Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu

Číslo patentu: 281466

Dátum: 07.08.1996

Autori: Bezner Klaus, Klukowski Horst, Schupp Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu, ktorý zahŕňa čiastočnú želatináciu východiskového materiálu obsahujúceho škrob, jeho vymrazenie za vzniku vymrazeného škrobu, rozotrenie vymrazeného škrobu, rozmrazenie a odvodnenie vymrazeného a rozotreného škrobu lisovaním a/alebo sušením za vzniku rozotreného škrobového cesta a balenie rozotreného škrobového cesta do vrecka z porézneho varného obalu. Rozotrené škrobové cesto a zostávajúci priestor v hornej časti obalu sú dimenzované tak, že upravený produkt úplne vyplní vrecko z varného obalu v dôsledku absorbovania vody cez porézny obal počas varenia vo vode a tlaku hydratovaných zložiek obalu proti stene obalu.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 09.06.1995 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo priorímej prihlášky P 44 20 702.6 (51) Int. C 17 Dátum priority 14.06.1994 A 23 L 1/0522 Krajina priority DE Ž 5 Dátum zverejnenia 07.08.1996 A 23 L 1/158 ÚRAD Dátum zverejnenia udelenia PRIEMYSELNÉHO vo Vestníku 09.04.2001 VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu CPC Intemational Inc., Englewood Cliffs, NJ, US(72) Pôvodca vynálezu Bezner Klaus, Untergruppenbach-Unterheinrie, DE Klukowskí Horst, Neuenstadt-Kochertuem, DE Schupp Hans, Erlenbach, DE(54) Názov vynálezu Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varněho obaluOpísaný je spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu, ktorý zahŕňa čiastočnú želatináciu východiskovćho materiálu obsahujúceho škrob,jeho vymrazenie za vzniku vymrazenćho škrobu, rozotrenie vymrazenćho škrobu, rozmrazenie a odvodnenie vymrazenćho a rozotreného škrobu lisovaním a/alebo sušením za vzniku rozotrenćho škrobového cesta a balenie rozotrenćho škrobového cesta do vrecka z porézneho vaměho obalu. Rozotrené škrobové cesto a zostávajúci priestor v homej časti obalu sú dimenzovanć tak,že upravený produkt úplne vyplní vrecko z vamého obalu v dôsledku absorbovania vody cez porćzny obal počas varenia vo vode a tlaku hydratovaných zložiek obalu proti stene obalu.Tento vynález sa týka spôsobu prípravy knedlí zo škrobovćho cesta vo vreckách z vaměho obalu. Výsledkom je rozmerovo stály, používateľný produkt schopný nakrájania na plátky, vďaka absorbovaniu vody cez porézny obal počas varenia vo vode a tlaku hydratovaných zložiek obsiahnutých v obzde proti stenám obalu.Prípravky vo varnom obale mali vzrastajúcu dôležitosť v minulých desaťročiach, pretože dovoľovali uskutočňovať bežnú manipuláciu. Tieto obaly sa používali zvlášť na produkty z ryže a na knedľové produkty (zemiakové knedle,žemľové knedle a podobne). Napriek veľmi odlišnemu charakteru týchto produktov, majú tieto produkty jeden spoločný znak, a to ten, že pri príprave absorbujú veľké množstvo vody, zvlášť za varu, to znamená, že napučiavajú a skúsenosť v tomto smere ukazuje, že niekedy značne zväčšujú objem.V prípade ryže a tiež iných obilných produktov, ako je jemná múka a perlovć lqúpy, je potrebné tieto skutočnosti zobrať do úvahy pri tradičnom varení a začať vamú operáciu so značným prebytkom vody alebo inej kvapaliny. Ale v tomto prípade menej hrubozmne produkty, ako je ryža,ako zväčšujú objem napučiavaním, rovnomerne sa rozprestierajú vo vamom objeme a tak dostupnosť vody vyžadovaná na ďalšie napučiavanie sa musí mbezpečovať príležitostným miešaním.Tento spôsob prípravy nie je iba relatívne komplexný,ale tiež vždy vyžaduje určitý pravidelný dohľad, bez ktorého príprava nie je úspešná alebo je úspešná iba čiastočne. Okrem toho tento spôsob prípravy je náročný nielen v prípade veľmi veľkých množstiev, ale najmä v prípade malých porcií.Pretože súčasný smer smeruje k bežnejšej príprave (čo je ekvívalentné s jednoduehšou prípravou v tomto pripade) a vzhľadom na rastúci počet menších domácností, vzniká požiadavka na spoľahlivú a jednoduchú pripravu takýchto produktov po porciách.Spôsob prípravy, ktorý takúto požiadavku spĺňa, spočíva V príprave ryže vo varných obaloch s ľubovoľnou dávkou ryže, presnejšie, najmä predvarenej ryže.Jemnú múku, perlovć krúpy a podobné potraviny nebolo skôr možné pripraviť vo vreckách z varných obalov,ktoré boli vyskúšané ako vhodne na ryžu a podobné potraviny. Jednak preto, že nastáva veľký objemový nárast napučiavaním, iba malý objem sa môže baliť do obalov, inak sa nemôže zabezpečiť rovnomemé homogénne napučiavanie a rozloženie v obale.Zatiaľ čo pri ryži vo varnom obale sa v podstate dosahuje dobrá a rovnomemá rehydratácia (varením), v prípade prípravy knedlí sa musí okrem toho zabezpečiť vymedzený tvar.Podľa doterajšieho stavu techniky sa príprava bežných produktov v prípade knedlí uskutočňuje v dvoch stupňoch. V prvom stupni sa sprístupnia úplne spracované suche produkty a po príprave cesta sa má uskutočniť iba tvarovanie s príslušným množstvom kvapaliny (zvyčajne ručne) a varenie. Pri zavedení vreciek z varného obalu ako druhého stupňa, okrem toho odpadá tvarovanie cesta V domácnosti alebo šćfkuchárom.Na realizáciu tohto stupňa, musí byť vyvinuté nielen varu odolné vrecko z varnćho obalu, ale tiež jeho uskutočnenie má byť usporiadané takým spôsobom, že z jednejstrany sa zabezpečí rýchle prenikanie vody, ale na druhej strane tiež nedochádza k nadmeme veľkým stratám pri vare, ktore by spôsobovali blokovanie pórov.Okrem toho je ešte dôležitejšie, že vývoj vhodného filmu je spôsobený tvorbou alebo výberom a vývojom vhodných zložiek, pretože rýchle, úplné a rovnomemé prenikanie kvapaliny prestupujúcej pórmi obalu sa má tiež zabezpečiť s ohľadom na úplne vytvorenú zmes, keďže zvyčajne miešanie alebo miesenie cesta v tomto pripade by sa nedalo uskutočniť.Zmes vhodná do vrecka z varnćho obalu musí z jednej strany absorbovať dostatok vody, aby sa zabezpečilo napučiavanie a naplnenie obalu a aby sa dosiahol požadovaný tvar a zabezpečilo sa uvarenie, ale naproti tomu nesmie napučiavať príliš rýchle a príliš intenzívne, kým sa neukončí vstup kvapaliny pórmi.Rad zvyčajných zložiek spôsobuje určité problémy v tomto ohľade, ako napríklad hmota na žemľové knedle a suchá zemiaková múka, ktoré sa odlišujú relatívne pomalou absorpciou vody a majú porćznu štruktúru samotnú v dôsledku veľkosti svojich kúskov, čo vedie k voľnćmu makroporéznemu objemu. I ked hmota žemľových knedlí je porézna a samotná je v kúskoch, neviaže vodu v požadovanom rozsahu pri vare, je porovnateľne rozmerovo stabilná a rastie porovnateľne málo. Žemľové knedle sa môžu preto pripraviť bez problémov v relatívne veľkých valcových vreckách z varného obalu.Ine zložky na tradičnú prípravu, ako rozdrvený zemiakový prášok a napučiavacic škroby, oproti tomu majú v niektorých prípadoch byť vhodne modifikované, pre svoju rýchlu absorpciu vody a vysoké napučiavanie. Jedna z modiñkácií, ktoré sa ukázali ako vhodné z tohto hľadiska, je príprava takzvaných pelieL Pri príprave peliet sa predmetmi surovina (napríklad zemiaky alebo ryža) drví, ako je opísané napríklad v DE 37 16 467, na dobre hydratovateľnú formu (zvyčajne po predvarení) pomocou extrudéra, sekačky na mäso alebo podobného zariadenia a zvyčaje s pridanými inými zložkami, ako sú napríklad spojivá, sa tvaruje za vzniku vlákna s požadovaným priemerom. Toto vlákno sa potom nareže na plátky požadovanej hrúbky (pelety) pomocou vhodného noža a potom sa vysuší.Pelety vyrobené týmto spôsobom majú najednej strane určitú, i ked malú poréznosť, ktorá zabezpečuje prenikanie kvapaliny do peliet, a na druhej strane zabezpečujú, ako výsledok svojej veľkosti (3 až 5 mm) a svojho všeobecného tvaru podobného šošovici, otvorený a voľný objem.Výsledkom tejto úpravy zložiek prostriedku na špecifieké požiadavky vo vreckách z varného obalu je, že teraz sú na trhu produkty, ktoré sa môžu pripraviť ľahko a rovnako dobre.Naproti tomu trvajú ťažkosti s ryžou a obilnými produktmi, presnejšie uvedené, ak sa tieto produkty pripravujú vo vysoko špecifickom tvare, napríklad valcového tvaru s možnosťou nakrájania na plátky, vo vreckách z valného obalu (ako je opísané na prípravu dekoratívnych doplnkov,najmä v bistrách alebo reštauráciách).Vznikajú tiež ťažkosti so zemiakovými knedľami, ktoré sa pripravujú v relatívne veľkých vreckách z varných obalov, pretože sa poškodzujú pri dodávke potravín. Zrejme opísanć opatrenia nepostačujú na zabezpečenie rýchlej a rovnomemej rehydratácie. Suche, nedostatočne hydratované, neuvarené miesta sa často nachádzajú v konečnom produkte, kým vnútri produktu je dosiahnuteľnosť kvapaliny zvlášť neprimeraná, tiež sa vyskytujú dutiny.Základným problémom oboch skupín produktov je, že predmetné produkty alebo zmesi tvoria čiastočnú náplň vreciek z vamého obalu a vrecko sa naplní iba po zodpove SK 281466 B 6dajúcom napučaní, ku ktorému prevažne dochádza iba počas vamej operácie.Toto vedie nielen k nerovnomemej absorpcii vody a tým k nehomogénnemu produktu, ale tiež k veľmi vysokému objemu homého priestoru, ku krúteniu obalu a tým k nežiaducej deforrnácii produktu.Proti tomuto doterajšiemu stavu techniky sú preto požadované zložky, ktoré samy osebe sú vysoko porézne,rýchlo absorbujú vodu, môžu sa pripraviť v meniacích sa veľkostiach, napučiavajú porovnateľne málo, sú relatívne rozrncrovo stále a súčasne viažu vodu počas varu, na prípravu vo vreckách z varných obalov, obyčajne V prípade ryže a obilných produktov, a v prípade zemiakových knedlí a podobne, najmä na prípravu relatívne veľkých vreciek z vamých obalov. S prekvapením teraz bolo zistené, že zložky, ktoré sa produkujú takzvaným technickým postupom na báze cesta, ideálne uspokojujú tieto požiadavky, najmä tiež V kombinácii so zložkami skôr používanými.Pri tomto technickom postupe, používanom naprüdad v DE 29 38 594 na prípravu paradajkových produktov, ktoré sa sušia po rekonštitúcii, sa zložky obsahujúce škrob najskôr vymrazia, kvapalina uvoľnená z cesta retrogradáciou škrobu sa oddelí vhodným spôsobom a produkt sa vysuší.Pomocou tohto technického postupu sa uvedené problémy pri príprave vo vreckách z varných obalov môžu s prekvapením prekonať.Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu, spočíva podľa vynálezu v tom, že zahŕňa a) čiastočnú želatináciu východiskového materiálu obsahujúceho škrob, b) vymrazenie čiastočne želatinovaného materiálu obsahujúceho škrob za vzniku vymrazeného škrobu, c) rozotrenie vymrazeného škrobu, d) rozmrazenie a odvodnenie vymrazeného a rozotreného škrobu lisovaním a/alebo sušením za vzniku rozotreného škrobového cesta ae) balenie rozotreného škrobového cesta do vrecka z porćzneho varného obalu, pričom rozotrené škrobové cesto a zostávajúci priestor v homej časti obalu sú dimenzované tak, že upravený produkt úplne výplní vrecko z vamćho obalu v dôsledku absorbovania vody cez porćzny obal počas varenia vo vode a tlaku hydratovaných zložiek obalu proti stene obalu.Zložky vyrábané technickým postupom na báze cesta,vďaka svojej nízkej sypnej hustote a vysokému sypnćmu objemu, všeobecne úplne naplnia vrecko z vamého obalu a v dôsledku svojej poréznosti zaručujú úplnú a rovnomemú rehydratáciu a optimálne správanie pri varení. Technický postup na báze cesta sa môže používať na všetky produkty obsahujúce škrob, to znamená na produkty zo zemiakov,rovnako ako ryžu, jemnú múku, perlové krúpy a iné obilniny, a tieto zložky sú mimoriadne vhodné na prípravu knedlí tradične varených v obrúsku, ktoré sa zvyčajne Varia zabalené v tkanine (Servíettertknödel) a podobných produktov, ktoré sa predtým nemohli produkovať pri príprave vo vamých obaloch alebo v akosti známej pri tradičných produktoch.Zrejme porézne zložky, ktoré sú dostatočne kusovitć, sa môžu vyrábať tiež pomocou iných technických postupov,napríklad pečením, ako ukazuje príklad striedka chleba. Vytláčanie produktov bohatých na škrob vedie tiež k analogíckým štruktúram. Ale v dôsledku opísaných problé mov, sa môžu tieto procesy aplikovať iba s obmedzeniami,pretože pri oboch postupoch sa vlastnosti zložiek všeobecne menia nežiaducim spôsobom. Proces pečenia sa nemôže napríklad použiť na zemiaky, zeleninu a podobné požívatiny. Podobné vytláčanie nielen pre vysoké teploty, ale tiež najmä pre vysoké strekovć sily, úplne ničí pôvodnú štruktúru zložiek. Spôsob podľa vynálezu nemá tieto nevýhody a dovoľuje výrobu z väčšieho počtu zložiek vhodnú na použitie vo vreckách z vamého obalu, ako je uvedene v prikladoch ďalej.Zložky vyrobené podľa tohto vynálezu sa mômi okrem toho kombinovať s väčším počtom tradičných, rovnako ako nezvyčajných zložiek, výsledkom čoho sa dá dosiahnuť obmena produktov, ktoré sa môžu vyrábať vo vreckách z vamého obalu a môžu byť rozšírené v značnom rozsahu.Na výrobu mnohostranných prosuíedkov vo varných obaloch sa k východiskovćmu materiálu obsahujúcemu škrob pred preželatináciou a/alebo k rozotrenému škrobovému cestu pridajú chuťové zloücy, aromatické zložky,zeleninové zložky a/alebo iné zvyčajne zložky, v niektorých prípadoch je tiež vhodné pridať iné prísady v práškovej forme alebo vo forme peliet, ktoré viažu vodu. Typ a vlastnosti produktu sa môžu čiastočne riadiť najmä vzájomným zmiešaním a ďalším spracovaním väčšieho počtu škrobových ciest odlišne vyrobených.Ak východiskový materiál nemá dostatočný obsah škrobu na prípravu škrobového cesta, k východiskovému materiálu sa môže pridať určitě množstvo cudzieho škrobu,ktoré je dostatočné na vytvorenie škrobového cesta, pred vznikom tohto škrobového cesta alebo sa takýto cudzí škrob môže použiť ako výehodiskový materiál.Spôsob výroby podľa tohto vynálezu a zložky vznikajúce týmto spôsobom majú ďalej opísané výhody l. Ide o zvlášť jemný spôsob výroby, to znamená, že sa zachovávajú aromatické a chuťové zložky. . 2. Spôsob sa môže používať na veľký počet východiskových materiálov zo zeleniny, rovnako ako živočíšneho pôvodu, najmä ak tieto materiály nevyvíjajú štruktúru cesta pri vymrazení, prídavkom časti škrobu nevyhnutného na vytvorenie cesta. Množstvo škrobu je obyčajne dostatočné vtom prípade, ked sa nepoškodzujú chuťovć a aromatické vlastnosti typické pre produkt.3. sypná hustota a objemová hustota a tak v spojení s tým tiež poréznosť (ktorá okrem toho tiež môže byť ovplyvnená krokom vymrazovania) sa môže meniť v širokom rozsahu pomocou obsahu vody pri vymrazovaní, a takje možné vyrovnať požiadavky vyplývajúce tak zo zostávajúcich zložiek, ako tiež z objemu obalu.4. Veľkosť častíc zložiek podľa tohto vynálezu, ktoré majú cestu podobnú poréznu štruktúru, sa môže upraviť napríklad vhodným vymletím na požadované častice, ako napríklad na veľkosť častíc zostávajúcich zložiek. Obyčajne je veľkosť zma od 0,6 do l 2 mm, výhodne od 1 do 4 mm.5. Ine dôležité zložky, ako sú byliny, klasy a podobne, sa môžu íixovať na škrobovú základnú hmotu, ktorá. tvorí štruktúru cesta. Tak sa zabezpečí rovnomemosť distribúcie nielen v objeme materiálu, ale najmä v konečnom produkte a najmä sa zabráni uvoľňovaniu týchto často svetlých zložiek z povrchu.6. Použitie zložiek podľa tohto vynálezu zaručuje jednoduchú prípravu, pri ktorej nie je potrebné uskutočňovať dohľad.7. Tvar a veľkosť produktov určených na prípravu vo vreckách z varného obalu sa môže upraviť ako sa vyžaduje podľa zvláštnych požiadaviek (guľôčky, valčeky, rúročky a podobne).8. Dobrá schopnosť vytvárať plátky z vyrábaných produktov, ktoré obsahujú zložky podľa tohto vynálezu, umožňuje uskutočniť ďalšie narezanie vyrobených častí, napríklad na plátky alebo ine dekoratívne tvary, podľa požiadaviek obchodu s potravinami.9. Podobným spôsobom sa môže pripraviť ľubovoľné p 0 žadované množstvo z nevyhnutného počtu jednotlivých dielov.10. Iné zložky, ako indické ryža, zelenina a podobné potraviny sa môžu homogénne rozdeliť v náplní, výsledkom čoho je získanie iných produktov zaujímavej príchuti a lákavého vzhľadu, ll. Všeobecne pri určitom pomere, závislom od použitých sprievodných zložiek, sa produkt varí kratší čas, v porovnaní s tradične pripravovanýmí produktmi.Príklad 1 Zemiakové knedle varené v obrúsku Spôsob prípravy škrobového cestaSuspenzia s obsahom 10 zemiakového škrobu sa želatinuje teplom za teploty 80 C, vymrazí sa V doskovej mrazničke a zmrazené dosky sa rozotrú za teploty približne 0 °C, výsledné granuly sa nechajú úplne roztopíť, čiastočne sa odvodnia v lise a sušia sa V sušiami s núteným obehom vzduchu na obsah vody 4 .Výsledná granuly majú veľkosť zín l až 4 mm, sypnú hmotnosť l 10 g/I a sypný objem 910 ml/OO g.Spôsob prípravy knedle varenej v obrúsku Pripraví sa zmes260 g zemiakových peliet (s priemerom približne 4 mm a hrúbkou od 0,5 do 0,8 mm, vyrobených zo zmesi zemiakovej múky, škrobu a kláskov) a26 g cesta zo zemiakového škrobu, pripraveného ako je uvedené.Zmes takto pripravená má sypný objem 800 ml/l 00 g. Priestor v homej časti súvisiaci s uzatvorením po naplnení do obalu je 50 ml. Pretože dochádza k rýchlej a rovnomernej absorpcii vody, dosiahne sa rovnomemé uvarenie knedle.V porovnani s tým, knedľová hmota pripravená analogicky iba z peliet má sypný objem iba 609 m 1/ 100 g, priestor v homej častí vrecka z vamého obalu je 192 ml a pretože nastáva nerovnomemý príjem vody, dosahujú sa nielen nerovnako uvarené produkty, ale tiež produkty, ktoré sú príležitostne deformované.Príklad 2 Zemiakové knedle varené v obrúsku Spôsob prípravy zemiakových granúl, ktoré majú štruktúru cestaZemiaky bohaté na škrob, s hustotou približne 1,1 g/rnl,sa nakrájajú na kocky (4 x 4 x 4 mm), blanširujú a ako v príklade l sa vymrazia, nechajú roztopiť a vysušia v sušiarni s núteným obehom vzduchu.Produkt takto získaný má sypnú hustotu 305 g/l a sypný objem 330 m 1/l 00 g.Spôsob prípravy zemiakových knedlí varených v obrúsku 96 g pripravených zemiakových kociek a 224 g zemiakových peliet tiež použitých v príklade 1 poskytne zmes,ktorá má sypný objem 250 ml/l 00 g. Touto zmesou sa úplne plní obal s objemom 800 ml, pričom priestor v homejčasti súvisiaci s uzatvoreným do obalu predstavuje 50 m 1.Po príprave sa získajú homogénne uvarené zemiakové knedle.Príklad 3 Zeleninové knedle varené v obrúsku Spôsob prípravy zeleninového cestaZmes 680 g jednotlivých kvetov kvetenstva brokolice,uvarených a pasírovaných, 200 g vody a 120 g zemiakového škrobu sa zahreje na teplotu 85 až 90 °C na úplnú želatináciu škrobu, vymrazí sa v doskovej mrazničke a ako v príklade 1 sa vyrobia granuly s veľkosťou zrna od 1 do 4 mm.Granuly takto získané majú sypnú hmotnosť 160 g/l a sypný objem 625 m 1/ 100 g.Spôsob prípravy zeleninových knedlí varených v obrúskuPripraví sa zmes z 250 g zemiakových peliet (podľa príkladu 1) a uvedených granúl zeleninového cesta. Takto získaná zmes má sypný objem 785 ml a 275 1111/100 g a tým V porovnaní s peletarni na zemiakové knedle (so sypným objemom 213 m 1/ 100 g) má významne vyšší sypný objem. Tak priestor v homej časti obalu sa znovu zníži na minimálny objem súvisiaci s uzatvorením do obalu a dosahuje sa rovnomemá absorpcia vody a homogénneho uvarenia.Ryžové knedle varené v obrúskuSpôsob prípravy ryžových granúl, ktoré majú štruktúru cestaGuľaté zrná ryže sa Varia vo vode (pomer ryže k vode je približne l 1,7) a po ochladení (podľa potreby v studenej vode) sa vymrazia. Dosky získané analogicky ako v príklade 1 sa v priebehu topenia rozotrú a ryžové zrná, ktoré majú poréznu štruktúru ako výsledok vymrazenia a roztopenia, sa vysušia v sušiami s núteným obehom vzduchu na obsah vody približne 6 .Granuly takto získané, v porovnaní s guľatými zrnami ryže (ich sypná hmotnosť zodpovedá 480 g/l a sypný objem zodpovedá 210 m 1/ 100 g), majú sypnú hmotnosť 320 g/l a sypný objem 310 ml/ 100 g.Zmenou pomeru ryže a vody sa sypný objem môže upraviť tak na vyššie, ako aj na nižšie hodnoty, a tým prispôsobiť zvláštnym požiadavkám. Napríklad pri pomere l 1,5 sa získa sypný objem 295 rn 1/l 00 g a pri pomere 1 2 sa získa sypný objem 325 ml/100 g.Spôsob prípravy ryžových knedlí varených v obrúsku260 g pripravených ryžových granúl, ktoré majú sypný objem 310 m 1/ 100 g, sa úplne naplní do obalu, a na rozdiel od zvyčajnej ryže vo vamom obale, sa získajú knedle, ktoré je možné nakrájať na plátky. Knedle sa môžu príslušne naporciovať, napríklad ako plátky prílohy.K ryžovým granulám sa môže ako prísada pridať podiel až 10 sušenej zeleniny.l. Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varnéhoobalmvyznačujúci sa tým,žezahŕňaa) čiastočnú želatináciu východiskového materiálu obsahujúceho šlqob, b) vymmzenie čiastočne želatinovaného materiálu obsahujúceho škrob za vzniku vymrazeného škrobu, c) rozotrenie vymrazeného škrobu,

MPK / Značky

MPK: A23L 3/365, A23L 1/168, A23L 1/01, A23L 1/0522

Značky: plátky, spôsob, stabilných, knedlí, upraviteľných, varného, škrob, přípravy, obalů, obsahujúcich, rozmerovo, vreckách

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-281466-sposob-pripravy-rozmerovo-stabilnych-knedli-upravitelnych-na-platky-obsahujucich-skrob-vo-vreckach-z-varneho-obalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu</a>

Podobne patenty