusťová doska 6 závory 3, ako aj homá čeľusťová doska 7 závory 3 je vybavená prvým ozubom 7 a závory 3 a druhým ozubom 7 b závory 3, čo je predovšetkým vidiet z obr. 2. Na skrini 1 zámku je upevnená predná doska 5. Medzi spodnou čeľusťovou doskou 6 závory 3 a homou čeľusťovou doskou 7 závory 3 sú upravené páky 10, ktoré sú vybavené prvým ozubom 10 a páky 10 a druhým ozubom 10 b páky 10. Páky 10 sú prostredníctvom otvoru, ktorý je v nich vytvorený, uložené na prídržnom koliku 11 páky 10. Pridržný kolik 11 páky 10 je vytvorený ako na svojich oboch koncoch osadený kolik, pričom tieto konce prídržného kolika 11 páky 10 zasahujú do otvorov, vytvorených v spodnej čeľusťovej doske 6 závory 3 a v homej čeľusťovej doske 7 závory 3. Hlava 8 závory 3 je upevnená na spodnej čeľusťovej doske 6 závory 3 a homej čeľusťovej doske 7 závory 3. Upevnenie môže byť prevedené prostrednictvom nedemontovateľnýeh spojovacich elementov 15, ktoré sú napriklad nitarrii, prechádzajúcimi zmienenými konštrukčnýmí súčasťami, alebo znitovateľnýmí kolíkami, ktoré sú vytvorené z hlavy 8 závory 3 a ktoré zasahujú do otvoru V spodnej čeľusťovej doske 6 závory 3 a v hornej čeľusťovej doske 7 závory 3.Zub 12 a kľúča 12, ktorý má stupňovitý profil, je pri otváraní, pripadne pri zatváraní zadlabaného závorového zámku v zábere s pákami 10 a ďalej s ozubom 7 a závory 3,pripadne s druhým ozubom 7 a závory 3 spodnej čeľusťovej dosky 6 závory 3 a homej čeľusťovej dosky 7 závory 3. V spodnej čeľusťovej doske 6 závory 3 a v homej čeľusťovej doske 7 závory 3 vytvorených vodiacich otvoroch 14 závory 3, ako aj otvoroch pák 10 je usporiadaný vodiaci količok 4, pričom jeden jeho koniec je pripevnený napriklad znitovanim, na skrini 1 zámku, zatiaľ čo jeho druhý koniec za SK 284078 B 6sahuje do otvoru V krycej doske 2, ktorý je vytvorený na tento účel.Podľa opisaného príkladu uskutočnenia vytvorený zadlabaný závorový zámok pracuje v podstate známym spôsobom, tak ako je to opísané v ďalšom.Pri pootočení kľúča 12 naddvíhne zub 12 a kľúča 12 proti pružínám 13 páky 10, ktorých prvý ozub 10 a páky 10 sa oddiali od vodiaceho kolíčka 4, čím sa zruší zamknutie.Zub 12 a kľúča 12 začne po dosiałmuti prvého ozubu 7 a závory 3 spodnej čeľusťovej dosky 6 závory 3 a homej čeľusťovej dosky 7 závory 3 posúvat závoru 3 vzhľadom na prednú dosku 5 smerom von, až sa prvý ozub 7 a závory 3 vzdiali od zuba 12 a kľúča 12 do tej miery, že sa ten môže okolo neho pootočiť. Ešte pred tým, než sa zub 12 a kľúča 12 vytoči z prvého ozubu 7 a závory 3 spodnej čeľusťovej dosky 6 závory 3 a homej čeľusťovej dosky 7 závory 3, uloži páky 10 na vodiací količok 4 tak, že sa pritom vodiací kolíčok 4 dostane medzi prvé ozuby 10 a páky 10 a druhé ozuby 10 b páky 10 a tak zablokuje závoru 3. Tým sa uskutočnilo zamknutie v prvej zamykacej polohe.Pri zamykání do druhej zamykacej polohy naddvihne zub 12 a kľúča 12, pri ďalšom pootáčaní kľúča 12 páky 10,ktorých prve ozuby 10 a páky 10 a druhé ozuby 10 b páky 10 sa oddialia od vodiaceho količka 4, čím sa zruší zablokovanie. Potom, čo zub 12 a kľúča 12 dosiahol nasledujúci dmhý ozub 7 h závory 3 spodnej čeľusťovej dosky 6 závory 3 a homej čeľusťovej dosky 7 závory 3, začína opät posúvat závoru 3 smerom von, až sa môže zub 12 a klúča 12 pootočit pozdĺž druhého ozuba 7 b závory 3. Než sa zub 12 a kľúča 12 vytoči z druhého ozuba 7 b závory 3 spodnej čeľusťovej dosky 6 závory 3 a homej čeľusťovej dosky 7 závory 3, usadí páky 10 na vodiací kolíčok 4, na ktorom druhé ozuby 10 b pák 10 zatvárajú páky 10. Tým je zamykací proces skončený a závora 3 je v úplne vysunutom stave.Novosť a hlavne výhody zadlabaného zámku podľa vynálezu spočívajú v tom, že z hľadiska celej svojej dĺžky závory 3 má totožný prierez a tak úplne vyplňuje skríňu l zámku, ktorá je k dispozicii. Zásluhou obojstranného podpretia a vďaka tomu, že sa vzhľadom na oboch stranách hlavy 8 závory 3 usporiadaných čeľusťových doskách 6, 7 závory 3 zdvojnásobuje prierez namáhaný na ohyb, zvyšuje sa odpor závory 3 proti napäťovému namáhaniu a tým aj bezpečnost celého zámku.l. Zadlabaný závorový zámok, ktorý je ovládateľný kľúčom s dvoma zubami a ktorý je vložiteľný do na tento účel vydlabanej dutiny vo dverách, pričom v skrini zámku zadlabaného závorového zámku je usporiadaná - jednak pri zatváraní vysúvateľná hlava závory, na ktorej sú upravené zárezy prispôsobené kľúču s dvoma zubami, páka nasadená na spoločný kolík páky, zaisťujúci dvojstupňove zamknutie, a pružiny páky, ako aj pridržný kolik páky, pričom d lej je v skrini zámku upevnený vodiací kolik zaisťujúci zazávorovaníepáky,vyznačujúci sa tým, že na jednej strane hlavy (8) závory (3) je usporiadaná spodná čeľusťová doska (6) závory (3) a na druhej strane hlavy (8) závory (3) je usporiadaná homá čeľusťová doska (7) závory(3), ktoré sú na sebe navzájom upevnené prostrednictvom pridržného kolika (9) pružiny a ktoré sú upevnené pomocou najmenej jedného nerozoberateľného elementu (15) na hlave (8) závory (3), pričom spodná čeľusťová doska (6) závory (3) alebo homá čeľusťová doska (7) závory (3), výhodne obe, sú vytvorené prvým ozubom (7 a) závory (3), zodpo vedajúcom prvej zatváracej polohe, a druhým ozubom (7 b) závory (3), zodpovedajúcom druhej zatváracej polohe.2. Zadlabaný závorový zámok podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že na spodnej čeľusťovej doske (6) závory (3) a na homej čeľusťovej doske (7) závory (3) je vytvorený vodiací otvor (14) závory (3) na vedenie hlavy (8) závory (3), ktorý je prispôsobený vodiacemu količku (4).3. Zadlabany závorový zámok podľa nároku 1, v y zn ačuj ú ci sa tým, žepáka(l 0)nazamknutie dvojstupňového zazávorovania je vytvorená s prvým ozubom (10 a) páky (10) a s druhým ozubom (10 b) páky (10).

MPK / Značky

MPK: E05B 63/08, E05B 25/02

Značky: zadlabaný, závorový, zámok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-284078-zadlabany-zavorovy-zamok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zadlabaný závorový zámok</a>

Podobne patenty