Zariadenie a spôsob organizovania turnaja

Číslo patentu: 283801

Dátum: 12.01.2004

Autor: Eiba Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie a spôsob sú určené na organizovanie turnajov. Pre každého účastníka turnaja je upravený strojne snímateľný nosič dát vo forme karty. Ďalej je upravený nosič dát s riadiacimi údajmi na každý druh turnaja, ktorý má byť usporiadaný. Zariadenie je opatrené aspoň jedným snímacím zariadením (14, 16) nosičov dát vo forme kariet. Týmito snímacími zariadeniami (14, 16) sa výlučne realizuje vnášanie dát účastníkov a riadiacich dát do počítača (12), ktorý je spojený s aspoň jedným zobrazovacím zariadením vo forme displeja (18, 20) na zobrazenie turnajových dát. Jednotlivé fázy poriadania turnaja sú prísne určené sledom nosičov dát vkladaných do snímacích zariadení (14, 16).

Text

Pozerať všetko

(22) Datum podania prihlášky 9. 7. 1993(24) Dátum nadobudnutia (51) Int C 175 účinkov patentu 3. 2. 2004 Vestník UPV sa c. 2/2004 G 07 F 17/32(31) Číslo prioritnej prihlášky P 42 22 896.4 G 07 F 7/03(32) Dátum podania príoritnej prihlášky 11. 7. 1992 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNICTVÍ (40) Dátum zverejnenia prihlášky 11. 7. 1995 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 07/1995(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 12. 1. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 93/01801(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 094/01839Zariadenie a spôsob sú určené na organizovanie turnajov. Pre každého účastníka tumaja je upravený strojne snímateľný nosič dát vo forme karty. Ďalej je upravený nosič dát s riadiacimi údajmi na každý druh tumaja, ktorý má byť usporiadaný. Zariadenie je vybavené aspoň jedným snímacím zariadením (14, 16) nosičov dát vo forme kariet. Týmito snlmacími zariadeniami (14, 16) sa výlučne realizuje vnášanie dát účastníkov a riadiacich dát do počítača (12),ktorý je spojený s aspoň jedným zobrazovacim zariadením vo forme displeja (18, 20) na zobrazenie turnajových dát. Jednotlivé fázy organizovania tumaja sú prísne určené sledom nosičov dát vkladaných do snímacích zariadení (14, 16).Vynález sa týka zariadenia na automatické organizovanie tumajov pri použití programovo riadenej počítačovej jednotky. Vynález sa ďalej týka spôsobu organizovania turnaja pri použití uvedeného zariadenia.Pri organizovaní tumajov je aj pri použití personálneho počítača vybaveného programom týkajúcim sa určitého tumaja potrebná jedna alebo niekoľko osôb na vedenie tohto turnaja, ktoré zhromažďujú pred začiatkom turnaja dáta hráčov, správne stanovujú priebežné výsledky a zavádzajú ich do personálneho počítača a zostavujú pomocou personálneho počítača vždy nové kolo tumaja.V DE 35 22 136 je opísaný hrací systém pri použití prístrojov na elektronické hry na úrovni vyššej ako miestnej(regionálnej, národnej alebo dokonca medzinárodnej). Pri tom sa na identifikáciu účastníkov používa niekoľko snímačov magnetických kariet. Prístroje na elektronické hry sú telefónnym vedením a modemom pripojene k centrálnemu počítaču na preskúšanie kreditu. Tento centrálny počítač zaisťuje tiež vždy v porovnaní s ďalšími hemými výsledkami ostatných účastníkov najlepší herný výsledok, a preto určuje, kto vyhral a kto prehral.Musí však najprv od každého účastníka získať kartu so zodpovedajúcim kreditom. Na tento účel je však potrebná jedna osoba, ktora toto kontroluje, ktorá každému účastníkovi pridelí osobné číslo a pomocou kódovacieho zariadenia zakóduje magnetický pásik. Preto opísaný hrací systém nemôže pracovať bez obsluhujúcej osoby.V DE 33 29 847 je opísaný systém rezervácie miest na tenisové areály a podobné športoviská. Pritom sa síce na príslušného užívateľa použije rovnako identiííkačná karta,ale pomocou klávesnice alebo funkčných tlačidiel je potrebné realizovať ešte vnesenie rozsiahlych údajov, čo môže viest k vloženiu chybných údajov.V DE 28 54 229 je opísaný podobný systém rezervácie miest na športoviská, tenisové haly a podobne, pričom tu existuje aj možnosť vtiahnutia karty pomocou pohĺtača kariet. So zisťovaním víťaza/porazeného a s organizovaním tumaja ale tento dokument nemá čo dočínenia.V DD 290 073 je ďalej opísaný svetelný ídentitíkačný panel na súbojove športové odvetvia, pričom je opísané vnášanie údajov pomocou ručných prístrojov na mieste merania sil. vyhodnocovanie sa potom realizuje prenesením údajov z ručných prístrojov do centrálneho počítača, napríklad pomocou diskiet. Navyše nie sú v tomto spise opísané žiadne kontrolné body, organizovania turnajov, teda v podstate riadenia postupu do ďalšieho kola turnaja.Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie a spôsob automatického organizovania tumajov, ktorými je zamýšľané alebo nezamýšľanć chybné vedenie vylúčené.Uvedenú úlohu spĺňa zariadenie na automatické organizovanie turnajov pri použití programovo riadenej počítačovei jednotky, podľa vynálezu, ktoreho podstatou je, že pozostáva s nosiča dát, najmä vo forme karty, pre každého účastníka a na riadiace dáta pre každý realizovaný druh turnaja, aspoň jedného snímacieho zariadenia nosičov dát vo forme kariet, ktorými sa výlučne vytvára vnášanie dát účastníkov a riadiacich dát do počítačovej jednotky, a as poň jedného zobrazovacieho zariadenia, ktoré je spojené s počítačovou jednotkou na zobrazenie turnajových dát, pričom jednotlivé fázy organizovania turnaja sú určené prísne slednom nosičov dát vkladaných do snímacieho alebo snímacích zariadení.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa spôsob organizovania turnaja pri použití zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z nasledujúcich krokov a) vloženie nosiča dát obsahujúceho riadiace dáta do snímacieho zariadenia, b) preskúšanie druhu nosiča dát počítačovou jednotkou, c) vloženie nosičov dát obsahujúcich dáta účastníkov do snímacieho alebo snímacích zariadení a snímanie dát účastníkov počítačovou jednotkou, d) určenie párov prvého kola turnaja počítačovou jednotkou a ich zobrazenie na zobrazovacom zariadení, e) vloženie účastníckych nosičov dát víťaza a porazeného V určitom poradí do snímacieho alebo snímacích zariadení, f) zobrazenie turnajového výsledku na zobrazovacom zariadení pri riadení počítačovou jednotkou, a g) prípadne Vytlačenie turnajového výsledku tlačiarňou pri riadení počítačovou jednotkou.Výhodné prevedenia zariadenia a spôsobu podľa vynálezu sú uvedené vo vedľajších nárokoch.Pretože vnášanie potrebných informácii sa realizuje pomocou strojne snímateľného nosiča dát, to znamená, že prakticky sa nerealizuje žiadne vkladanie dát pomocou klávesnice, zamedzí sa vzniku chýb pri vnášaní dát a je znemožnená akákoľvek manipulácia.Zariadenie podľa vynálezu poskytuje ďalej istotu v tom, že musí byť dodržané určité poradie pri vkladaní nosičov dát do snímacieho alebo čítacieho zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príklade prevedenia podľa priloženého výkresu, na ktorom je opísaný schematícky príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu.Na riadenie rôznych postupov a priebehov sa použije ako centrálnajednotka počítač 12 s mikroprocesorom. Počítač 12 je spojený s jedným, výhodne však s dvoma snímačmi 14, 16, ktoré slúžia na vnášanie dát a programových informácií, ktoré sú obsiahnuté na strojne snímateľnom alebo odčítateľnom nosiči dát, ktorým môže byť čipová doska, karta s magnetickým pásikom, dierovaná karta alebo opticky snímateľná karta. Do príslušného snímacieho alebo čítacieho zariadenia môžu byť vložené aj iné formy strojne snímateľných nosičov dát, napríklad takzvané elektronické kľúče.informácie uložené v počítači 12 a/alebo nim spracované sa ukladajú v pamäťovom zariadení (RAM) a znázorňujú vizuálne displejom 18. Paralelne k nemu môžu byť usporiadané ďalšie displeje 20.K počítaču 12 môže byť ďalej pripojená tlačiareň 22.Počítač 12 ajeden alebo niekoľko snímačov 14, 16 môžu byť výhodne umiestnené v stabilnej skrini 10, ktorá má pre každý snímač 14, 16 len jedinú štrbinu na vloženie karty predstavujúcej nosič dát a jeden spínač na zapnutie prístroja. Podstatným znakom vynálezu je, že každé vnášanie údajov sa realizuje pomocou snímačov 14, 16. Na ten účel je vytvorená jednak vždy jedna systémová karta na určitý druh tumaja, na ktorej je počítačom uložený program na realizovaníe určitého tumaja. Alternatívne k tomu môžu byť programy na rôzne druhy turnajov uložené aj v počítači12 v pamäti ROM, pričom potom sa pomocou systémovej karty pri odpočte príslušných parametrov vyvolá program na požadovaný druh tumaja. Rôznymi druhmi turnajov môžu byť napríklad systém K. O., dvojitý systém K. O., hra s plným počtom kôl atď.Druhým druhom kariet sú účastnícke karty, ktoré obsahujú príslušné infonnâcie na identifikáciu účastníka, ako meno, klub, účastnícke číslo, kvalifikáciu, dátum narodenia, bydlisko atď Ak účastník nie je členom klubu, potom dostane hosťovaciu kartu, ktorá je vybavená ľubovoľným symbolom, ktorý je uložený ako identifikácia.Pred začiatkom tumaja sa po zapnutí prístroja vloží do štrbiny snímača 14 alebo (ak je upravený) snímača 16 najprv požadovaná systémová karta. Pritom prevezme počítač 12 program zodpovedajúci požadovanému tumaju. Je potrebné dbať na to, aby pri vložení inej karty, napríklad účastníckej karty miesto systémovej karty, bola táto iná,napríklad účastnícka karta, opäť vyhodená von. V zásade prístroj preskúša pred každým priebehovým krokom, či je vložená správna karta alebo karty, pripadne či sú vložené v správnom poradí. Ak tomu tak nie je, potom je vložená karta vyhodená. Pri niekoľkých chybných pokusoch sa systém vynuluje.Po prevzatí programu uvoľní snímač 14 (prípadne snímač 16 ) systémovú kartu, načo sa teraz vytvorí postupné vkladanie účastníckych kariet všetkých účastníkov a informácie na nich obsiahnuté počítač 12 prevezme. Počítač 12 uloží informácie o účastníkoch do jedného súboru, prípadne ich roztriedi podľa požadovaných hľadísk daných vopred špeciálnym programom a znázomi ich na displeji alebo displejoch.V závisl(sti od požadovaného druhu tumaja sa potom,napríklad pomocou generatora náhodných čísiel, zostavia príslušné páry a znázomia na displeji. Je nutné poukázať na to, že programy na také vytváranie párov je možné zakúpiť na trhu. Teraz môžu hry začať.Pre jednoznačne vnesenie herného výsledku je podľa vynálezu potrebne, aby obidvaja hráči do zariadenia vložili svoje karty. Výhodné riešenie podľa vynálezu spočíva v tom, že sú upravené dva snímače 14, 16, a že víťaz vloží svoju kartu do prvého snímača 14 a porazený svoju kartu do druhého snímača 16. Len pri súčasnej prítomnosti obidvoch kariet rozozná zariadenie podľa vynálezu vložené údaue o víťazovi a uloží príslušný výsledok. Pri hrách s nerozhodnými výsledkami by mohla byť remíza znázornená napríklad ešte jedným vložením účastníckej karty v obratenej konfigurácii.Ak je pri obmedzenom usporíadaní upravený len jeden snímač, môže byť program vytvorený tak, že najprv zosníme ako prvú kartu víťaza, ale len vtedy, ked druhá karta,teda karta porazenćho, sa vloží bezprostredne po karte víťaza, napriklad v priebehu krátkeho časového intervalu,ktorým môže byť napríkladjedna minúta, po prvej karte.Po každom snímaní jedného výsledku môže počítač 12 na displejoch znázorniť najnovší stav.Ak rozpozná počítač 12, že už boli vložené všetky výsledky jedného kola, zobrazí konečný výsledok a podľa druhu turnaja vypočíta ďalšie páry a znázomí ich.Ak je účastník vyradený alebo diskvaliiikovaný, potom slúži Vylučovacia karta na to, aby pri spoločnom vložení s príslušnou účastníckou kartou, teda navzájom paralelne do obidvoch snímačov 14, 16, alebo krátko za sebou len dojediného upraveného snímača 14, došlo v počítači 12 k vymazaniu účastníka.Pri vkladaní herných výsledkov preskúša počítač 12 rovnako to, či sú vložené len účastnícke karty a či tietoúčastnícke karty sú príslušného páru, pre ktorý má byť výsledok uložený.Je nutné poukázať na skutočnosť, že displeje 18 prípojené k počítaču 12 môžu rovnako slúžiť k zobrazeniu príslušných realizovaných krokov, menovite, ktoré karty sú vložené v ktorej štrbine a v určitom okamihu. Displej 18 je upravený bud v spoločnej skrini 10, alebo mimo túto spoločnú skriňu 10 na dobre viditeľnom mieste. Pri skončení tumaja alebo jedného kola môžu byť výsledky rovnako vytlačené tlačiarňou 22.Po skončení tumaja zostanú výsledky po určitý čas zobrazené, načo ich počítač 12 vymaže. Toto vymazanie sa realizuje aj vtedy, keď v priebehu určitého času neboli vložené žiadne údaje.Alternatívne môžu byť znázornená priebežné informácie rovnako na svetelnom ukazovateli vedľa príslušnej štrbiny na vkladanie kariet. Existuje rovnako možnosť upraviť na vonkajšej strane skrine 10 voliaci spínač alebo podobne,ktorý sa prepina od jedného postupu k druhému, teda od vloženia systémovej karty, vloženia účastnickej karty atď. Ďalej môže byť upravený minimálny počet tlačidiel na vloženie štandardných údajov do prístroja alebo na spustenie presne určených postupov. Aktivovanie týchto vkladacích zariadení môže byť opäť obmedzené, napríklad tým, že do prístrojaje vložená jedna alebo dve určité karty.Výhodné prevedenie zariadenia podľa vynálezu ale zmenšuje možnosť vloženia chýb alebo manipulácie s výsledkami. Funkčná odolnosť prístroja sa zvýši rovnako vtedy, keď na skrini 10 nie sú umiestnené žiadne prídavné elementy. Miesto spinača prístroja je možné upraviť rovnako štrbinu na vhadzovanie mincí, takže zariadenie sa aktivuje na určitý čas len po vhodení určitého počtu mincí.Ako vyplýva z predchádzajúceho opisu, je podľa vynálezu navrhnuté zariadenie na automatické organizovanie turnajov, pri ktorom použitím strojne snímateľných alebo odčítateľných nosičov dát ako jediného vkladacieho média sa dosiahne na jednej strane zvýšenie miery istoty a na druhej strane flexibilita. Už nie je potrebná ani jedna osoba na vedenie tumaja. Chybné vnášanie údajov a manipulácie s výsledkami, ku ktorým môže ľahko dôjsť pomocou tlačidiel, je s istotou vylúčené, čo má zvláštny význam vtedy,ked sú zariadenia podľa vynálezu inštalované v hracích halách alebo podobne.Aj ked podľa výhodnćho prevedenia zariadenia podľa vynálezu sú použité na karty zariadenia len s čítacou alebo snímacou schopnosťou, je pri altematívnom prevedení možne použiť aj snímacie/zapisovacie zariadenie. Na tento účel je napríklad možne pri skončení tumaja túto udalosť zaznamenať na účastníckej karte alebo zmeniť kvalifikačné číslo na nej uložené.1. Spôsob organizovania tumaja, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do aspoň jedného snimacieho zariadenia(14, 16) sa vloží nosič riadiacich dát obsahujúci riadiace dáta, druh nosiča dát sa preskúša počítačovou jednotkou(12), do aspoň jedného snimacieho zariadenia (14, 16) sa vložia účastnícke nosiče dát obsahujúce dáta účastníkov a dáta účastníkov sa snímajú počítačovou jednotkou (12), počítačovou jednotkou (12) sa určia páry prvého kola tumaja a zobrazia sa na zobrazovacom zariadení (18, 20), do aspoň jedného snimacieho zariadenia (14, 16) sa vloží účastnícky nosič dát víťaza a účastnícky nosič dát porazeného v určitom poradí, na zobrazovacom zariadeni (18, 20) sa pri riadení počítačovou jednotkou (12) zobrazí tumajový výsle SK 283801 B 6dok, pričom jednotlivé fázy priebehu tumaja sa určia presne sledom všetkých nosičov dát vkladaných do aspoň jedného snímacieho zariadenia (14, 16).2.Spôsobpodľanároku Lvyznačujúci sa t ý m , že sa vytlačí turnajový výsledok.3. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým,že snímanie dát z každého vloženého nosiča dát počítačovou jednotkou(12) sa umožní len vtedy, ked bol do snímacieho zariadenia(14, 16) vložený nosič dát priradený pre príslušnú fázu priebehu, inak sa nosič dát zo snímacieho zariadenia (14,16) vyhodí.4. Spôsob podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 1 až 4,vyzn ač uj úci sa tým .ževoľbaazačatie druhu turnaja sa urobí v prvom kole vložením nosiča riadiacich dát zodpovedajúceho požadovanému druhu turnaja,a že až potom sa do snímacích zariadení ( 14, 16) za sebou vkladajú účastnícke nosiče dát na vnesenie dát účastníkov do počítačovej jednotky (12).5. Spôsob podľa nároku 4, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že vkladanie hernćho výsledku sa uskutoční spolu so súvisiaeim vložením oboch účastníckych nosičov dát jedneho hemého páru, pričom pri existencii dvoch snímaeích zariadení (14, 16) je jedno z nich určené na vloženie účastníckeho nosiča dát víťaza a druhé na vloženie účastníckeho nosiča dát porazeného, prípadne pri existencii len jedného snímacieho zariadenia (14) sa najskôr vloží účastnícky nosič dát víťaza a potom účastnícky nosič dát porazenćho.6. Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 1, obsahujúce aspoň jedno snímacie zariadenie (14, 16) nosičov dát vo forme kariet na výlučne vnášanie dát účastníkov a riadiacich dát do počítačovej jednotky (12) a aspoň jedno zobrazovacie zariadenie (18, 20), ktore je spojené s počítačovou jednotkou (12) na zobrazenie turnajových dát,vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje strojom čitateľné nosiče dát, najmä vo forme karty, pre každého účastníka a pre riadiace dáta pre každý uskutočňovaný druh turnaja.7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že počítačovájednotka (12) a snímacie zariadenie (14. 16) sú umiestnené V spoločnej uzatvorenej skrini(10), ktorá je vybavená v podstate len jednou štrbinou na vkladanie pre každé snímacie zariadenie (14, 16).8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zobrazovacie zariadenie (18)je upravené v skrini (10).9. Zariadenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 6 až 8,vyznačujúce sa tým,žeaspoň jedno zobrazovacie zariadenie (18, 20) je vzdialeným zobrazovacím zariadením, usporiadaným v mieste turnaja.10. Zariadenie podľajedného z predchádzajúcich nárokov 6 až 9,vyznačujúce sa tým,žespočítačovou jednotkou (12) je spojená aj tlačiareň (22), ktorá je upravená v skrini (10).1 l. Zariadenie podľajednćho z predchádzajúcich nárokov 6 až 8,vyznačujúce sa tým,žejevybavene identifikačným zariadením nosičov dát na zistenie druhu nosiča dát, ktore je spojené s počítačovou jednotkou(12) aleboje do nej integrované.12. Zariadenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokovóažlLvyznačujúce sa tým,žejevybavené vylučovacím nosičom dát, spojeným s počítačovou jednotkou (12).13. Zariadenie podľajedného z predchádzajúcich nárokovóažllvyznačujúce sa tým,žejevybavené zariadením na vhadzovanie alebo zhromažďovaniemincí, umiestneným na skrini (10), ktoré je spojené s počítačovou jednotkou (12).14. Zariadenie podľa jedneho zpredchádzajúcich nárokovôažllvyznačujúce sa tým,žejevybavene svetelnýmí ukazovateľmi, Spojenými s počítačovou jednotkou (l 2).15. Zariadenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 6 až 14,vyznačujúce sa tým,žejevybavené voliacimi zariadeniami, umiestnenými na skrini(10), pre jeden alebo niekoľko požadovaných druhov turnajov miesto nosiča riadiacich dát, ktorý obsahuje riadiace dáta.16. Zariadenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov 6 až 14,vyznačujúce sa tým,žejevybavené voliacimi zariadeniami, umiestnenými na skrini(10), pre jeden alebo niekoľko požadovaných druhov turnajov navyše k nosiču riadiacich dát, ktorý obsahuje riadiace dáta.

MPK / Značky

MPK: G07F 7/08, G07F 17/32

Značky: organizovania, spôsob, turnaja, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283801-zariadenie-a-sposob-organizovania-turnaja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob organizovania turnaja</a>

Podobne patenty