Panoramatický fotografický prístroj

Číslo patentu: 283246

Dátum: 19.03.2003

Autor: Kminiak Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Fotografický prístroj na panoramatickú fotografiu s technicky možným obvodovým uhlom snímania najmenej 330° využívajúci na manipuláciu s filmom viacúčelový konštrukčný prvok. Použitie tohto prvku umožňuje zakladanie a pretáčanie filmu v oboch smeroch, t. j. pri exponovaní aj spätnom prevíjaní a tiež zabezpečuje optimálnu polohu filmového pásu pri samotnom exponovaní. Pri exponovaní panoramatickej snímky je prístroj s filmom statický, optické členy rotujú. Usporiadanie objektívu a ostatných konštrukčných prvkov vytvára pri exponovaní statický obraz bez optických skreslení v celom uhlovom rozsahu snímky vo vertikálnom aj obvodovom smere.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 1504-99 Dátum podania prihlášky 2. 11. 1999Dátum nadobudnutia účinkov patentu 1. 4. 2003 Vestník UPV SR č. 4/2003Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 12. 2001 Vestník UPV SR č. 12/2001Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Panoramatický fotograñcký prístrojFotografický prístroj na panoramatickú fotografiu s technicky možnjnn obvodovým uhlom snímania najmenej 330 využívajúci na manipuláciu s filmom viacúčelový konštrukčný prvok. Použitie tohto prvku umožňuje zakladanie a pretáčanie filmu v oboch smeroch, t. j. pri exponovaní aj spätnom prevíjaní a tiež zabezpečuje optimálnu polohu filmovćho pásu pri samotnom exponovaní. Pri exponovaní panoramatickej snímky je prístroj s filmom statický, optické členy rotujú. Usporiadanie objektívu a ostatných konštrukčných prvkov vytvára pri exponovaní statický obraz bez optických skreslení v celom uhlovom rozsahu snímky vo vertikálnom aj obvodovom smere.Vynález sa týka oblasti konštrukcie fotografickej techniky so špeciálnym určením pre panoramatickú fotografiu,t. j. fotografické snímky s takmer úplnou (330 °) kruhovou panorámou. Vzhľadom na to, že prístroj podľa uvedeného vynálezu umožňuje širokouhlý záber aj vo vertikálnom smere, je možné techniku využiť na konštrukciu fotoaparátov určených bežnćmu spotrebiteľovi vzhľadom na rýchlosť a nízku náročnosť manipulácie s ním. Nevyžaduje konštrukciu žiadnych špeciálnych optických členov.Sú známe návrhy a konštrukcie prístrojov, kde sa využíva podobný princíp s rotujúcim objektívom, rotujúcimi rovinnými zrkadlami a s nepohyblivým filmovým pásom kruhovo usporiadaným. Nie je však známe jeho komerčné využitie pre nedoriešené usporiadanie jednotlivých prvkov. Objektív, ako je známe, je umiestnený mimo filmovej roviny. Pre bežného spotrebiteľa je taktiež neprijateľná manipulácia s filmom. Vzhľadom na celkové usporiadanie a riešenie je prístroj pre bežného spotrebiteľa ťažko použiteľný aj pre svoje rozmery a celkový vzhľad. Taktiež je známy návrh fotografického zariadenia pre panoramatickú fotografiu, ktoré je však ešte komplíkovanejšie ako spomínané riešenie, pretože využíva súčasné odvíjanie a navíjanie filmového pásu počas expozície za súčasnej rotácie celého kompletu zariadenia. Vzhľadom na svoju komplikovanosť,rozmery technických prvkov a spôsob fotografovania je však len veľmi ťažko použiteľné pre bežného fotografa s cieľom üiotoviť si bez akýchkoľvek problémov panoramatický záber cenovo dostupným prístrojom, a to okamžite,čiže bez predchádzajúcich inštalácií prípadného statívu.Ponúkaný vynález odstraňuje všetky uvedene problémy pri doterajších vynálezoch. Podstatou vynálezuje použitie a umiestnenie rotujúceho objektívu proti osi jeho vlastnej rotácie. Vo vynáleze použitý princíp umožňuje potom zhotovovať veľmi brilantné a širokouhlé snímky s uhlami záberu až 35 ° vo vertikálnom smere a 330 ° v horizontálnom (panoramatickom) smere s takými expozičnými časmi,žeje fotografický prístroj možné držať v ruke a statív nie je nevyhnutný. T. j. je to podobne ako pri klasickom fotografickom prístroji jednak z pohľadu manipulácie s filmom ako aj z pohľadu expozície, teda celkového komfoitu použitia. Základnou podstatou vynálezu je využitie vlastnosti rotujúceho objektívu vytvárať statický obraz. Takúto vlastnosť má len objektív, ktorý rotuje s osou rotácie prechádzajúcou optickým uzlovým bodom. Rotáciou objektívu o 360 ° vytvára sa prvá a rozhodujúca vlastnosť fotografického prístroja vytvoriť panoramatický záber teoreticky s úplným kruhovým horizontom - 360 ° a praktickým technickým záberom asi 330 °. Vzhľadom na to, že je použitá rotujúca štrbinová uzávierka, s obmedzenou šírkou štrbíny vzniká obraz bez optických skreslení, pretože celý obraz je postupne nasnímaný výrezom takých rozmerov, že v ňom k skresleniu nedochádza. Druhou podstatou vynálezu je umiestnenie objektívu uprostred do kruhu stočeného filmového pásuu, čo umožňuje širokouhlý záber aj vo vertíkálnom smere. Dalšou hlavnou podstatou vynálezu je použitie viacúčelovćho konštrukčného prvku, ktorý umožňuje založenie filmu, jeho aj spätné prevíjanie dopredu aj spätnéprevíjanie a zároveň neustále zabezpečuje polohu filmového pásu presne v obrazovej (ohniskovej) rovine objektívu. Táto kruhová súčiastka je uložená letmo, s obvodovým ozubením a ohniskovou (filmovou) plochou pre styk s filmovým pásom, ktorý je vo väzbe s ohniskovou vzdialenosťou objektívu takým spôsobom, že priemer tejto ohniskovej- filmovej plochy je presne dvojnásobkom ohniskovej vzdialenosti objektívu. Táto ohnisková plocha je opatrená kolíkmi na posun filmového pásu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresov,kde na obr. l je nárys fotoaparátu v polovičnom reze a na obr. 2 je pôdorys fotoaparátu.Základom konštrukcie panoramatického fotografického prístroja je podľa obr. l a obr. 2 vzájomne umiestnenie rotujúceho integrovaného člena (podľa nároku 5) s viacúčelovým prvkom 8. To je dosiahnuté ich pozíciou na základovej doske prístroja 23.Zostavenie rotujúceho integrovaného členaFotografický obraz tvorený objektívom l dopadá cez otvorenú svetelnú poistku 6 a štrbinovú uzávierku 5 na filmový pás 2 stočený do kruhu s priemerom rovnajúcim sa dvojnásobku ohniskovej vzdialenosti objektívu (o 2 f). Svetlo do objektívu 1 je privádzané zvrchu cez dvojicu rovinných zrkadiel - homé 4 a dolné 3. Svetlotesnosť tohto rotujúceho člena sa dosahuje kruhovým kotúčom 7 zapadajúceho do labyrintu 24. Rotáciu zaručuje základový kotúč 21 umiestnený v Iožisku 19 a spojený do celku s ostatnými súčiastkami cez rozpemć kolíky 22. Rotáciu integrovaného člena a tým samotnú expozíciu snímky zabezpečuje el. motor 16 cez sústavu prevodov 20, ktoré sú umiestnené pod základovou doskou 23 a poháňajú základný kotúč 21. Zastavenie zabezpečuje snímací člen polohy 27.Vkladanie, expozícia a spätné prevíjanie filmového pásu 2 Kazeta 11 s filmovým pásom 2 sa vkladá cez otvorené dvierka 25 fotoaparátu tak, aby dva až tri kolíky 10 zapadli do otvorov perforácie filmového pásu. Polohu filmového pásu 2 v obrazovej (ohniskovej) rovine objektívu 1 zabezpečuje kruhová plocha viacúčelovćho prvku 8. Viacúčelový prvok 8 sa uvedie cez obvodové ozubenie 9 ozubeným kolesom 26 poháňaným el. motorom 15 cez sústavu prevodov 20 pod základovou doskou 23 do rotačného pohybu, čo umožní navinutie filmového pásu 2 V jeho optimálnej polohe pre expozíciu. Polohu filmového pásu 2 v hornej časti zaisťuje vybranie v labyrinte 24. Zavádzanie filmového pásu 2 na plochu viacúčelového prvku 8 zaisťuje rotačná kladka 12, ktorá má v spodnej časti vybratie na kolíky 10 a zatvára sa s dvierkami 25 fotografickćho aparátu. Po expozícii snímky sa prevíjanie filmového pásu 2 zabezpečí pretočenim viacúčelového prvku 8 o 360 a exponovaný filmový pás 2 sa vtlačí do kazetového priestoru 14 okolo kladky na spätné prevíjanie 13. Zastavenie filmového pásu 2 zabezpečuje snímač polohy 28, ktorý reaguje na polohu viacúčelového prvku 8 a ovláda el. napätie do motora 15. Po exponovaní celého filmového pásu 2 sa zmenou polarity napätia na el. motore 15 uvedie viacúčelový prvok 8 do spätného chodu a cez kladku 13 na spätné prevíjanie sa filmový pás 2 vtiahne na rotujúcu cievku kazety 11 a tá sa vyberie. Opí SK 283246 B 6saný spôsob manipulácie je len o niečo málo zložitejší ako práca s kazetou v bežnom fotografickom aparáte. Fotografický aparát sa pripraví na fotografovanie vyklopenim horného zrkadla 4 tak, že sa najprv posunie smerom horizontálnym v saníach 29. Tým sa zároveň uvoľní zo zabezpečovacej polohy, ktorá poisťuje zrkadlo 4 pred nežiaducou manipuláciou. V uzavretej polohe je zároveň prerušené napätie pre el. motor 16. Po horízontálnom vysunutí sa zrkadlo 4 vyklopí smerom hore do polohy na fotografovanie,čím sa zároveň odkrýva prístup svetla až na objektiv 1 fotografického aparátu a ďalej až po svetelnú poistku 6. Tá sa otvára zároveň s tým, ako sa po stlačení spúšte dá do pohybu rotujúci integrovaný člen.Mení sa prestavovaním štrbiny 5 ovládačom expozičného času 30, ktorý je umiestnený nad homým kotúčom 7 vedľa zrkadla 4. Altematíwie sa expozičný čas prestavuje prepínačom 31 výšky el. napätia pre el. motor 16. Prepínač 31 je dvojpolohový nizke a vysoké napätie (normálna a 1/2 expozičná doba). Na obr. l a obr. 2 je znàzomené také usporiadanie konštrukčných prvkov, ktoré umožňuje optimálnu funkčnosť.Zo vzhľadového aj účelovćho hľadiska je použitá rukoväť 17, ktorú si vlastný spôsob fotografovania týmto druhom aparátu vyžaduje. V ňom je umiestnených 5 x l,5 V monočlánkov, ktoré umožňujú nasledovné spôsoby napájamav 2 x 1,5 V na pohon motora 16 (trvalé),- 3 x 1,5 V na pohon motora 15 (trvalé),- 4 x l ,5 V na pohon motora 16 (na dosiahnutie 1/2 času expozície prepínačom 31).Veľkosť a úpravu plochy exponovanej snímky zabezpečuje na homom okraji snímky okraj viacúčelového prvku 8 a na spodnom okraji snímky maskovaci plech 32, ktorý je uložený na celom obvode filmového pásu na labyrinte 24. Maskovací plech 32 zároveň vymedzuje vertikálne okraje snímky v mieste nábehu a výbehu filmového pása 2 v blízkosti kladiek 12 a 13. Neexponovaná časť snímky zodpoveda technickej potrebe tohto nábehu a výbehu filmového pásu 2. Maskovací plech 32 môže mať na okraji značky na označenie uhlovej polohy bodu na snímke.1. Panoramatický fotografický pristroj, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje viacúčelový prvok(8) na vkladanie, posuv dopredu, spätné prevíjanie a zaistenie polohy filmového pásu (2) v obrazovej rovine objektívu(l) 2. Panorarnatický fotografický prístroj podľa nároku l,vyznačujúei sa tým, žeobjektív(l)jeumiestnený uprostred kruhu stočenćho filmového pásu (2),na dosiahnutie širokého uhla záberu vo vertikálnom smere.3. Panoramatický fotografický pristroj podľa nároku l alebo 2, vyznačujúcí sa tým, žeobjektív(l) je umiestnený rotačne s osou rotácie prechádzajúcou jeho optickým uzlovým bodom.4. Panoramatický fotografický prístroj podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúcí sa tým, žeosrotácíe objektívu (l) prechádza stredom kruhového kotúča (7) s obvodovým labyrintovým tesnením zabezpečujúcim svetlotesnosť.5. Panoramatícký fotografický prístroj podľa nárokov l až 4, vyznačuj úci sa tým , žeobjektív(l),zrkadlá (3) a (4), svetlotesný kruhový kotúč (7), štrbinováuzávierka (5) a svetelná poistka (6) tvoria jeden integrovaný člen s osou rotácie totožnou s osou rotácie objektívu (l).6. Panoramatický fotografický prístroj podľa nároku l,vyznačujúcí sa tým, že priemer kruhu filmovej plochy prvku (8) sa rovná dvojnásobku ohniskovej vzdialenosti objektívu a je opatrený obvodovým ozubením(9) a kolíkmi (10), na zabezpečenie posunu filmového pásuHIÍ|ĺ|I|ĺI|vHI,ľT-áyc. I Äĺľ-ĺ-ĺ rllěą III umvsu s

MPK / Značky

MPK: G03B 37/02

Značky: panoramatický, prístroj, fotografický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-283246-panoramaticky-fotograficky-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Panoramatický fotografický prístroj</a>

Podobne patenty