Spôsob vytvorenia zvarového spoja na spojenie najmenej troch dielov a kontajner vytvorený s jeho použitím

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe sa najprv uloží prvý diel (61) a druhý diel (61'), ktoré sú vzájomne zvariteľné, pozdĺž ich deliacej škáry (611) v odstupe od seba, ktorý je väčší, ako je absolútna veľkosť zmraštenia zvaru (62), pričom obidva tieto diely (61, 61') sú v oblasti deliacej škáry (611) vybavené vybraním (612, 612'), ktoré sa spolu vymedzujú na dieloch (61, 61'), umiestnených v deliacej škáre (611) s odstupom (A), zavádzacie vybranie (613), ktorého šírka a tvar odpovedajú koncu tretieho dielu (64), a potom sa tento tretí diel (64) zavedie do zavádzacieho vybrania (613) a prvý diel (61) a druhý diel (61') sa na strane deliacej škáry (611), odvrátenej od zavádzacieho vybrania (613), navzájom zvaria, a tretí diel (64) zostane po zmraštení zvaru pevne zovretý medzi prvým a druhým dielom (61, 61') v zmraštenom priestore, vymedzovaným ich vybraniami (612, 612') a zmraštenou deliacou škárou (611). Riešenie sa taktiež týka prepravného a/alebo úložného kontajnera, najmä na vyhorené kazety jadrového paliva, vytvoreného za použitia spôsobu a pozostávajúceho z dutého valcovitého základného telesa (3), ktoré je spojené z neho vystupujúcimi rebrami (4) s vonkajšou stenou, tvorenou vzájomne zvareným stenovými úsekmi (610, 610'), ktoré sú po obvode uložené od jedného rebra (4) k druhému a vo vzájomnom spojení sa tiež pripájajú rebrá (4).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 1. 1995(24) Dátum nadobudnutia (5 l) 1 m- C 15 účinkov patentu 3. 2. 2004 Vestník UPV SR č. 2/2004 B 23 K 33/00(31) Číslo príoritnej prihlášky P 44 02 282.4 (mF 5/10(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. l. 1994 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 8. 1997 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 08/1997(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 12. 1. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/DE 95/00090(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 095/20459(73) Majiteľ Sociěté pour les Transports de ľlndustrie Nuclěaire TRANSNUCLEAIRE, Montigny le Bretonneux, FR(54) Názov Spôsob vytvorenia zvarového spoja na spojenie najmenej troch dielov a kontajner vytvorený s jeho použitímPri spôsobe sa najprv uloží prvý diel (61) a druhý diel(6 l), ktoré sú vzájomne zvariteľné, pozdĺž ich deliacej škáry (611) v odstupe od seba, ktorý je väčší, ako je absolútna veľkosť zmraštenia zvam (62), pričom obidva tieto diely (61, 61) sú v oblasti deliaeej škáry (611) vybavené vybraním (612, 612), ktoré sa spolu vymedzujú na dieloch(A), zavádzacie vybranie (613), ktorého šírka a tvar zodpovedajú koneu tretieho dielu (64), a potom sa tento tretí diel(64) zavedenie do zavádzacieho vybrania (613) a prvý diel(61) a druhý diel (61) sa na strane deliacej škáry (611),odvrátenej od zavádzacieho vybrania (613), navzájom zvaria, a tretí diel (64) zostane po zmraštení zvaru peime zovretý medzi prvým a druhým dielom (61, 61) V zmraštenom priestore, vymedzovaným ich vybraniami (612, 612) a zmraštenou deliaeou škárou (611). Riešenie sa taktiež týka prepravného a/alebo úložného kontajnera, najmä na vyhorene kazety jadrového paliva, vytvoreného s použitím spôsobu a pozostávajúceho z dutćho valeovitého základného telesa (3), ktoré je spojene z neho vystupujúcimi rebrami(4) s vonkajšou stenou, tvorenou vzájomne zvareným stenovými úsekmi (610, 610), ktoré sú po obvode uložené od jedného rebra (4) k druhému a vo vzájomnom spojeni sa tiež pripájajú rebrá (4).Vynález sa týka spôsobu vytvorenia zvarového spoja,na spojenie najmenej troch dielov, v ktorom sú najmenej dva diely cez deliacu škaru vzájomne spojené zvarom. Ďalej sa vzťahuje na prepravný a/alebo úložný kontajner, najmä pre vyhorené kazety jadrového paliva, vytvorené použitím uvedeného spôsobu.V praxi je zvyčajne tento spoj na spojenie najmenej troch dielov zhotovený tak, že sa diely, ktore majú zvarovaný spoj tvoriť, spolu spoja viac zvarov, ktoré sú výhodne vytvorené ako kútové zvary, a to jednotlivo a po sebe (srov. Dubbel, Taschenbuch für Machinenbau, 18. vydanie, str. 13).Tento spôsob však vyžaduje, aby Viacdielny spoj bol vo všetkých miestach kútových zvarov prístupný zváračovi alebo automatickému zváriaciemu systemu. To je podstatnou nevýhodou uvedeného spôsobu, ktorým je tak obmedzený rozsah použitia na tento druh zvarových spojov.Tento spôsob má tiež tú nevýhodu, že diely zhotovené z rôznych materiálov sa nedajú vzájomne spolu zvarovať alebo sa zvarujú so značnými obmedzeniami, pokiaľ ide o kvalitu zvarového spoja.Tiež optická kontrola alebo skúška kvality zvaru pomocou príslušných prístrojov je často neuskutočniteľná. Preto použitie takýchto zvarových spojov na objektoch, na ktoré sa kladú vysoke požiadavky z hľadiska bezpečnosti, ako sú prepravné alebo úložné kontajnery pre vyhorené kazety jadrového paliva, nie je možné.V patentovom spise US 5 026 098 je navrhnutý spôsob súosového spojovania dvoch prvkov. Obidva prvky sú výhodne rotačne súmeme časti. Každý je vybavený jedným nákružkom. Dvojdielne prstencové puzdro, v ktorom je vždy každá z časti bud spojená s jedným z nákružkov alebo zapadá vtvarovom styku za tento nákružok prostredníctvom kužeľovej plochy, je zvarené na homej ploche zvarom do uzavretého puzdrového útvaru.Zmraštovacími silami tohto zvaru sú nákružky, a tým aj prstencove diely ich čelnými plochami tlačenými proti sebe. Pri neskoršom oddeľovacom pochode na oddeľovanie rúrok je potrebné len oddeliť puzdro a dodacie plochy na čelných stranách zostávajú zachované pre obnovený spojovací pochod.Toto riešenie zostáva obmedzené na zvarové spoje, ktorými sa vzájomne tesne spojujú rúrkovitć časti rovnakej základnej charakteristiky a veľkosti, výhodne okrúhlej časti. Takýto zvarový spoj a spôsob jeho vytvárania sa nehodí na vzájomne spojovanie častí, ktoré pokrývajú len zlomok povrchu veľkoobjemovćho telesa a nemajú žiadnu oporu na opačnej strane telesa.Takého podmienky sa objavujú mimo iného aj pri výrobe dvojstenných prepravných a/alebo úložných kontajneroch. Takéto prepravné a úložné kontajnery sa používajú okrem iného pre vyhorene kazety jadrového paliva. lch steny sú umiestnené vo vzájomne spoľahlivých odstupoch pomocou rebier, usporiadaných na ne v podstate kolmo.Tieto prepravné alebo úložné kontajnery majú v podstate dvojdielne steny. Rúrkovité základné teleso ako prvý diel, má na svojej vonkajšej strane vyčnievajúce rebrá. Základné teleso je prostredníctvom týchto rebier spojené s plášťom, ktorý tak tvori druhý diel steny. Tento plášť dodatočne absorbuje žiarenie a chráni medzi rebrami uprave nú výplň zo živice. Plašť tiež chráni rebrá v prípade havárie a okrem iného aj podporuje odvod tepla smerom von.Prihlasovatelia a iní výrobcovia používajú uskutočnenia spojenia plášťa so základným telesom, pri ktorej plášť pozostáva z dvoch zahnutých pološkrupin, tesne ohnutých na vonkajší priemer rebier, ktoré sú spolu zopnutć a ktoré sú spojené so základným telesom. Pri obvyklej veľkosti týchto kontajnerov a nevyhnutnej sile steny pološkrupín plášťa však nie je možné dosiahnuť bezprostredný hmotný kontakt medzi hlavami všetkých rebier a vnútomou plochou pološkrupín. V každom prípade je teda prenos tepla z povrchu rebier do plášťa značne porušený. Na druhej strane vedie chýbajúce hmotné spojenie medzi hlavami rebier a plášťom k zníženiu pevnosti, ktoré môže mat v prípade havárie značné a nebezpečné následky.Na odstránenie týchto nevýhod bolo navrhnuté riešenie podľa nemeckého patentového spisu č. DE 4 032 343, vytvoriť vonkajší plášť z jednotlivých segmentov. Tieto segmenty obopínajú vždy priestor medzi dvomi vzájomne susediacimi hlavami rebier. Tieto segmenty sú pritom jednak spolu ajednak s hlavami rebier vzájomne zvarené vo forme spoja s viacnásobným zrázom spojovaných dielov. K dodatočnému zabezpečeniu nespoľahlivých zaclonených zvarových švov je na viacdielny spoj priložený uholníkový profil, ktorý zvarový šev dodatočne prekryje. Väčší počet zvarov s veľkou dĺžkou a väčší počet vzájomne spájaných dielov vedie ku zvyšovaniu nákladov, ktoré negatívne ovplyvňujú efektivitu pri výrobe. Ďalšou nevýhodou je vznik napätia v spąjaných častiach, ktore je zapríčinené zvarenim týchto častí. V dôsledku náročných požiadaviek,čo sa týka prenosu tepla, sa odporúča zhotoviť rebrá umiestnene na základnom telese z medi, pretože med výborne odvádza teplo.Úlohou vynálezu je preto navrhnúť zvarový spoj, ktorý by umožnil najmä v prepravných kontajneroch na rádioaktívne palivá, ktore musia zodpovedať najvyšším požiadavkám bezpečnosti, vytvárať racionálne vyrobiteľné spojenie,pri zaistení priebežného materiálového kontaktu medzi časťami spoja. Úlohou je vytvorit taký spoj, ktorý by umožnil také spojenie rozdielnych materiálov v spojí najmenej troch dielov, v ktorom sú najmenej dva diely cez deliacu škáru vzájomne spojene zvarom, a zaručil by veľmi vysokú pevnosť a pritom by mohol byt zvarovaný len z jednej strany.Uvedený cieľ je možné dosiahnuť spôsobom Vytvorenia zvarovćho spoja na spojenie najmenej troch dielov, v ktorom sú najmenej dva diely cez deliacu škáru vzájomne spojené zvarom, ktorého podstatou je, že sa najprv uloží prvý diel a druhý diel z týchto spojovaných dielov, ktoré sú vzájomne zvariteľné, podiel ich deliacej škáry v odstupe od seba, ktorý je väčší ako absolútna veľkosť zmraštenia zvaru, pričom obidva tieto diely sú v oblasti deliacej škáry vybavené vybraniami a tieto vybrania spolu vymedzujú na uvedených dieloch, spolu s deliacou škárou zodpovedajúcemu odstupu, zavádzacie vybranie, ktorého šírka a tvar odpovedá koncu tretieho dielu, a potom sa tento tretí diel zavedie do zavádzacieho vybrania a prvý diel a druhý diel sa na strane deliacej škáry, odvrátenć od zavádzacieho vybrania, vzájomne spolu zvaria, a tretí diel zostane po zmrašteni zvaru medzi prvým a druhým dielom pevne zovretý medzi prvým a druhým dielom v zmraštenom priestore, vymedzovaným ich vybraniami a zmraštenom deliacou špárou.Podľa výhodnćho uskutočnenia vynálezu, aplikovaného na vytváranie dvojstenného prepravného a/alebo úložnéhokontajneru, sa ako prvé a druhé diely zostavujú k sebe so vzájorrmými odstupmi vdeliacej škáre jednotlivé stenové vonkajšej časti dvojitej steny dvojstenného prepravného a/alebo úložného kontajnera, najmä pre vyhorene kazety jadrového paliva, so vzájomnými odstupmi v deliacej škáre, a ako tretie diely sa pripájajú do spoja rebrá dvojitej steny, ktore sa vsúvajú vždy svojou hlavou, jej šírka zodpovedá šírke zavádzacieho vybrania a je väčšia, ako je šírková veľkosť tohto zavádzacieho vybrania po zmrštenl zvaru.Vynález ďalej prináša prepravný a/alebo úložný kontajner, najmä pre vyhorené kazety jadrového paliva, vytvorený použitím uvedeného spôsobu, pozostávajúci z dutého valcovitého základného telesa, ktoré je spojené s neho vystupujúcimi rebrami s vonkajšou stenou, pozostávajúci zo vzájomne zvarených stenových úsekov, ktoré sú uložené po obvode od jedného rebra k druhému a vo vzájomnom spojení sa takto pripájajú rebrá, ktorého podstata spočíva v tom, že sa vždy dva k sebe priliehajúce stenové úseky ako prvý a druhý cliel spoja sú vzájomne k sebe privarené cez hlavu rebra ako tretieho dielu spoja, zavedené do zodpovedajúceho zavádzacieho vybrania, do ktorého je hlava rebra tesne zasunutá, a v ktorom je pevne zovretá zmraštením zvaru vytvoreným na opačnej strane spoja medzi k sebe priliehajúcim stenovými úsekmi.Výhodne majú rebrá kontajnera, uložené na základnom telese, tvar uholnika a sú zhotovené z medeného profilu,pričom tieto rebrá sú na obvode základného telesa upevnená pomocou skrutkových spojov.Vynález tak umožňuje spojovať v zvarovom spojí materiály, ktoré by inak nebolo možné spolu zvarovať. Zvarované sú len prvý a druhý diel, zatiaľ čo diel vsadený do úložného vybraniaje zovretý zmraštením.Pri tomto spôsobe je tretí diel, vložený tvarovo tesne do zodpovedajúceho vybrania vzájomne zvariteľné diely, natoľko silne zovretý zmrašťovacími silami zvarového spoja a vzhľadom na relatívne vysokú teplotu v plastickej oblasti,že sa dosiahne materiálového spojenia týchto častí s tretím dielom. odpadne tak potreba prídavných oporných plôch na protiľahlom povrchu kontajnera.Pevnosť spoja medzi spojovanými dielmi je zabezpečená samotným zvarom. Nedochádza k negatlvnemu ovplyvňovaniu vzniknutých napätí.Materiál tretieho dielu je v určitých medziach voliteľný. Pre voľbu materiálu je rozhodujúce, aby v podmienkach zvarovacieho procesu si zachovával tvar a poskytoval dostatočne veľký odpor proti zmrašťovacím silám.Získané spojenie má veľmi vysokú pevnosť a celkom vylučuje zlom v dôsledku pôsobenia iniciátorov nhlín s vrubovým účinkom, čo je pri kontajneroch na prepravu a/alebo ukladanie vyhorených kaziet jadrového paliva veľmi dôležité.S jednotlivými pásmi je možné v dôsledku ich relatívne malej hmotnosti ľahko ručne manipulovať, čím sa môžu s relatívne vysokou presnosťou nasadiť ich vnútomým osadením na rebrá a známym spôsobom ručne alebo pomocou zváracieho automatu spojiť z vonkajšej strany jednotlivými zvarovými švami. Pred zváraním sa môžu do dutín vložiť bloky živice, ktoré tak optimálne vyplnia duté priestory a zabezpečujú zároveň dobrú ochranu proti žiareniu. Hrúbka plášťa sa môže zvoliť prakticky ľubovoľne, pretože presnosť a zladeníe oblúka plášťa na väčšej dlžke nie je už viac potrebné.Prostredníctvom takmer materiálového spojenia medzi rebrami zhotovenými z medi a plášťa zhotoveného z ocele tak môže byť zaručený takmer optimálny odvod tepla do vonkajšieho povrchu plášťa. Tento spôsob spájania tiež podstatnou mierou zvyšuje odolnosť prepravných kontajne rov proti vonkajším mechanickým vplyvom a spĺňa tak požiadavku na ich vysokú bezpečnosť.Zvary sa môžu kontrolovať bud samotným zváračom alebo pomocou známych kontrolných zariadení a na základe zistených skutočností sa môžu dodatočne upraviť. Podiel chýb pri zhotovení tohto kontajnera, ktorý je okrem iného aj nákladný, je týmto podstatne redukovaný.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie objasnený v nasledujúcom opise na príkladoch uskutočnenia s odvolaním sa na pripojene výkresy, na ktorých znázorňujú obr, 1 rez zvarovým spojom podľa vynálezu, obr. 2 rez okrajovou oblasťou prepravného kontajnera s rebrarni a plášťom a obr. 3 celkový pohľad na prepravný kontajner, čiastočne v reze.Vynález je vysvetlený na zhotovení prepravného a úložného kontajnera 1 pre vyhorené kazety jadrového paliva alebo na vyhorené tyče jadrového paliva. Zvarový spoj,ktorý tu pozostáva z troch dielov, a to z prvého stenového úseku 610 (prvého dielu 61 spoja) vo forme pásu stenového materiálu a druhého stenového úseku 610 (prvého dielu 61 spoja) vo forme pásu stenového materiálu, ktoré spolu vzájomne bezprostredne susedia, a z hlavovej časti 41 rebra 4 (tretieho dielu 64 spoj a).Rebrá 4 sú vytvorené ako medený profil s pravidelne tvarovanou hlavovou časťou 41. Oba diely 61, 61 sú pozdlž ich deliacej škáry 611 vodstupe A od seba, ktorý je väčší, ako je absolútna veľkosť zmrštenia zvaru 62, ktorým sú nakoniec spojené. V oblasti deliacej škáry 611 sú vybavené vybraniami 612, 612, ktoré spolu vymedzujú na dieloch 61, 61, umiestnených v deliacej škáre 611 s odstupom A, zavádzacie vybranie 613, ktorého šírka a tvar zodpovedá koncu tretieho diela 64. Do zavádzacieho vybrania 613 sa zavedie tretí diel 64 a prvý diel 61 a druhý diel 61 sa na strane deliacej škáry 611, odvrátené od zavádzacieho vybrania 613, sa vzájomne spolu zvaria, pričom tretí diel 64 zostane po zmraštení zvaru 62 medzi prvým a druhým dielom 61, 61 pevne zovretý medzi prvým a druhým dielom 61, 61 v zmraštenom priestore, vymedzovaným ich vybraniami 612, 612 a zmraštenom deliacou špárou 611.Ak prvý a druhý diel 61, 61 doliahnu svojimi vybraniami 612, 612 na bočné plochy rebra 4, zostáva medzi čelami týchto dielov 61, 61 deliaca škára 611 s hrúbkou asi l mm.Vo vrchnej časti tejto deliacej škáry 611 majú prvý a druhy diel 61, 61 hrany skosené s cieľom vytvoriť následný zvar 62, ktorý tak vytvára spojenie medzi dvomi susediacimi stenovými úsekmi 610, 610. Hlavová časť 41 rebra 4 pritom nie je natavená.Zmrašťovacie sily, ktoré vznikajú pri procese zvárania,sťahujú vzájomne spojované diely 61, 61 tak silne k sebe,že hlavová časť 41 rebra 4 je tvarovo zovretá v zavadzacom vybraní, vytvoreným z vybraní 612, 612 v stenových úsekoch 610, 610 a deliacou škárou 611.Relatívne veľké zmrašťovacie sily a pomeme vysoke teploty, ktoré vznikajú pri zváraní, zabezpečujú to, že sa povrchy mäkkých medených rebier pôsobením tlaku plasticky pretvoria a všetky prvky sa vzájomne spoja do zostavy tvoriacej celok.Týmto spôsobom spájania je zabránené vzájomnému zváraniu rôznych materiálov. Voľba materiálu tretiehodielu, ktorým je rebro 4, však zostáva obmedzená. Rozhodujúce pre voľbu materiálu je zachovanie jeho tvaru pri použití zváracieho procesu a vznik dostatočne veľkého odporu kladeného zmrašťujúcim silám. Vytvorené spojenie má vysokú celkovú pevnosť a vylučuje lámavosť vrátane vzniku trhlín s vrubovými účinkami.Uvoľňované teplo z kaziet vyhoreného jadrového paliva môže prostredníctvom spojov medených rebier 4 veľmi dobre prenikať do plášťa 6, odkial je odvádzane do okolia. Tým je teplota prepravného a úložného kontajnera 1 na kazety vyhoreného jadrového paliva udržiavaná v pripustných medziaeh.Prepravný a úložný kontajner 1, znázornená na obr. 2 v čiastočnom reze a na obr. 3 v celkovom pohľade, je v dôsledku využitia tohto spôsobu podľa vynálezu zhotovený tak, že má podstatne zlepšené vlastnosti.Rebrá 4 sú na obvode valcovitého základného telesa 3 upevnené pomocou skrutkového spojenia 43. l( tomuto spojeniu nevyhnutné závitovć otvory majú len nepatrnú hĺbku, pričom skrutkove spojenie 43 upevňuje rebrá 4 na povrchu základného telesa 3 dostatočne pevne.Medzi rebramí 4, ktoré vedú pozdĺž plášťa 6 základného telesa 3 sú vložené bloky 5 zo živice, ktoré pohlcujú podstatnú časť neutrónovćho žiarenia. Tieto bloky 5 zo žívice sú vkladané z vonkajšej strany s nepatrnou vôľou a upevňovane v určitej vzdialenosti od vrchnej strany rebier 4. Vrchný uzáver dutých priestorov tvoria stenové úseky 610,610, z ktorých je zostavený vlastný plášť 6.Tvar stenových úsekov 610 a 610 je opísaný s odvolanim sa na obr. l. Pred začiatkom procesu zvárania sú stenové úseky 610, 610 prichytené prostredníctvom odnímateľných upevňovacích prostriedkov, čím sa dosiahne vysoka kvalita zvaru 62.Pomocou odnímateľných upevňovacich prostriedkovje pritom možné ešte voľný stenového úseku 610 s predpätím vyrovnať tak, aby sa deliaca škára 611, ohraničená hranami stenových úsekov 610, 610, nachádzala oproti hlave 41 príslušného rebra 4. V dôsledku uhlového zmraštenia zvaru 62 je potom ešte voľný koniec stenového úseku 610 nadvihnutý a hlava 41 rebra 4 vtiahnutá s predpätím do osadeného vybrania 612.Týmto spôsobom je podstatne zjednodušene zabezpečenie polohy dielov pri príprave zvárania a tiež podstatne redukovaný vznik pnutia.Tvar rebier 4 nieje viazaný na proñl znázornený na obr. 2. Dôležité je, že v oblasti spoja 60 sú povrchové plochy stupňovitého vybrania 612 zvolené tak, aby veľké zmrašťovacie sily boli odvádzané do vnútorného prierezu stenových úsekov 610, 610.Rebrá 4 môžu byť tiež tvorené dvomi zrkadlovo vzájomne protiľahlo smerujúcimi medenými profilmi, ktorých vrchné vonkajšie konce sú vsadené medzi stupňovité vybrania dvoch vzájomne susediacich stenových dielov 61,61 a tvoria tak s nimi spoločne spoj 60 na spojenie troch dielov, v ktorom sú najmenej dva diely cez deliacu škáru spojené zvarom.Tvar rebier 4 sa riadi predovšetkým tým, ake požiadavky sú na prepravný a úložný kontajner 1 kladené. Ak má kontajner tlmiť silnejšie mechanické nárazy, sú vhodnejšie jednostranné sklonené rebrá. Ak sa požaduje vysoká hodnota tuhosti plášťa 6, potom by mali rebrá 4 smerovať kolmo na naň. Plášťje po položeni všetkých stenových úsekov samonosný a dodáva prepravnćmu a úložnemu kontajneru 1 vysokú pevnosť.1. Spôsob vytvorenia zvarového spoja pri spojeni najmenej troch dielov, pri ktorom sú najmenej dva diely v deliacej škáre vzájomne spojene zvarom, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že sa najprv uloží prvý diel (61) a druhý diel (61) z týchto spojovaných dielov, ktoré sú vzájomne zvariteľné, podiel ich deliacej škáry (611) v odstupe (A) od seba, ktorý je väčší ako absolútna veľkosť zmraštenía zvaru(62), pričom obidva tieto diely (61, 61) sú v oblasti deliacej škáry (611) vybavené vybraniami (612, 612) a tieto vybrania na uvedených dieloch (61, 61) vymedzujú spolu deliacou škárou (61 l), zodpovedajúcemu odstupu (A), zavádzacie vybranie (613), ktorého šírka a tvar zodpovedá koncu tretieho dielu (64), a potom sa tento tretí diel (64) zavedie do zavádzacieho vybrania (613) a prvý diel (61) a druhý diel (61) sa na strane deliacej škáry (611). odvrátenć od zavádzacieho vybrania (613), sa vzájomne spolu zvaria, a tretí diel (64) zostane po zmraštení zvaru (62) medzi prvým a druhým dielom (61, 61) pevne zovretý medzi prvým a druhým dielom (61, 61) v zmraštenom priestore, vymedzovaným ich vybraniami (612, 612) a zmraštenom deliacou škárou (611).2. Spôsobpodľanároku Lvyznačuj úei sa tý m , že sa ako prvé a druhé diely (61, 61) zostavujú l( sebe so vzájomnými odstupmi v deliacej škáre (611) jednotlive stenové úseky (610, 610) vonkajšej časti dvojitej steny dvojstenného prepravného a/alebo úložného kontajnera (l), najmä pre vyhorené kazety jadrového paliva, so vzájomnými odstupmi (A) V deliacej škáre (61 l), a ako tretie diely (64) sa pripájajú do spoja rebra (4) dvojitej steny,ktoré sa vsúvajú vždy svojou hlavou (41), jej šírka zodpovedá šírke zavádzacieho vybrania (613) a je väčšia, ako je šírková veľkosť tohto zavádzacieho vybrania (613) po zmraštení zvaru.3, Prepravný a/alebo úložný kontajner, najmä pre vyhorené kazety jadrového paliva, vytvorený použitím spôsobu podľa nároku 1 alebo 2, pozostávajúci z dutého valcovitého základného telesa (3), ktoré je spojene z neho vystupujúcimi rebramí (4) s vonkajšou stenou, pozostávajúci zo vzájomne zvarených stenových úsekov (610, 610), ktoré sú uložené po obvode od jedného rebra (4) k druhému a vo vzájomnom spojeni sa takto pripájajú rebrá (4), v y značujúcí sa tým,žesavždydvaksebepriliehajúcc stenové úseky (610, 610) ako prvý a druhý diel(61, 61) spoje sú vzájomne k sebe privarené cez hlavu (41) rebra (4) ako tretieho dielu (64) spoja, zavedené do zodpovedajúceho zavádzacieho vybrania (613), do ktorého je hlava (41) rebra tesne zasunutá a v ktorom je pevne zovretá zmraštením zvaru (62), vytvoreným na opačnej strane spoja medzi k sebe priliehajúcim stenovým úsekom (610, 610).4. Prepravný a úložný kontajner podľa nároku 3, v y zn ačuj ú ci s a tým,žerebrá(4)uloženénazákladnom telese (3) mzýú tvar uholníka a sú zhotovené zmedeného profilu, pričom tieto rebrá (4) sú na obvode základného telesa (3) upevnená skrutkovými spojmi (43).

MPK / Značky

MPK: B23K 33/00, G21F 5/10

Značky: použitím, spojenie, spôsob, kontajner, dielov, najmenej, spoja, zvarového, vytvorenia, vytvorený, troch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283802-sposob-vytvorenia-zvaroveho-spoja-na-spojenie-najmenej-troch-dielov-a-kontajner-vytvoreny-s-jeho-pouzitim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vytvorenia zvarového spoja na spojenie najmenej troch dielov a kontajner vytvorený s jeho použitím</a>

Podobne patenty