Spôsob prekrytia tlačeného kódu a potlačou zakódovaný nosič

Číslo patentu: 283808

Dátum: 12.01.2004

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Na jednofarebnom alebo viacfarebnom povrchu nosiča sa vytvorí buď najprv potlač kódu, potom plocha okolia vytvorenej potlače kódu sa prekryje vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu v odlišnej farbe od potlače kódu alebo vo farbe povrchu nosiča. Alebo na povrchu nosiča sa súčasne vytvorí potlač kódu s vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu, navzájom odlíšené odtieňom farby potlače kódu. Napokon sa potlač kódu a vyrovnávacia vrstva prekryjú krycou stierateľnou vrstvou. Výrobok vyhotovený podľa spôsobu je charakterizovaný tým, že aspoň časť povrchu plochého plastového alebo papierového nosiča (1) obsahuje potlač (2) kódu vo forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov. Plocha okolia potlače (2) kódu pritom obsahuje vyrovnávaciu vrstvu (4), ktorá je buď negatívom potlače (2) kódu alebo je len odtieňom farby potlače (2) kódu. Napokon nasleduje krycia stierateľná vrstva (5), ktorá je v styku a jednak prekrýva potlač (2) kódu a vyrovnávaciu vrstvu (4).

Text

Pozerať všetko

(21) Císlo prihlášky 1374-99 (13) Druh dokumentu B 6 E (22) Dátum podania prihlášky 6. 10. 1999 7. j (24) Dátum nadobudnutia (51) W- Cl účinkov patentu 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004 G 06 K 19/10(3 l) Číslo prioritnej prihlášky GOÓK 19/18(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSIELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVÁ (40) Dátum zverejnenia prihlášky 11. 6. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 06/2001(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 12. 1. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Spôsob prekrytia tlačeného kódu a potlačou zakódovaný nosičNa jednofarebnom alebo víacfarebnom povrchu nosiča sa vytvorí bud najprv potlač kódu, potom plocha okolia vytvorenej potlače kódu sa prekryje vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu v odlíšnej farbe od potlače kódu alebo vo farbe povrchu nosiča. Alebo na povrchu nosiča sa súčasne vytvorí potlač kódu s vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu, navzájom odlíšené odtieňom farby potlače kódu. Napokon sa potlač kódu a vyrovnávacia vrstva prekryjú krycou stierateľnou vrstvou. Výrobok vyhotovený podľa spôsobu je charakterizovaný tým, že aspoň časť povrchu plochćho plastoveho alebo papierového nosiča (l) obsahuje potlač (2) kódu vo forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov. Plocha okolia potlače (2) kódu pritom obsahuje vyrovnávaciu vrstvu (4), ktorá je buď negativom potlače (2) kódu, alebo je len odtieňom farby potlače (2) kódu. Napokon nasleduje krycia stierateľná vrstva (5), ktorá je v styku a jednak prekrýva potlač (2) kódu a vyrovnávaciu vrstvuVynález sa týka jednak spôsobu ochrany tlačených kódov a symbolov formou prekrývania nepriehľadnými vrstvami na plastových užívateľských kartách alebo papierových stierateľných lósoch a jednak sa týka už hotových produktov týmto spôsobom chránených. Tým vo Všeobecnosti spadá do oblasti informačnej techniky ako prístupových prvkov k užívateľským produktom. Zároveň spadá aj do oblasti prevádzkovaných hier ako stierateľný los.V súčasnosti sa v najrozličnejších oblastiach komunikácie širokom rozsahu používajú prístupové, identifikačné alebo ine tlačené kódy na plastových užívateľských kartách. Kódy väčšinou pozostávajú z kombinácie čislic. Pred obdržaním alebo zakúpenim plastovej karty s natlačeným kódom je tento kód utajený, pretože je prekrytý krycou stierateľnou vrstvou. Po prijatí alebo zakúpení si tejto karty užívateľ kryciu stierateľnú vrstvu odstráni, čím sa mu sprístupní užívateľský kód. Príkladom takéhoto využitia plastovej karty s utajeným kódom je v telekomunikačnej mobilnej sieti karta GO. Nedostatkom tejto karty GO je to, že jednoduchými technickými prostriedkami je možne prečítať dobíjacie čísla GO karty, bez toho, aby bolo nutné zotrieť stieraciu vrstvu a tak prečítať tlačený kód - dobíjacie číslo. Na prečitanie zakrytého čiselného kódu sa využíva polarizačná metóda skanovania povrchu, kde sa opticky zviditeľňujú mechanické nerovnosti povrchu materiálu, pripadne mechanické prekopírovanie tenkých vrstiev s rozdielnymi fyzikálnymi vlastnosťami. Pri skanovaní povrchu napríklad karty GO je základom metódy nasvietenie povrchu karty svetlom vo Viditeľnej časti spektra pod čo najnižším uhlom vzhľadom na rovinu karty. Mechanický prekopirované nerovnosti v miestach prítomnosti skrytého kódového čísla sa potom pri pohľade z druhej strany karty (v smere proti svetlu) pri vhodnom nízkom uhle pozorovania zviditeľnia ako svetle alebo tmavé obrysy. Navyše, povrch čiastočne polarizuje odrazené svetlo, takže pri sledovaní povrchu cez polarizačný filter, je obraz skrytého podkladu zreteľnejší. Opisované nerovnosti vznikajú aj dôsledkom rôznych tlačových techník, kde nanesená farba predstavuje zvýšenie povrchu V mieste predlohy. Týmto spôsobom napríklad vystúpia nad povrch nosiča všetky kódové čísla. Ani prekrytie krycou stierateľnou vrstvou neodstráni tieto vyvýšeniny. Takýmto zneužitím vznikajú prevádzkovateľom telekomunikačných sietí veľké škody, Tento problém Vzniká aj pri stierateľných lósoch, kde je možné vysledovať výherné symboly.Keďže V súčasnosti nie je doriešený spôsob bezpečného prekrytia kódu najmä na stierateľných kartách, bolo nutné tento problém riešiť, čo napokon Vyústilo do spôsobu a Výrobku vytvoreného týmto spôsobom podľa tohto vynálezu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob prekrytia tlačeného kódu vo forme číselnej potlače,textu, čiarového kódu alebo obrazcov na plastovom alebo papierovom nosiči podľa tohto vynálezu, a ktorého podstata spočíva V tom, že na jednofarebnom alebo na viacfarebnom povrchu nosiča sa vytvorí bud najprv potlač kódu. Potom plocha okolia vytvorenej potlače kódu sa prekryje vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív - doplnok potlačekódu V odlišnej farbe od potlače kódu alebo vo farbe povrchu nosiča. Alebo je možné na jednofarebnom alebo na viacfarebnom povrchu nosiča súčasne Vytvoriť potlač kódu s vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív - doplnok potlače kódu navzájom odlišené odtieňom farby potlače kódu. Napokon sa V oboch spôsoboch potlač kódu a vyrovnávacia vrstva prekryjú krycou stierateľnou vrstvou.Možnosti uvedeného spôsobu sú rozšírené tým, že potlač kódu a/alebo vyrovnávacia vrstva sú vytvorené termotlačou alebo sieťotlačou.Ďalším podstatným znakom v základnom riešení spôsobu podľa vymálezu je vytvorenie potlače kódu v pozitívnej forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov.Taktiež podstatným znakom spôsobu podľa vynálezu V altemativnom riešení je vytvorenie potlače kódu V negatívnej forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov a vytvorenie vyrovnávacej vrstvy V negative negatívnej formy potlače kódu.Napokon podstatným znakom spôsobu je vytvorenie krycej stierateľnej vrstvy s maskujúcou vzorovou potlačou.Na základe uvedených spôsobových znakov problém V konečnom dôsledku rieši potlačou zakódovaný nosič podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že aspoň časť povrchu plochého plastového alebo papierového nosiča obsahuje potlač kódu vo forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov. Pritom plocha okolia potlače kódu, čo je Väčšinou pretiahnutý obdižnik, obsahuje vyrovnávaciu vrstvu, ktorá je bud negatívom - doplnkom potlače kódu, alebo je len odtieňom farby potlače kódu. Napokon nasleduje krycia stieratcľná vrstva, ktoráje V styku a jednak prekrýva potlač kódu a vyrovnávaciu vrstvu.Ďalšou podstatou výrobku podľa vynálezu je to, že potlač kódu je ľubovoľne umiestnená na ploche nosiča. Nie je rozhodujúce, či je na jednofarebnom alebo viacfarebnom podklade.Rozhodujúcim znakom však je, aby Vyrovnávacia vrstva bola V odlišnej farbe od potlače kódu. Alternatívne platí,že vyrovnávacia vrstvaje vo farbe povrchu nosiča.Pre dokonalý efekt krytia a s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň ochrany je vhodné vybaviť povrch krycej stierateľnej vrstvy maskujúcou vzorovou potlačou.Výhody spôsobu prekrývania tlačeného kódu spočívajú v jednoduchej technológii, ktorou je možne odstrániť nedostatky kódovaných nosičov zo stavu techniky. To sa napokon prejaví V samotnom výrobku vyrobeného podľa prihlasovaného spôsobu. Tým, že sa výškovo vyrovná vrstva kódovej potlače a vyrovnávacia vrstva, nevznikajú tak nerovnosti, ktoré by bolo možné zosnimať polarizačnou metódou skanovania povrchu. Po nanesení krycej stieracej vrstvy je tak kód bezpečne chránený pred zneužitím.Prehľad obrázkov na výkresochPotlačou zakódovaný nosič podľa vynálezu bude bližšie objasnený na výkresoch, kde na obr. l je V náryse znázornená plastová karta s číselným kódom. Na obr. 2 je znázornená plastová karta V reze so svojou priečnou základnou štruktúrou, z ktorej je zjavné, že nedochádza k vystupovaniu obrysov kódu. Na obr. 3 je znázornený stierateľný lós vyrobený spôsobom podľa vynálezu s maskujúcou doplnkovou potlačou.V tomto príklade je opisovaný spôsob prekrytia tlačeného kódu vo forme číselnej potlače 2 čiernej farby. Kód pozostáva z dvanásťmiestneho čísla. Vytvorený je tennotlačou na viacfarebnom obrazovom plastovom nosiči l. Následne sa plocha 3 okolia potlače 2 kódu prekryje červenou vyrovnávacou vrstvou 4. Táto vrstva je negatívom, ako doplnkom k potlači 2 kódu. Napokon sa potlač 2 kódu a vyrovnávacia vrstva 4 prekryje krycou stieracou vrstvou 5.V tomto príklade je opisovaný ďalší spôsob prekrytia tlačeného kódu vo forme číselnej potlače 2 čiemej farby. Kód pozostáva z osemmiestneho čísla. Vytvorený je termotlačou na bielom povrchu plastového nosiča l. Následne sa biela plocha 3 okolia potlače 2 prekryje bielou vyrovnávacou vrstvou 4. Táto vrstvaje opäť negatívom, ako doplnkom k potlači 2 kódu. Napokon sa potlač 2 kódu a vyrovnávacia vrstva 4 prekryje krycou stieracou vrstvou 5.Tento príklad spôsobu je rozdielny od predchádzajúcich príkladov. V tomto spôsobe sa uskutočňuje potlač 2 kódu a vytvorenie vyrovnávacej vrstvy 4 súčasne a to len odtieňom červenej potlače 2 kódu na plastovom nosiči 1. Napokon sa potlač 2 kódlu a aj vyrovnávacia vrstva 4 prekryje krycou stieracou vrstvou 5.V tomto príklade je opisovaný altematívny spôsob prekrytia tlačeného kódu vo forme obrazcov na papierovom nosiči l. Potlač 2 kódu vo forme hemých obrazcov a textu sa uskutočňuje sieťotlačou. Ďalej už nasleduje postup ako v príklade l.V tomto príklade je opisovaný ďalší alternatívny spôsob prekrytia tlačeného kódu vo forme obrazcov na papierovom nosiči 1. Potlač 2 kódu vo forme herných obrazcov a textu sa uskutočňuje sieťotlačou. Odlišnosť oproti predchádzajúcemu spôsobu spočíva v tom, že vytvorenie potlače 2 kódu sa uskutočňuje V negatívnej forme a vyrovnávacia vrstva sa vytvára v negative negatívnej formy potlače 2 kódu, t. j. v pozitíve. Napokon sa potlač 2 kódu a vyrovnávacia vrstva 4 vybavia krycou stieracou vrstvou 5.V tomto príklade je opisovaný prvý výsledný produkt spôsobu podľa vynálezu. Je to užívateľská karta na čerpanie limitu prevádzky v mobilnej telekomunikačnej sieti podľa obr. l. Je to plochý plastový nosič 1 s viacfarebným obrazovým motívom, ktorý v pravom dolnom rohu obsahuje číemu potlač 2 dvanásťmíestného číselného, kódu. Plocha 3 okolia potlače 2 kódu je pretiahnutého obdlžnikového tvaru. Táto plocha obsahuje vyrovnávaciu červenú vrstvu 4. Potlač 2 kódu a vyrovnávacia vrstva 4 je prekryté krycou stierateľnou vrstvou 5. Na obr. 2 je v reze vidno štruktúru nanesených vrstiev.V tomto príklade je opisovaný druhý výsledný produkt spôsobu podľa vynálezu. Je to užívateľská karta na čerpanie limitu prevádzky v mobilnej telekomunikačnej sieti. Je to plochý plastový nosič l s viacfarebným obrazovým motívom, ktorý v pravom dolnom rohu obsahuje číemu potlač2 dvanásťmiestneho číselného kódu na bielej podkladovej ploche, čo je plocha 3 okolia potlače 2 kódu, ktorá je pretiahnutćho obdĺžnikovćho tvaru. Táto plocha obsahuje vyrovnávaciu bielu vrstvu 4. Potlač 2 kódu a vyrovnávacia vrstva 4 je prekrytá krycou stierateľnou vrstvou 5.V tomto príklade je opisovaný tretí výsledný produkt spôsobu podľa vynálezu. Je to užívateľská karta na čerpanie limitu prevádzky v mobilnej telekomunikačnej sieti. Je to plochý plastový nosič l s viacfarebným obrazovým motívom, ktorý v pravom dolnom rohu obsahuje čiernu potlač 2 dvanásťmiestneho číselného kódu na pôvodnom viacfarebnom obrazovom motíve. Táto plocha obsahuje vyrovnávaciu vrstvu 4 v odtieni čiemej farby potlače 2 kódu. Potlač 2 kódu a vyrovnávaeia vrstva 4 je prekrytá krycou stierateľnou vrstvou 5.V tomto príklade je opisovaný štvrtý výsledný produkt spôsobu podľa vynálezu. Je to stierateľný lós ako plochý papierový nosič 1 s viacfarebným obrazovým motívom na celej ploche nosiča. Táto plocha obsahuje vyrovnávaciu vrstvu 4 v odtieni čiemej farby potlače 2 kódu. Potlač 2 kódu a vyrovnávacia vrstva 4 je prekrytá krycou stierateľnou vrstvou 5 ako je to znázomené na obr. 3.Spôsob prekrytia tlačeného kódu vo fonne číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov na plastovom alebo papierovom nosiči podľa predloženého vynálezu nachádza uplatnenie v telekomunikáciách na všetky druhy užívateľských plastových kariet a tiež v systémoch stierateľných lotéril.1. Spôsob prekrytia tlačeného kódu vo fonne číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov na plastovom alebo papierovom nosiči, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na povrchu nosiča sa vytvára potlač kódu a na ploche okolia vytvorenej potlače kódu sa vytvára rozlíšiteľná vyrovnávacia vrstva predstavujúca negatív potlače kódu, napokon sa potlač kódu a vyrovnávacia vrstva prekrýva krycou stierateľnou vrstvou.2. Spôsob prekrytia tlačeného kódu podľa nároku l,vyznačujúci sa tým,ženajskôrsavytvára potlač kódu a potom plocha okolia vytvorenej potlače kódu sa prekrýva rozlišiteľnou vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu.3. Spôsob prekrytia tlačeného kódu podľa nároku l,vyznačujúci sa tým,žesúčasnesavytvára potlač kódu a plocha okolia vytvorenej potlače kódu sa prekrýva rozlíšiteľnou vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu.4. Spôsob prekrytia tlačeného kódu podľa niektorého znárokov l až 3, vyznačujúci sa tým, že potlač kódu a/alebo vyrovnávacía vrstva sa vytvára termotlačou alebo sieťotlačou.5. Spôsob prekrytia tlačeného kódu podľa niektorého z nárokovlaž 4,vyznačujúci sa tým,ževytvorenie potlače kódu sa uskutočňuje v pozitívnej forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov.6. Spôsob prekrytia tlačeného kódu podľa niektorého z nárokovlaživyznačujúci sa tým,ževytvorenie potlače kódu sa uskutočňuje V negatívnej forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov a vyrovnávacia vrstva sa vytvára v negative negatívnej formy potlače kódu.7. Spôsob prekrytia tlačeného kódu podľa nároku l,vyznačujúci sa týmjepovytvoreníkrycej stierateľnej vrstvy sa táto prekrýva maskujúcou vzorovou potlačou.8. Potlačou zakódovaný nosič, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že aspoň časť povrchu plochćho plastoveho alebo papierového nosiča (1) obsahuje potlač (2) kódu vo forme číselnej potlače, textu, čiarového kódu alebo obrazcov, pričom plocha (3) okolia potlače (2) kódu obsahuje vyrovnávaciu vrstvu (4), ktorá je bud negatívom potlače(2) kódu, alebo je inak odlišiteľná od potlače (2) kódu a napokon nasleduje krycia stierateľná vrstva (5) ktorá je V styku a jednak prekrýva potlač (2) kódu a vyrovnávaciu vrstvu (4), 9. Potlačou zakódovaný nosič podľa nároku 8, v y značujúci sa tým, že potlač (2) kóduje umiestnená na vizuálne ľubovolnom povrchu nosiča (l).l 0. Potlačou zakódovaný nosič podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vyrovnávacía vrstva (4) je vizuálne odlíšiteľná od potlače (2) kódu, 11. Potlačou zakódovaný nosič podľa nároku 8, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že vyrovnávacia vrstva (4) je vizuálne zhodná s povrchom nosiča (l).12. Potlačou zakódovaný nosič podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že krycia stierateľná vrstva(5) obsahuje maskujúcu vzorovú potlač (6).

MPK / Značky

MPK: G06K 19/18, G06K 19/10, B42D 15/10, G11B 5/84

Značky: kódu, zakódovaný, nosič, potlačou, spôsob, tlačeného, prekrytia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283808-sposob-prekrytia-tlaceneho-kodu-a-potlacou-zakodovany-nosic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prekrytia tlačeného kódu a potlačou zakódovaný nosič</a>

Podobne patenty