Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom

Číslo patentu: 283615

Dátum: 29.09.2003

Autori: Küng Ruth, Knauf-beiter Gertrude, Zeun Ronald

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje 4-(2,2-difluór-1,3-benzodioxol-4-yl)1H-pyrol-3-karbonitril, t. j. Fludioxonil, a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamín alebo jednu z jeho solí alebo jeden z jeho komplexov s kovmi. Ďalej je opísané použitie tohto prostriedku na potláčanie chorôb rastlín, spôsob potláčania chorôb rastlín spôsobených hubami a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 6. 1994 7.(24) Dátum nadobudnutia (51) h- Cl ~ účinkov patentu 7. 10. 2003 Vestník UPV SR c. 10/2003 A 0 lN 43/54(31) Číslo prioritnej prihlášky 1920/93-9, ANN 43/54 2154/93-0, 1306/94-9 ÚRAD (32) Dátum podania prioritnej prihlášky 28. 6. 1993, PRIEMYSELNÉHO 16. 7. 1993, 27. 4. 1994 VLASTNICTVA (33) Krajina alebo regionálna SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizácia priority CH, CH, CH(40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 1. 1995 Vestník UPV SR č. 01/1995(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 29. 9. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky 767-94(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Syngenta Participations AG, Basel, CH(72) Pôvodca Zeun Ronald, Dr., N euenburg, DE Knauf-Beiter Gertrude, Dr., Ehrenkirchen, DE Kilng Ruth B., Allschwil, CH(54) Názov Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobomOpísanýje mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín sosynergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje 4-(2,2-difluór-1,3-benzodioxol-4-yl)lH-pyrol-S-karbonitril, t. j. Fludioxonil, a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje 4-Cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-Z-pyrimidinamln alebo jednu zjeho solí alebo jeden zjeho komplexov s kovmi. Dalej je opísané použitie tohto prostriedku na potláčanie chorôb rastlín, spôsob potláčania chorôb rastlín spôsobených hubami a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom.Vynález sa týka novej mikrobicídnej zmesi so synergicky zosilneným účinkom, obsahujúcej aspoň dve účinné látky, a jej použitia na ochranu rastlín.Z patentovej prihlášky EP-A-206 999 je mámy mikrobicídne účinný 4-(2,2-diíluór-l,3-benzodioxol-4-yl)-lH-pyrol-3-karbonitril, t. j. Fludioxonil. Mikrobicídne účinný 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamín a jeho soli alebo jeho komplexy s kovmí sú známe z patentovej prihlášky EP-A-3 10 550.Predmetom vynálczu je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín obsahujúci aspoň dve účinné látky vo vzájomnom pomere vyvolávajúcom synergický fungicídny účinok.Účinnou látkou II je 2-anilinopyrimidin všeobecného vzorca (II)r. j. 4-cyklopropyl-ő-metyl-N-fenyl-Z-pyrimidínamín alebojedna z jeho soli alebojeho komplexov s kovmí.Z kyselín, ktoré sa môžu použiť na prípravu solí zlúčeniny vzorca (lI),je možné uviesť halogćnovodíkove kyseliny, ako je tluorovodiková kyselina, chlorovodiková kyselina, bromovodíková kyselina alebo jodovodíková kyselina, ako aj kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú, kyselinu dusičnú a organické kyseliny, ako je kyselina octová, kyselina triíluóroctová, kyselina trichlóroctová, kyselina propiónová, kyselina glykolová, kyselina tiokyanatá, kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina šťavelová, kyselina mravčia, kyselina benzénsulfónová, kyselina p-tolućnsulfónová, kyselina metánsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselina 2-fenoxybenzoová, kyselina Z-acetoxybenzoová alebo kyselina l ,Z-nafcaléndisulfónová.Výraz soli tiež zahŕňa komplexy zásaditých účinných látok I a II s kovmí. Tieto komplexy sa môžu v závislosti od voľby týkať iba jednej účinnej látky alebo tiež nezávisle oboch účinných látok. Je tiež možne pripraviť komplexy s kovmí, v ktorých sú obidve účinne latky I a II vzájomne viazané do jediného zmesného komplexu.Uvedené komplexy s kovmí sú vytvorené zo základnej organickej molekuly a z anorganickej alebo organickej soli kovu, napríklad halogenidu, dusičnanu, siranu, fosforečnanu, acetátu, trifluóracetátu, trichlóracetátu, propionátu, vínanu, sulfonátu, salicylátu, benzoátu a pod., prvkov druhej hlavnej skupiny periodickeho systému prvkov, ako je vápnik alebo horčík, a tretej a štvrtej hlavnej skupiny, ako je hliník, cín alebo olovo, ako i prvkov prvej až ôsmej vedľajšej skupiny periodíckćho systému prvkov, ako je chróm,mangán, železo, kobalt, nikel, meď, zinok a podobne. Vý hodné sú prvky vedľajších skupín 4. periódy. Kovy môžu byť v týchto komplexoch v ich rôznych mocenstvách. Tieto komplexy s kovmí môžu byť jedno- alebo viacjadrovć, to znamená, že ako ligandy môžu obsahovať jednu alebo viac organických molekúl.K zmesi účinných látok podľa vynálezu je tiež možne pridať ďalšie agrochemicky účinné látky, ako sú insekticídy, akaricidy, nematocídy, herbicídy, regulatory rastu rastlín a hnojivá, najmä však ďalšie mikrobicídy.S prekvapením sa teraz zístilo, že fungicídny účinok zmesí účinných látok I a Il nepredstavuje iba aditívny účinok, ale zreteľne synergicky zvýšený účinok.Predložený vynález tak predstavuje veľmi podstatné obohatenie známeho stavu techniky.Okrem uvedenej dvojzložkovej zmesi je podstatou vynálezu tiež spôsob potláčania húb, ktorý spočíva v tom, že sa miesto napadnuté hubarni alebo ohrozenć napadnutím hubami ošetrí v ľubovoľnom poradí alebo súčasne a) účinnou látkou vzorca (I) alebo jednou z jej solí a b) účinnou látkou vzorca (ll) alebo jednou z jej soli, pričom sa tieto soli môžu zvoliť tak, že obidve účinné látky sú viazané na jednom zvyšku kyseliny alebo V prípade komplexu na jednom centrálnom katióne kovu.Vhodné zmiešavacie pomery oboch účinných látok I II sú v rozpätí od l 20 do l 0 l, výhodne v rozpätí l 6 do 6 l. Obzvlášť výhodné zmiešavacie pomery sú 5 l až l 5.Zmesi účinných látok l Il podľa vynálezu majú veľmi výhodne kuratívne, preventívne a systemickć fungicídne vlastnosti na ochranu úžitkových plodín. Použitím uvedených zmesi účinných látok sa môže na rastlinách alebo na častiach rastlín (plody, kvety, listy, stvoly, hľuzy, korene) rôznych úžitkových plodín dosiahnuť obmedzenie výskytu alebo zničenie mikroorganizmov, pričom pred týmito mikroorganizmami zostanú ušetrené tiež časti rastlín, ktoré narastú neskôr. Uvedené zmesi účinných látok sa môžu tiež použiť ako moridlá na ošetrenie rastlinného propagačnćho materiálu, najmä sadby (plody, hľuzy, zmo) a sadeníc (napríklad ryža) s cieľom ochrany pred infekciou hubami. ako i proti fytopatogennym hubám vyskytujúcim sa v pôde. Zmesi účinných látok podľa vymálezu rastliny veľmi dobre znášajú a sú tiež ekologicky prijateľné.Uvedené zmesi účinných látok sú účinne proti fytopatogénnym hubám patriacim do nasledujúcich tried Ascomycetes (napríklad Venturia, Padosphaera, Erystphe, Manilinia, Uncinula), Basidiomycetes (napríklad rod Hemileia,Rhizoctonia, Puccinia), húb nedokonalých (napríklad Botrytís, Helminthosporium, Rhynchosporium, Fusaríum,Septoria, Cercospora, Allemaría, Pyricuíaria a najmä Pseudocercasporella herpalrichaides), Oomycetes (napriklad Phytophthora, Perenospora, Bremia, Pythíum, Plasmapara).Ako cieľove úžitkové plodíny prichádzajú v rámci predloženého vynálezu do úvahy napríklad nasledujúce rastlinné druhy obilniny (pšenica, jačmeň, žito. ovos, ryža,proso, a príbuzné plodíny), repy (cukrová repa a kŕmna repa), jadroviny, kôstkoviny a bobuľovité ovocie (jablká,hrušky, slivky, broskyne, mandle, Čerešne, jahody, maliny a ostružiny), strukoviny (fazuľa, šošovica, hrach, sója), olejnaté plodíny (repka, horčica, mak, olivy, slnečnica, kokosové orechy, ricín. plody kakaovníka, podzemnica olejná),uhorkoviny (dyha, uhorky, melóny), vláknitć plodíny (bavlna, ľan, konope, juta), citrusove plody (pomaranče, citróny, grapefruity, mandarínky), zelenina, (špenát, hlávkový šalát, špargľa, kapusta, kel, mrkva, cibuľa, paradajky, zemiaky. paprika), vavrínovité rastliny (avokádo, cinamonum, gáfrovník), alebo rastliny, ako je kukurica, tabak, ore SK 283615 B 6chy, kávovnik, cukrová trstina, čajovnik, vinič, Chmel, banánové palmy, kaučukovniky, ako aj ozdobné rastliny(kvetiny, kry, listnaté a ihličnate stromy, ako konifery). Tento výpočet však nieje nijako obmedzujúcí.Obzvlášť účinné sú zmesí účinných látok I a 11 podľa vynálezu na použitie u viniča a zeleniny, ako aj na ošetrenie rastlinného propagačného materiálu, ako je napríklad sadba, hľuzy a sadenice, Zmesi účinných látok I a II sa zvyčajne používajú vo forme kompozícii. Účinná látka I a účinná látka II sa môžu aplikovať na plochy alebo na rastliny určené na ošetrenie súčasne alebo tiež v ten istý deň následne spolu s prípadnými ďalšími obvyklými nosičmi, povrchovo aktivnymi látkami alebo s ďalšími prísadami zlepšujúcimi aplikáciu účinných látok.Vhodné nosiče a prísady môžu byť pevné alebo kvapalne a zodpovedajú vhodným látkam používaným pri príprave kompozícii obdobného charakteru. Sú nimi napriklad prírodné alebo regenerované minerálne latky, rozpúšťadlá,dispergačné činidli namáčadlá, adhezíva, zahusťovadlá,spojivá alebo hnojiváVýhodným spôsobom aplikácie zmesi účinných látok,ktorá vždy obsahuje aspoň jednu z uvedených účinných látok l a ll, je aplikácia na nadzemnú časti rastlín, predovšetkým na listy (foliáma aplikacia). Počet aplikácií a aplikované množstvo sa riadi podľa biologických a klimatických životných podmienok pre pôvodcu infekcie. Účinné látky však môžu dospieť do rastliny cez pôdu koreňovým systémom rastliny (systemický účinok), a to tak, že sa miesto rastu rastliny zaleje kvapalným prípravkom alebo sa účinné látky zabudujú do pôdy v pevnej forme, napriklad vo forme granulàtu (pôdna aplikácia). Zlúčeniny vzorcov(I) a (II) sa môžu tiež naniesť na osivo (coating) tak, že sa hľuzy alebo semená bud postupne namočia do kvapalného prípravku, alebo sa ovrstvia už kombinovaným vlhkým alebo suchým prípravkom. Okrem toho sú pri rastlinách vo zvláštnych prípadoch možné aj ďalšie spôsoby aplikácie,napríklad cielené ošetrenie pukov alebo plodov.Zlúčeniny v uvedenej kombinácii sa pritom používajú v nezmenenej forme alebo výhodne spoločne s pomocnýmí látkami, ktoré sú obvyklé pri formulovaní obdobných kompozícii, a spracúvajú sa napríklad do formy emulzných koncentrátov, natierateľných past, priamo postrekovateľných alebo riediteľných roztokov, zriedených emulzií, postrekovateľných práškov, rozpustných práškov, popraší, granulátov alebo zapuzdrených formulácil, v ktorých sa známym spôsobom spracúvajú do polymémych látok. Spôsoby aplikácie, ako sú postrekovanie, zahmľovanie, poprašovanie, posypávanie, natieranie alebo polievaníe, rovnako ako druh použitého prostriedku sa zvolia spôsobom zodpovedajúcím požadovaným zámerom a daným podmienkam. Vhodné aplikačné množstvá zmesi účinných látok sa obvykle pohybujú medzi 50 g až 2 kg účinnej latky na hektár,najmä medzi 100 g až 1000 g účinnej látky na hektár, pričom obzvlášť výhodné je množstvo medzi 400 g a 1000 g účinnej látky na hektár. Na ošetrenie osiva sa používajú množstvá 0,5 až 1000 g, výhodne 5 až 100 g účinnej látky na 100 kg osiva.Uvedené formulácíe sa pripravia známym spôsobom,napríklad intenzívnym zmiešaním a/alebo zomletím účinných làtok s nadstavovadlami, akými sú napriklad rozpúšťadlá, pevné nosičové látky a prípadne povrchovo aktívne zlúčeniny (tenzidy).Ako rozpúšťadlá prichádzajú do úvahy aromatíekć uhľovodíky, výhodne frakcie s 8 až 12 atómami uhlíka, ako napríklad xylénové zmesi alebo substituované naíłalény,estery kyseliny ñalovej, ako dibutylñalát alebo dioktylfta lát, alifatické uhľovodíky, ako cyklohexán alebo parañny,alkoholy a glykoly, ako aj ich étery a estery, ako etanol, etylénglykol, etylénglykolmonometylćter alebo etylćnglykolmonoetyléter, ketóny, ako cyklohexanón, silno polárne rozpúšťadlá, ako N-mctyl-Z-pyrolidón, dimetylsulfoxíd alebo dimetylformamid, a ďalej prípadne epoxidované rastlinné oleje, ako epoxidovaný kokosový olej alebo sójový olej, alebo tiež vodaAko pevné nosičové látky, napríklad na popraše a dispergovateľné prášky, sa spravidla používajú prírodné kamenné múčky, ako je kalcit, mastenec, kaolín, montrnoríllonit alebo attapulgit. Na zlepšenie fyzikálnych vlastností sa môžu tiež použiť vysoko disperzná kyselina kremičitá a vysoko disperzné nasiakave polyméry. Ako zmené adsorpčné granulačné nosiče prichádzajú do úvahy porézne materiály, ako napríklad pemza, tehelná drvína, sepiolit alebo bentonít, zatial čo ako nesorpčné nosičové látky prichádzajú do úvahy napríklad kalcit alebo piesok. Okrem toho sa používa veľké množstvo predbežne granulovaných materiálov anorganíckého alebo organického pôvodu, ako je najmä dolomit a dezintegrované rastlinné zvyšky.Ako povrchovo aktívne látky prichádzajú do úvahy podľa druhu účinných látok vzorcov (I) a (ll) určených na prípravu formulácii neionogćnne, katiónaktivne a/alebo aníónaktívne tenzidy s dobrými emulgačnými, dispergačnými a namáčacími vlastnosťami. Ako tenzidy sa môžu tiež použiť zmesi tenzidov.Tenzidy použiteľné na formulovanie prípravkov sú okrem iného opísanć v nasledujúcich publikáciách- Mc Cutcheon°s Detergents and Emulsiñers Annual MC Publishing Corp., Glen Rock, New Jersey, 1988.Obzvlášť výhodnými prísadami zlepšujúcimi aplikáciu účinných látok sú ďalej prírodné alebo syntetické fosfolípidy z radu kefallnov a lecitínov, ako sú napríklad fosfatídyletanolamín, fosfatidylserin, fosfatidylglycerín, lyzolecítín.Uvedené agrochemické prípravky spravidla obsahujú 0,1 až 99 , najmä 0,1 až 95 , účinných látok l a Il, 99,9 až 1 , najmä 99,9 až 5 , pevnej alebo kvapalnej prísady a O až 25 , najmä 0,1 až 25 , tenzídu.Zatial čo ako komerčný výrobok je vhodný skôr koncentrovaný prostriedok, finálny spotrebiteľ spravidla používa zriedený prostriedok.Uvedené (agro)chemicke prostriedky tvoria teda tiež súčasť predloženého vynálezu.Nasledujúce príklady slúžia na bližšiu ilustráciu predloženého vynálezu, pričom výraz účinná látka znamená zmes zlúčeniny I a zlúčeniny II v určitom zmiešavacom pomere.(7 až 8 rnolov etylćnoxídu) vysoko disperzná kyselina kremičitá 5 10 10 kaolín 62 27 SK 283615 B 6Účinné látky sa dobre premiesia s prísadami a získaná zmes sa dôkladne rozomelie vo vhodnom mlyne. Získa sa striekateľný prášok, ktorý sa môže riedit vodou pričom vzniká suspenzia s požadovanou koncentráciou účinnej látky.dodecylbenzćnsulfonát vápenatý 3 polyglykoléter ricínovćho oleja 4Z tohto koncentrátu sa môžu riedením vodou pripraviť emulzíe požadovaných zriedení, ktoré je možne použiť na ochranu rastlín.Získa sa popraš, ktorá je pripravená na bezprostredne použitie, tým, že sa účinná látka zmieša s nosíčom a získaná zmes sa rozomelie vo vhodnom mlyne. Také prášky sa môžu tiež použiť na suché morenie sadby.Účinná látka sa zmieša s prísadami, získaná zmes sa rozomelie a zvlhčí vodou. Táto zmes sa potom vytláča a nakoniec sa vysuší v prúde vzduchu.Jemne rozomletá účinná látka sa rovnomerne nanesie v miešači na kaolín zvlhčený polyetylénglykolom. Týmto spôsobom sa získa neprašný zapuzdrený granulát.(15 molov etylénoxidu) 6 ligninsulfonát sodný l 0 karboxymetylcelulóza 1 Vo silikónový olej (vo forme 75 vodnejJemne rozomletá účinná látka sa dokonale premieša s prisadami. Získa sa tak suspenzný koncentrát, z ktorého sa môže riedením vodou pripraviť ľubovoľným spôsobom nariedená suspenzia. Takto nariedenou suspenzíou sa môžuošetriť a pred mikroorganizmami chránit žijúce rastliny, ako aj rastlinný propagačný materiál, pričom sa uvedené o Šetrenie uskutočňuje postrekom, zaliatím alebo ponorenim do získanej suspenzíe.K synergickćmu účinku pri fungícídoch dochádza vždy vtedy, ak sa fungicídny účinok dosiahne kombináciou účinných látok aje vyšší ako súčet účinkov jednotlivo aplikovaných účinných látok.Očakávaný účinok E danej kombinácie účinných látok,napríklad dvoch fungicídov, je daný takzvaným Colbyho vzorcom a môže sa vypočítať nasledujúcim spôsobom(Colby, SR. Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combination, Weeds, zv. 15, str. 20 až 22,1967) ppm miligramy účinnej látky na liter postrekovej suspenzíe X percentuálny účinok fungicídu I pri použití p ppm účinnej látky Y percentuálny účinok fungicídu ll pri použití q ppm účinnej látky E očakávaný účinok ñmgicídov I Il pri použití p q ppm účinných látok (aditívny účinok)očakávaný účinok je podľa Colbyho moV prípade, že skutočne pozorovaný účinok (O) je vyšší ako uvedeným spôsobom vypočítaný očakávaný účinok(E), potom je účinok kombinácie nadadítívny, to znamená,že pri danej kombinácii sa prejavuje synergický účinok. O/E faktor synergizmu (SF)V nasledujúcich príkladoch je napadnutie neošetrených rastlín považované za 100 , čo zodpovedá účinku 0 .Príklad l Účinok proti Botrjytis cinerea najablkáchUmelo poranene jablká sa ošetria tak, že sa na poranenć miesto nakvapká postreková suspenzia (30 mikrolitrov účinnej látky, prípadne kombinácia účinných látok). Takto ošetrenć plody sa potom inñkujú suspenzíou spór huby a následne sa inkubujú počas jedného týždňa pri vysokej vlhkosti vzduchu a pri teplote okolo 20 °C. Z počtu a veľkosti nahnitých poranených miest sa odvodl fungicidny účinok testovanej látky. Výsledky boli nasledovnéa úč.l.I úč.1.I 1 nájdené vypoexcané sr 0 E OÍEpokus mg účJ. na liter nn účinok Hč. účl.l úč.1.II nájdené vypočítaná SE O E OÍE

MPK / Značky

MPK: A01N 43/54

Značky: materiál, propagačný, ochranu, rastlinný, použitie, spôsobom, chorôb, prostriedok, mikrobicídny, týmto, spôsob, ošetrený, potláčania, rastlín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283615-mikrobicidny-prostriedok-na-ochranu-rastlin-jeho-pouzitie-sposob-potlacania-chorob-rastlin-a-rastlinny-propagacny-material-osetreny-tymto-sposobom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom</a>

Podobne patenty