Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty

Číslo patentu: 283628

Dátum: 03.10.2003

Autor: Neuhofer Franz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upevňovacie kovanie (1) pre pozdĺžne drážkované krycie lišty (11) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), majúceho v prierezu tvar „U", ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodným dielmi (23), symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21) a vzájomne rovnobežnými a do pozdĺžnych drážok (12) krycej lišty (11) zasahujúcimi ramenovými dielmi (22).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 1. 1998 7(24) Dátum nadobudnutia (51) Im C 1 z účinkov patentu 7. 10. 2003 Vestník ÚPV SR as. 10/2003 E 04 F 19/04(31) Číslo prioritnej prihlášky A 20/97 P 153 2/24(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 9. 1. 1997 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority AT VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 5. B. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLÍKY Vestník ÚPV SR č. 08/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 3. 10. 2003(02) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTUpevňovacie kovanie (l) na pozdĺžne drážkovanć krycie lišty (l l) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), mąjúceho v priereze tvar U, ktorý má V strednej časti svojej lamely(21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnutć pridržiavacíe jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodnými dielmi (23), Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, AT Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, ATUpevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkovanê krycie lištysymetrickými podľa pozdlžnej stredovej roviny (E), tvoria cimi zrazenie vonkajších rohov niedzi lamelou (21) a vzájomne rovnobežnými a do pozdlžnych dražok (12) krycej lišty (l l) zasahujúcimi ramenovými dielmi (22).Vynález sa týka upevňovacieho kovania na pozdĺžne drážkované krycie lišty, pozostavajúce z pridržiavacieho kusa, majúceho v priereze tvar U, ktorý má v strednej časti svojej lamely upevňovací otvor a na koncoch svojich ramenových dielov má zahnute pridržiavacie jazýčky.Takéto upevňovacie kovania sú známe z DE 40 l 3 459 A alebo AT 000 264 U a slúžia na pripnutie krycich líšt, ako soklových líšt alebo iných okrajových a koncových líšt,upnuteľne nasaditeľných prostrednictvom pozdlžnych drážok, ktoré sú uspôsobenć svojím umiestnením a prierezom na pridržiavacie jazýčky, na vopred pripravené kovania,takže poskytujú neviditeľné upevnenie a lišty sa taktiež môžu montovať a podľa potreby demontovať bez zvláštneho priskrutkovania alebo pribitia. Všetky známe pridržiavacie kusy majú ramená, bezprostredne odstávąjúce v pravom uhle od lamely, takže potrebujú na montáž rovnú plochu steny a nehodia sa na upevnenie na vonkajšiu alebo vnútomú rohovú hranu. S tým sú však spojené obtiaže, ak sa upevňovacie kovanie má montovať v blízkosti podlahovej rohovej hrany, rohovej hrany stien, stropnej rohovej hrany alebo podobne, lebo už z priestorových dôvodov je Vŕtanie upevňovacich otvorov na pridržiavacie kusy na stene blízko rohovej hrany dosť obťažné a často by mohlo viesť k poškodeniu steny alebo k šikmým vyvŕtaným otvorom.Vynález je založený na úlohe tieto nedostatky odstrániť a poskytnúť upevňovacie kovanie opisaného druhu, vhodné na nenákladnć prichytenie krycích líšt, predovšetkým na ich upevnenie v oblasti vnútomých rohových hrán, Vynález rieši túto úlohu upevňovacim kovanim na pozdlžne drážkovane krycie lišty, ktoré pozostáva z pridržiavacieho kusa, majúceho v priereze tvar U, ktorý má v strednej časti svojej lamely upevňovací otvor a na koncoch svojich ramenových dielov má zahnuté pridržiavacie jazýčky. Podľa vynálezu je pridržiavacl kus vytvorený s prechodovými dielmi, symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny, tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou a v podstate vzájomne rovnobežnými a do pozdĺžnych drážok krycej lišty zasahujúcimi ramenovými dielmi.Pomocou tohto jednoduchého opatrenia je možné pridržiavaci kus vložiť diagonálne do priestoru vnútomej rohovej hrany a upevniť priamo vnútri rohovej hrany. Lamela pritom premosťuje vlastnú vnútomú rohovú hranu a nadväzujúce prechodové diely poskytujú pridržiavaciemu kusu obojstrannú oporu na oboch stenách tvoriacich vnútornú rohovú hranu, takže je pomocou upevňovacich skrutiek zaistená nenákladná montáž pridržiavacích kusov v správnej polohe vo vnútomej rohovej hrane. Ramenove diely, sklonene k stenám v uhle asi 45 °, prostredníctvom svojich zahnutých pridržiavacich jazýčkov, upravených na upínaciu prip. zaskakovaciu funkciu pomocou zárezov, drápov a pod., umožňujú čisté upnutie líšt, ktoré však teraz aj diagonálne premosťujú vnútornú rohovú hranu a majú na svojej zadnej strane zodpovedajúcu drážku, nasaditeľnú na pridržiavaci kus. Základný tvar pridržiavacieho kusa zostávajúci mimo prechodových dielov okrem toho umožňuje nasadiť tieto pridržiavacie kusy obvyklým spôsobom ich lamelouna rovnú plochu steny a použiť tieto pridržiavacie kusy m na montáž na stenu.Prechodové diely samotné môžu byť vytvorené vo forme zaobleni. ktoré sú výhodné napriklad na upevnenie lišty na vonkajšiu rohovú hranu. Pre vnútomé rohové hrany, ako to býva v obývacích priestoroch, je však účelnejšie, ak majú prechodove diely tvar priamych skosení, pričom šikmo prebiehajúce prechodové diely spolu zvierajú pravý uhol, takže priloženim prechodových dielov na steny tvoriace rohovú hranu sa presne urči poloha pridržiavacieho kusa a súčasne s upevnenim sa dosiahne nenákladne ustavenie polohy v oblasti rohovej hrany, Pretože v budovách spolu v oblasti rohovej hrany často susedia steny rozdielneho druhu stavby, ako tehlové steny a betónové dosky, môže Vŕtanie upevňovacich otvorov na nasadenie upevňovacieho kovania spôsobovať ťažkosti, takže podľa ďalšieho vytvorenia vynálezu je pridržiavaciemu kusu priradené. vŕtacia šablóna, ktorá pozostáva z uholníkovćho kusa s navzájom pravouhlými ramenami a vrcholovej lamely, rovnouhlej k ramenám, pričom vrcholová lamela má aspoň rovnakú šírku ako lamela pridržiavacieho kusa a má aspoň jeden vítací otvor ležiaci uprostred jeho šírky,ktorý výhodne má od čelnej steny uholníkového kusa odstup zodpovedajúci polovici dĺžky pridržiavacieho kusa. Takúto vŕtaciu šablónu je možne jednoducho nasadiť do oblasti vnútomej rohovej hrany, načo slúži ako nenákladná šablóna na vítanie upevňovacich otvorov, ktorá dovoľuje presné umiestnenie otvorov vo vnútomej rohovej hrane pozdlž osi rohového uhla. Vďaka prispôsobeniu odstupu vŕtaeích otvorov od čelnej strany uholníka pre pridržiavaci kus môže vŕtacie šablóna slúžiť aj ako meradlo na dlžku pridržiavacieho kusa a na potrebný odstup kovania od rohu a podobne.Prehľad obrázkov na výkresochPrikladné vyhotovenie vynálezu je znázomené na výkresoch, na ktorých predstavuje obr. l a 2 upevňovacie kovanie podľa vynálezu v pôdoryse a v reze podľa čiary lI - II z obr. l,obr. 3 a 4 príslušnú vŕtaciu šablónu v pôdoryse a v reze podľa čiary IV - IV z obr. 3 a obr. 5 kryciu lištu namontovanú pomocou upevňovacieho kovania podľa vynálezu schematicky v reze.Upevňovacie kovanie 1 na pripnutie pozdĺžne drážkovanej krycej lišty pozostáva z pridržiavacieho kusa 2, majúceho v priereze tvar U, ktorý má lamelu 21, dva ramenovć diely 22 a prechodove diely 23, tvoriace zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou 21 a ramenovými dielmi 22. V strednej časti lamely 21 je usporiadaný upevňovaci otvor 3 na naskrutkovanie pridržiavacieho kusa 2 a v koncových častiach ramenových dielov 22 sú zahnuté pridržiavacie jazýčky 24 s výstupkami 25 na pridržiavanie nasadenej krycej lišty 1, Prechodové diely 23 sú vytvorené vo forme priamych skoseni symetrícky podľa pozdĺžnej stredovej roviny E pridržiavacíeho kusa 2 a zvierajú spolu uhol pravý a, takže pridržiavací kus 2 môže byť nasadený lamelou 21 na rovnej stene 8 alebo prechodovými dielmi 23 na oboch povrchoch stien 8, resp. stropu 7, tvoriacich spoločnú vnútomú rohovúUpevňovacie kovanie 1 zahrnuje ako montážny prípravok vŕtaciu šablónu z uholníkovćho kusa 4 s dvoma navzájom pravouhlými ramenami 41 a s vrcholovou lamelou 42, ku ktorej sú obe ramená rovnouhlć, pričom vo vrcholovej lamele 42 je usporiadaný vŕtací otvor 5. Tento leží v strede šírky vrcholovej lamely 42 rozprestierajúcej sa oproti lan-tele 21 a v takom odstupe a od čelnej strany uholníkového kusa 4, ktorý zodpovedá polovici dlžky pridržiavacieho kusa 2.Upevňovacie kovanie l podľa vynálezu je vhodné predovšetkým na upevňovanie krycich líšt ll do vnútomých rohových hrán 6, na čo, ako je znázornená na obr. 5,łsa najskôr pomocou uholníkového kusa 4 napríklad pozdlž vnútomej rohovej hrany 6 medzi stropom 7 a stenou 8 miestnosti v príslušných odstupoch vyvťtajú upevňovacie otvory 9 v smere osi rohového uhla. Potom už stačí priskrutkovať pridržiavacíe kusy 2 pomocou vhodných upevňovacích skrutiek 10, pričom sa súčasne s priskrutkovaním dosiahne riadne umiestnenie pridržiavacích kusov 2 prostredníctvom priloženia prechodových dielov 23 na povrchu stropu 7,resp. steny 8, tvoriacich spoločnú rohovú hranu 6, a po namontovaní pridržiavacích kusov 2 možno na pridržiavacie jazýčky 24 pridržiavacích kusov 2 natlačením upnúť krycie lišty ll pozdĺžnymi drážkami 12 na ich zadnej strane.l. Upevňovacie kovanie (l) na pozdĺžne drážkované krycie lišty (1 l), pozostavajúce z pridržiavacieho kusa (2),majúceho V priereze tvar U, ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky(24),vyznačujúce sa tým,žepridržiavaci kus (2) je vytvorený s prechodovými dielmi (23),symetrickými podľa pozdĺůiej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21) a vzájomne rovnobežnými a do pozdĺžnych drážok (l 2) krycej lišty (l l) zasahujúcimi ramenovými dielmi (22).2. Upevňovacie kovanie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že skosené prechodové diely(23) spolu zvierajú pravý uhol (a).3. Upevňovacie kovanie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c c s a tý m , že pridržiavaciemu kusu(2) je priradená vŕtacia šablóna, ktorá pozostáva z uholnlkovćho kusa (4) s navzájom pravouhlými ramenami (41) a vrcholovej lamely (42), rovnouhlej k ramenám (41), pričom vrcholová lamela (42) má aspoň rovnakú šírku ako lamela(21) pridržíavacieho kusa (2) a má aspoň jeden vítací otvor(5) ležiaci uprostred jej šírky.4. Upevňovacie kovanie podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že vŕtaci otvor (5) má od čelnej steny uholníkového kusa (4) odstup zodpovedajúci polovici dĺžky pridržiavacieho kusa (2).

MPK / Značky

MPK: F16B 2/24, E04F 19/04

Značky: upevňovacie, kovanie, krycie, lišty, pozdĺžne, drážkované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283628-upevnovacie-kovanie-na-pozdlzne-drazkovane-krycie-listy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty</a>

Podobne patenty