Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd

Číslo patentu: 283447

Dátum: 27.06.2003

Autor: Högl Maximilian

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd v oblasti odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitrifikujúcimi mikroorganizmami - nitrifikantmi v prítomnosti suspendovanej nosnej látky, v ktorom sa k odpadovým vodám pridá silikátová nosná látka so špecifickým povrchom > 20 m2/g, výhodne > 50 m2/g a s objektom napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g, a suspenduje sa v nich a nitrifikované odpadové vody sa prípadne podrobia denitrifikácii denitrifikujúcimi mikroorganizmami - denitrifikantmi. Podľa jednej modifikácie tohto spôsobu sa namiesto silikátovej nosnej látky použije jemnozrnný materiál s obsahom uhlíka s povrchovou pH-hodnotou 6 až 9.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 30. 10. 1998(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu l. 7. 2003 Vestník UPV SR č. 7/2003(31) Číslo prioritnej prihlášky 197 48 000.4 198 28 175.7 ÚRAD (32) Dátum podania prioritnej prihlášky 30. 10. 1997 PRIEMYSIELNÉHO 24, 5, 199 g SIĚŠŠĚEĚŽĚZĚEPUBLIKY (33) Krajina alebo regionálna organizácia priority DE, DE(40) Dátum zverejnenia prihlášky 11. 12. 2000 Vestník UPV SR č. 12/2000(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 6. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 98/06882(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 099/23039Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd V oblasti odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitriflkujúcimi mikroorganizmami- nitriñkantmi v prítomnosti suspcndovanej nosnej látky, v ktorom sa k odpadovým vodám pridá silikátová nosná látka so špecifickým povrchom 20 mz/g, výhodne 50 mz/g a s objektom napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g, a suspenduje sa v nich a nitriflkované odpadové vody sa prípadne podrobia denitriñkácii denitriflkujúcimi mikroorganizmami - denitriñkantmi. Podľa jednej modiflkácie tohto spôsobu sa namiesto silikátovej nosnej látky použije jemnozmný materiál s obsahom uhlíka s povrchovou pH-hodnotou 6 až 9.Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôdVynález sa týka spôsobu spracovania amóníom silne znečistených priemyselných odpadových vôd v oblasti odpadových vôd. Pod amóníom sa podľa tohto výnálezu rozumejú tak amónne zlúčeniny, ako aj amoniak.Amóniom znečistené odpadové vody, vrátane silne znečistených priemyselných odpadových vôd, sa dajú čistiť rozličnými spôsobmi. Pri fyzikálnom čistení sa hodnota pH zvýši pridaním lúhu, po čom sa amoniak stripovaním parou alebo nejakým plynom odstráni a kondenzáciou sa získa späť. Výťažok opätovne získanćho amoniaku je, vztiahnutć na vysoké investičné náklady, veľmi malý a okrem toho sa odpadové vody s menej než 100 mg NH 4-dusíka (NH 4-N) na liter týmto spôsobom nedajú čistiť.Chemický spôsob spočíva v zrážani fosforečnanu horečnatoamónneho. Pritom sa k odpadovým vodám pridávajú horečnaté soli a fosfáty, pričom pri určitej hodnote pH vypadáva fosforečnan horečnatoamónny. Fosforečnan horečnatoamónny sa dá zahriatím zasa upraviť, pričom vzniká hydrogenfosforečnan amónny a amoniak, ktorý sa dá stripovaním odstrániť. Hydrogenfosforečnan amónny sa potom dá opäť pridať k odpadovej vode ako zrážací prostriedok. Tento spôsob je však veľmi nákladný.Ďalší z hľadiska nákladov výhodnejší biologický spôsob zahmuje spracovanie odpadových vôd nitriíikujúcimi mikroorganízmami (nítriñkantmi), pričom nitriíikanty sa umiestnia na pevnú nosnú dosku. Odpadová voda sa prevzdušňuje, pričom nitrifikanty oxidujú dusik amónia na dusitan (N itrosomonas) alebo na dusičnan (Nitrobacter).Pevná nosná doska predtým obsahovala vo všeobecnosti lávu, zatiaľ čo novšie sa vo všeobecnosti používajú tyčky, guľôčky alebo vlákna z plastov. Tieto materiály vytvárajú kolonizačnú plochu pre nitrifikanty.V knihe Stickstoffrückbelastung - Stand der Technik 1996/1997 - Zukünñige Entwicklungén (Spätné znečistenie dusikom - stav techniky 1996/1997 - budúci vývoj) autorov J. St. Kollbach a M. Grömping, TK-Verlag Karl Thomé-Kozmienski, je pod odborným príspevkom č. 20 od J. Mihopoulosa Kostensenkende Strategien fúr Kläranlagen Separate Trübwasserbehandlung (Stratégie na zníženie nákladov pre čistiace zariadenia Samostatné spracovanie kalových vôd) uvedený trojstupňový reaktor s íluidným lôžkom, v ktorom je biomasa umiestnená na nosnej látke (bazalt). Táto látka je spätným vedením udržiavaná v suspenzii. Nosná látka však je značne hrubozmná. Okrem toho má špecifický povrch pod 10 mz/g. Pri výpadku prevzdušňovania sa nosná látka usadzuje a tým vedie k zapchávaniu a k odumieraniu biofrlmu.Z literatúry Korrespondenz Abwasser 12, 2261 - 2268, 1994 je známy spôsob odstraňovania dusíka v čístiacich zariadeniach s biologickým čistiacim stupňom, pričom čiastkové prúdy spracovania kalu, silne znečistené amóníom, sa využijú na pestovanie nitriñkantov. Získaná aktívna biomasa sa použije na podporu nitriñkácie v nasledujúcich čistiacich krokoch. Použitie nitrifikantov v prítomnosti hydroxidu hlinitého a hydroxidu železa má viesť k výraznej eliminácii dusíka v spracúvaných odpadových vodách počas nitriñkačnej fázy. Aj na vypestovanie nitrífkantov použité čiastkové prúdy sa majú v už značnej miere(67 ) zbaviť znečistenia dusikom. Nie sú uvedené žiadne údaje o chemických a fyzikálnych vlastnostiach použitých hydroxidov kovov. Okrem toho sú nitrifikantmi obalenehydroxidy kovov vynášané s kalom a môžu viesť k znečisteniu životného prostredia, pretože ľahko odovzdávajú zodpovedajúce trojmocné katióny.Vynález má za úlohu spracovať amóníom silne znečistené priemyselné odpadové vody v oblasti odpadových vôd s použitím nosných látok, ktoré pri malých investičných a prevádzkových nákladoch umožňujú bezchybnú činnosť nitrifikantov a do značnej miery zabránia uvoľňovaniu viacmocných katiónov z oddelenćho kalu.Podstatou vynálezu je spôsob spracovania amóníom silne znečistených priemyselných odpadových vôd v oblasti odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitrifikujúcimi mikroorganizmami (nitrifrkantmi) v prítomnosti suspendovanej nosnej látky, V ktorom sa k odpadovým vodám pridá silikátové nosná látka alebo jemnozrnný materiál s obsahom uhlíka so špecifickým povrchom 20 mg/g, výhodne 50 mz/g a suspenduje sa v nich a nitriñkované odpadové vody sa prípadne podrobia denitriñkácii denitriñkujúcimi mikroorganizmami (denitriñkantmi), pričom silikátová nosná látka má objem napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g.Špecifický povrch sa určuje podľa BET-metódy (jednobodová metóda s dusikom podľa DIN 66 131).Výhodne sa použije prírodná silikátové nosná látka s 95 hmotn. častíc s veľkosťou l 50 m. Týmto spôsobom sa zaručí, že nosná látka zostane v suspenzii aj bez nákladných miešacích zariadení. Prírodné silikátové nosné látky sú na rozdiel od syntetických nosných látok menej náchylné uvoľňovať rozpustné škodliviny, pretože boli v priebehu geologických období vystavené prirodzenému procesu vylúhovania Sú takto pre životné prostredie menej škodlivé než syntetické silikátové nosné látky.Silikátová nosná látka, použitá podľa tohto vynálezu,dáva veľkú kolonizovateľnú plochu pre nitrííikanty. Veľká kolonizovateľná plocha umožňuje spracovať odpadové vody s vysokými koncentráciami NH 4, ktoré sa známymi biologickými postupmi už nedajú spracovať. Výhodne sa použijú priemyselné odpadové vody s obsahom NH 4-N 200 až 2000 mg/liter, nrýma 400 až 1600 mg/liter.Silikátová nosná látka sa používa vo všeobecnosti v množstvách 5 až 50 g/liter, výhodne 15 g/liter. Dôležité je tiež, aby špecifická hmotnosť nosnej látky bola nad 1,5 g/cm 3, aby nosná látka pri prevzdušňovani neflotovala.Silikátovà nosná látka má výhodne povrchovú hodnotu pH 6 až 9. Táto sa určí tak, že sa 10 suspenzia silikátovej nosnej látky 15 min. mieša vo vode. pH-hodnotá sa potom určí v odfiltrovanom roztoku pomocou sklenej elektródy. Prekvapujúco sa zistilo, že silikátová nosná látka s povrchovou pH-hodnotou mimo uvedeného rozsahu vykazuje nižšiu hustotu kolonizácie pre nitriñkanty, a že táto hustota kolonizácie sa výrazne nezvýši ani vtedy, ked sa pridaním kyseliny alebo lúhu v suspenzii silikátovej nosnej látky nastaví pH-hodnota do uvedeného rozsahu.Silikátová nosná látka má výhodne kapacitu výmeny iónov 40 až 100 mVal/IOO g, najmä 50 až 80 mVal/l 00 g. Kapacita výmeny iónov sa zistí nasledovneVysušená silikàtová nosná látka sa privedie k reakcii s veľkým nadbytkom vodného roztoku NH 4 Cl na dobu jednej hodiny pod refluxom. Po dobe státia 16 hodin pri teplote miestnosti sa preñltruje, tiltračný koláč sa premyje, vysuší a pomelie a obsah NH V nosnej látke sa určí podľa Kjeldahla.Okrem toho je silikátová nosná látka výhodne aj hydrofilná, t. j. má mať objem napučania 5 až 80 ml/2 g, výhodne 10 až 20 ml/2 g. Objem napučanía sa zistí nasledovne.Kalibrovaný 100 ml odmemý valec sa naplní 100 ml destílovanej vody. 2,0 g látky, ktorá sa má merať, sa pomaly prídáva v dávkach od 0,1 do 0,2 g na povrch vody. Po klesnutí materiálu sa pridá ďalšia dávka. Po skončení pridávania sa čaká l hodinu a odčita sa objem napučanej látky v ml/2 g.V dôsledku pomeme malej veľkostí častíc a schopnosti napučiavať je zaručené, že nosná látka sa zostane homogénne vznášať. Ak má zmes odpadovej vody a silikátovej nosnej látky tendenciu peniť, môžu sa pridať odpeňovače.Výhodne sa ako silikátová nosná látka použijú ílové minerály, najmä smektické ílove minerály, ako sú bentonit,vermikulit, chlorit, beidelit, hektorit, nontronit a ilit. Zvlášť výhodne sa ako smektický ílový minerál použije bentonit(hlavný minerál montrnorillonit), ktorý popri svojej funkcii ako kolonizovateľná plocha tiež adsorbuje amoniak a NH 4(v poslednom prípade v dôsledku schopnosti vymieňať ióny).Inými použiteľnýmí silikátovými nosnými látkami sú o. i. kaolínové a serpentínove minerály (ako sú kaolinit, dikit,nakrit, halloyzit, antigorit), palygorskit, sepíolit, pyrofylit,mastenec, ako aj zeolíty.Silikátová nosná látka sa môže použiť V množstvách 10 až 30 g/liter, výhodne 15 g/liter. Pri menej než 10 yliter sa neodbúra celý NH 4-dusík. Pri viac než 30 g/liter sa na druhej strane sa už nedá zistit žiadna výrazná výhoda.Podľa jednej obmeny predloženého spôsobu sa problém, ktorý je základom tohto vynzüezu, vyrieši tým, že namiesto silikátovej nosnej látky sa použije materiál s obsahom uhlíka. Aj tu je zaručený optimálny rast a bezchybná činnosť nitrifikantov pripravením vhodného povrchu s vhodnou povrchovou pH-hodnotou medzi 6 a 9.Povrchová pH-hodnota je výhodne 6,5 až 8 a ak materiál pôvodne nevykazuje túto povrchovú pH-hodnotu, dá sa dosiahnuť tým, že sa napríklad najprv zásaditý materiál s obsahom uhlíka privedie do styku s kyslými odpadovými vodami.Ako materiál s obsahom uhlíka sa môžu použiť najmä aktívne uhlie, hnedouhoľný koks, mletý koks, antracit, grafit a/alebo sadze. Všetky výhodne použité materiály vykazujú vysoký špecifický povrch 20 mz/g, výhodne viac než 30 až 50 mz/g. Predpokladá sa, že veľký špecifický povrch má pozitívne účinky na rast a bezchybnú činnosť nitrifikantov, napríklad adsorpciou a desorpciou určitých produktov látkovej premeny.Výhodne sa použije materiál s obsahom uhlíka s veľkosťou častíc 95 hmotn. 400 m. Tento rozsah je o niečo väčší než rozsah pri použití silikátového nosného materiálu,čo je umožnené tým, že materiály s obsahom uhlíka sú špecificky ľahšie než silikátové nosné materiály, a preto sa tak rýchlo neusadzujú. Sadzc majú obyčajne veľkosť častíc od 5 do 500 nm. Veľkosti častíc grañtu a antracitu ležia taktiež v oblasti nanometrov.Nosná látka s obsahom uhlíka sa môže použiť v množstvách l 0 až 30 g/l, výhodne l 5 yl. Pri menej než 10 g/l sa neodbúra všetok NH 4-dusík. Pri viac než 30 yl sa na druhej strane sa už nedá zistiť žiadna výrazná výhoda.Výhodné je, že pri použití uvedených materiálov s obsahom uhlíka pri spaľovaní usadenín z odpadových vôd,pochádzajúcich zo spracovania odpadových vôd, sa netvoria žiadne popolove zvyšky.Ako sme predtým uviedli, výhodná je povrchová pH-hodnota nosných materiálov s obsahom uhlíka od 6 do 9,najmä od 6 do 8,5. Pri použití antracitu a/alebo grafitu, kto ré sú samotné pH-neutrálne, sa preto nemusí použiť žiadne spracovanie, aby sa nastavila požadovaná povrchová pH-hodnota, Aktívne uhlie a hnedouhoľný koks, ako aj mletý koks, sú však zásadité, a preto sa (pred)spracovaním kyselinou privedú na požadovanú povrchovú pH-hodnotu. To sa môže uskutočniť bud pridaním kyseliny alebo roztokov kyselín alebo predspracovaním kyslými odpadovými vodami.Spôsob podľa tohto vynálezu sa uskutoční s priemyselnými odpadovými vodami, obsahujúcimi amoniak a amónium. Spôsob podľa tohto vynálezu sa teda nepoužije v rámci normálneho biologického čistiaceho stupňa skôr ide o decentralizovaný spôsob na spracovanie veľmi znečistených odpadových vôd.Ako odpadové vody sa výhodne použijú čiastkové prúdy zo spracovania kalov a/alebo presahové vody (vody, oddeľujúce sa od usadeniny) z vyhnívania kalu a/alebo zo skládok presakujúce vody. Tvorbou kyseliny dusitej alebo kyseliny dusíčnej pH-hodnota poklesne a reakcia sa zastaví. Preto sa pH-hodnoty pri nitrifikácii výhodne nastavia pridaním alkálíí na 6,5 až 8,5, najmä na 6,8 až 7,2. Ak sa neuskutoční regulácia pH, účinnosť nitrifikácíe je len 40 až 60 . Pod pH-hodnotou 5,9 už žiadna reakcia neprebieha. Pridaním alkálií sa účinnosť nitrifikácie zvýši na viac než 90 . Pri pH-hodnote vyššej než 9 sa reakcia taktiež zastav 1.Aby sa dosiahla rýchla kolonizácia nosnej látky nitriñkantmi, k odpadovým vodám sa pridá predtým nitriñkantmi naočkovaná suspenzia nosných látok, pričom sa ako nitrifikanty výhodne použijú baktérie, ktoré oxidujú amoniak na dusitan. V malom rozsahu sa vyskytujú aj mikroorganizmy,ktoré oxidujú amoniak na dusičnan.Pomocou spôsobu podľa tohto vynálezu sa po následnej denitrifikácii denitriñkujúcimi mikroorganizmami (denitrífikantmi) dá zabrániť spätnému znečisteniu dusíkom.Nitrifikácia sa uskutočňuje za aeróbnych podmienok,výhodne tak, že sa k odpadovým vodám privádza plyn s obsahom kyslíka. Vo všeobecnosti má byť koncentrácia kyslíka najmenej 2 mg/liter. Pod touto koncentráciou klesá účinnosť nitrifikácie.Nitrifikované odpadové vody sa V dôsledku vysokého obsahu dusitanov nemôžu jednoducho zaviesť do odtoku. Preto je vo všeobecnosti žiaduce následne zapojiť denitrifikáciu, čo sa dá urobiť v existujúcom zariadení. Denítrifikanty najprv odoberajú z odpadovej vody kyslík, kým sa táto nestane anoxickou potom odoberajú kyslík z dusítanu alebo z dusičnanu, pričom sa uvoľňuje elementámy dusík.Zistilo sa, že nitrifikácia sa dá optimalizovať, keď sa uskutočňuje pri objemovom znečistení 0,5 až 2,5, výhodne 1,9 až 1,5 kg NH 4-N/m 3 odpadových vôd a deň. Tento spôsob sa dá uskutočniť aj pri o niečo menších objemových znečisteniach, keď napríklad v dôsledku kolísania prevádzky obsah NH 4-N klesá.Toto vysoké objemové znečistenie umožňuje uskutočniť tento spôsob v pomeme malej prevzdušňovacej nádrži,čím sa tento spôsob zásadne odlišuje od spôsobov, ktoré sa používajú v nonnálnom biologickom čistiacom stupni.Ďalej sa zistilo, že pri odpadových vodách s vysokým znečistením organíckým uhlíkom, určeným ako chemická spotreba kyslíka (CHSK), sa znečistenie uhlíkom pred nitrifikačným stupňom zníži na 300 až 1000, výhodne na 300 až 500 mg/liter. Pri vysokom znečistení uhlíkom sa podporuje rast mikroorganizmov, ktoré odbúravajú C (t. j. heterotrofných baktérií), zatiaľ čo rast nitrifikantov sa potlačuje alebo spomaľuje, čím sa zmenšuje účinnosť nitriñkácie.Zníženie znečistenia organickým uhlíkom sa môže uskutočniť spôsobmi, ktoré sú samotné známe, napríklad pridaním ílokulačných prostriedkov, ako roztoku solíviacmocných kovov, napríklad solí železa a hliníka. Tieto soli sa k odpadovým vodám môžu pridať V množstve v oblasti približne 0,5 g/liter. Pritom koloidné zlúčeniny s obsahom uhlíka vytvoria vločky a dajú sa ľahko oddeliť.Ďalej sa dá znečistenie organickým uhlíkom znížiť predradeným biologickým čistením s odlučovanlm kalu,pričom sa odlúčený kal vedie do vyhnívacej veže.Ďalej sa môže znečistenie organickým uhlíkom znížiť oxidačne, napríklad pôsobením ozónu. Tento spôsob sa používa najmä pri rozpustených zlúčeninách uhlíka. Ďalej sa dajú rozpustené zlúčeniny uhlíka odstrániť aj adsorpciou. To platí aj pre zlúčeniny uhlíka so substituentmi, ktoré by mohli ovplyvniť následnú nitriíikáciu, napríklad fenoly a halogénuhľovodíky.Ďalej sa robili pokusy na optimalizovanie obsahu NH.,-dusíka, Pritom sa zistilo, že by sa obsah NHA-dusíka pred nitriíikáciou mal obmedziť na maximálnu hodnotu približne l 200, výhodne približne 700 mg/liter. Pri týchto obsahoch NHr-dusíka nachádzajú nitriíikanty ideálne podmienky na rast. Tento obsah NH 4-dusíka sa dá dosiahnuť napríklad zriedenim odpadových vôd vyčistenou vodou.Predtým opísanć zlepšenia (objemové znečistenie, zníženie znečistenia uhlíkom a obmedzenie obsahu NH 4-dusíka) sa môžu uplatniť jednotlivo alebo v kombinácii.Vynález objasníme pomocou nasledujúcich príkladov.V prevzdušňovacej nádrži s objemom 160 m 3 a prevzdušňovacím zariadením, ako aj s napojenou usadzovacou nádržou (60 m 3) so spátným vedením kalu sa spracúval čiastkový prúd zo spracovania kalu (200 m 3/d íiltrát z komorového kalolisu s kondicionovaním vápnom) s obsahom NH 4-N 1040 mg/liter, pH-hodnotou 12,5 a CHSK hodnotou 400 mg/liter s 2400 kg vápenatého bentonitu z Moosburgu(T errana®, obchodné označenie firmy Süd-Chemie AG)(špecifický povrch 60 mZ/g, veľkosť častíc 95 hmotn. 150 m, kapacita výmeny katiónov 63 mVal/100 g, objem napučania 12 ml/2 g, povrchová pH-hodnota 8,0). Bentonit sa suspendoval vo vode (15 g/líter) a pred zmiešaním s odpadovou vodou sa naočkoval nitriíikantmi z aktivovaného kalu. Takto predspracovaný bentonit sa suspendoval v odpadovej vode, ktorá sa mala spracovať, pričom sa do zmesi odpadovej vody a bentonitu fúkal vzduch. Pritom pH-hodnota pomaly klesla. Pridaním sodného lúhu cez pH-riadene dávkovacie zariadenie sa pH-hodnota nastavila na 7,0 i 0,2. Po 4 dňoch pri teplote približne 20 °C klesol obsah NH 4-N na približne 82 mg/liter (účinnosť nitrifikácie približne 92 ). Obsah dusitanového N bol približne 816 mg/liter, obsah dusičnanovćho N približne 93 mg/liter. Z obsahu NH 4-N, objemu nádrže a množstiev čiastkových prúdov, vedených cez prevzdušňovaciu nádrž za jeden deň,vyplýva zodpovedajúco z nasledujúcej rovnicetakzvané objemové znečistenie približne 1,3 kg NH.,-N na m 3 odpadových vôd a deň.Takto spracované odpadové vody sa potom v denitriíikačnom stupni (100 m 3), predradenom biologickćmu stupňu existujúceho zariadenia, denitriíikujú dávkovaním uhlíka zvonku, pričom obsah dusitanovćho/dusičnanového dusíka sa znížil na 1 mg/liter.Príklad l sa zopakoval s tou odchýlkou, že na čiastkový prúd zo spracovania kalu s CHSK 1200 mg/liter sa pôsobilo zmesou chloridu železa a hliníka v rozpustenej forme(Südflock K 2 ® obchodne označenie firmy Súd-Chemie AG) s koncentráciou 0,5 g na liter V predčisťovacej nádrži. Vyvločkovaný materiál sa oddelil usadzovaním a kal sa viedol do vyhnívacej veže. Presahová voda, ktorá mala CHSK hodnotu 500 mg/liter, sa viedla do prevzdušňovacej nádrže z príkladu l a ďalej sa spracovala, ako je opísané v príklade 1.Príklad 1 sa zopakoval s tou odchýlkou, že koncentrácia NH 4-N bola 980 mg/liter a ako nosný materiál sa použil antracit (špecifický povrch 30 až 40 m 3/g, veľkosť častíc 95 hmotn. 200 m, povrchová pH-hodnota 7,8).Antracit sa suspendoval vo vode (15 g/l) a pred zmiešaním s odpadovými vodami sa naočkoval nitriiikantmi z aktivovaného kalu. Takto predspracovaný antracit sa suspendoval V odpadovej vode, ktorá sa mala spracovať, pričom sa do zmesi odpadovej vody a antracitu fúkal vzduch. Pritom pomaly klesla pH-hodnota. Pridaním sodného lúhu cez pH-riadené dávkovacie zariadenie sa pH-hodnota nastavila na 7,0 i 0,2.Po štyroch dňoch pri teplote približne 20 °C klesol obsah NHą na približne 87 mg/liter (účinnosť nitriíikácie približne 91 ). Obsah dusitanového N bol približne 830 mg/liter, obsah dusičnanovćho N približne 89 mg/liter. Z obsahu NH 4-N, objemu nádrže a množstva čiastkového prúdu, vedeného cez prevzdušňovaciu nádrž za jeden deň,vyplýva zodpovedajúco z nasledujúcej rovnicetakzvané objemové znečistenie približne 1,2 kg NHr-N na m 3 odpadových vôd a deň.Takto spracovaná odpadová voda sa potom v denitriíikačnom stupni (100 m 3), predradenom biologickému stupňu existujúceho zariadenia, denitriñkovala dávkovaním uhlíka zvonku, pričom obsah dusitanového/dusičnanového dusíka sa znížil na 1 mg/liter.1. Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd spracovaním odpadových vôd nitrifrkujúcimi míkroorganízmami - nitrifikantmi v prítomnosti suspendovanej nosnej látky, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že sa k odpadovým Vodám pridá silikátová nosná látka alebo jemnozmný materiál s obsahom uhlíka so špecifickým povrchom 20 mz/g, výhodne 50 m 3/g a suspenduje sa v nich a nitrifikované odpadové vody sa prípadne podrobia denitriñkácii denitrifikujúcimi mikroorganizmami - denitriíikantmi, pričom silikátová nosná látka má objem napučania 5 až 80 ml/2 g a jemnozrnný materiál s obsahom uhlíka má povrchovú pH-hodnotou 6 až 9.2. Spôsob podľanároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že sa použije prírodná silikátová nosná látka s veľkosťou častíc 95 hmotn. l 50 m.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa použijú priemyselne odpadové vody s obsahom NHr-dusíka 200 až 2000 mg/liter, výhodne 400 až 1600 mg/liter.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/30

Značky: spracovania, amóniom, priemyselných, silně, znečištěných, odpadových, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283447-sposob-spracovania-amoniom-silne-znecistenych-priemyselnych-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania amóniom silne znečistených priemyselných odpadových vôd</a>

Podobne patenty