Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII bez albumínu s malým obsahom cukru

Číslo patentu: 282207

Dátum: 12.10.2001

Autor: Nayar Rajiv

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII (rFVIII) bez albumínu v lyofilizovanej forme, ktorý je tvorený tak kryštalickými, ako aj amorfnými komponentmi a obsahuje, ak je rekonštituovaný s vodou, približne 65 až 400 mM glycínu, až do 50 mM histidínu, 15 až 60 mM sacharózy, až do 50 mM chloridu sodného, až do 5 mM chloridu vápenatého a 50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter. Veľmi výhodný prípravok obsahuje, po rekonštitúcii s vodou, približne 290 mM glycínu, 20 mM histidínu, 30 mM sacharózy, 30 mM chloridu sodného, 2,5 mM chloridu vápenatého a 50 až 1 500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter. Zvyškový obsah vody v lyofilizovanom prípravku je približne od 1 do 3 % hmotnostných, výhodne približne 1 % hmotnostné.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLH(A ,u SK 282 207 Číslo prihlášky 921.97 (13) Druh uukumuutu u Dátum podania prihlášky 4. 7. 1997 7 Dátum nadobudnutia (51) Im Cl z účinkov patentu 3. 12. 2001 Vestník UPV SR č. 12/2001 C 071( 14/755 Číslo prioritnej prihlášky 08/678 492 Dátum podania prioritnej prihlášky 12. 7. 1996 Krajina alebo regionálna organizácia priority US Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 1998 ÚRAD Vestník UPV SR č. 02/1998 PRIEMYSELNÉHO Dátum sprístupnenie VLASTNÍCTVA patentu verejnosti 12. 10. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov stabilizovaný prípravok s rekombinnntným faktorom VIII bez albumínu s malým obsahom cukrustabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII (rFVIII) bez albumínu v lyoñlizovanej forme, ktorý je tvorený tak lcryštaliekýmí, ako aj amorfilými komponentrni a obsahuje, ak je rekonštituovaný s vodou, približne 65 až 400 mM glycinu, až do 50 mM histidínu, 15 až 60 mM sacharózy, až do 50 mM chloridu sodnćho, až do 5 mM chloridu vápenatćho a 50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililíter. Veľmi výhodný prípravok obsahuje, po rekonštitúcii s vodou, približne 290 mM glycínu, 20 mM histidínu,30 mM sacharózy, 30 mM chloridu sodného, 2,5 mM chloridu vápenatćho a 50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter. Zvyškový obsah vody v lyoñlizovarlom prípravku je približne od 1 do 3 hmotnostných, výhodne približne 1 hmotnostnć.Tento vynález sa všeobecne týka farmaceutických prostriedkov a obzvlášť lyofrlizovaného prostriedku pre rFVIII, ktorý je stabilizovaný bez albumínu.Faktor VIII je dobre známy proteín plazmy, ktorý je podstatný pre proces zrážania krvi. Hoci faktor VIII môže byť a v súčasnosti sa získava z ľudskej plazmy, v minulých rokoch sa vyvinulo úsilie pripraviť faktor VIII z rekombinantných zdrojov (rFVIII) v snahe vyhnúť sa potenciálnym kontamináciám spojeným s krvnými produktmi. Okrem toho rekombinantný zdroj faktora VIII poskytuje skutočne neobmedzenú dodávku koagulačnćho faktora, čím sa vyhne dodávkovým limitom spojeným s používaním krvnej plazmy od darcov ako zdroja materiálu.Pretože jedna z výhod rFVIII produktu spočíva v tom, že nie je odvodený od ľudskej plazmy, a tak sa vyhýba potenciálnej kontaminácii zo zdroja ľudskej plazmy, je cieľom pri príprave rFVli vyvinúť stabilizovaný prípravok pre rFVIII, ktorý sa môže opísať ako celkom zbavený akýchkoľvek surovín z ľudského zdroja. Ale na nešťastie rFVIII je labilný proteín a ako mnohé iné terapeutické proteiny sa môže stať nestabilným počas uskladnenia. Na prekonanie tejto nestability je všeobecnou praxou zavádzať ľudský senový albumín do produktu ako stabilizátor. Albumín bol zistený ako dobrý stabilizátor rFVIII a používa sa v rade obchodne dostupných produktov na trhu. Pri použití ľudského albuminu ako stabilizátor-a rFVIII sa však stráca jedna z výhod,ktoré má rekombinantný produkt na prvom mieste (to znamená, že sa nevyhne akémukoľvek zdroju materiálu na ľudskom základe).Nedávno boli opísané prípravky pre faktor VHI bez albuminu tak v prostriedkoch s nízkou, ako aj vysokou iónovou silou prostredia, používajúce chlorid sodný, chlorid vápenatý a histidín ako putrovacíe ióny. Okrem toho sa používajú bázické aminokyseliny, ako je lyzin a cukry, ako je manitol, sacharóza a maltóza. Na dosiahnutie stability v prípravkoch faktora VIII bez albumínu, hoci sa udržiava nevyhnutná izotonicita potrebná na terapeutické použitie,používa sa približne 10 cukru, pozri US patent č. 4877 608 (prípravok s nízkou iónovou silou), Európsky patentový spis č. 0 314 095 opisuje iný prípravok bez albumínu, ktorý má vysokú iónovú silu a obsahuje histidín ako pufrovací prípravok.US patent č. 4 877 608 sa týka kvapalného roztoku, nie teda lyoñlizovaného produktu, ktorý musí byť schopný podrobiť sa cyklom vymrazovacieho sušenie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu produktu. Európsky patentový spis č. 0 314 095 mhmuje relatívne vysoké množstvo chloridu sodnćho a predovšetkým sa používa v kvapalnom prípravku.Medzi iné patenty, týkajúce sa prípravkov pre faktor VIII, sa zahrnuje US patent č. 5 399 670, ktorý opisuje použitie arginínu v lyofilizovanom prípravku obsahujúcom albumín, W 0 95/01804, ktorý opisuje prípravok neobsahujúci cukor alebo glycín a US patenty č. 4440 679 a 4623 717 (v obidvoch prípadoch pôvodca Femandes a kol.), ktoré ukazujú použitie aspoň 30 hmotnostných cukrov v kombinácii s arninokyselinami na stabilizáciu FVIII v kvapalnom stave za podmienok pasterizácie (teplota 60 °C, trvanie aspoň 10 hodín).Okrem uvedených prípravkov pre faktor VIlI je rad iných patentov, ktoré sa týkajú čistenia a/alebo stabilizácie faktora VIII. Medzi ne sa zahmuje US patent č. 5 288 853,ktorý chráni viacstupňový spôsob prípravy zahmujúcej použitie kolóny spríahnutej s heparinem, s nasledujúcim pridaním glycinu za vzniku vyčisteného produktu faktora VlII.US patent č. 5 399 670 pokrýva spôsob prípravy lyoñlizovaného prípravku pre faktor VIII so zvýšenou rozpustnosťou, ktorý vyžaduje pridanie argininu k roztoku faktora VIII pred lyoñlizáciou.US patent č. 5259 951 pokrýva viacstupňový spôsob čistenia faktom VIII z planny s použitím ionexových koíón.US patent č. 4 758 657 chráni viacstupňový spôsob oddeľovania faktora VIIIC z plazmy, pri ktorom aspoň jeden zo stupňov vyžaduje adsorpciu faktora VIIIC na hydrofóbnej interakčnej základnej hmote.Okrem uvedených patentov, celkom nedávno bol opisaný prípravok pre faktor IX (FIX), ktorý sa zdá byť podobný uvedenému prípravku pre rFVllI, pozri Abstract 244, L. Bush a kol., Hemophillía, zv. 2, doplnok l, str. 64(jún 1996). FIX je proenzým, ktorý je konvertovaný na aktívny proteolytický enzým. Naproti tomu FVIII slúži ako kofaktor spoločne s inými koagulačnými komponentmi pri účinnej koagulácii krvi. Molekulová hmotnosť FVIII je približne 340 000 daltonov, zatiaľ čo FľX má molekulovú hmotnosť približne 56 000 až 57 000 daltonov. FVIII je veľmi citlivý k proteolytickému spracovaniu so sprievodným poklesom koagulačnej aktivity. Je dobre známe, že faktor VlIl je vnútome stabilnejší ako FIX a koncentráty každého faktora sušené vymrazovaním dokladajú zreteľne rozdiely v stabilite pri skladovaní za rôznych teplôt. Na rozdiel od FVIII zahmuje FIX jedinečnú T-karboxyláciu 12 N koncových zvyškov kyseliny glutámovej, čo poskytuje možný základ pre odlišnú stabilitu. Tak prípravok pre FD( by nemusel nevyhnutne podnietiť prípravok pre FVHI.(1995) sa tiež uvádza prípravok pre antagonistu stabilizovaného rekombinantného reeeptora ľudského interleukínul, podobného uvedenému prípravku.Napriek minulej a nedávnej snahe vyvinúť stabilizovaný rFVIII prípravok, ktorý môže byť úspešne lyotilizovaný a neskôr rekonštituovaný rýchlo vo vode, až do dnešného dňa bolo ťažké dosiahnuť prípravok, ktorý sa nielen vyhýba použitiu ľudských produktov, ako je albumín, ale ktorý tiež spĺňa požiadavky na vlastnú lyotilizáciu, rýchlu rekonštitúciu a izotonicitu, zatiaľ čo súčasne poskytuje rFVIII, ktorý má dlhodobú stabilitu, s farmaceutický prijateľnou lehotou skladovaniaS prekvapením sa zistila, že takýto prípravok je možný. V priebehu vývoja tohto prípravku sa zistila, že histidín, ktorý bol uvádzaný a používaný podľa doterajšieho stavu techniky ako pufrovaci prípravok, v skutočnosti má destabilizujúci účinok na lyofrlizíované prípravky zbavené albumínu.Autori tohto vynálezu však zistili, že destabilizujúce účinky histidínu sa môžu účinne prekonať novým prípravkom s obsahom solí, glycínu a sacharózy, pri ktorého kombinácii bolo zistené, že nemá priaznivý účinok pri stabilizácii rFVIII. Táto zmes tiež chráni rFVIII proti násobným cyklom zrnrazovania a roztápania počas Iyoñlizačného procesu a poskytuje rýchlu rekonštitúciu lyoñlizovanćho produktu s vodou. Prípravok zalnnuje tak kryštalické, ako aj amorfné zložky, na rozdiel od väčšiny prípravkov podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré sú v podstate amorfné. Prípravky podľa tohto vynálezu zostávajú stabilné v kvapalnom stave počas aspoň 24 hodin za teploty miestnosti.Podrobnosti o tomto prípravku a jeho použití sa opisujú ďalej.Zlepšený rFVIII prípravok podľa tohto vynálezu je farmaceutický prijateľný lyoíilizovaný produkt bez albumínu, ktorý sa môže rýchlo rekonštituovať vo vode (počas 30 sekúnd) aje vhodný na ošetrovanie hemoñlie. Lyofilizovaný prípravok obsahuje novú zmes solí, aminokyselín a sacharózy. Produkt je stabilizovaný za teploty miestnosti a na rozdiel od prípravkov podľa doterajšieho stavu techniky obsahuje relatívne nízky obsah cukru.Prípravok obsahuje ďalej uvedene komponenty, ak je rekonštituovaný vo vodeglycín približneod 65 do 400 mMvýhodne 290 mM, histidín až do priblihie 50 mM, výhodne od 1 do S 0 mM, veľmi výhodne 20 mM, sacharoza približneodl 5 do 60 mM,výhodne 30 mM, NaCl až do približne 50 mM, výhodne od l do 50 mM, veľmi výhodne 30 mM, CaClz až do približne 5 mM, výhodne od 0,1 do 5 mM, veľmi výhodne 2,5 mM, arFVIII približne od 50 do l 500 medzinárodných jednotiek na ml.Vo výhodnom lyoñlizovanom prípravku má byť množstvo zostatkovej vody približne od l do 3 hmotnostných,výhodne zhruba l hmotnostné.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je graf ktorý porovnáva pôsobivosť prostriedku podľa tohto vynálezu za teploty 40 °C v mvislosti od času, pri relatívne malom obsahu cukru (homá krivka) s prípravkom opísaným v doterajšom stave techniky, ktorý má soký obsah cukru (dolná krivka).alej sa podáva podrobný opis vynálezu, Predmetom vedúcim k tomuto vynálezu je prípravok bez albumínu, ktorý poskytuje stabilitu rFVIII (strata pôsobivosti je minimálna alebo menšia ako približne 20 ) v priebehu rôznych stupňov procesu, ako je ultrañltrácia a diatiltrácia, skladovanie vo vymrazenom objeme, cykly zmrazovania a roztápania a lyoñlizácia. Okrem toho je žiaduce rýchle rozpustenie produktu so stabilitou v rekonštituovanom kvapalnom stave. Konečne je žiaduci farmaceuticky prijateľný lyofilizovaný produkt s príslušným skladovacím časom, ktorý môže byť lyotilizovaný s krátkym cyklom sušenia zmrazovaním.Proteíny nekryštalizujú počas lyotilizácie. Cieľom sušiaceho procesu má byť konvertovanie vodného roztoku proteínu a amorfnej fázy, kvôli ochrane proteínu od chemickej a/alebo konfonnačnej nestability spôsobenej kryštalickým prostredím (alebo celkovou stratou vody). Tak je bežné zahrnovať významné množstvá albumínu (až do l ), aby sa dostala arnorfná fáza (komponent) na stabilizáciu proteínov.Na základe celkového cieľa vynálezu bol vyvinutý prípravok tak s kryštalickým komponentom dovoľujúcim rýchlu lyotilizáciu, ako aj s amoríhým komponentom na stabilizáciu rFVIII. Pokiaľ sa tu používa výraz kryštalický a amorfný komponent, znamená to, že prípravok obsahuje aspoň dve oddelené fázy, z ktorých aspoň jedna je lcryštalická ajednaje amorfná. Tuhé látky sa môžu vyskytovať v kryštalickej alebo amorfnej forme. Kryštalické materiály sú charakterizované ako materiály, ktoré majú konečnúštruktúru, stechiometrické zloženie a teplom topenia. Naproti tomu amorínć materiály nemajú jasne defmovanú molekulárnu štruktúru a môžu byť opisané ako veľmi schladená kvapalina s mimoriadne vysokou viskozitou, ako je viskoelastický kaučuk alebo ešte viac tuhé lámavć sklo. Uvádza sa, že ine cukry, ako je maltóza, trehalóza a maltotrioza, môžu prispievať k amorüiému komponentní. Manitol môže byť zahrnutý ako látka prispievajúca ku kryštalickému komponentn prípravku.Stratégia používaná na určenie farmaceutický prijateľného rFVlH prostriedku zbavenćho albumínu je tátoa) Východiskovým materiálom je vysoko čistý rFVIII, ktorý sa vyčistil s pouätím ortogonálnej chromatograñe. Táto ortogonálna chromatogratia je definovaná ako chromatografický proces, ktorý sa vykonáva rôznymi postupnú a na rôznom základe a je zvyčajne používaný v rade za sebou. Výsledkom je, že proteín sa môže rýchlo vyčistiť aplikáciou rozdielnych oveľa účinnejších metód čistenia. To spôsobuje pri faktore VIII, že má aspoň 90 čistotu (gélovou elektroforézou) so špecítickými aktivitami väčšími ako 2000 medzinárodných jednotiek na mg proteínu. Teoretická čistota rFVIII je kontraverzným predmetom, ale predpokladá sa približne od 3500 do 5000 medzinárodných jednotiek na mg proteínu.b) Protein sa spracováva ultratiltráciou a/alebo diañltráciou(UF/DF) a podrobí stanoveniu výťažku po ultrafiltrácii a/alebo diaíiltrácíi, citlivosti na zmrazovanie a rozmrazovanie a stability kvapaliny za rozdielnych teplôt inkubácie.c) Potenciálne prípravky sú ďalej charakterizované svojím termálnym správaním pomocou diferenčnej skenovaoej kalorimetrie (DSC), teploty skelného prechodu (T), devitríñkačnej teploty (Td) a eutektickej teploty topenia (Te). Tieto údaje sa používajú na identifikáciu prípravkov, ktoré by mohli byť rýchlo lyoñlizovanć a na ktoré sa zameria ďalšie skúmanie.d) Vhodné prípravky sa lyoñlizujú s použitím rýchleho cyklu sušenia vymrazovaním a analýza stability sa vykonáva za štandardných teplôt a teplôt urýchleného skladovania. e) Stabilná prípravky sa rýchlo zistia zo vzoriek uskladnených za teploty 40 °C pre rôzne časové okamihy.Pri analýze výsledkov radu štúdií, ktoré vedú k prípravku podľa tohto vynálezu, sa používa stratégia multivariabilnej experimentálnej vzorky a program na sériové triedenie skupiny komponentov, ktoré zahrnujú zmesi aminokyselín, solí a cukrov. Výsledky sa analyzujú s použitím soñstického programu na vyjadrenie akýchkoľvek interakcií medzi komponentmi a vytvára sa multivariabilná plošná analýza ozvy. S prekvapením sa zistilo, že histidín (všeobecne používaný podľa doterajšieho stavu techniky) skutočne má destabilizujúci účinok na rFVIII prípravky. To vedie k potrebe kriticky preskúšať kritériá na rôzne komponenty pripravku, ktoré autori pokladali za nakoniec prijateľne.Účinok na stabilitu lyoíilizovaného rFVIII sa stanoví titráciou rôznych množstiev histidínu v rFVIII zmesi, ktorá obsahuje 150 mM chloridu sodného, 2,5 mM chloridu vápenatého a 165 mM manitolu. Výsledky sú uvedené ďalej.Tabuľka Percento inhibície pôsobivosti po 2 týždňoch skladovania za teploty 40 C V prítomnosti histidínupočiatočnej aktivity po 2 ždňoch za - lo 40 °CAko môže byť zrejmé z uvedených údajov, zvýšené množstvá histidínu spôsobujú pokles pôsobivosti rekonštituovaného lyoñlizovanćho rFVIII pri spôsobe závislom od dávky. Tento výsledok svedčí o tom, že histidín nemá úlohu pri stabilizácii FVIII v lyoñlizovanom stave.Rekombinantný faktor VIII sa pripraví v dvoch prípravkoch. Nestabilita sa stanovuje za podmienok urýchleněho skladovania pri teplote 40 °C.Prípravok s vysokým obsahom cukru, ktorý je podobný ako v doterajšom stave techniky, je prípravok mnorfnćho charakteru, ktorý po rekonštitúcii s vodou obsahuje 50 mM chloridu sodnćho, 2,5 mM chloridu vápenatćho, 5 mM histidínu a 10 hmotnostných maltózy.Prípravok s nízkym obsahom cukru podľa tohto vynálezu je lcryštalický, s amorfným komponentom 1 sacharózy (30 mM sacharózy), na stabilizáciu proteínu. Tento prípravok, po rekonštitúcii s vodou zbavenou iónov (WFI),obsahuje 30 mM chloridu sodného, 2,5 mM chloridu vápenatćho, 20 mM histidínu, 290 mM glycínu a pribliäte 200 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililíter. Tento prípravok je porovnateľný s prípravkom podľa doterajšieho stavu techniky na obrázku, z čoho môže byť zrejmé, že rFVIII prípravok s nízkym obsahom cukru podľa tohto vynálezu je značne stabilnejší v priebehu času ako stabilizovaný produkt s vysokým obsahom cukru podľa doterajšieho stavu techniky.Na základe uvedeného zistenia prevláda názor, že rad úprav môže vykonať odbomík v odbore. Preto sa uvažuje o tom, že uvedene príklady sa majú vysvetliť iba ako ilustrácia a že rosah tohto vynálezu má byt obmedzený iba pripojenými patentovými nárokmi.1. stabilizovaný lyoñlizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIH bez albumínu, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že obsahuje, akje rekonštituovaný s vodou, približne 65 až 400 mM glycínu,až do 50 mM histidínu, 15 až 60 mM sacharózy, až do 50 mM chloridu sodného, až do 5 mM chloridu vápenatćho a50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter.2. stabilizovaný lyoíilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII zbavený albumínu, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že obsahuje, akje rekonštituovaný s vodou, približne 290 mM glycínu, 20 mM histidínu,30 mM sacharózy,30 mM chloridu sodnćho,2,5 mM chloridu vápenatého a 50 až 1500 medzinárodnýchjednotiek rFVlIl na mililiter.3. Lyofilizovaný prípravok podľa nároku l, v y značujúci sa tým, žezvyškovýobsahvody je od približne l do 3 hmotnostných.4. Lyoñlízovaný prípravok podľa nároku 2, v y značuj úci sa tým, žezvyškovýobsahvody je približne 1 hmotnostné.

MPK / Značky

MPK: C07K 14/755, A61K 38/37

Značky: faktorom, prípravok, malým, rekombinantným, albuminu, cukrů, obsahom, stabilizovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-282207-stabilizovany-pripravok-s-rekombinantnym-faktorom-viii-bez-albuminu-s-malym-obsahom-cukru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII bez albumínu s malým obsahom cukru</a>

Podobne patenty