Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál

Číslo patentu: 283614

Dátum: 29.09.2003

Autori: Knauf-beiter Gertrude, Küng Ruth, Zeun Ronald

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje zlúčeninu vybranú zo skupiny IA) zahrnujúcej cis-4-/3-(4-terc.butylfenyl)-2metylpropyl/-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorph) a/alebo 1-/3-(4-terc.butylfenyl)-2-metylpropyl/piperidín (Fenpropidin), alebo jednu z ich solí alebo komplexov s kovmi a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje 2-anilíno-pyrimidín vzorca (II), t. j. 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamín (Cyprodinyl) alebo jednu z jeho solí, alebo jeden z jeho komplexov s kovmi. Ďalej je opísané použitie tohto prostriedku na potláčanie chorôb rastlín, spôsob potláčania chorôb rastlín spôsobených hubami a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. a. 1994(24) Dátum nadobudnutia (5 l) 1 m CW účinkov patentu 7. 10. 2003 Vestník ÚPV SR č. 10/2003 A 01 N 43/54(31) Číslo priorimej prihlášky 19211193-9, KĚSĚJĚÄŠÉ 2154/93-0, 1306/94-9 V A 01 N 4340) ÚRAD (32) Dátum podania prioritnej prihlašky 28. 6. 1993,PRIEMYSIELNÉHO 16. 7. 1993, 27. 4. 1994 VLASTNICTVA (33) Kraina alebo re ionálna SLOVENSKEJ REPUBLIKY J g(40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. l. 1995 Vestmk UPV SR č. 01/1995(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 29. 9. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Syngenta Participations AG, Basel, CH(54) Názov Mikrobicidny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiálOpísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so C synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúče- N niny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje zlúčeninu vybranú Qum( zo skupiny IA) zahmujúcej cis-4-/3-(4-terc.butylfenyl)- N-Zmetylpropyl/-ló-dimetylmorfolín (Fenpropimorph) a/alebo l-/3-(4-terc.butylfenyD-Z-metylpropyl/piperidin (Fenpropi din), alebo jednu z ich solí alebo komplexov s kovmi a akokomplexov s kovmi. Ďalej je opísané použitie tohto pros triedku na potláčaníe chorôb rastlín, spôsob potláčania cho rôb rastlin spôsobených hubami a rastlinný propagačnýmateriál ošetrený tymto spôsobom.Vynález sa týka novej mikrobicídnej zmesi so synergicky zosilneným účinkom, obsahujúcej aspoň dve účinné látky, ajej použitia na ochranu rastlín.Mikrobicidne účinne látky ako Fenpropimorph, t, j. cís-4-/3-(4-terc-butylfenyl)-Z-metylpropyl/-2,6-dimetylmorfolín, a Fenpropidin, t. j. 1-/3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl/-piperidín a ich soli alebo komplexy s kovmi sú známe z patentovej prihlášky DE 2 752 135. Mikrobicídna zlúčenina 4-cyklopropyl-ó-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamín, t. j. Cyprodinyl ajej soli a s kovmi sú známe z patentovej prihlášky EP-A-3 10 550.Symergické zmesi Cyprodinylu s triazolmi sú známe z dokumentu EP-A-548 025, ale V tomto dokumente nie sú konkrétne opísanć zmesi podľa predkladaného Vynálezu a ani z neho nijako nevyplýva, že zmiešanim Cyprodinylu s Fenpropidinom alebo Fenpropimorphom sa dosiahne synergický účinok.V patentovej prihláške DE 3 242 645 sú opisané synergicke zmesi aminopyrimidínových fungicídov Ethimorol,Dimethirimol a Bupirimat s rôznymi triedamí fungicídov,okrem iných aj s Fenprophidinom a Fenprophimorphom. Aminopyrimidinové fungicidy opisanć V tejto prihláške sa s Cyprodinylom zhodujú len V prítomnosti pyrimidínového kruhu V molekule, ktorý je Však V molekule Cyprodinylu substiuovaný celkom inými typmi substituentov ako V molekulách Ethímorolu, Dimethirimolu a Bupirimatu.Predmetom Vynálezu je teda mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín obsahujúci aspoň dve účinné látky Vo vzájomnom pomere vyvolávajúcom synergický fungicídny účinok obsahujúci ako účinnú látku I zlúčeninu vybranú zo skupiny IA) cís-4-/3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl/-2,ó-dimetylmorfolín, (Fenpropimorph) a/alebo 1-/3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl/-piperidín, (Fenpropidin),alebo jednu zjej solí alebo komplexov s kovmi, a ako účinnú látku II obsahuje Z-anilinopyrimidín vzorcaS prekvapením sa teraz zistilo, že fungicldny účinok zmesi účinných látok IA a Il nepredstavuje iba aditívny účinok, ale zreteľne synergicky zvýšený účinok.Predložený vynález tak predstavuje veľmi podstatné obohatenie známeho stavu techniky.Výhodnou zlúčeninou vzorca (IA) je l-/3-(4-terc-butylfenyD-Z-metylpropyl/-piperidín, (Fenpropidin).Z kyselín, ktore sa môžu použiť na prípravu solí zlúčenín Vzorcov (IA) a (II), je možné uviesťhalogenovodíkové kyseliny, ako je iluorovodíková kyselina, chlorovodíková kyselina, bromovodíková kyselina alebo jodovodíková kyselina, ako aj kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú, kyselinu dusičnú a organické kyseliny, ako je kyselina octová, kyselina triíluóroctová, kyselina trichlóroctová, kyselina propiónová, kyselina glykolová, kyselina tiokyanatá, kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina šťaveľová, kyselina mravčia, kyselina benzćnsulfónová,kyselina p-toluénsulfónová, kyselina metánsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-amínosalicylová, kyselina 2-fenoxybenzoová, kyselina 2-acetoxybenzoová alebo kyselina LZ-nañaléndisulfónová.Výraz soli tiež zahŕňa komplexy zásaditých účinných látok l a lI s kovmi. Tieto komplexy sa môžu v závislosti od voľby týkať iba jednej účinnej látky alebo tiež nezávisle oboch účinných látok. Je tiež možné pripraviť komplexy s kovmi, V ktorých sú obidve účinné látky I a II vzájomne viazané dojediněho zrnesového komplexu.Uvedené komplexy s kovmi sú Vytvorené zo základnej organickej molekuly a z anorganickej alebo organickej soli kovu, napríklad halogenidu, dusičnanu, stranu, fosforečnanu, acetátu, triiluóracetátu, trichlóracetátu, propionátu, vinanu, sulfonátu, salicylátu, benzoátu a pod., prvkov druhej hlavnej skupiny periodickćho systému prvkov, ako je Vápnik alebo horčík, a tretej a štvrtej hlavnej skupiny, ako je hliník, cín alebo olovo, ako i prvkov prvej až ôsmej vedľajšej skupiny periodického systému prvkov, ako je chróm,mangàn, železo, kobalt, nikel, meď, zinok a podobne. Výhodne sú prvky vedľajších skupín 4. periódy. Kovy môžu byť v týchto komplexoch v ich rôznych mocenstvách. Tieto komplexy s kovmi môžu byť jedno- alebo Viacjadrové, to znamená, že ako ligandy môžu obsahovať jednu alebo viac organických molekúl.K zmesi účinných látok podľa Vynálezu je tiež možné pridať ďalšie agrochemicky účinné látky, ako sú insekticídy, akaricídy, nematocídy, herbicídy, regulatory rastu rastlín a hnojivá, najmä Však ďalšie mikrobicídy.Okrem uvedenej dvojzložkovej zmesi je podstatou Vynálezu tiež spôsob potláčania húb, ktorý spočíva V tom, že sa miesto napadnuté hubarni alebo ohrozená napadnutim hubami ošetrl V ľubovoľnom poradí alebo súčasne a) účinnou látkou vzorca (I) alebo jednou z jej solí a b) účinnou látkou vzorca (II) alebo jednou z jej soli, pričom sa tieto soli môžu zvoliť tak, že obidve účinné látky sú viazané na jednom zvyšku kyseliny alebo V prípade komplexu na jednom centrálnom katióne kovu.Vhodné zmiešavacie pomery oboch účinných látok l II sú V rozpätí od l 120 do 10 1, výhodne V rozpätí l 6 do 6 l.Obzvlášť Výhodné zmiešavacie pomery sú IAlIl 4 až 21.Zmesi účinných látok l II podľa vynálezu majú veľmi Výhodné kurativne, preventívne a systemickć fungicídne Vlastnosti na ochranu úžitkových plodín. Pri použití uvedených zmesi účinných látok sa môže na rastlinách alebo na častiach rastlín (plody, kvety, listy, stvoly, hľuzy, korene) rôznych úžitkových plodín dosiahnuť obmedzenie výskytu alebo zničenie mikroorganizmov, pričom pred týmito mikroorganizmami zostanú ušetrene tiež časti rastlín, ktoré narastú neskôr. Uvedené zmesi účinných látok sa môžu tiež použiť ako moridlá na ošetrenie rastlinného propagačného materiálu, najmä sadby (plody, hľuzy, zmo) a sadeníe (napríklad ryža) s cieľom ochrany pred infekciou hubami, ako i proti lytopatogennym hubám vyskytujúcim sa V pôde. Zmesi účinných látok podľa vymálezu rastliny veľmi dobre znášajú a sú tiež ekologicky prijateľné.Uvedené zmesi účinných látok sú účinné proti fytopatogénnym hubám patriacim do nasledujúcich tried Ascamycetes (napríklad Venturia, Podosphaera, Eryszphe, Monilinia, Uncinuła), Basidiamyceles (napríklad rod Hemileizz,Rhiczoctonia, Puccinia), húb nedokonalých (napríklad Botrytís, Helminthosporium, Rhynchosporium, Fusaríum,Septoria, Cercospara, Alternaria, Pyricuĺaria a najmä Pseudocercosporella herpolríchoídes), Oomycetes (napriklad Phytophthora, Perenaspora, Bremia, Pythium, Plasmopara).Ako cieľové úžitkové plodíny prichádzajú v rámci predloženého vynálezu do úvahy napriklad nasledujúce rastlinné druhy obilniny (pšenica, jačmeň, žito, ovos, ryài,proso, a príbuzné plodíny), repy (cukrová repa a kŕmna repa), jadroviny, kôstkoviny a bobuľovité ovocie (jablká,hrušky, slivky, broskyne, mandle, čerešne, jahody, maliny a ostružiny), strukoviny (fazuľa, šošovica, hrach, sója), olejnate plodíny (repka, horčica, mak, olivy, Slnečnica, kokosové orechy, ricin, plody kakaovníka, podzemnica olejná),uhorkoviny (dyňa, uhorky, mclóny), vláknité plodíny (bavlna, ľan, konope, juta), citrusové plody (pomaranče, citróny, grapefruity, mandarinky), zelenina, (špenát, hlávkový šalát, špargľa, kapusta, kel, mrkva, cibuľa, paradajky, zemiaky, paprika), vavrínovité rastliny (avokádo, cinamonum, gáfrovník) alebo rastliny, ako je kukurica, tabak, orechy, kávovnik, cukrová trstina, čajovnik, vinič, chmeľ, banánové palmy, kaučukovniky, ako aj ozdobné rastliny(kvetiny, kry, lismaté a ihlíčnaté stromy, ako konifery). Tento výpočet však nie je nijako obmedzujúci.Obzvlášť účinné sú zmesi účinných látok podľa vynálezu na nasledujúce použitieIA ll pri obilninách, najmä pri pšenici ajačmeni, Zmesi účinných látok vzorcov (l) a (lI) sa zvyčajne používajú vo forme kompozícii. Účinné látky vzorca (I) a účinná látka vzorca (II) sa môžu aplikovať na plochy alebo na rastliny určené na ošetrenie súčasne alebo tiež v ten istý deň následne spolu s prípadnými ďalšími obvyklými nosičmi, povrchovo aktívnymi látkami alebo s ďalšími prísadami zlepšujúcimi aplikáciu účinných látok.Vhodné nosiče a prísady môžu byť pevné alebo kvapalné a zodpovedajú vhodným látkam použivaným pri priprave kompozícii obdobného charakteru. Sú nimi napríklad prírodné alebo regenerované minerálne látky, rozpúšťadlá,dispergačné činidlá, namáčadlá, adhezíva, zahusťovadlá,spoj ivá alebo hnojivá.Výhodným spôsobom aplikácie zmesí účinných látok,ktorá vždy obsahuje aspoň jednu z uvedených účinných látok I a ll, je aplikácia na nadzemnú časť rastlín, predovšetkým na listy (foliárna aplikácia). Počet aplikácii a aplikované množstvo sa riadi podľa biologických a klimatických životných podmienok pre pôvodcu infekcie. Účinné látky však môžu dospieť do rastliny cez pôdu koreňovým systémom rastliny (systemický účinok) a to tak, že sa miesto rastu rastliny zaleje kvapalným prípravkom alebo sa účinné látky zabudujú do pôdy v pevnej forme. napríklad vo forme granulátu (pôdna aplikácia). Zlúčeniny vzorcov(I) a (II) sa môžu tiež naniesť na osivo (coating) tak, že sa hľuzy alebo semená bud postupne namočia do kvapalného prípravku alebo sa ovrstvia už kombinovaným vlhkým alebo suchým prípravkom. Okrem toho sú pri rastlinách vo zvláštnych prípadoch možné aj ďalšie spôsoby aplikácie,napríklad cielené ošetrenie pukov alebo plodov.Zlúčeniny v uvedenej kombinácii sa pritom používajú v nezmenenej forme alebo výhodne spoločne s pomocnými látkami, ktore sú obvyklé pri formulovaní obdobných kompozícii, a spracúvajú sa napríklad do formy emulzných koncentrátov, natierateľných pást, priamo postrekovateľ ných alebo riediteľných roztokov, zriedených emulzií, postrekovateľných práškov, rozpustných práškov, popraškov,granulátov alebo zapuzdrených formulácii, v ktorých sa známym spôsobom spracúvajú do polymémych látok. Spôsoby aplikácie, ako sú postrekovaníe, zahmľovanie, poprašovanie, posypovanie, natieranie alebo polievanie, rovnako ako druh použitého prostriedku sa zvolia spôsobom zodpovedajúcim požadovaným zámerom a daným podmienkam. Vhodné aplikačné množstvá zmesi účinných látok sa obvykle pohybujú medzi 50 g až 2 kg účinnej látky na hektár,najmä medzi 100 g až 1000 g účinnej látky na hektár, pričom obzvlášť výhodné je množstvo medzi 400 g a 1000 g účinnej látky na hektár. Na ošetrenie osiva sa používajú množstvá 0,5 až 1000 g, výhodne 5 až 100 g účinnej látky na 100 kg osiva.Uvedené formulácie sa pripravia známym spôsobom,napríklad intenzívnym zmiešanim a/alebo zomletim účinných látok s nadstavovadlami, akými sú napríklad rozpúšťadlá, pevné nosičové látky a prípadne povrchovo aktívne zlúčeniny (tenzidy).Ako rozpúšťadlá prichádzajú do úvahy aromatické uhľovodíky, výhodne frakcie s 8 až 12 atómami uhlíka, ako napríklad xylénové zmesi alebo substituované naftalény,estery kyseliny ñalovej, ako dibutylñalát alebo dioktylñalát, alifatické uhľovodíky, ako cyklohexán alebo paratiny,alkoholy a glykoly, ako aj ich étery a estery, ako etanol, etylénglykol, etylénglykolmonometyléter alebo etylénglykolmonoetyléter, ketóny, ako cyklohexanón, silno poláme rozpúšťadlá, ako N-metyl-Z-pyrolidón, dimetylsulfoxid alebo dimetylformamid, a ďalej prípadne epoxidované rastlinné oleje, ako epoxidovaný kokosový olej alebo sójový olej, alebo tiež voda.Ako pevné nosičové látky, napríklad na poprašky a dispergovateľné prášky, sa spravidla používajú prírodné kamenné múčky, ako je kalcit, mastenec, kaolín, montmorillonit alebo attapulgit. Na zlepšenie fyzikálnych vlastností sa môžu tiež použiť vysoko disperzná kyselina kremičítá a vysoko disperzné nasiakavé polyméry. Ako zmene adsorpčné granulačné nosiče prichádzajú do úvahy porézne materiály, ako napríklad pemza, tehelná drť, sepiolit alebo bentonit, zatial čo ako nesorpčné nosičové látky prichádzajú do úvahy napriklad kalcit alebo piesok. Okrem toho sa používa veľké množstvo predbežne granulovaných materiálov anorganického alebo organického pôvodu, ako je najmä dolomít a dezintegrované rastlinné zvyšky.Ako povrchovo aktívne látky prichádzajú do úvahy podľa druhu účinných látok vzorcov (I) a (ll), určených na prípravu formulácií, neionogénne, katiónaktívne a/alebo aniónaktivne tenzidy s dobrými emulgačnými, dispergačnými a namáčacími vlastnosťami. Ako tenzidy sa môžu tiež použiť zmesi tenzidov.Tenzidy použiteľné na formulovanie prípravkov sú okrem iného opísane v nasledujúcich publikáciách- Mc Cutcheotťs Detergents and Emulsifiers Annual MC Publishing Corp., Glen Rock, New Jersey, 1988.Obzvlášť výhodnými prísadami zlepšujúcimi aplikáciu účinných látok sú ďalej prirodne alebo syntetické fosfolipídy z radu kefalínov a lecitínov, ako sú napriklad fosfatidyletanolamín, fosfatidylserin, fosfatidylglycerín, lyzolecitín.Uvedené agroehemické prípravky spravidla obsahujú 0,1 až 99 , najmä 0,1 až 95 , účinných látok vzorcov (I) a (II), 99,9 až l , najmä 99,9 až 5 , pevnej alebo kvapalnej prísady a 0 až 25 , najmä 0,1 až 25 , tenzidu.Kým ako komerčný výrobok je vhodný skôr koncentrovaný prostriedok, finálny spotrebiteľ spravidla používa medený prostriedok.Uvedené (agro)chemické prostriedky tvoria teda tiež súčasť predloženého vynálezu.Nasledujúce príklady slúžia na bližšiu ilustráciu predloženého vynálezu, pričom výraz účinná látka znamená zmes zlúčeniny vzorca (I) a zlúčeniny vzorca (II) v určitom zmiešavacom pomere.a) b) c) účinná látka /I z II l 3(a),l 2(b), 1 1(c)/ 25 50 75 lignínsulfonát sodný 5 5 laurylsulfát sodný 3 - 5 diizobutylnañalénsulfonát sodný - 6 10 oktylfenolpolyetylénglykoléter - 2 (7 až 8 molov etylćnoxidu) vysoko disperzná kyselina kremičité 5 10 10 kaolín 62 27 Účinné látky sa dobre premíesia s prísadami a získaná zmes sa dôkladne rozomelie vo vhodnom mlyne. Získa sa striekateľný prášok, ktorý sa môže riediť vodou, pričom vzniká suspenzia s požadovanou koncentráciou účinnej látky.dodecylbenzénsulfonát vápenatý 3 polyglykolćter ricínovćho oleja 4Z tohto koncentrátu sa môžu riedením vodou pripraviť emulzie požadovaných zriedeni, ktoré je možné použiť na ochranu rastlín.Získa sa poprašok, ktorý je pripravený na bezprostredne použitie, tým, že sa účinná látka zmieša s nosičom a získaná zmes sa rozomelie vo vhodnom mlyne. Také prášky sa môžu tiež použiť na suché morenie sadby.Účinná látka sa zmieša s prísadami, získaná zmes sa rozomelie a zvlhčí vodou. Táto zmes sa potom vytláča a nakoniec sa vysuší v prúde vzduchu.Jemne rozomletá účinná látka sa rovnomerne nanesie v miešači na kaolín zvlhčený polyetylénglykolom. Týmto spôsobom sa získa neprašný zapuzdrený granulát.Jemne rozomletá účinná látka sa dokonale premieša s prísadami. Získa sa tak Suspenzný koncentrát, z ktorého sa môže riedením vodou pripraviť ľubovoľným spôsobom nariedená suspenzia. Takto nariedenou suspenziou sa môžu ošetriť a pred mikroorganizmami chrániť žijúce rastliny, ako aj rastlinný propagačný materiál, pričom sa uvedené ošetrenie uskutočňuje postrekom, zaliatím alebo ponorením do ziskanej suspenzie.K synergickému účinku pri fungicídoch dochádza vždy vtedy, ak sa fungicídny účinok dosiahne kombináciou účinných látok a je vyšší ako súčet účinkov jednotlivo aplikovaných účinných látok.Očakávaný účinok E pre danú kombináciu účinných látok, napríklad dvoch fungicídov, je daný takzvaným Colbyho vzorcom a môže sa vypočítať nasledujúcim spôsobom(Colby. S.R. Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combination, Weeds, zv. 15, str. 20 až 22, 1967) ppm miligramy účinnej látky na liter postrekovej suspenzie, X percentuálny účinok timgicídu I pri použití p ppm účinnej látky, Y percentuálny účinok fungicidu Il pri použití p q ppm účinnej látky, E očakávaný účinok fungicldov I ll pri použití p q ppm účinných látok (aditivny účinok)očakávaný účinok je podľa Colbyho E x Y oV prípade, že skutočne pozorovaný účinok (O) je vyšší ako uvedeným spôsobom vypočítaný očakávaný účinok(E). potom je účinok kombinácie nadaditívny, to znamená,že pri danej kombinácii sa prejavuje synergický účinok,O/E faktor synergizmu (SF)V nasledujúcich príkladoch je napadnutie neošetrených rastlín považované za i 00 , čo zodpovedá účinku 0 .Príklad l Účinok proti Puccínia recondita na pšeniciDesaťdňovć rastlinky pšenice sa postriekajú suspenziou pripravenou z účinnej látky, prípadne z kombinácie účin

MPK / Značky

MPK: A01N 43/54

Značky: propagačný, ochranu, mikrobicídny, rastlinný, materiál, použitie, rastlín, prostriedok, spôsob, potláčania, chorôb

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283614-mikrobicidny-prostriedok-na-ochranu-rastlin-jeho-pouzitie-sposob-potlacania-chorob-rastlin-a-rastlinny-propagacny-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál</a>

Podobne patenty