Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej sa vedie dovnútra reakčnej zóny alebo nad túto zónu a nástrek izobutylalkoholu sa vedie do reakčnej zóny alebo pod túto zónu, v hornej separačnej zóne sa oddeľuje prchavá zmes, ktorá sa po ochladení na 5 až 80 °C rozdeľuje na vodnú a organickú fázu a táto organická fáza sa vracia ako reflux do systému, a to pri pomere medzi nástrekom vstupných zložiek a refluxným tokom organickej fázy 1 : 1 až 1 : 20. Refluxný spätný tok robí 5 až 100 % z celkového množstva z vydelenej organickej fázy a izobutylacetát sa oddeľuje ako vyššievrúca pätná zložka. Opísané je aj zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 2. 4. 1998 D (24) Dátum nadobudnutia (51) Int C 175 účinkov patentu 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004 C 07 C 67/08(31) Číslo priorítnej prihlášky C 07 C 69/14(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 10. 4. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR c. 04/2000(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 12. 1. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(as) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ CHEMOPETROL, a. s., Litvínov, CZ SULZER CHEMTECH Ltd., Winterthur, CH(54) Názov Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobuVýroba ízobutylacetátu esteritikácíou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslćho katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molámom pomere l 1 až l 10 a v deñnovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch mn. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej sa vedie dovnútra reakčnej zóny alebo nad túto zónu a nástrek izobutylalkoholu sa vedie do reakčnej zóny alebo pod túto zónu, V homej separačncj zóne sa oddeľuje prchavá zmes,ktorá sa po ochladeni na 5 až 80 °C rozdeľuje na vodnú a organickú fázu a táto organická fáza sa vracia ako reflux do systému, a to pri pomere medzi nástrekom vstupných zlo žiek a refluxným tokom organiekej fázy l 1 až 1 20. Refluxný spätný tok robí 5 až 100 z celkového množstva z vydclencj organickej fázy a izobutylacetát sa oddeľuje ako vyššievrúca pätná zložka. Opisane je aj zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.Vynález sa týka spôsobu syntézy izobutylacetátu esteritikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom, ktorý využíva katalytíckú destiláciu v kolóne, V ktorej okrem esteritikačnej reakcie na katalyticky aktívnej výplní dochádza súčasne k rektifikačnej separácií reakčných produktov, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.Izobutylacetát sa pripravuje reakciou izobutylalkoholu a kyseliny octovej, ktorou vzniká vedľa izobutylaeetátu i voda. Reakcia je rovnovážna a urýchľuje sa prítomnosťou kyslých katalyzátorov. S týmto cieľom sa používajú prevažne minerálne kyseliny, hlavríe kyselina sírová, alebo novšie pevné kysle katalyzátory, napr. podľa CZ 191357 a CZ 279562. Týmito kyslými katalyzátormi sú hlavne kyslé ionexy, príp. zeolity, takzvané pevne superkyseliny a podobne.Reakcia sa podľa doteraz známych postupov uskutočňuje obvykle tak, že v reaktore sa dosiahne takmer rovnovážne zloženie reakčnej zmesi, ktoré je závislé od východiskového molárneho pomeru reagujúcích zložiek. Vzniknutá zmes sa rektifikuje na kolóne tak, že je vydestilovávaná zmes zložením blízka ternámemu heterogénnemu azeotropu, obsahujúca izobutylalkohol, izobutylacetát a vodu. Na oddestilovanie izobutylacetátu vo forme azeotropu nestačí voda vznikajúca reakciou, takže je nutné do destilujúcej zmesi pridávať ďalšiu vodu. Tým sa zväčší objem odpadovej vodnej fázy, ktorú je nutné následne spracovávať,čo patrí k nevýhodám doteraz známych postupov. Veľmi často bývajú obe uvedené operácie spojené tak, že syntéza prebieha priamo vo varáku destilačnej kolóny. Oddelenie vodnej fázy heterogénneho azeotropu umožňuje následnú separáciu izobutylacetátu od izobutylalkoholu V nadväzujúcej rektifikačnej kolóne. Organická fáza získaná po rozdelení heterogénneho azeotropu obsahuje izobutylacetát, izobutylalkohol a určité množstvo vody. Z tejto zmesi sa potom nadväznou destilačnou rektiñkáciou oddeľuje izobutylalkohol a zvyšky vody spolu s časťou izobutylacetátu. Takto získaný hlavový produkt druhej kolóny sa recykluje do esterifikácie, zatiaľčo ako pätný produkt sa získava čistý izobutylacetát. Oddelenie nezreagovaného izobutylalkoholu od izobutylacetátu je však veľmi náročné vzhľadom na to,že ide o silne neideálnu zmes, kde izobutylalkohol a izobutylacetát vytvárajú binámy azeotrop, a okrem toho tvoria s vodou ternárny azeotrop s minimálnou teplotou varu, Z vodnej fázy oddelenej z destilátu prvej kolóny sa potom pomocou ďalšej destilačnej kolóny vydestiluje rozpustený izobutylacetát a izobutylalkohol a táto zmes alkoholu a acetátu sa vracia do procesu. Zložitý spôsob delenia reakčných zložiek esterifikácie od seba je hlavnou nevýhodou týchto známych postupov. Pri postupe, ktore ako katalyzátor používajú minerálne kyseliny, k tomu ešte pristupujú závažné korózne problémy.Uvedené nevýhody známych postupov odstraňuje spôsob výroby izobutylacetátu podľa vynálezu, ktorý spočíva v tom, že za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora sa pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molámom pomere l l až I 10 a množstve vyjadrenom ako celkový prietokprivádzaných zložiek vztiahnutý na jednotku objemu katalyzátora 0,1 až 10 h do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach, pričom v reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi teplotami varu a V dvoch separačných zónach prebieha len destílačná separácia zložiek, pričom voda vznikajúca ako vedľajší produkt reakcie, destiluje zo systému vo forme nízkovrúcej azeotropickej zmesi, načo sa po ochladení destilátu na 5 až 80 °C oddeľuje od organickej časti destilátu a odoberá zo systému, zatiaľčo organické zložky destilátu sa vracajú späť ako refluxný tok, pričom nástrek kyseliny octovej a izobutylalkoholu sa vedú do systému tak, že nástrek kyseliny octovej sa vedie dovnútra reakčnej zóny alebo nad túto zónu, a to do miesta umiestneného vyššie než nástrek izobutylalkoholu a nástrek izobutylalkoholu sa vedie do reakčnej zóny alebo pod túto zónu, pričom pomer medzi nástrekom vstupných zložiek do reakcie a refluxným tokom organickej fázy je l l až l 20 a refluxný spätný tok predstavuje 50 až 100 z celkového množstva vydelenej organickej fázy a izobutylacetát sa oddeľuje ako vyššie vrúca pätná zložka. Ako katalyzátor možno použiť kyslý ionex, napriklad sulfonovaný kopolymér styrénu s l až 25 hmotu. divinylbenzénu s kyslosťou l až l 0 meq(H)/g. Možno však použiť ľubovoľné iné typy kyslých ionexových živic, alebo napr. kyslé zeolíty a iné známe typy kyslých katalyzátorov.Výhodné uskutočnenie tohto spôsobu prebieha pri parametroch molámeho pomeru kyseliny octovej k izobutylalkoholu l l až l 1,5, prietoku privádzaných vstupných zložiek vztiahnutého na jednotku objemu katalyzátora 0,5 až 5 hl, pomere medzi nástrekom vstupných zložiek do reakcie a reŕluxným tokom organickej fázy l 2 až l 7 a konečne retluxného spätného toku 80 až 99 z celkového množstva vydelenej organickej fázy. Miesto nástreku čistej kyseliny octovej môže byť nastrekovaná čiastočne zreagovaná zmes kyseliny octovej a izobutylalkoholu, takže nástrekový prúd obsahujúci kyselinu octovú môže obsahovať rovnako izobutylacetát a/alebo vodu, a/alebo menšiu časť nezreagovaného izobutylalkoholu.Spôsob podľa vynálezu prebieha výhodne v zariadení,ktoré je tvorené kolónou, pozostávajúcou z troch zón, pričom reakčná zóna, umiestnená v strednej časti kolóny, obsahuje pevný kyslý katalyzátor vo výhodnom usporiadaní zakotvený v známych typoch orientovaných výplní s vnútornou kanálikovou štruktúrou, kde katalyzátor je fixovaný medzi dvoma vrstvami inertného porézneho materiálu tvoriaceho štruktúru výplne, spodná separačná zóna a homá separačná zóna obsahuje inertné sypané výplne, štruktúrované orientované výplne známych typov, alebo destilačné vstavby, potrubie nástreku kyseliny je napojené do hornej časti reakčnej zóny alebo nad túto zónu, potrubie nástreku izobutylalkoholu je zavedené do spodnej časti reakčnej zóny alebo pod túto zónu, päta kolóny je vybavená varákom,odťah izobutylacetátu je vyvedený z varáku alebo päty kolóny a homá časť kolóny je ukončená hlavou, ktorá je vybavená odvodom pár destilátu do kondenzátora, z ktorého vychádza potrubie skondenzovaného destilátu do delíčky, z ktorej je v dolnej časti vyvedené potrubie vodnej fázy destilátu, v homej časti potrubia pre reflux a potrubie na odvod nerefluxovanej organickej časti destilátu.Z uvedenej podstaty vynálezu je zrejmé, že spôsobom podľa vynálezu možno dosiahnut vyšší než rovnovážny,prakticky až stoperceniný, stupeň premeny východiskových zložiek na izobutylacetát. Separačné zóny plnia hlavne funkciu oddelovania produktov reakcie, t. j. izobutylacetátu a vody, od východiskových zložiek, t. j. kyseliny octovej a izobutylalkoholu a vracania týchto východiskových zložiekspäť do reakčnej zóny pričom izobutylacetátje kontinuálne oddeľovaný ako vyššievrúea pätná zložka a voda je oddeľovaná vo forme prchavčho temámeho heterogćnneho azeotropu ako destilát a po oddelení od organickej časti tohto destilátu, ktorá obsahuje hlavne izobutylalkohol a izobutyIacetál, je oddeľovaná zo systému a organická časť destilátu je celá alebo z väčšej časti vracaná ako spätný tok. Pomer medzi nástrekom vstupných zložiek do reakcie a refluxným tokom organickej fázy je l 1 až 1 20 a refluxný spätný tok predstavuje 50 až 100 z celkového množstva vydelencj organickej fázy.Vstupné zložky, t. j. kyselina octová a izobutylalkohol môžu byť nastrekované do reakcie bud v ekvimolárnom pomere, alebo s molárnym prebytkom izobutylalkoholu tak,aby zreagovala všetka kyselina oetová. Pokial je spôsob podľa vynálezu vykonávaný pri atmosférickom tlaku, dochádza k ustáleniu teplotného režimu kolóny tak, že vo varáku kolónyje teplota 110 až 120 C a v hlave kolóny 87 až 104 °C. Spôsob podľa vynálezu však môže byť vykonávaný i za zniženého tlaku. Nástrek vstupných zložiek do kolóny je realizovaný tak, že izobutylalkohol sa uvádza do nižšieho miesta kolóny než nástrek kyseliny octovej. Pri obvyklom uskutočnení spôsobu sa izobutylalkohol uvádza pod katalytíckú zónu alebo do jej spodnej časti, zatiaľ čo kyselina octová sa nastrekuje nad túto zónu alebo do jej homej časti.Z hlavy kolóny odchádzajú pary, kondenzujú za vzniku zmesi, ktorá sa po ochladení na 80 až 5 °C delí na vodnú a organickú fázu, pričom organická fáza sa všetka alebo jej väčšia časť vracia späť na hlavu kolóny ako spätný tok. Vodná fáza, obsahujúca rozpustené množstvo izobutylalkoholu a izobutylacetátu sa odťahuje. Rozpustený ester a alkohol sa môže z tejto fázy vystripovať a obe zložky možno vrátiť do procesu. Z varáka kolóny pri teplote l 10 až 120 °C sa kontinuálne odoberá žiadaný produkt reakcie bezvodý izobutylacetát. Jeho čistota závisí od molárneho pomeru a množstva vstupných zložiek nastrekovaných do zariadenia a množstve katalyzátora vo vzťahu k nastrekovanému množstvu vstupných zložiek a rovnako na jeho aktivite. Ziskaný produkt má kvalitu bud vhodnú priamo na komerčne využitie, alebo ho možno na túto kvalitu upraviť nie príliš náročnou nadväzujúcou destiláciou.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je na obrázku znázornená zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu, ktoré je tvorené kolónou 1 pozostávajúcou z troch zón, pričom reakčná zóna 2, umiestnená v strednej časti kolóny 1 obsahuje pevný katalyzátor, spodná separačná zóna 3 a homá separačná zóna 4 obsahujú orientované výplne, Ínertné sypane výplne alebo destilačne vstavby, potrubie nástreku kyseliny octovej 5 je umiestnené v homej časti reakčnej zóny 2 alebo nad touto zónou, potrubie nastreku izobutylalkoholu 6 je privedene do spodnej časti reakčnej zóny 2 alebo pod túto zónu, spodná časť kolóny 1 je ukončená pätou kolóny 7 a vybavená varákom 8, ku ktoremu je pripojený odťah izobutylacetátu 9 a homá časť kolóny je zakončená hlavou kolóny 11, ktorá je vybavená odvodom pár destilátu 11 do kondenzátora 12, z ktorého je vyvedené potrubie skondenzovanćho destilátu 13 do deličky 14, z ktorej je v dolnej časti vyvedene potrubie vodnej fázy destilátu 15, v homej časti potrubie pre reflux 16 a potrubie na odvod nerefluxovanej organickej časti destilátu 17.V opisanom zariadeni prebieha spôsob podľa vynálezu tak, že nástrek kyseliny octovej 5 sa privádza do dolnejčasti homej separačnej zóny 4 alebo do homej časti reakčnej zóny 2, zatial čo nástrek izobutylalkoholu 6 sa privádza do homej časti spodnej separačnej zóny 3 alebo do spodnej časti reakčnej zóny 2, pričom vznikajúci izobutylacetát sa odvádza odťahom izobutylacetátu 9 z varáku 8, variantne tiež z päty kolóny 7, pričom pary destilátu obsahujúce reakčnú vodu, časť izobutylacetátu a zvyšky nezreagovaného ízobutylalkoholu, odchádzajú z hlavy kolóny 10 do kondenzátora 12, z ktorćho sa odvádzajú vo forme skondenzovaného destilátu do deličky 14, kde sa oddeľuje vodná fáza destilátu od organických zložiek, ktoré sa z deličky 14 úplne alebo sčasti vracajú späť do kolóny 1. Časť organických zložiek sa môže odvádzať.Schematický nákres zariadenia podľa vynálezu je uvedený na výkrese obr. l. Atmosfćrická kontinuálne pracujúca kolóna katalytickej destilácie 1 bola rozdelená do troch zón. Strednú časť kolóny 1 tvorí reakčná zóna 2. Pod reakčnou zónou 2 je spodná separačná zóna 3 a nad reakčnou zónou 2 je homá separačná zóna 4. K päte kolóny 7 je pripojený varák 8, k hlave kolóny 10 je pripojený kondenzátor 12, ku ktorému je ďalej pripojená delička 14.Reakčná zóna 2 bola naplnená katalytický aktívnou výplňou obsahujúcou 33 g kyslého ionexu. V spodnej separačnej zóne 3 i v homej separačnej zóne 4 bola umiestnená sypaná výplň (Berlove sedielka s priemerom 4 mm). Dĺžka separačných zón 3 a 4 predstavovala 0,5 m.Spôsob výroby spočíval v tom, že do spodnej separačnej zóny 3 bol privedený nástrek izobutylalkoholu 6 a do homej separačnej zóny 4 nástrek kyseliny octovej 5. Obe uvedené východiskovć látky boli privádzane rýchlosťou 0,3 mol/h. Faxy destilátu 11 odchádzali z hlavy kolóny 10 do kondenzátora 12. Skondenzovaný destilát 13 bol privedený z kondenzátora 12 do deličky 14. Vznikajúca reakčná voda bola odťahovaná rýchlosťou 4,9 g/h vo forme vodnej fázy destilátu 15 z deličky 14, zatial čo všetka organická fáza destilovaného azeotropu bola vrátené ako reflux 16 do kolóny 1. Surový izobutylacetàt bol v množstve 33 g/h odvádzaný odťahom izobutylacetátu 9 z varáka 8 tak, že v ňom bola udržovaná konštantnâ hladina. Konverzia reakcie v tomto usporiadaní predstavovala 92 .Esterifikácia izobutylalkoholu kyselinou octovou bola vykonávaná v aparatúre, skladajúcej sa z varáka 8 objemu 50 litrov, kolóny l vybavenej kondenzátorom 12 s deličkou 14. Kolóna katalytickej destilácie 1 pozostávala z reakčne zóny 2 plnenej katalytický aktívnou výplňou KATAPAK S so 710 g kyslćho ionexu v H forme. Dolná separačná zóna 3 i homá separačná zóna 4 boli plnené orientovanou výplňou s účinnosťou 10 teoretických etáží. Kyselina octová 5 bola nastrekovaná v množstve 0,55 kg/h do reakčnej zóny 2, izobutylalkohol bol v množstve 0,75 kg/h nastrekovaný potrubím 6 na horný okraj spodnej separačnej zóny 3. Voda vznikajúca reakciou bola odťahovaná z deličky 14 potrubím 15, organické fáza bola refluxovaná potrubím 16 do kolóny 1, časť organickej fázy (37 g/h) bola odťahovaná ako destilát 17. Odťahom izobutylacetátu 9 bola udržovaná konštantná zadrž vo varáku 8. Produkt obsahoval okrem izobutylacetátu 0,1 hmotn. kyseliny octovej a 4,8 hmotn. izobutylalkoholu.Zariadenie i postup boli rovnake ako v príklade 2 s tým rozdielom, že spodná separačná zóna 3 i horná separačná zóna 4 boli plnené orientovanou výplňou s účinnosťou 20 teoretických etáži. Vodná fáza bola v množstve 0,172 kg/h odťahovaná trasou 15 z deličky 14, zatiaľ čo organická fáza destilátu bola vracaná rýchlosťou 9,0 kg/h ako reflux 15 na hlavu kolóny 10, pričom ako odťah destilátu 17 bolo odťahované 0,43 kg/h organickej fázy. Z varáku 8 sa odťahovalo 1,07 kg/h izobutylacetátu 9 s čistotou 99 hmotn.Usporiadanie kolóny katalytickej destilácie 1 bolo rovnake ako v príklade 3 s tým rozdielom, že spodná separačná zóna 3 mala účinnosť 15 teoretických etáží a horná separačná zóna 4 mala účinnosť 25 teoretických etáží. Postup uskutočnenia a množstvo nástrekov bolo tiež rovnaké ako v príklade 3. Z varáku 8 bolo odťahované 1,072 kg/h izobutylacetátu 9 s čistotou 98,9 hmotn.Vynález je využiteľný v chemickom priemysle. Získaný produkt je vhodný hlavne ako rozpúšťadlo pri výrobe a využití náterových hmôt a ako extrakčné činidlo vo farmácii a biotechnológiách.l. Spôsob výroby izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylkoholom za prítomnosti pevného kysleho katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, vyznačujúci sa tým, že kyselina octová a izobutylalkohol sa oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 z 1 až 1 10 a v množstve vyjadrenom ako celkový prietok privádzaných vstupných zložiek vztiahnutý na jednotku objemu katalyzátora 0,1 až 10 h do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácía prebieha V troch zónach, pričom v reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdíelnymi teplotami varu a v dvoch separačných zónach prebieha destilačná separácia zložiek, pričom voda vznikajúca ako vedľajší produkt reakcie, vytvárajúca s izobutylalkoholom a izobutylacetátom nízkovrúcu azeotropickú zmes, destiluje zo systému,potom sa po ochladeni destilátu na 5 až 80 C oddeľuje od organických zložiek destilátu a odoberá zo systému, zatiaľ čo organické zložky destílátu sa vracajú späť ako refluxný tok, pričom nástreky kyseliny octovej a izobutylalkoholu sa vedú do systemu tak, že nástrek kyseliny octovej sa vedie dovnútra reakčnej zóny alebo nad túto zónu a to do miesta umíestnenćho vyššie než nástrek izobutylalkoholu a nástrek izobutylalkoholu sa vedie do reakčnej zóny, alebo pod túto zónu, pričom pomer medzi nástrekom vstupných zložiek do reakcie a retluxným tokom organíckej fázy späť do reakcie je l l až l 20 a refluxný spätný tok činí 50 až 100 z celkového množstva vydelenej organickej fázy a izobutylacetát sa oddeľuje ako vyššievrúca pätná zložka.2. Spôsobpodľanároku 1, vyznačuj úci sa t ý m , že kyselina octová a izobutylalkohol sa do systemu uvádzajú v molárnom pomere 1 l až 1 z 1,5.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že celkový prietok privádzaných vstupných zložiek vztiahnutý na jednotku objemu katalyzátoraje 0,5 až 5 h.4. Spôsob podľa nároku l alebo 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pomer medzi nástrekom vstupných zložiek do reakcie a refluxným tokom organickej fázy späť do reakcieje 1 2 až 1 7.5. Spôsob podľa nároku l alebo 2 alebo 3 alebo 4,vyznačujúci sa tým, že retluxný spätný tok predstavuje 80 až 99 z celkového množstva vydelenej organickej fázy.6. Spôsob podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že vstupná kyselina octová obsahuje tiež izobutylacetát a/alebo vodu, a/alebo izobutylalkohol.7. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa nárokov 1 ažó, vyznačujúce sa tým, žejetvorené kolónou (l) pozostávajúcou z troch zón, pričom reakčná zóna (2) umiestnená v strednej časti kolóny (l) obsahuje pevný kyslý katalyzátor, spodná separačná zóna (3) a horná separačná zóna (4) obsahujú inertne sypané výplne, orientované výplne alebo destilačné vstavby, potrubie nástreku kyseliny octovej (5) je umiestnené v hornej časti reakčnej zóny (2) alebo nad touto zónou, potrubie nástreku izobutyalkoholu (6) je privedené do spodnej časti reakčnej zóny(2) alebo pod túto zónu, spodná časť kolóny (1) je ukončená pätou kolóny (7), tá je vybavená varálcom (8), odťah izobutylacetátu (9) je vyvedený z varáku (8) alebo päty kolóny (7) a horná časť kolóny je zakončená hlavou (10),ktorá je vybavená odvodom pár destilátu (1 l) do kondenzátora (12), ku ktorému je pripojené potrubie skondenzovaného destilátu (13) do deličky (14), z ktorej je v dolnej časti vyvedenć potrubie vodnej fázy destilátu (15) v hornej časti potrubie pre reflux (16) a potrubie na odvod neretluxovanej organickej časti destilátu (17).8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pevný kyslý katalyzátor je v reakčnej zóne (2) pevne fixovaný na destilačných etážach.9. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pevný kyslý katalyzátor je v reakčnej zóne (2) fixovaný osebe známymi systémami V štruktúre zaisťujúcimi kontakt medzi kvapalnou fázou a časticámi katalyzátora, rovnako tak kontakt medzi kvapalnou a pamou fázou pri protiprúdom pohybe týchto fáz.

MPK / Značky

MPK: C07C 67/08, C07C 69/14

Značky: vykonávanie, spôsob, výroby, izobutylacetátu, spôsobu, zariadenie, tohto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283806-sposob-vyroby-izobutylacetatu-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty