Číslo patentu: 281651

Dátum: 17.04.2001

Autor: Peetz Matthias

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Inštalačný kanál (3) pozostáva z dna (32) a dvoch bočných stien (33, 34), spojených s dnom (32) do jedného kusa. Bočné steny (33, 34) vykazujú na svojich voľných okrajoch pozdĺžne prebiehajúce, kolmo k vnútrajšku (31) kanála (3) smerujúce oblasti (1, 2) stien, ktoré sú vytvorené ako ložiská pre inštalačné mostíky, vodiace svorky alebo podobné inštalačné pomôcky. Oblasti (1, 2) stien obsahujú na svojich voľných koncoch zahnutia (11, 12), zbiehajúce sa navzájom do vnútorného priestoru (31) kanála (3). Inštalačné svorky (4) majú naproti tomu na svojich voľných koncoch navzájom od seba sa rozbiehajúce vidlicovité zalomenia (41, 42). Tieto vidlicovité zalomenia (41, 42) sú svojimi otvormi vidlíc nasmerované k zahnutiam (11, 12) a ich svetlé šírky odpovedajú rozmerom prierezov zahnutí (11, 12).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 6. 9. 1994(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 11. 6. 2001 Vestník ÚPV SR c. 06/2001(31) Číslo prioritnej prihlášky c 93 13 608.0(32) Dátum podania pxioritnej prihlášky 9. 9. 1993(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority DE(40) Dátum zverejnenia prihlášky 12. 4. 1995 ÚRAD Vestník UPV SR č. 4/95 PRIEMYSIELNÉHO (47) Dátum udelenia VLASTNICTVA a sprlstupnenia patentu verejnosti 12. 3. 2001 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Rehnu AG C 0, Rehau, DEInštalačný kanál (3) pozostáva z dna (32) a dvoch bočných stien (33, 34), spojených s dnom (32) do jedného kusa. Bočné steny (33, 34) vykazujú na svojich voľných okrajoch pozdĺžne prebíehajúce, kolmo k vnúu-ajšku (31) kanála (3) smeruj úee oblastí (l, 2) stien, ktoré sú vytvorené ako ložiská pre inštalačné mostíky, vodiace svorky alebo podobné inštalačné pomôcky. Oblasti (l, 2) stien obsahujú na svojich voľných koncoch zahnutia (1 l, 12), zbíehajúce sa navzájom do vnútomćho priestoru (31) kanála (3). Inštalačné svorky(4) majú naproti tomu na svojich voľných koncoch navzájom od seba sa rozbiehajúce vidlicovitć zalomenia (41, 42). Tieto vidlícovitć zalomcnia (41, 42) sú svojimi otvormi vidlíc nasmerované k zahnutiam (11, 12) a ich svetlé šírky odpovedajú rozmerom prierezov zahnutí (l 1, 12).Vynález sa týka inštalačného kanála na inštalovanie elektrických vedení s dnom a obidvomi bočnými stenami,Spojenými s týmto do jedného kusa, ktoré na svojich volných okrajoch vykazujú pozdĺžne prebiehąjúce, kolmo k vnútrajšku kanálu smerujúce oblasti stien, ktoré sú vytvorené ako ložiská pre inštalačné mostíky, vodiace svorky alebo podobné inštalačné pomôcky.Z DE-U 79 31 274 je podopretý mostík pre káblové kanály, ktorých okraje otvorov vykazujú pozdĺžne diery, prebiehąjúoe v pozdĺžnom smere kanála. Do týchto pozdĺžnych dier sa vsadzujú nosy zarážky, nachádzajúce sa na opomých mostikoch, pričom sa týmto opatrením zabraňuje stlačeniu bočných stien kanála. Nevýhodou pri tomje, že sa pri montáži odpemých mostíkov musia nosy zarážok priradené pozd žnym dieram kryť skôr, ako sa môže uskutočniť uzávorovanie.Z EP 0 239 945 A 2 je známy ďalší vodiaci kanál na vedenie, ktorý má v podstate pravouhlý prierez s otvorenou prednou stranou na vkladanie a vyťahovaníe elektrických vedení. Rovnobežne s dnom kanála sú na voľné konce bočných stien pritvarované pozdĺžne lišty tvaru písmena L,smerujúce do vnútra kanála. Otvorená strana vodiaceho kanála na vedenie sa premosťuje svorkami. Tieto svorky majú na jednom svojom voľnom konci hákovitú nohu svorky s pružiacim jazykom a na svojom druhom voľnom konci rovnako hákovitú hlavu svorky. Noha svorky je nastrčená pružne na jednej pozdĺžnej lište a samotná svorka sa môže na vkladanie a vyťahovanie vedenia pmžne vykloniť.Tento vodiaci kanál na vedenie sa dá vkladať len v bočnej polohe, lebo svorka sa dá upevniť len v oblasti hákovitej nohy svorky a pružiacim jazykom na priradenú pozdĺžnu lištu. V oblasti hlavy svorky na protiľahlej strane svorky dosadá táto len na priradenú pozdĺžnu lištu s prierezom v tvare písmena L.Tu sa zasadzuje vynález, ktorý si to dal za základnú úlohu, o to, aby dal k dispozícii svorku na upevnenie bočných stien inštalačných kanálov, ktorá pri všetkých polohách inštalačného kanála zostane pevne usadená a umožní dodatočnú inštaláciu káblov vo všetkých polohách káblového kanála. Podľa vynálezu sa preto navrhuje, aby oblasti stien vykazovali na svojich voľných koncoch ohnutie zbiehajúce sa navzájom do vnútrajška kanála a inštalačné svorky majú na svojich voľných koncoch vidličkovité zalomenia, ktoré sa navzájom rozbiehajú a ktoré sú svojimi vidlicovitými otvormi nasmerované k zahnutiam a ktorých svetlá šírka vídllc odpovedá rozmerom prierezov zahnutia.Prednosťou tohto usporiadania je to, že sa inštalačné svorky dajú zastrčiť z obidvoch strán do zahnutia na oblastiach bočných stien inštalačného kanála, smerujúcich kolmo do vnútrajška kanála. To sa uskutoční jednoducho tým,že sa inštalačné svorka zavádza šikmo, prípadne rovnobežne s pozdĺžnou osou inštalačného kanála do otvorenej strany inštalačného kanála a potom sa obidvomi vidlicovitými zalomeniami zaskrutkuje do vzájomne sa zbiehajúcich zabnuti pri tom sa tam upne. Týmto spôsobom upevnená inštalačné svorka drží potom bočné steny inštalačného kanálav dopredu stanovenej vzdialenosti a zabraňuje vypadnutiu vloženého kanála.Pri tom sa ukázalo, že je výhodné, aby inštalačné svorky vykazovali osovo prebiehajúce zosilňovacie drážky, ktoré končia v dopredu stanovenej vzdialenosti pred zalomeniami. Týmto opatrením sa inštalačná svorka zosilní, čo je najmä výhodné pri montáži nad hlavou, aby sa mohla zachytiť záťaž kábla.Ďalej sa prejavilo ako účelne, ked vidlicovité ramená,tvoriace vidlicovité zalomenie, boli vytvorené rôzne dlhé.Týmto spôsobom sa dá už opisané zaskrutkovanie prípadne zastrčenie inštalačnej svorky do zahnutia oblasti steny inštalačného kanála uskutočňovať ľahšie.V tejto súvislosti sa ukázalo, že je výhodné, aby sa vonkajšie vidlicovité ramená vytvorili kratšie ako vnútomé vidlicovité ramená.Inštalačný kanál podľa vynálezu má tú výhodu, že inštalačné svorky sú zaistené ako pri zvislej, tak aj vodorovnej montáži kanála zvieravým účinkom vidlicovitých zalomení v navzájom sa zbiehajúcich zahnutíach proti vykĺznutiu a vypadnutiu. Ďalšou výhodou je, že sa inštalačné svorky môžu inštalovať na všetkých miestach zahnutia bočných stien, zbiehajúcich sa navzájom k sebe, ani že by sa tu museli hľadať špeciálne otvory. Po vodorovnej montáži sa môže ďalej inštalačná svorka, aby sa uľahčilo osadzovaníe káblami, uzávorovať len jednostranne v dolnej oblasti. Pri tom sa káble môžu klásť rovnobežne s inštalačným kanálom, takže sa stanovia dĺžky a potom sa káble môžu zavádzať do kanála zhora. Tým odpadá nákladné zavádzanie okolo homvo namontovaných svoriek.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkrese je schematicky znázomený príklad prevedenia inštalačného kanála podľa vynálezu s inštalačnou svorkou obr. ukazujú obr. l prierez inštalačným kanálem s hotovo namontovanou inštalačnou svorkou,obr. 2 bokorys inštalačnej svorkyNa obr. l je znázomený inštalačný kanál 3 s vnútomým priestorom 31 inštalačného kanála 3 v priereze. Inštalačný kanál 3 pozostáva zo základnej steny 32 a bočných stien 33, 34. Na voľných koncoch bočných stien 33, 34 sú oblastí l, 2 steny pritvarované približne pravouhlé k vnútomému priestoru 31 inštalačného kanála 3.Oblasti 1, 2 steny majú na svojich voľných koncoch zahnutia 11, 12 ktoré sa navzájom zbiehajú. V znázomenom prevedení sú tieto zahnutia 11, 12, vsadené do otvorov 411, 412 vidlíc (obr. 2) vidlicovitých zalomení 41, 42 inštalačnej svorky 4. Tým je premostený svetlý prierez v oblasti otvorov inštalačného kanála 3 a bočné steny 33, 34 sú v oblasti tohto premostenia stabilizované.Z obr. 2 je zrejmé detailné znázornenie inštalačnej svorky 4 podľa vynálezu. Vidlicovite zalomenia 41, 42 sú tvorené vidlicovitými ramenami 414, 415, 416, ktoré opäť obmedzujú otvory 411, 412 vidlíc.V strednej oblasti pozdĺžneho rozloženia inštalačnej svorky 4 je zaformovaná axiálne prebiehajúca zosilňovacía drážka 43, ktorá končí v dopredu stanovenej vzdialenosti A od zalomenía 41, 42. Táto zosilñovacia drážka 43 dodáva potrebnú stabilitu k tomu, aby bolo možné lepšie zachytiť zvierajúcu silu bočných stien 33, 34 inštalačného kanála 3pri zaistení inštalačnej svorky na vzzijomne sa zbiehajúcich zahnutiach 11, 12 a silu váhy vložených vedení.1. Inštalačný kanál na inštalovanie elektrických vedení, s dnom a dvomi bočnými stenami, Spojenými s týmto do jedného kusa, ktoré na svojich voľných okrajoch vykazujú pozdĺžne prebiehajúce, kolmo k vnútrajšku kanála smerujúce oblasti stien, ktoré sú vytvorené ako ložiská na inštalačné mostíky, vodiace svorky alebo podobné inštalačné pomôcky, vyznačujúci sa tým, žeoblasti(l, 2) stien vykazujú na svojich voľných koncoch zahnutia(11, 12), zbiehajúce sa navzájom do vnútorného priestoru(31) kmála, a inštalačné svorky (4) majú na svojich voľných koncoch navzájom sa od seba rozbiehajúce vidlicovité zalomenia (41, 42), ktoré sú svojimi otvormi (411, 412) vidlíc nasmerované k zahnutiam (1 l, 12) a ich svetlé šírky odpovedajú rozmerom prierezov zahnutiam (1 l, 12).2. Inštalačný kanál podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že inštalačné svorky (4) vykazujú axiálne prebiehajúcu zosilňovaciu drážku (43), ktorá končí v dopredu stanovenej vzdialenosti (A) od zalomení (41,42).3. Inštalačný kanál podľa nároku l, v y z n a č u júei sa tým, že ramená(413, 414, 415, 416) vidlíc, tvoriace vidlicovité zalomenia (41, 42) sú vytvorené V rômej dĺžke, pričom vonkajšie ramená (413, 415) vidlíc sú vytvorené kratšie ako vnútomé ramená (414, 415) vidlíc.

MPK / Značky

MPK: H02G 3/28, E04F 17/08

Značky: kanál, inštalačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-281651-instalacny-kanal.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inštalačný kanál</a>

Podobne patenty