Číslo patentu: 282879

Dátum: 02.12.2002

Autor: Kupilík Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kábel, ktorý má zvýšenú odolnosť proti šíreniu ohňa a/alebo kábel funkčne spôsobilý pri požiari, pozostáva z duše (7), ktorá je tvorená najmenej jednou žilou (3), kde vonkajší povrch duše (7) môže byť ovinutý fóliou (5), pričom duša (7) kábla je uzatvorená plášťom (6) a priestor vnútri plášťa (6), v ktorom je duša (7) s najmenej jednou žilou (3) tvorenou jadrom (1) a izoláciou (2), je vyplnený výplňovou zmesou (4) vo forme granulátu so zložením 60 až 62 hmotn. % SiO2, 29 až 31 hmotn. % MgO, max. 1,25 hmotn. % Al2O3, max. 1,0 hmotn. % Fe2O3 a stopové prvky Zn, Ti, Ba a Zr vo forme oxidov v množstve max. 1 hmotn. %. Duša (7) je tvorená najmenej jedným prvkom (10) oznamovacieho kábla. Na vonkajšom povrchu žily (3) je nanesený nezasychajúci a neagresívny roztok typu silikónového oleja.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 16. 7. 1998 7účinkov patentu 9. 1. 2003 Vestník UPV SR as. 1/2003 H 01 B 7/28(31) Číslo prioritnej prihlášky rv 801-98 HgłB 7529(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 16. 3. 1998 H B 7 295 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority CZ VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 18. 1. 2000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR c. 01/2000(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 2. 12. 2002(ss) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(B 7) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Kupilík Pavel - KABEX, Holýšov, CZKábel, ktorý má zvýšenú odolnosť proti šíreniu ohňa a/alebo kábel funkčne spôsobilý pri požiari, pozostáva z duše (7), ktorá je tvorená najmenej jednou žilou (3), kde vonkajší povrch duše (7) môže byť ovinutý fóliou (5), pričom duša (7) kábla je uzatvorená plášťom (6) a priestor vnútri plášťa (6), v ktorom je duša (7) s najmenej jednou žilou (3) tvorenou jadrom (l) a izoláciou (2), je vyplnený výplňovou zmesou (4) vo forme granulátu so zložením 60 až 62 hmotn. SiO 2, 29 až 31 hmotn. MgO, max. 1,25 hmotn. Aizog, max. 1,0 hmotn. Fe 2 O 3 a stopové prvky Zn, Tí, Ba a Zr vo forme oxidov v množstve max. 1 hmotn. . Duša (7) je tvorená najmenej jedným prvkom(10) oznamovacieho kábla. Na vonkajšom povrchu žily (3) je nanesený nezasychajúci a neagresívny roztok typu silikónovćho oleja.Vynález rieši kábel sretardačným účinkom ohňa a/alebo kábel funkčne spôsobilý pri požiari.V súčasnosti vyrábané káble retardujúce oheň a ohňovzdorné využívajú ako vstupnú surovinu najmä plastitlkačné termoplastické zmesi, obsahujúce určité množstvo doplňujúcich, oheň retardujúcich látok (napr. hydroxidy horčíka a vápnika, prípadne hliníka), ktoré nevytvárajú nebezpečné splodiny pri horení. Vyššia cena týchto surovín zatiaľ neumožňuje masové využívanie bezhalogćnových a oheň retardujúcich káblov v bežných podmienkach a to aj za cenu vyššieho rizika škôd pri vzniku požiarov V objektoch.Izolácia elektrických vodičov s využitím keramiky sa uplatňuje najmä pri elektrických tepelných zdrojoch, prívodoch k vyhrievacím telesám izolovaných navlečenými korálikmi. Podobne sa vykonáva aj izolácia vnútomých jadier koaxiálnych káblov.Vzhľadom na malú ohybnosť takto vyrobených žíl s nedostatočnou homogenitou izolácie sú tieto typy aplikácie stále menej využívané a to aj vzhľadom na veľkú prácnosť a obmedzenia pri vlastnej výrobe.Uvedené nevýhody odstraňuje kábel s retardačným účinkom ohňa a/alebo kábel funkčne spôsobilý pri požiari. Kábel pozostáva z duše, ktorá je tvorená najmenej jednou žilou, kde vonkajší povrch duše je výhodne ovinutý fóliou,pričom duša kábla je uzatvorená plášťom.Podstata vynálezu spočíva v tom, že priestor vnútri plášťa, v ktorom je duša s najmenej jednou žilou tvorenou jadrom a izoláciou, je vyplnený výplňovou zmesou vo forme granulátu so zložením 60 až 62 hmotn. S 102, 29 až 31 hmotn. MgO, max. 1,25 hmotn. M 203, max. 1,0 hmotn. Fe 2 O 3 a stopových prvkov Zn, Tí, Ba, Zr vo forme oxidov v množstve max. 1 hmotn. .Vo výhodnom uskutočnení je duša kábla tvorená najmenej jedným prvkom oznamovacieho kábla a na vonkajšom povrchu žily je nanesený nezasychajúci a neagresívny roztok typu silikónového oleja.V súčasnosti vyrábané káble retardujúce oheň a ohňovzdome káble doplnením a využitím aplikácie granulátovej výplňovej zmesi podľa vynálezu ďalej zlepší vlastnosti týchto káblov a zároveň zníži ich celkovú cenu.Pri zasiahnutí ohňa do kabeláže ďalej znižuje riešenie podľa vynálezu optickú hustotu dymu vyvinutého pri horení káblov. Tým uľahčuje lokalizáciu požiaru, zlepšuje a urýchľuje jeho likvidáciu.Ďalšou výhodou je predĺženie času, kým dôjde ku konečnej deštrukcii a nefunkčnosti kábla pri jeho styku s ohňom.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález je bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kdena obrázku 1 až 4 je znázomený kábel vždy v reze a v náryse.Jednožilový kábel má medené jadro 1 žily 3 aje vybavené súvislou izoláciou 2 žily 3 z plastickej izolačnej zmesi.Na žilu 3 je nanesená po celom jej obvode výplňová zmes 4 vo forme granúl so zložením 62 hmotn. SiO 2,29 hmotn. Mg 0, 1,25 hmotn. M 203, 1,0 hmotn. °/n FC 1 O 3 a stopové prvky Zn, Ti, Ba a Zr vo fom 1 e oxidov,vždy v množstve l hmotn. a zvyšok sú nečistoty. Takto zostavené káblová duša 7 je vybavená plášťom 6 kábla.Viacžílový kábel zostavený z vodivých jadier l izolovaných súvislou izoláciou 2 má vyplnené všetky voľné miesta medzi jednotlivými žilami 3 a po celom obvode týchto zlanovaných žíl 3 má nanesenú výplňovú zmes vo forme granúl so zložením 60 hmotn. SÍOZ, 31 hmotn. MgO, 1,25 hmotn. M 103, 1,0 hmotn. Fe 2 O 3 a stopové prvky Zn, Ti, Ba a Zr vo forme oxidov vždy v množstve l hmotn. . Zvyšok sú nečistoty. Takto usporiadaná duša 7 je ovinutá fóliou 5, ktorá spevňuje celú zostavu duše kábla 7 a zároveň bráni odpadávaniu výplňovej zmesi 4 vo forme granulátu až do uskutočnenia technologickej operácie zhotovenia plášťa 6, do ktorého je uzatvorená celá duša 7 kábla.Viacžílový kábel zostavený z vodivých jadier 1 vybavených ovinutírn sklosľudovou vrstvou 8 a izolovaných súvislou izoláciou 2 vytvárajúcich žilu 3 kábla, ktorá sa zlanuje v polohách 9 a vyplňujú sa všetky voľné miesta káblovej duše 7 výplňovou zmesou 4 vo forme granulátu. V tomto prípade je zloženie 61 hmotn. SiOZ, 30 hmotn. MgO, 0,75 hmotn. M 203, 0,75 hmotn. FezOg a stopové prvky Zn, Ti, Ba a Zr vo forme oxidov v množstve vždy 0,75 hmotn. . Zvyšok sú nečistoty.Na poslednú polohu 9 stočených žíl 3 v duši 7 kábla sa nanáša výplňová zmes 4 preťahovaním a zároveň zasypávaním výplňovej zmesi 4 vo forme granúl navlhčenej polohy 9 žil 3 silikónovým olejom. Duša 7 kábla je vybavená plášťom kábla 6.Oznamovací kábel je zostavený z prvkov 10 tvorených stočením najmenej dvoch žíl 3 pozostávajúcich zjadra 1 a izolácie 2.Prvky 10 kábla sú zlanovane a vo voľných miestach a najmä po obvode sú vybavené výplňovou zmesou 4 vo forme granulátu so zložením 62 hmotn. SiOZ, 30 hmotn. MgO, 1,0 hmotn. Al 2 O 3, 0,9 hmotn. F ezO a stopové prvky Zn, Ti, Ba a Zr vo forme oxidov, vždy v množstve 0,5 hmotn. a zvyšok sú nečistoty. Výplňová zmes 4 je zaistená proti odpadávaniu pred spracovaním a pri ďalšom spracovaní káblovej duše 7 fóliou 5, ktorá uzatvára káblovú dušu 7. Káblová duša 7 je vybavený plášťom 6 kábla.Aplikáciou výplňovej zmesi 4 vo forme granulátu sú zaistené káblom pri normálnej prevádzke ich pôvodné vlastnosti. V prípade vystavenia pôsobeníu ohňa výplňová zmes 4 sa postupne speká a znemožňuje ďalšie horenie, ñxuje pri spekaní polohu jadra l v káblovej duši 7 a vytvára spečenú izoláciu jadra 1 po vyhorení organických častí zmesi konštrukčných prvkov kábla.Pri pôsobení ohňa výplňová zmes 4 neuvoľňuje žiadne nebezpečné prvky a od teplôt okolo 600 °C začínajú jednotlivé fázy ich postupného spekania.Uplatnenie tohto riešenia má opodstatnenie najmä V masovom použití káblov v objektoch, kde je možne v prípade požiaru predpokladať ďalšie škody vznikajúce šírením požiaru po kabeláži elektroinštalácie.l. Kábel sretardačným účinkom ohňa a/alebo kábel funkčne spôsobilý pri požiari, pozostávajúci z duše (7), ktoráje tvorená najmenej jednou žilou (3), kde vonkajší povrch duše (7) je výhodne ovinutý fóliou (5), pričom duša(7) kábla je uzatvorená plášťom (6), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že priestor vnútri plášťa (6), v ktorom je duša(7) s najmenej jednou žilou (3) tvorenou jadrom (l) a izoláciou (2), je vyplnený výplňovou zmesou (4) vo forme granulátu so zložením 60 až 62 hmotn. SiOZ, 29 až 3 l hmotn. MgO, max. 1,25 hmotn. AlzOj, max. 1,0 hmotn. Fego a stopové prvky Zn, Ti, Ba a Zr vo forme oxidov v množstve max. 1 hmotn. .2. Kábel podľa nároku 1, vyznačujúci sa t ý m , že duša (7) je tvorená najmenej jedným prvkom3. Kábel podľa nárokov l a 2, vyzn ačuj úci s a t ý m , že na vonkajšom povrchu žily (3) je nanesený nezasychajúci a neagresĺvny roztok typu silikónovćho oleja.

MPK / Značky

MPK: H01B 7/28, H01B 7/29, H01B 7/295

Značky: kábel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-282879-kabel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kábel</a>

Podobne patenty