Obklad chladiacich plôch

Číslo patentu: 282951

Dátum: 06.12.2002

Autori: Gilli Paul, Brändle Bernd, Hölblinger Werner, Seidelberger Emmerich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obklad chladiacich plôch mnohouholníkových spaľovacích komôr parných generátorov je vytvorený z rebrových stien pozostávajúcich aspoň čiastočne zo zvislo prebiehajúcich paralelných rúrok, umiestnených v rade vedľa seba medzi zberačmi (2, 2', 4) a vzájomne spojených, ktoré sú v oblasti dna komory zbiehavo ohnuté k sebe na vytvorenie násypnej časti komory. V tejto násypnej časti sú dve vzájomne protiľahlé rebrové steny (1) z rúrok postupne zhora dole upravené najprv v celej svojej šírke do šikmej steny (1') násypníka, sklonenej k zvislici, a potom do najmenej jednej zvislej steny (1'') násypníka majúcej postupne sa zmenšujúcu šírku a tvoriace časti šikmo uložených zberačov (2), pričom susedná bočná stena (3) z rúrok a jej protiľahlá bočná stena (3') je v násypnej oblasti obkladu vytvorená v smere zhora dole najprv s postupne sa zmenšujúcou šírkou a je spojená so šikmo uloženými zberačmi (4), a tvorí v tomto úseku násypnej časti zvislé steny, a potom pokračuje s konštantnou zmenšenou šírkou vo forme bočnej steny (3'') lievikovitej časti, sklonenej k zvislici.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 10. 1995 7.(24) Dátum nadobudnutia (5 l) Int C 1 účinkov patentu 9. 1. 2003 Vestník ÚPV SR c. 1/2003 FZZB 37/14(31) Číslo prioritnej prihlášky A/1952 I 94(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 17. 10. 1994 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority AT VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 6. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR c. 06/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 6. 12. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/AT 95/00203(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky(73) Majiteľ AE Energietechnik GmbH, Graz, AT(54) Názov Obklad chladiacich plôchObklad chladiacich plôch mnohouholnikových spaľovacích komôr parných generátorov je vytvorený z rebrových stien pozostávajúcich aspoň čiastočne zo zvislo priebiehąjúcich paralelných rúrok, umiestnených v rade vedľa seba medzi zberačmi (2, 2, 4) a vzájomne spojených, ktoré sú v oblasti dna komory zbiehavo ohnuté k sebe na vytvorenie násypnej časti komory. V tejto násypnej časti sú dve vzájomne protiľahlé rebrove steny (l) z rúrok postupne zhora dole upravené najprv v celej svojej šírke do šikmej steny (1 ) násypníka, sklonenej k zvislici, a potom do najmenej jednej zvislej steny (l) násypníka majúcej postupne sa zmenšujúcu šírku a tvoriace časti šikmo uložených zberačov (2),pričom susedná bočná stena (3) z rúrok a jej protiľahlà bočná stena (3 ) je v násypnej oblastí obkladu vytvorená v smere zhora dole najprv s postupne sa zmenšujúcou šírkou a je spojená so šikmo uloženými zberačmi (4), a tvorí v tomto úseku násypnej časti zvislé steny, a potom pokračuje s konštantnou zmenšenou šírkou vo forme bočnej stenyVynález sa týka obkladu chladiacich plôch na mnohouholníkové spaľovacie komory pamých generátorov s násypným dnom a s kúreniskom vytvoreným na princípe cirkulujúcej vírivej vrstvy, vytvoreného aspoň čiastočne z rebrových stien obsahujúcich zvislo prebiehajúce rúrky a upnutých medzi zberačmi, ktoré sú v oblasti dna komory na vytvorenie násypnej časti zbiehavo ohnuté.Pri doposiaľ známych parných generátoroch s mnohouholníkovým prierezom spaľovacej komory sa stenové plochy veľkoplošne obkladajú vodorovne uloženými alebo ľahko stúpajúcimí a/alebo zvislo prebiehajúcimi rebrovými stenami z rúrok. Pretože je známe, že pri montáži je potrebné najmä v spaľovacej oblasti vytvárať z jednotlivých rúrok zložité konštrukčné detaily, v praxi sa niektoré menšie plošné časti vymurovávajú, takže už nie sú využiteľné ako chladiace plochy. Násypné časti sa obkladajú prevažne zväzkami mieme stúpajúcich a skrutkovito umiestnených rúrok.Z US-PS 4 576 120 a z US-PS 4 S 37 156 je známe ohýbanie stien z rúrok na vytvorenie násypnej časti spaľovacej komory a rozdielne dĺžky jednotlivých rúrok sa pri tomto riešení vyrovnávajú pomocou stupňovitćho zberača. Toto riešenie má nevýhodu spočívajúcu v tom, že je treba na násypnú časť pripojiť veľmi veľký počet zberačov, takže táto konštrukcia nie je vhodná na menšie násypné konštrukcie a násypné časti, ktoré nie sú súčasťami spaľovacej komory. Na to pristupuje skutočnosť, že použitie konštrukcie podľa vynálezu je možné tiež pri málo zahrievaných rúrkových stien, zatiaľ čo pri použití známych konštrukcií vykurovacích plôch bez vyžarovania tepla je potrebne počítať v miestach mimo spaľovaciu komoru s ťažkosťami vyvolanými nedostatočnou cirkulácíou vzduchu, ktoré sú spoľahlivo odstránené čiastočným zapojenim rúrok do systému vratných rúrok podľa vynálezu.Modemé kúreniská, spaľujúce palivo napríklad V cirkulujúcej vírivej vrstve, vyžadujú z hľadiska hospodárnosti prevádzky, aby bola venovaná pozomosť tiež malým a väčšinou len ťažko chladeným plochám a aby sa vytvorila špeciálna stenová konštrukcia najmä v oblasti násypnej časti a/alebo cyklónovej, prípadne vratnej častí. Pretože vymurované časti chladiacich plôch znižujú rýchlosť nábehu systému na prevádzkový stav, mali by byť pokiaľ možno odstránené.Úlohou vynálezu je zapojiť do chladiaceho systému tiež stavebné diely s malou plochou, ktoré nie sú priamymi súčasťami spaľovacej komory a špeciálnym vytvorením stavebných dielov a/alebo rúrok, tvoriacich obklad, vytvoriť rebrovú stenu z rúrok, napojenú na cirkulačný systém pamého generátora.Táto úloha je vyriešené obkladom chladiacich plôch spaľovacej komory podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že dve vzájomne protiľahlá rebrové steny z rúrok sú v oblasti násypnej časti obkladu postupne zhora dole umiestnené najprv v celej svojej šírke do šikmej steny násypníka, sklonenej k zvislici, a potom do najmenej jednej zvislej steny násypníka, majúcej postupne sa zmenšujúcu šírku a tvoriacej časť šikmo uložených zberačov, pričomsusedná bočná stena z rúrok a jej protiľahlá bočná stena je v násypnej oblasti obkladu vytvorená pri pohľade zhora dole najprv úsekom s postupne sa zmenšujúcou šírkou a je spojená so šikmo uloženými zberačmi a, tvorí v tomto úseku násypné časti zvislej steny a potom pokračuje s konštantnou zmenšenou šírkou vo forme bočnej steny, sklonenej k zvislici.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu sú šikmo uložené zberače spojené so stenami z rúrok nátrubkami, sklonenými šikmo na os zberača, pričom zberače sú priradené k šikmým stenám uloženým v rôznych výškových úrovniach. V tomto konkrétnom uskutočnení sú nižšie uložené šikme zberače umiestnene vo vratnom rúrkovom systéme parnćho generátora a rebrovú stena z rúrok je sčasti zapojená do systému vratných rúrok a ďalšou časťou je zapojená do systému stúpacích rúrok.Dva susedne násypné priestory sú od seba oddelené obojstranne ohrievanou medzístenou a rúrky tejto medzísteny sú napojené striedavo vždy najednu z dvoch vnútomých stien lievikovitej časti. V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sú rúrky vzájomne sa pretínajúcich vnútomých stien dvojice násypnej časti napojené na susednú zvíslú stenu násypnej časti obkladu a dlhšia časť zvislých rúrok, pretínajúcich sa so šikmou vnútomou stenou, je pripojená na šikmo uložený zberač.Steny z rúrok majú v ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu vo svojich zvislých pozdĺžnych úsekoch pred svojím prvým zlomom vzájomne rozdielnu dĺžku a potom sú tvarované striedavo zlomami uskutočnenýmí v tupom uhle do zvislej, prípadne šikmej polohy, pričom rúrky privedené do priesečníkov stien sú vyvedeně do šikmo uložených zberačov.Základné výhody riešenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že cez ťažké umiestnenie rúrok je v danom priestore vytvorená väčšia výmenuíková plocha na zaisťovanie výmeny tepla a že pri rozbehu a ukončení činnosti spaľovacieho zariadenia dochádza aj cez rýchlejšie zmeny zaťaženia na menšie tepelné pnutia, pretože všetky stenové časti sú rovnomeme ochladzované, takže tepelná pružnosť celeho obkladu sa zvyšuje. Nová konštrukcia násypnej časti je výhodne vhodná tiež na násypnú časť spaľovacej komory.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia, zobrazených na výkresoch, ktoré znázorňujú dve altemativne príkladné uskutočnenia násypného dna spaľovacej komory, ktoré je ako celok obložené rebrovými stenami z rúrok, tvoriacimi ako celok rebrově obkladove ohrievacie plochy, pričom výkresy konkrétne zobrazujú naobr. l axonometrický pohľad na jednu polovicu spaľ vacej komory, ktorej druhá polovica je pre lepšiu názomosť odstránená a ktorá neobsahuje vnútomú medzistenu, aobr. 2 v reze a v axonometrickom pohľade spaľovaciu komoru s obojstranne zahríevanou medzístenou.Na obr. lje zobrazená jedna polovica spaľovacejkomory, oddelená od druhej neznázomenej polovice pozdlž roviny súmernosti spaľovacej komory, majúcej líevikovítć alebo násypne dno, ktoré je rozdelené na dva samostatné výpusty. Obvodová bočná rebrová stena 1 z rúrok je v hornej úrovni násypnej časti v celej svojej šírke ohnutá do šikmej polohy a tvorí šikmú stenu l násypníka. Táto šíkmá stena1 násypnej časti je nakoniec ohnutá ešte raz do zvislej steny l, ktorá sa smerom dole zužuje. Toto zúženie sa dosiahneme tým, že už ďalej neprebiehajúce rúrky sa vyvedú smerom von a pripoja sa podľa miestnych podmienok na zberač 2 pomocou šikmých pripájacích nátrubkov. Zostávajúca časť zvislej steny 1 z rúrok sa prípadne vedie ďalej a tvorí jednu zo stien kanála 9, ktorým sa odvádzajú pevné látky. Ďalšie dve bočné steny 3, 3 spaľovacej komory, vytvorené z rúrok, nadväzujúce na základnú stenu l z rúrok s pozdĺžnymí rebrami, sa vo svojom zvislom úseku zužujú smerom dole, pričom ukončené úseky rúrok sú vyvedené von nátrubkami 5 a zavedené do zberača 4. Zostávajúce úseky bočných stien 3, 3 z rúrok sú potom šikmo ohnuté a tvoria bočné steny 3 násypníka. Tieto bočné steny 3 násypníka sú známym spôsobom spojené so stenou l násypníka. Nakoniec môže byť každá z bočných stien 3 nasypníka opäť ohnutá do zvislého smeru, aby vytvorila ďalšiu bočnú stenu zvislého kanála 9. Pri tejto lievikovitej konštrukcii majú susednć steny 1, 3, 3 vytvorené z radu vzájomne spojených rúrok pred svojím prvým ohybom na vytvorenie lievika rozdielne dĺžkové rozmery, pričom rúrky,ktoré už nie sú ďalej využívané v nasledujúcich šikmých úsekoch stien 1, 3 z rúrok, sú aspoň čiastočne zavedené do šikmo uložených zberačov 4, 2 vytvorených vo forme zberných komôr.Súčasťou dna spaľovacej komory sú ešte dve vnútorné steny 8 jej lievikovitej časti, ktore sú prepojené so zvislými stenami 1 násypníka tak, aby sa zaistilo chladenie tiež týchto dvoch vnútorných stien 8, to znamená kratšie rúrky zvislých stien 1 násypníka sú po svojom ohnutí o 90 ° zavedené do vnútomej steny 8 a tvoria súčasť jej vnútomého obloženia. Tiež v tomto prípade môže byť vnútorná stena 8 násypnej časti komory prevedená do steny zvislého kanála 9. Pri tejto konštrukcii je podstatné, že dlhšie rúrky zvislej steny l násypníka V oblasti vnútomej steny 8 sú napojené na vnútorný zberač 2, ktorý má približne polovičnú dĺžku ako vonkajšie zberače 2.Týmito konštrukčnými úpravami špeciálneho riešenia násypnej časti je možné pomerne jednoduchým spôsobom dosiahnuť obloženie aj zložitých konštmkcií rebrových stien z navzájom bočne spájaných rúrok, ktoré sú vyžadované napríklad pri Íluidných spaľovacích zariadeniach S cirkulujúcou vírivou vrstvou, ktorá sa nachádza najmä v oblasti spätného vedenia víriaceho materiálu v spaľovacej komore a vnútorné plochy sú v celom rozsahu obložené ochladzovacími plochami. Ak sú tieto ohrievacie plochy pomeme málo zahrievanć, môžu sa aspoň čiastočne zapojiť do systému vratných rúrok parného generátora, pričom sú použité rúrky, ktoré sú pripojené na zberače 2 vytvorené vo forme zberných komôr a na tento účel sú umiestnene vždy najnižšie. Môžeme tiež využiť take umiestnenie, v ktorom je časť rebrovanej steny 1 z rúrok tvorená systémom stúpacích rúrok, zatiaľ čo druhá. časť je tvorená systémom vratných rúrok.Príkladné uskutočnenie podľa obr. l sa líši od príkladu z obr. 2 nielen iným smerom pohľadu, ale tiež použitím medzisteny 6 medzi dvoma susednými násypnými priestonni 7, 7, takže vnútorný priestor vymedzený rúrkovými stenami je rozdelený na dve časti. Pri tomto konštrukčnom riešení sa v sústave objavujú rúrky meniace celkové zapojenie. Najprv sa len časť rúrok, ktoré sú dlhšími rúrkami medzisteny 6, zavedie do spodnej častí lievika, zatiaľ čo kratšie rúrky sú vyústené do zberača 4 na spodnej strane šikmej steny l lievikovej časti. Dlhšie rúrky sa v medzistene 6 utesnia a po svojom roztiahnutí sa pripoja na vnútomú stenu 8 násypných častí tak, že jednotlivé rúrky, umiestnené utesnene V medzistene 6, sú striedavo pripojené vždy k jednej z dvoch šikmých vnútomých stien 8. Pri tejtokonštrukčnej úprave majú rúrky vnútomej steny 8 oproti príkladu z obr. 1 jednoduchšie uloženie a vnútomý zberač 2, označený za kratší zberač, je v tomto príklade v podstate rovnako dlhý ako zberač 2 a je do neho napojená väčšia časť rúrok zvislej steny l lievika. Obklad stien nadväzujúceho kanála 9 môže byť vytvorený podobne ako v príklade podľa obr. l.1. Obklad chladiacich plôch na mnohouholnlkovć spaľovacie komory parných generátorov s násypným dnom a s kúreniskom vytvoreným na princípe cirkulujúcej vírivej vrstvy, vytvorený aspoň čiastočne z rebrových stien obsahujúcich zvislo prebiehajúce rúrky a upnutých medzi zberačmi, ktoré sú v oblasti dna komory na vytvorenie násypnej časti zbiehavo ohnuté, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dve vzájomne protiľahlé rebrové steny (l) z rúrok sú v oblasti násypnej časti obkladu postupne zhora dole umiestnené najprv v celej svojej šírke do šikmej steny (l) násypníka, sklonenej na zvislicu, a potom do najmenej jednej zvislej steny (l) násypníka, majúcej postupne sa zmenšujúcu šírku a tvoriace časti šikmo uložených zberačov (2),pričom susedná bočná stena (3) z rúrok a jej protiľahlá bočná stena (3) v násypnej oblasti obkladu je vytvorená pri pohľade zhora dole najprv s postupne sa zmenšujúcou šírkou aje spojená so šikmo uloženými zberačmi (4) a tvorí v tomto úseku násypnej časti zvislé steny, ktoré sú napojené konštantnou zmenšenou šírkou na bočné steny (3 ), sklonené na zvislicu.2. Obklad chladiacich plôch podľa nároku l, v y značuj ú ci sa tým,že šikmo uložené zberače(2, 4) sú spojene so stenami (l, 3, 3) z rúrok nátrubkami(5), sklonenými šikmo na os zberača (2, 4).3. Obklad chladiacich plôch podľa nároku 1, v y znnčujúci sa tým,žezberače(2,4)súpriradené k stenám (1, 3, 3) uloženým v rôznych výškových úrovniach.4. Obklad chladiacich plôch podľa nároku 3, v y značuj úci sa tým, že nižšie uložené šikmé zberače (2, 2) sú umiestnené vo vratnom potrubnom systéme parného generátora a rebrová stena (l) z rúrok je sčasti zapojená do systému vratných rúrok a ďalšou časťou je zapojená do systému stúpacích rúrok.5. Obklad chladiacich plôch podľa nároku l, vy značujúci sa tým, že dva susedne násypné priestory (7, 7) sú od seba oddelené obojstranne ohrievanou medzistenou (6) a rúrky tejto medzisteny (6) sú napojené striedavo vždy na jednu z dvoch vnútorných stien (8) násypnej časti.6. Obklad chladiacich plôch podľa nároku 1, v y značujúci sa tým,žerúrkyvzájomnesapretínajúcich vnútorných stien (8) dvojice násypnej časti sú napojené na susednú zvislú stenu (l) násypnej časti obkladu a dlhšia časť zvislých rúrok, pretínajúcich sa so šikmou vnútomou stenou (8), je pripojená na šikmo uložený zberač (2).7. Obklad chladiacich plôch podľa nároku 1, v y značujúci sa tým,žesteny(l,3,3)zrúrok majú vo svojich zvislých pozdĺžnych úsekoch pred svojím prvým zlomom vzájomne rozdielnu dĺžku a v ďalších úsekoch sú tvarované striedavo zlomami uskutočnenými V tupom uhle do zvislej, prípadne šikmej polohy, pričom rúrky privedené do priesečníkov stien (l, 3, 3) sú vyvedené do šikmo uložených zberačov (2, 4).

MPK / Značky

MPK: F22B 37/14

Značky: chladiacich, obklad, ploch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-282951-obklad-chladiacich-ploch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obklad chladiacich plôch</a>

Podobne patenty