Spôsob prípravy 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu,6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu a enantiomérne čistého D a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu

Číslo patentu: 283843

Dátum: 17.02.2004

Autori: Leung Lawrence, Bittman Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prípravy myo-inozitolových fosfátových derivátov: 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu (D4P), D-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (D-IP3), 6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu (3-HP) a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (L-IP3). Opísané spôsoby používajú na izoláciu medziproduktov menej kolónových chromatografických krokov ako doteraz používané syntézy, a preto sú vhodnejšie, ekonomickejšie a výkonnejšie ako známe syntetické metódy.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 4. 2. 1998 7.(24) Dátum nadobudnutia (50 1 m- Cl- ~ účinkov patentu 2. 3. 2004 Vestník UPV SR o. 3/2004 C 071) 317/70(31) Čislo prioritnej prihlášky 00/794 957 C 071 9/02(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 4. 2. 1997 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority US VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 6. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR es. 06/2000(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 17. 2. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(so) Čislo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/US 98/02205(87) Čislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podla PCT W 098/33790(73) Majiteľ THE RESEARCH FOUNDATION OF THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, New York, NY, US(54) Názov Spôsob prípravy l-0-()-mentoxykarb 0 nyl-6-0-benzyI-2,34,5-di-0-izo ro lidén-m o-inozitolmó-O-benzylP PY VSpôsob prípravy mya-ínozitolových fosfátových derivátov 1-O-()-mentoxykarbonyl-6-O-benzyl-2,34,5-dí-O-iZopropylidén-myo-inozitolu (D 4 P), D-myo-ínozítol-lAj-trifosfátu (D-IP 3), 6-O-benzy 1-2,34,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu (3-HP) a L-mya-inozitol-l,4,5-trifosfátu (LP 3). Opisanć spôsoby používajú na izoláciu medziproduktov menej kolónových chromatograñckých krokov ako doteraz používané syntézy, a preto sú vhodnejšie, ekonomickejšie a výkonnejšie ako známe syntetické metódy.Tento vynález sa týka spôsobu prípravy nzyo-inozitolových fosfátov pomocou rýchlych, ekonomických a účinných postupov.Mnohé signálne molekuly, ako sú hormóny a neurotransmitéry uplatňujú vplyv na svoje cieľove bunky prostredníctvom naviazania sa na receptor v membránaeh buniek. Po naviazaní saje prítomnosť signálnej molekuly na jej receptore prevedená do účinku vnútri cieľovej bunky pomocou jednej alebo viacerých molekúl umiestnených vnútri membrány. Látka, o ktorej sa predpokladá, že je zodpovedná za prenos účinku mnohých signálnych molekúl, je fosfatidylinozitol-4.5-bifosfát (PIPZ).Výsledkom hydrolýzy PlPz, ktorá nasleduje po naviazaní sa signálnej molekuly najej receptor, je vznik D-myo-inozitol-l.4.5-trifosfátu(D-lP 3) a diacylglycerolu. D-lPg spôsobuje uvoľnenie vápnika z vnútrobunkových nemitochondriálnych zásob a zvýšené vnútrobunkovć hladiny vápnika majú za následok rôzne odozvy vnútri bunky, ako je stiahnutie svalov, agregácia bunky a uvoľnenie tromboxanu B 3. Navyše diacylglycerol spoločne s fosfatidylserínom a vápnikom aktivuje proteínkinázu C (PKC). 0 PKC je dobre známe, že fosforyluje množstvo proteínov, ktore sa zúčastňujú regulácie metabolizmu bunky.Preto sú DP 3 a ďalšie deriváty nzya-inozítolových fosfátov užitočné pre veľa spôsobov, vrátane objasňovacej štúdie ciest a mechanizmov, ktorými ovplyvňujú extemć signály vnútrobunkových procesov. Napríklad izolácia a identifikácia vnútrobunkových receptorov D-IP je nápomocná pre ozrejmenie úlohy mobilizácie vápnika pri rôznych fyziologických a patologických procesoch, rovnako ako aj pre vývoj farmakologických činidiel schopných usmernenia efektov mobilizácie vápnika.Syntćza D-IP 3 bola opisaná skôr (pozri S. Ozaki a spol. 1986). Ozakiho spôsob však vyžaduje separáciu niekoľkých inozítolových diastereoizomérov stĺpcovou Chromatograŕiou, čo je drahý. neúčinný a komerčne nepraktický spôsob. ktorý vyžaduje silikagel, ktorý stojí okolo 150 amerických dolárov za kilogram. Hoci ini (pozri J. Gigg a spol 1985, R. de la Pradílla a spol. 1990, N. Noda a spol. 1990,Chen a spol. USA patent č. 5 260472) opísali syntézu DIP 3 cestou menšieho počtu medziproduktov. ako ktore sa (íbjavujú v Ozakiho spôsobe, ktorých spôsoby ešte vyžadujú mnohé chromatograíicke scparácie a/alebo reaktanty. ktoré nie sú komerčne k dispozícii.Tento vynález poskytuje rýchlu, výhodnú a ekonomickú syntézu enantiomérne čistých inozitolových derivátov DIP 3 pri využití služieb chromatografie. Reakčne medziprodukty sa všeobecne izolujú kryštalizáciou a použite činidlá sú všetky komerčne dostupné za relatívne nízku cenu.Navyše jeden z medziproduktov vyrobených počas syntetickeho procesu je možne previesť na vhodný prekurzor na syntézu lipidov a inozitolových analógov. Získaný inozitol-l-l-fosfonát 3-HP je možne použiť na prípravu rôznych fosfatidylinozitolov.Podstata vynálezu Vynález poskytuje rýchly, výhodný a ekonomický spôsobprípravy l-O-()-mentoxykarbonyl-6-O-benzyl-2,34,5-di-O-izopropyliden-myo-inozitolu(D 4 P), D-nryo-inozitol-l ,4,5-tri íosfátu (DIPJ), 6-O-benzyl-2,324.S-di-O-izopropylidén-nzjwo-inozitol-H-fosfonátu (3 ~HP) a L-myo-inozitol-l,4,5-trifosfátu (L-lP 3). Syntézy vyžadujú menej Chromatogralických izolačných krokov ako skôr známe reakčne schemy.D 4 P sa podľa uskutočnenia tohto vynálezu syntetizuje z D-níyo-inozitolu cez medzíprodukty (i)-2,34,5-di-O-izopropylidén-nzyo-inozitol(i)-2, (i)-6-O-benzyl-2,3 4,S-di-O-izopropylidén-ntyo-inozitol (i)-3 a l-O-()-metoxykarbonyl-6-O-benzyl-2.34,S-di-O-izopropylidén-myo-inozitol(4 P), kedy sa následne izoluje D 4 P z racemátu 4 P kryštalízáciou z metanolu. D-IP, sa vyrobí z D 4 P cez medziprodukty ()-6-0-benzyl-2,3-O-izopropylidén-nzyo-inozitol a 6-O-benzyl-2,3-O-ízopropylídćn-nryo-inozitol-l,4,5-trís (dibenzylfosfát).Chromatogralia sa počas syntćzy použije iba na izoláciu ó-O-benzyl-2,3-O-izopropylidén-níjra-inozitol- l ,4,5-tris(dibenzylfosfátu).3-HP sa vyrobí z D 4 P cez medziprodukt (-)-6-O-benzyl-2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol. L-IP, sa vyrobí cez zlúčeniny (i)-6-O-benzvl-2,314.S-di-O-izopropyliden-mjvo-inozitol )-3), 3-O-()-ntentoxykarbonyl-4-O-benzyl-l.25,6-di-O-izopropýliden-mjro-inozitolUlM), 4-O-benzyl- l ,2-0-izopropylidćn-nryo-inozitol-3,5,6-tris(dibenzylíbsfát) a 4-0-benzyl-l.2-O-izopropyliden-myo-inozitol-3,5,6-tris(dibenzylfoslát). Počas tejto syntézy sa chromatogralia využije iba na izoláciu 4-O-benzyl-l,Z-O-izopropylidćn-nzya-inozitol-a,5,6-tris(dibenzylfosfátu).Ďalej sú uvedené skratky a plné mená chemických zlúčenín označovaných skratkamí, ktore sa nachádzajú v tejto prihláške l-O-()-mcntoxykarbonyl-6-O-benzyl-2,324,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitolzD 4 P, (i)-2.34.5 vdi-O-izopropylidén-nzjro-inozitol (i)-2, (ł)-6-O-benzyl-2.3 4,S-di-O-izopropylidén-nzjra-inozitol (ł)-3, raccmický l-0-i)-mentoxykarbonyD-G-O-benzyl-2,34,5-di-O-izopropyliden-mjtrinozitolAPD-zvryo-inozitol-l,4,5-tri 1 osfát D-lP 3,m-chlórperbenzoová kyselina mCPBA. 6-O-benzyl-2,34,5-cli-O-izopropyliden-nzyo-inozitol-H-fostbnát 3-HP, L-myo-inozitol-l,4,5-trifosfát L-IP a 3-O-UH-mentoxykarbonyl-4-O-benzyl-I,ZgS,6-di-O-izopropylidén-ntyo-inozitol 4 M.Všeobecne tento vynález poskytuje syntézu fosfoinozitolových derivátov pri použití H-iosfonátov ako medziproduktov a (H-mentylchlórformiátu na separácíu rôznych inozitolových derivátov. Konkrétnejšie je opisaný spôsob prípravy D- l -0()-mentoxykarbonyl-6-O-benzyl-2,3 4,5 -di-O-izopropyliden-myo-inozitolu (D-4 P)(pozri uvedenú schému l). Taktiež je tu poskytnutý spôsob prípravy enantiomćrne čistého D-níyo-inozitol-l,4,5-trifostátu (DIPJ)Prvý krok v procese prípravy D-4 P zahŕňa prevedenie mjra-inozitolu na (ł)-2.34.S-di-O-izopropylíden-nzyo-inozitol (i)-2 reakciou myo-inozitolu s acetónom tak, že vznikne (t)-2,3-O-izopropylidén-mjro-inozitol a reakciou tohto produktu s acetónom tak. že vznikne (i)-2.34,5-di-O-izopropýliden-Irzyo-inozitol. Ďalej sa (i)-2 prevedie na(i)-6-O-benzyl-2,3 4,S-di-0-izopropylidćn-myo-inozitoli)-3 reakciou (i)-2,3 4.5-di-O-ÍZopropylídćn-nzyo-inozitolu s organokovovou zlúčeninou cínu s následnou benzyláciou tohto produktu tak. že vznikne (iyó-O-benzyl-ZJ 4,5-di-O-izopropylidćn-myo-inozitol. Premena na benzylderivát sa robí ľubovoľne. pomocou mnohých spôsobov dobre známych bežne skúsenćmu odbomíkovi reakciou s použitím fluoridu cćzneho v benzylbromíde. sonikáciu v prítomnosti oxidu strieborného v benzylbromide. katalýzou prenosu fázy pri použití hydroxidu sodnćho v benzylbromide a reakciou s etoxidom talným v benzylbromide. Vý SK 283843 B 6hodne sa premena na benzylderivát uskutočňuje reakciou s fluoridom céznym a benzylbromidom.(i)-3 sa potom prevedie na racemický l-O-()-mentoxykarbonyl-6-O-benzy 1-2,34,5-di-O-izopropyliden-myo-inozitol(4 P), napríklad acyláciou (t)-3 s mentylchlórformiátom. D-4 P sa izoluje z raeemického produktu 4-P napríklad použitím metanolu. Protónové a P NMR spektra týchto zlúčením, rovnako ako aj ďalších tu vyrobených zlúčenín, boli získané štandardnými prostriedkami a sú konzistentné s predpovedanými štruktúrami (pre spektrá zlúčeniny (i)-3 pozri Chung a Ryu, (1994.Prvý krok v procese prípravy enantiomérne čistého D-myo-inozitol-l,4,5-trifosfátu (D-IP 3) (pozri uvedenú schému l) zahŕňa premenu ()-6-0-benzyl-2,3-O-izopropyliden-myo-inozitolu hydrolýzou D 4 P, napríklad pyridíniump-tolućnsulfonárom tak, že vznikne l-0-()-mentoxykarbonyl-6-O-benzyl-2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol. Tento produkt sa podrobí alkalickej hydrolýze tak, že vznikne()-6-O-benzyl-Z,3-O-izopropyliděn-myo-inozitol. Produkt tohto kroku sa potom prevedie na ó-O-benzyl-ZJ-O-ízopropylidén-myo-inozitol-1,4,5-Iris(dibenzylfosfát) najskôr fosforylovaním ()-6-O-benzyl-ZJ-O-izopropylidćn-myo-ínozitolu tak, že vznikne 6-O-benzyl-2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol-l,4,5-tris(dibenzylfosñt). Fosforyláciu je možné urobiť akýmikoľvek spôsobmi všeobecne uznávanými v odbore na pripojenie fosforových atómov k zlúčeninám, výhodne sa tento fosforylačný krok uskutočňuje s N,N-diizopropyldibenzylamidofosforečnanom.Po fosforylácii sa fosñt oxiduje in sítu, napríklad m-chlórperbenzoovou kyselinou (mCPBA) tak, že vznikne 6-O-benzyl-2,3-izopropylidén-myo-inozitol-l ,4,5-trís(dibenzylfosfár). 6-O-Benzyl-Z,3-izopropylidén-mya-inozitol-l ,4,5-tris(dibenzylfosfát) sa izoluje z výslednćho fosfátu napríklad použitím chromatografie na SiOZ. D-IP potom vznikne hydrogenolýzou 6-O-benzyl-2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol-1,4,5-lris(dibenzylfosfátu) napríklad použitím paládia na aktívnom uhlí tak, že vznikne 2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol-l,4,5-trifosfát. Okyslením tohto produktu napríklad octovou kyselinou vznikne D-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátĎalej je tu predložený spôsob prípravy 6-O-benzyl-2,3 4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátuG-HP)(pozri uvedenú schćmu 3). Tento spôsob zahŕňa hydrolýzu D 4 P uhličitanom draselným v metanole tak, že vznikne (-)-6-0-benzyl-2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol-~)-3) s následnou premenou produktu na 3-HP použitím PCI a imidazolu.Ešte ďalej je tu poskytnutý spôsob prípravy enantioméme čistého L-mya-inozitol-LLLS-trifosfátu (L-lPg) (pozri uvedenú schému 2). Najskôr sa (i)-6-benzyl-2,34,5-di-0-izopropylidén-myo-inozitol (i)-3 premení na racemický 3-0-(-)-mentoxykarbonyl-4-O-benzyl-l ,25,6-di-0-izopropylidćn-myo-inozitol(4 M) výhodne, ale nie nevyhnutne acyláciou s (d-mentylchlórformiátom. L 4 M sa kryštalizuje z produktu tejto reakcie napríklad metanolom. Potom sa premení na 4-O-benzyl-l,2-O-izopropylidćn-myo-inozitol 3,5,6-trís(dibenzylfosfát) derivatizáciou 4-O-benzyl-l,2-izopropylidén-myo-ínozitolu na fosfitový derivát napríklad s N,N-diizopropyl-dibenzylamidofosforečnanom tak, že vznikne 4-O-benzyl-I,2-O-izopropylidćn-myo-inozitol-ií,5,6-tris(dibenzylf 0 sñt). In situ oxidácia produktu napríklad m-chlórperbenzoovou kyselinou podmieni vznik 4-O-benzyl-1,2-0-izopropylidén-myo-ínozítol-B,5,6-tris(dibenzylfosfátu), ktorý sa potom izoluje mnohými spôsobmi, vrátane chromatografie na SiO 2. L-myo-inozitol-l,4,5-trifosfát potom vznikne hydrogenolýzou 4-O-benzyl-l,2-O-ízopropylidén-myo-inozitol-S,5,6-tris(dibenzylfosfátu), napríklad pri použití paládia na aktívnom uhlí tak, že vznikne l,2-0-izopropylidćn-myo-inozitol-3,5,6-trifosfát. Tento produkt sa potom okyslí kyselinou octovou tak, že vznikne L-myo-inozitol-S,5,6-trifosfát.Tento vynález sa lepšie pochopí na nasledujúcich príkladoch. Ale bežne kvalifikovaní odborníci v odbore ľahko spoznajú, že príklady iba ilustrujú tento vynález, ako je definovaný v nárokoch, ktoré nasledujú ďalej. Tu podaný opis zahŕňa také modifikácie jeho zlúčenín, reaktantov, reakčných schém a ďalších zistení, ktoré sú zrejme bežne kvaliñkovaným odbomíkom, ktorým je poskytnutý opis tohto vynálezu.ou Pa DN nn omg,war,L-IP, SK 283843 B 6Všetky urýchlene stĺpcove (flash) Chromatografia na SiOZ boli robene s použitím KieselgelTM 60 (EM Science). Čistota všetkých vyrobených zlúčenín bola posúdenia chromatograñou na tenkej vrstve (KÍeSeIgeITM 60, natiahnutý na hliníkových doštičkách).Myo-ínozitol bol premenený (pozri schćmu l) na (i)-2,3 4,5-di-O-izopropylídén-ntyo-inozitoł podľa spôsobov autorov Gigg a spol. alebo de la Pradilla a spol. (ktorých obsahy sú tu zahmuté v odkazoch). Stereoselektivna monobenzylácia (i)-2 bola uskutočnenà cestou cínom O-substítuovanćho medziproduktu za vzniku (zt)-ó-O-benzyl-2,3 z 4,5-di-0-izopropylidén-myo-inozitolu (i)-3, ľahko prečisteného urýchlenou stĺpcovou (flash) chromatograíiou(hexanzetylacetát 4 1) pri 60 výťažku. (i)-3 bol premenený na racemát 4 P použitím (H-mentylchlórformiátu.Selektívna hydrolýza acetálovej trans skupiny D 4 P(pozri schému 1) pomocou pyrídínium-p-toluénsulfonátu s následnou alkalickou hydrolýzou mentyluhličitanu v metanole podmienila vznik triolu ()-6-O-benzy 1-2,3-O-izopropylĺdćn-Inyo-ínozítolu (5,(1 D 24 °C 2 l°, c 0.43. CHCl 3),odkaz (de la Pradilla a spol.) odo 15 ° (c 0.6, CH 3 OH) so 40 výťažkom po prečisteni urýchlenou stĺpcovou (flash) chromatograñou. Triol bol taktiež kryštalizovaný s 32 výťažkom zo surovej reakčnej zmesi pri použití zmesi hexán ctylacetàt (4 1). Derivatizácia triolu s N,N-díizopropyl-dibenzylamidofosforečnanomďraserov-Reidov reagent) na ibsfitový derivát nasledovaná in situ oxidáciou s mCPBA dala po prečistení urýchlenou stĺpcovou (flash) chromatograñou vznik ó-O-benzyl-2.3-O-izopropylidćnmyo-inozito 1 u v 92 výťažku. Hydrogenolýza na paládiu na aktívnom uhlí poskytla 6-O-benzy 1-2,3-O-izopropylidén-myo-inozitol a následným okyslením octovou kyselínou vzniklo v kvantitatívnom výťažku D-IP (,0 LD 24 °C -20 °(c 0,05, HZO, pH 9), odkaz (Liu a spol) ,045 -30 °C (c 0,5, HŽO, pH 95.Reakcia (i)-3, pripraveného opísaným spôsobom v príklade l, s (-)-mentvlchlórformiátom (pozri schému 2). na sledovaná kryštalizáciou z metanolu poskytla enantiomćrne čistý L 4 M (bod topenia 130 až 131 °C), enantiomér D 4 P. Pri sledovaní tejto schémy, ako je tu uvedenć v príklade 3,ale pri použití L 4 M ako ychodiskovćho materiálu namiesto D 4 P (pozri schćmu 2) vzniklo L-IP v podobnom výťažku (,0 tD 24 °C 17 ° (c 0,30, HZO, pH 10.Hydrolýza D 4 P uhličitanom draselným (pozri schému 3) v metanole poskytla (-)-3(,aD 24 C -17,4 ° (c l,69,CHCl 3),odkaz (Chen a spol.) (,a -1 ó° (c 0,9, CHCI 3 v kvantitatívnom výťažku po kolónovej chromatografií (hexán etylacetát 4 l). Premena na zodpovedajúci H-fosfonát S PCI a imidazolom poskytla výsledný 3-HP v 70 výťažku. 3-HP bola bezfarebná kvapalina, ktorá bola stála pri-20 °C počas niekoľkých mesiacov.(ii) reakciou produktu kroku (i) s acetónom tak, že vznikne (i)-2,34,5-di-O-izopropylidén-nzyo-inozitol , b) premenu produktu kroku a) na (i)-6-O-benzyl-2,34,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol pomocou krokov(í) derivatizácie (zt)-2,324.5-di-O-izopropylidén-níyo-inozitolu organokovovou zlúčeninou cínu a(ii) benzyláciou produktu kroku (i) tak, že vznikne (i)-6-0-benzyl-2,34,5-di-O-izopropyidén-níyo-inozítol, c) premenu produktu kroku b) na l-O-()-ment 0 xykarbonyl-6-O-benzyl-2.34,5-di-O-izopropyliden-mya-inozitol a2. Spôsob prípravy 6-O-benzyl-2,34,5-di-O-izopropylidén-myo-inozilol-H-fosfonátu. v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa kroky a) hydrolýzu 1-O-()-mentoxykarbonyl-6-O-benzyl-2,3 14,5-di-O-izopropylidén-níyo-inozitolu podľa nároku 1 tak,že vznikne (-)-6-O-benzýl-2,324.5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol a b) premenu produktu kroku a) na 6-O-benzyl-2,34,5-di-O-izopropylidén-myo-ínozitol-Il-ibsfonát reakciou s PCI a imidazolom.3. Spôsob prípravy enantiomérnc čistého D-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu, v y z n a č u j ú ci s a tý m ,že zahŕňa a) premenu D-myo-inozitolu na (i)-2,34.5-di-O-izopropylidćn-níya-inozitol pomocou krokov (i) reakcie myo-inozitolu s acetónom tak. že vznikne(i)-2.3-O-izopropy 1 idćn-nzyo-inozitol a (ii) reakciou produktu kroku (i) s acetónom tak, že vznikne ()-2,34,5-dí-O-izopropylidén-nzyo-inozitol, b) premenu produktu kroku a) na (i)-6-O-benzy 1-2,34,5-di-O-ízopropylidén-nzyo-inozitol pomocou krokov(i) derivatizácíou ()-2,34,5-di-O-izopropylidén-miro-inozitolu organokovovou zlúčeninou cínu a ii) benzyláciou produktu kroku (i) tak. že vznikne (i)-6-O-benzy 1-2,34.5-di-O-izopropylidén-niyo-inozitol,

MPK / Značky

MPK: C07D 317/70, C07F 9/02

Značky: inozitolu,6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo-inozitol-h-fosfonátu, čistého, enantiomérne, přípravy, 1-o-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo, spôsob, l-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283843-sposob-pripravy-1-o-mentoxykarbonyl-6-o-benzyl-2345-di-o-izopropyliden-myo-inozitolu6-o-benzyl-2345-di-o-izopropyliden-myo-inozitol-h-fosfonatu-a-enantiomerne-cisteho-d-a-l-myo-ino.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu,6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu a enantiomérne čistého D a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu</a>

Podobne patenty