Celkovo tienený silový kábel

Číslo patentu: 282880

Dátum: 02.12.2002

Autor: Kupilík Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Celkovo tienený silový kábel je využiteľný aj ako inštalačný na napäťové sústavy do 0,6/1 kV. Kábel pozostáva z plášťa kábla (7) a najmenej jednej žily (3), ktorá je tvorená vodivým jadrom (1) a izoláciou (2) žily (3). Medzi nimi môže byť sklosľudová vrstva (8), pričom v alternatívnych riešeniach je medzi plášťom kábla (7) a najmenej jednou žilou (3) umiestnená tiež fixačná a separačná páska (4). Pod plášťom kábla (7) je vo forme súvislej vodivej vrstvy umiestnený tieniaci obal (11), ktorý pozostáva z pozdĺžne zvlnenej kovovej vrstvy (5) a skrutkovito ovinutej kovovej vrstvy (6), pričom okraje každej kovovej vrstvy (5, 6) sa prekrývajú a vytvárajú prekrytie (12).

Text

Pozerať všetko

SK PATENTOVÝ SPIS 282 880Číslo prihlášky 975-98 (13) Dátum podania prihlášky 16. 7. 1998Dátum nadobudnutia (5 l) Im CU účinkov patentu 9. 1. 2003 Vestník UPV sa č. 112003 H 01 B 9/02Číslo prioritnej prihlášky PV 1440-98 Dátum podania príoritnej prihlášky 11. 5. 1998ÚRAD Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority CZ VLASTNICTVA Dátum zverejnenia prihlášky 10. 12. 1999 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 12/1999Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Kupilík Pavel - KABEX, Holýšov, CZ(54) Názov Celkovo tienený silový kábel(57) Anotácia Celkovo tienený silový kábel je využiteľný aj ako inštalačný na napäťovć sústavy do 0,6/l kV. Kábel pozostáva z plášťa kábla (7) a najmenej jednej žily (3), ktorá je tvorená vodivým jadrom (l) a izoláciou (2) žily (3). Medzi nimi môže byť sklosľudová vrstva (8), pričom v alternatívnych riešeniach je medzi plášťom kábla (7) a najmenej jednou žilou (3) umiestnená tiež fixačná a separačná páska (4). Pod plášťom kábla (7) je vo forme súvíslej vodivej vrstvy umiestnený tieniací obal (ll), ktorý pozostáva z pozdĺžne zvlnenej kovovej vrstvy (5) a skrutkovito ovinutej kovovej vrstvy (6), pričom okraje každej kovovej vrstvy (5, 6) saVynález sa týka celkovo tienenćho silového kábla, ktorý je použiteľný aj ako inštalačný pre napäťové sústavy do 0,6/ l kV.Doteraz známe celkové tienené silové inštalačné káble majú tieniaci obal vyhotovený ovinutím kovovej vodivej pásky, doplnenej o holé vodiče ovinuté alebo zapustené pod túto pásku.Ine známe a používané riešenie sa opiera o pozdĺžne zapustenú kovovú pásku, obopínajúcu po celom obvode tienenú dušu kábla, vodivo radiálne nedefinovane uzavretú.Nevýhodou týchto riešení je nedostatočné tienenie vnútomej žily kábla v duši kábla, najmä V oblastiach stredných a vyšších kmítočtov. To vyvoláva najmä zvyšovanie hladiny rušivých signálov so širokým kmitočtovým spektrom, vyžarujúcich z duše kábla, indukujúcich sa do vedenia, do zariadení pripojených k elektrickým vedeniam.Tento efekt sa prejavuje práve ovplyvňovanlm chodu okrem iného výpočtovej techniky a v rádiových prenosoch,kde je požiadavka elektromagnetických kompatibilít vysoká.Uvedené nedostatky zmierňuje až odstraňuje celkovo tienený silový kábel, podľa vynálezu, pozostávajúci z plášťa kábla a najmenej jednej žily, ktorá je tvorená vodivým jadrom a izoláciou žily, medzi ktorými môže byť sklo-sľudová vrstva. V alternatívnych riešeniach je medzi plášťom kábla a najmenej jednou žilou umiestnená tiež iixačná a separačná páska.Podstata vynálezu spočíva v tom, že pod plášťom kábla je vo forme súvislej vodivej vrstvy umiestnený tieniaci obal, ktorý pozostáva z pozdĺžne zvlnenej kovovej vrstvy a skrutkovito ovinutej kovovej vrstvy, pričom okraje každej kovovej vrstvy sa prekrývajú a vytvárajú prekrytie.Vo výhodnom uskutočnení je medzi najmenej jednou žilou a tieniacim obalom na fixačnej a separačnej páske umiestnená výplňová vrstva. Medzi plášťom kábla a tieniacim obalom je na a/alebo pod fixačnou a separačnou páskou umiestnená fixačná a výplňová páska.Výhodou vynálezu je vysoká tesnosť súvislej vodivej vrstvy tieniaceho obalu, ktorá je dostatočné aj z hľadiska vysokofrekvenčnej techniky s minimálnou vlastnou indukčnosťou, ktorá aj svojou konečnou hrúbkou zabezpečuje tienenie z hľadiska hĺbky vzniku rušivých signálov na spodných kmitočtoch.Inou výhodou riešenia je schopnosť brániť šíreniu plameňa po vlastnom káble.Takto usporiadaný celkovo tienený silový kábel má aj vysoký činiteľ tlmenia tienením rušivých signálov.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález je bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kdena obr. l je pozdlžny aj priečny rez celkovo tieneným silovým jednožilovým káblom, variant, ked je pod skrutkovitoovinutou kovovou vrstvou umiestená pozdĺžne zvlnená kovová vrstva.Na obrázku 2 je riešenie podľa vynálezu s použitím viacžílovćho kábla.Na obrázku 3 je znázomene riešenie viacžilového kábla, kde je pod pozdĺžne zvlnenou kovovou vrstvou umiestnená skrutkovito ovinutá kovová vrstva.Pri elektroinštalácii bol použitý jednožilový celkovo tienený silový kábel podľa vynálezu. Vodivé jadro 1 kábla je vybavené súvislou vrstvou izolácie 2 žily 3, na žile 3 je umiestnený tieniaci obal 11 tak, že žila 3 je po celom svojom obvode obopnutá pozdĺžne zvlnenou kovovou vrstvou 5, ktorej mierne zvlnenie je kolmć na pozdĺžnu os žily 3. Prekrytie 12 pozdĺžne zvlnenej kovovej vrstvy Sje tvorené 5 dĺžky obvodu.Skrutkovito ovinutá kovová vrstva 6 tieniaceho obalu ll je ovinutá po obvode pozdĺžne zvlnenej kovovej vrstvy 5 s prekrytím 12 s veľkosťou 20 jednotlivých ovinov.Konštrukcia kábla je uzavretá plášťom kábla 7, ako je zrejme z obrázku l.V rozvodni napätia bol použitý viacžilový celkovo tienený silový kábel, ktorý je zostavený zo štyroch žíl 3. Vodivé jadrá 1, izolované súvislou vrstvou izolácie 2 vytvárajú žilu 3, sú zlanované do duše kábla 13, ktorého vonkajší povrch je ovinutý ñxačnou a separačnou páskou 4. Na ňu je vystrieknutím súvislo nanesená výplňová vrstva 10, ktorá je po celom obvode obo nutá tieniacim obalom 11. Ten je tvorený spodnou pozd žne zvlnenou kovovou vrstvou 5 s prekrytím 10 a vrchnou skrutkovito ovinutou kovovou vrstvou 6 s prekrytím 10 jednotlivých ovínov skrutkovnice. Tieniací obal 11 je uzatvorený plášťom kábla 7, ako je zrejmé z obrázku 2.Mnohožilový celkovo tienený silový kábel je zostavený z vodivých jadier l, kde kážde z nich je vybavené ovímutím sklo-sľudovou vrstvou 8 a izolovaných súvislou vrstvou izolácie 2. Takto je vytvorená žila 3 kábla, ktoráje zlanovaná do káblovej duše 13 a ďalej je ovinutá fixačnou a výplňovou páskou 9. Na nej sa nachádza tieniaci kábel ll,vytvorený v tomto prípade najskôr skrutkovito ovinutou kovovou vrstvou 6 s prekrytím 12 medzi závitmi 20 . Ďalej nasleduje pozdĺžne zvlnená kovová vrstva 5, s prekrytím 3 .Pod plášťom kábla 7, ktorý celú konštrukciu kábla uzatvára, je ešte navinutà fixačná a výplňová páska 9, ako je zrejmé z obrázku 3.Riešenie podľa vynálezu má uplatnenie najmä V oblastiach prostredí impulzných riadení, v prostrediach, kde vzniká rušenie impulzných riadení, v rozvodniach napätia a všade tam, kde stúpa požiadavka na elektromagnetickú kompatibilitu.1. Celkovo tienený silový kábel, využiteľný aj ako inštalačný pre napäťové sústavy do 0,6/ 1 kV, pozostávajúci z plášťa kábla (7) a najmenej jednej žily (3), ktorá je tvorená vodívým jadrom (1) a izoláciou (2) žily (3), medzi ktorými môže byť sklo-sľudové vrstva (8), pričom v altematívnych ríešeniach je medzi plášťom kábla (7) a najmenej jednou žilou (3) umiestnená tiež ñxačná a separačná páska (4),vyznačujúci sa tým,žepodplášťomkábla(7) je vo forme súvislej vodivej vrstvy umiestnený tieniaci obal (l l), ktorý pozostáva z pozdĺžne zvlnenej kovovej vrstvy (5) a skrutkovito ovínutej kovovej vrstvy (6), pričom okraje každej kovovej vrstvy (5, 6) sa prekrývajú a vytvárajú prekrytie ( 12).2. Celkovo tienený silový kábel, podľa nároku l, v y značuj ú ci sa tým,že medzi najmenejjednou žilou (3) a tieniacim obalom (l l) je na fixačnej a separačnej páske (4) umiestnená výplňová vrstva (10).3. Celkovo tienený silový kábel, podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m ,žemedziplášťomkábla(7) a tieniacim obalom (l l) je na a/alebo pod frxačnou a separačnou páskou (4) umiestnená ñxačná a výplňová páska

MPK / Značky

MPK: H01B 9/02

Značky: silový, kábel, celkovo, tienený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-282880-celkovo-tieneny-silovy-kabel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Celkovo tienený silový kábel</a>

Podobne patenty