Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov

Číslo patentu: 283431

Dátum: 27.06.2003

Autori: Lenz Axel, Schmidt Ottomar, Umbach Gerhard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov, hlavne na prestavovanie z jedného brzdového systému na druhý, pozostáva z prestavovacej páky (2), ktorá je uložená na dvojrozmernom prestavovacom kĺbe (5) a usporiadaná na vagónovom podvozku, a ktorá je cez vyrovnávací kĺb (4) spojená s prestavovacou tyčou (1), na ktorej sú umiestnené ovládacie páky (6, 7, 8, 9) na prestavenie ovládačov pri prestavení prestavovacej tyče z jedného brzdového systému na druhý pri vagónovom podvozku, zdvihnutého z točnicového podvozka. Stabilné koncové polohy (31, 32) prestavovacej páky (2) sú obmedzené a zaistené vonkajším obrysom klzného zvršku (19) hlavného priečneho nosníka (20) vagónového podvozka.

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVÝ SPIS 283 431(22) Dátum podania prihlášky 8. 3. 1996(24) Dátum nadobudnutia (51) Int CU účinkov patentu l. 7. 2003 Vestník UPV SR č. 7/2003 B 61 H 13/28(31) Číslo prioritnej prihlášky BőĺH 13/20(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 6 lH 13/00 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 3. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 03/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 20. 6. 2003(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky L podľa PCT(73) Majiteľ VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, Hamburg, DE(54) Názov Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov(57) Anotácia Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov, hlav- 3 15 W .ane na prestavovanie z jedného brzdového systému na dru- s hý, pozostáva z prestavovacej páky (2), ktorá je uložená na L-dvojrozmemom prestavovacorrl klbe (5) a usporiadané na i, lvagónovom podvozku, a ktorá je cez vyrovnávací kĺb (4) FIJĚHWŤI i l Qspojená s prestavovaeou tyčou (1), na ktorej sú umiestnene ovládacie páky (6, 7, 8, 9) na prestavenie ovládačov pri I . ,prestavení prestavovacej tyče zjednćho brzdového systému .N na druhý pri vagónovom podvoüu, zdvihnutom z točnico- t I ~ XT / vého podvozka. Stabilná koncové polohy (31, 32) presta- ľ 2 5 V l vovacej páky (2) sú obmedzené a zaistené vonkajším ob rysom klzného zvršku (19) hlavného priečneho nosníkaVynález sa týka prestavovacíeho zariadenia bŕzd železničných vagónov, hlavne na prestavovaníe z jedného brzdového systému na druhý.Známe prestavovacie zariadenia bŕzd železničných vagónov sú známe z patentovej literatúry. V patentovom spise DE 41 39 225 je napríklad opísaný prestavovač bŕzd na koľajové vozidlá s jediným riadiacim vedením, v ktorom je požadovaný brzdový systém menený pomocou systémovo špecifických oblastí na točnicových podvozkoch pomocou zalomenej páky vyrovnávajúce pohyb, a na ktorého polohe je možné poznať nastavenie brzdového systému. Nevýhodou tohto riešenia je to, že je obmedzená vymeniteľnosť točnicových podvozkov existencíou špeciálnych plôch na daných podvozkoch.Iné známe riešenie je napríklad uvedené v patentovom spise DE 42 02 666, v ktorom je opisaný prestavovač bŕzd s tlakovým vzduchom, ktorý má však tú nevýhodu, že na prestavenie brzdovćho systému sa používajú určité nástroje, ktoré sú však bez veľkej námahy dostupné na neoprávnené použitie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov, hlavne na prestavovanie z jedného brzdového systému na druhý,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z prestavovacej páky, ktorá je uložená na dvojrozmemom prestavovacom klbe a usporíadaná na vagónovom podvozku, a ktorá je cez vyrovnávací kĺb spojená s prestavovacou tyčou, na ktorej sú umiestnené ovládacie páky na prestavenie ovládačov pri prestavení prestavovacej tyče z jedného brzdoveho systému na druhý pri vagónovom podvozku, zdvihnutom z točnicového podvozka, pričom stabilné koncové polohy prestavovacej páky sú obmedzené a zaistené vonkajším obrysom klzného zvršku hlavného priečneho nosníka vagónovćho podvozka.Podľa výhodnćho uskutočnenia na vyrovnávacom kĺbe je usporíadaná pružina na vyrovnávania vertikálnych pohybov prestavovacej tyče a na zaistenie nulovej prestavovacej páky. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia v prestavovacej tyčí je usporiadaný prvý pozdĺžny otvor na vedenie druhej ovládacej páky, na ktorú je napojený druhý ovládací hriadeľ ovládača, tvoreného prvým brzdovým uzatváracím kohútom prvého riadiaceho ventilu, pričom druhý ovládací hriadeľ je vybavený ručnou pákou na jeho ovládanie v havarijnom pripade.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je vo vyrovnávacom kĺbe usporiadaný druhý pozdĺžny otvor.Hlavnou výhodou tohto prestavovacieho zariadenia bŕzd železničných vagónov je to, že je vhodný hlavne na železničné vagóny, ktoré sú vybavené prvým druhom brzdového systému, teda systémom UIC, a druhým brzdovým systémom, teda systémom GUS, pričom pri prestavovaní z jedného brzdovćho systému do druhého brzdového systému je vagónový podvozok zdvihnutý z točnicového podvozka vagóna., člm je zabránené neoprávnenému prestaveniu brzdových systémov počas železničnej prevádzky.Ďalšou výhodou je to, že prestavovacím zariadením bŕzd železničných vagónov sa môže vykonávať prestavo vanie brzdových systémov aj pri zmene rozchodu jednoduchým spôsobom, pričom po tomto prestavení nie je možné neoprávnene prestavenie prestavovača bŕzd, pretože je vybavený systémom proti neprípustnému prestaveniu brzdového systému.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov a na obr. 2 prestavovaciu páku v pôdorysnom pohľade v dvoch rôznych stabilných koncových polohách.Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov,znázomené na obr. l, pozostáva z prestavovacej páky 2,ktorá je uložená na dvojrozmemom prestavovacom klbe 5 a usporiadaná na vagónovom podvozku. Prvý koniec prestavovacej páky 2 je cez vyrovnávací kĺb 4 spojený s prvým koncom prestavovacej tyče 1. Na vyrovnávacom kĺbe 4 je medzi prestavovacou tyčou 1 a prestavovacou pákou 2 umiestnená pružina, ktorou sú vyrovnávané vertikálne pohyby prestavovacej tyče 1 a horizontálne posuvy otočného bodu prestvovacej páky 2 vo vyrovnávacom kĺbe 4, a ktorou je zaisťovaná nulová poloha prestavovacej páky 2. Na druhom konci prestavovacej tyče l je umiestnená prvá ovládacía páka 6, vytvorená ako excenter, na ktorú je napojený prvý ovládací hriadeľ 10 skrine 11 prestavovača Medzi prvou ovládacou pákou 6 a vyrovnávacím kĺbom 4 je na prestavovacej tyčí 1 umiestnená druhá ovládacia páka 7, vytvorená ako excenter, tretia ovládacia páka 8 a štvrtá ovládacia páka 9. Prvý koniec druhej ovládacej páky 7 je posuvne uložený v prvom pozdĺžnom otvore 3, vytvorenom v prestavovacej tyčí 1. Na druhý koniec druhej ovládacej páky 7 je napojený druhý ovládací hriadeľ 12 prvého brzdového uzatváracíeho kohúta prvého riadiaceho ventilu 13 prveho druhu brzdy, napríklad brzdy systému UIC. Druhý ovládací hriadeľ 12 je vybavený ručnou pákou na jeho ovládanie v havarijnom prípade, aby sa pri aretovanej prestavovacej páke 2 realizovalo odstavenie prvého druhu brzdového systému, teda systému UIC. Na tretiu ovládaciu páku 8 je napojený trojcestný kohút 14, na ktorý je napojený brzdový valec 21. Na štvrtú ovládaciu páku 9 je napojený druhý brzdový uzatvárací kohút 16 druhého dmhu brzdy,napríklad brzdy systému GUS. Trojcestný kohút 14 a druhý brzdový uzatvárací kohút 16 sú vzájomne prepojené cez druhý riadiaci ventil 15 druhého druhu brzdy, teda brzdy systému GUS, a doplnkový brzdový uzatvárací kohút 17 druhého druhu brzdy, teda brzdy systému GUS. Trojcestný kohút 14 je napojený na prvý riadiaci ventil 13, ktorý je umiestnený na hlavnom vzduchovom potrubí 18, na ktoré je napojený druhý brzdový uzatvárací kohút 16. Trojcestný kohút 14 tak umožňuje prestavenie brzdového systému, t. j. prestavenie prvého riadiaceho ventilu 13 prvého druhu brzdy, teda brzdy systému UIC, a druhého riadiaceho ventilu 15 druhého druhu brzdy, teda brzdy systému GUS. S prestavením prestavovacej páky 2 v tvare dvojrozmerného otáčavého pohybu sa prestavía súčasne na prestavovacej tyčí 1 napojené ovládacie páky 6, 7, 8, 9 a tým aj rôzne ovládače, napríklad skriňa 11 prestavovača, prvý riadiaci ventil 13, trojcestný kohút 14 a druhý brzdový uzatvárací kohút 16, okrem prvého riadiaceho ventilu 13 prvého druhu brzdy, teda brzdy systému UIC, pri prestavovaní z druhéhobrzdového systému, teda systému GUS, na prvý druh brzdového systému, teda systému UIC, pretože v prestavovacej tyčí 1 je vytvorený prvý pozdĺžny otvor 3. Prestavovacia páka 2 je na obr. 2 znázomená v pôdorysnom pohľade v prvej stabilnej koncovej polohe 31 aj v druhej stabilnej koncovej polohe 32. Aby sa pri prestávovaní prestavovacej páky 2 vyrovnali sily a diferencie 33 vo vyrowiávacom kĺbe 4, ktoré vznikajú po dĺžke prestavovacej páky 2, je výhodné vedľa pružiny vo vyrovnávacom kĺbe 4 vytvoriť druhý pozdĺžny otvor 22. Druhý koniec prestavovacej páky 2 je vytvorený zalomene a slúži na opretie o klzný zvršok 19 hlawiého priečneho nosnika 20 vagónového podvozka. Toto zalomenie alebo klzný zvršok 19, alebo samotný hlavný priečny nosník 20 vagónového podvozka tak zabraňujú neoprávnenému prestaveniu prestávovacej páky 2. Tým je umožnené, že pohyb prestavovacej páky 2 môže byť realizovaný iba pri zdvihnutom vagónovom podvozku z točnicovćho podvozka pri zmene rozchodu, čím je zabránené neoprávnenému prestaveniu, ked je vagón odstavený na koľajových zariadeniach a nádražiach. Pri nasadenom vagónovom podvozku signalizuje poloha prestavovacej páky 2 nastavený brzdový systém. Stabilná koncové polohy 31, 32 prestavovacej páky 2 sú tak obmedzené a zaistené vonkajším obrysom klznćho zvršku 19. Druhý ovládací hriadeľ 12 na prvý brzdový uzatvárací kohút prvého riadiaceho ventilu 13 prvého druhu brzdy, teda systému UIC, je cez prvý pozdĺžny otvor 3 uložený v prestavovacej tyči l tak, že môže byť realizované odstavenie brzdy v prvom druhu brzdovćho systému, teda systému UIC. Tým môžu byť splnené požiadavky dráh v tomto systéme UIC. Odpojovacia možnosť druhého driüiu brzdy,teda systému GUS, je v havarijných prípadoch umožncná usporiadaním doplnkového brzdovćho uzatváracieho kohúta 17 druhého dmhu brzdy, teda brzdy systemu GUS.l. Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov,hlavne na prestavovanie z jedného brzdového systému na druhý,vyznačujúce sa tým,žepozostávaz prestavovacej páky (2), ktorá je uložená na dvojrozmemom prestavovacom kĺbe (5) a usporiadaná na vagónovom podvozku, a ktorá je cez vyrovnávací kĺb (4) spojená s prestavovacou tyčou (l), na ktorej sú umiestnené ovládacie páky(6, 7, 8, 9) na prestavenie ovládačov pri prestavení prestavovacej tyče (l) z jedného brzdového systému na druhý pri vagónovom podvozku, zdvihnutom z točnicovćho podvozka, pričom stabilné koncové polohy (31, 32) prestavovacej páky (2) sú obmedzené a zaistené vonkajším obrysom klzného zvršku (19) hlavného priečneho nosníka (20) vagónového podvozka.2. Prestavovacie zariadenie podľa nároku l, v y značujúce sa tým,ženavyrovnávacomkĺbe(4) je usporiadaná pružina na vyrovnávanie vertikálnych pohybov prestavovacej tyče (l) a na zaistenie nulovej prestavovacej páky (2).3. Prestavovacie zariadenie podľa nároku l, v y zn ačuj úce sa tým,ževprestavovacejtyči(l) je usporiadaný prvý pozdĺžny otvor (3) na vedenie druhej ovládacej páky (7), na ktorú je napojený druhý ovládací hriadcľ (12) ovládača, tvoreného prvým brzdovým uzatváracim kohútom prvého riadiaceho ventilu (13), pričom druhý ovládaci hriadeľ (12) je vybavený ručnou pákou na jeho ovládanie v havarijnom prípade.4. Prestavovacie zariadenie podľa nároku l, v y značujúce sa tým,ževovyrovnávacomklbe(4) je usporiadaný druhý pozdlžny otvor (22).

MPK / Značky

MPK: B61H 13/20, B61H 13/00, B61H 13/28

Značky: brzd, prestavovacie, zariadenie, vagónov, železničných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283431-prestavovacie-zariadenie-brzd-zeleznicnych-vagonov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prestavovacie zariadenie bŕzd železničných vagónov</a>

Podobne patenty