Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje a zariadenia na vykonanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 281306

Dátum: 05.06.1996

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka (41) koľaje (6), ktoré je na zemnej pláni (44), sa realizuje v troch pracovných krokoch s tromi rôznymi mechanizmami. V prvom na výkrese znázornenom pracovnom kroku sa odstráni len časť štrkového lôžka (41), rozdrví sa na drobný štrk (42) a uskladní sa. V druhom pracovnom kroku sa vytvorí odstránenie zostatku štrkového lôžka (41). V treťom pracovnom kroku sa odhodí drobný štrk (42) pláne pri nadvihnutí koľaje (6) na uvoľnenú zemnú pláň (44), urovná sa a zhutní sa na ochrannú vrstvu pláne.

Text

Pozerať všetko

(11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA ,(19) SK 2 8 1 3 0 6 islo prihlášky 1335-95Dátum podania 25.10.1995 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo priorimej prihlášky A 2109/94 (51) 1 m. C 17 Dátum priority 15.11.1994 E 0113 27/08 Krajina priority AT E mB 27/04 Dátum zverejnenia 05.06.1996ÚRAD Dátum zverejnenia udeleniapmEMYsELNÉHo vo Vestníku 12.02.2001SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Franz Plasser Bahnbaumaschinen-ndustriegesellschaft m. b. H., Wien, AT(72) Pôvodca vynálezu Theurer Josef, Ing., Wien, AT(54) Názov vynálezu Spôsob sanácie podkladu štrkověho lôžka koľaje a zariadenia na vykonanie tohto spôsobuSpôsob sanácie podkladu štrkovćho lôžka (41) koľaje(6), ktoré je na zemnej pláni (44), sa realizuje v troch pracovných krokoch s tromi rôznjqni mechanizmami. V prvom na výkrese znázomenom pracovnom kroku sa odstráni len časť štrkového lôžka (41), rozdrví sa na drobný štrk (42) a uskladní sa. V druhom pracovnom kroku sa vytvorí odstránenie zostatku štrkovćho lôžka(41). V treťom pracovnom kroku sa odhodí drobný štrk(42) pláne pri nadvihnutí koľaje (6) na uvoľnenú zemnú plán (44), urovná sa a zhutní sa na ochrannú vrstvu pláne,Vynález sa týka spôsobu sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje, umiestneného na zemnej pláni, pričom starý štrk štrkového lôžka sa drví a odhadzuje sa ako drobný štrk pláne na uvoľnenú zemnú pláň, ako aj zariadenie na realizovanie tohto spôsobu.Z DE 93 06 779.8 Ul je známe koľajové vozidlo na úpravu štrku. Na toto vozidlo je priradené zariadenie na drvenie štrku a preosievacie zariadenie na oddeľovanie rozdrveného štrku na väčší a menší štrk, zatiaľ čo malý štrk sa používa ako drobný štrk pláne a odhadzuje sa na koľa,prepravuje sa prostredníctvom usporiadania dopravníkového pásu väčší štrk na koniec vozidla, kde sa odovzdáva na uloženie v pripojenom zásobnom voze.Z DE 43 01 182 Al je známy spôsob sanácie štrkového lôžka, pri ktorom sa starý štrk odstraňuje a najmenej čiastočne sa nahradzuje novým štrkom. Pritom sa uskutočňuje rozdeľovanie starého štrku do oblastí dvoch veľkostí, z ktorých jednaje vhodná ako materiál na ochrannú vrstvu pláne a druhá má väčšie granuly. Väčšie granuly sa lámu a miesia sa v požadovanom pomere s menšími granulami.Z US 4 479 439 je známe zariadenie na sanáciu podldadu koľaje, pričom táto sanàcia sa uskutočňuje výrobou ochrannej vrstvy pláne, ktorá je vytvorená zo zmesi drobného štrku a piesku a ktorá sa ukladá medzi zemnú pláň a medzi štrkove lôžko v priebehu kontinuálneho pracovného pohybu. Toto zariadenie má medzi dvomi podvozkami výškovo prestaviteľné brázdiace zariadenie a dopravné pásy na odoberanie a odnášanie starého štrku. V pracovnom smere bezprostredne za prcťahovaclm zariadením je upravený odhadzovací koniec umiestnenia dopravníkového pásu na prepravu piesku vytvárajúceho ochrannú vrstvu pláne. Za týmto odhadzovacím koncom je upravený odhadzovací koniec ďalšieho umiestnenia dopravného pásu na privádzanie nového štrku. Prostredníctvom uvedeného zariadenia je koľaj zhruba v prostriedku medzi podvozkami umiestnenými na koľaji nadvihovaná a pod ňou sa nachádzajúci znečistený štrk je prostredníctvom preťahovacieho zariadenia kontinuálne odstraňovaný. Paralelne preto sa uskutočňuje kontinuálne privádzanie piesku, ktorý sa odhadzuje na koľaj a ktorý dopadá cez priestory medzi podvalmi na uvoľnenú zemnú pláň. Paralelne sa preto tiež kontinuálne odhadzuje a urovnáva medzi tým na zmienenú vrstvu ochrany pláne nový štrk.V US 4 357 874 je opísanć ďalšie zariadenie na sankciu pláne, ktoré je vytvorené z dvoch navzájom nezávisle pojazdných vozidiel na stavbu koľaje. Každé z obidvoch týchto vozidiel na stavbu koľaje, ktoré je vybavené v tvare mostu umiestneným strojovým rámom, má na jednom konci výškovo prestaviteľný pásový podvozok, ku ktorému je po obidvoch stranách priradený koľajový podvozok. Na začatie sanácie pláne sa prostredníctvom prvého vozidla na stavbu koľaje nadvihne koľajové pole prekrývajúce prestavovaný úsek a premiestni sa na nadväzujúcu koľaj. Potom sa prostredníctvom na druhom vozidle na stavbu koľaje umiestneného preťahovacieho zariadenia odstráni znečistený štrk. V nasledujúcom pracovnom kroku, ktorý opäť uskutočňuje prvé vozidlo na stavbu koľaje, sa do prestavného priestoru uloží piesok a nový štrk a zhutni sa. Taký spôsob je vhodný najmä na sanáciu krátkych koľajových úsekov.Podľa UIC-Codex 722 E z l. januára 1990 Medzinárodného železničného zväzu, str. ll, je známy ďalší spôsobna zdokonalenie pláne koľaje. Pri ňom sa v prvom kroku celkom odstráni znečistený štrk prostredníctvom stroja na čistenie lôžka. Vybraný materiál sa čiastočne bočne odkladá alebo sa nakladá na vhodný nákladný voz. V ďalšom pracovnom kroku sa uvoľnená zemná pláň urovná, prípadne sa uloží geotextil a koľaj sa položí na zenmú pláň. V ďalšom procese sa zo samočinného vykladacieho voza nasype zmes drobného štrku s pieskom a rozdclí sa prostredníctvom stroja na urovnávanie štrku na požadovanú výšku. Ďalší pracovný krok sa realizuje strojom na podbíjanie a vyrovnávanie, prostredníctvom ktorého sa koľajový rošt nadvihne a zmes drobného štrku s pieskom sa zhutni pod podvalmi prostredníctvom väčších podbijačiek. Nasledovné sa uskutoční vyloženie štrku, nadvihnutie koľaje a jej podbíjanie v spojení s korekciou polohy koľaje.Ďalšie zariadenie na sanáciu podkladu koľaje je tiež ešte známe z DE 42 37 712 A 1. Toto zariadenie je zložené z dvoch navzájom oddelených vozidiel na stavbu koľaje,pričom pre prvé vozidlo je priradené preťahovacie zariadenie na odstraňovanie starého štrku a pre druhé vozidlo je priradené zariadenie na nadvihovanie koľaje a zariadenie na urovnávanie a zhutňovanie.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť spôsob v úvode opísanćho typu, prostredníctvom ktorého by pri využití tiež na iné účely nasadenia použiteľných strojov bolo možné realizovať ekonomicky výhodne sanáciu podkladu.Vytýčená úloha sa rieši spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jednak sa nadvihne koľaj,odstráni sa z hľadiska prierezu štrkového lôžka z homej oblasti starý štrk, rozdrví sa na drobný štrk pláne a uskladní sa a koľaj sa uloží na štrkové lôžko, zostávajúce na zemnú pláň, jednak sa nadvihne koľa) odstráni sa zostávajúce štrkové lôžko a koľaj sa spustí na uvoľnenú zemnú pláň, a jednak sa nadvihne koľaj, zhodí sa uskladnený drobný štrk pláne na zemnú pláň, urovná sa a zhutni sa drobný štrk pláne na vytvorenie ochrannej vrstvy pláne a uloží sa koľaj na ochrannú vrstvu pláne.Prostredníctvom tohto trojstupňového pracovného spôsobu je možné veľmi rýchlo a optimálne prispôsobiť pracovné pomery rýchlostiarn pohybu materiálu a kontinuálnemu pracovnému pohybu. Ďalej je možné na odstránenie starého štrku zo štrkového lôžka a na privádzanie drobného štrku pláne využiť ekonomicky výhodnú skutočnosť, že je možné nasadiť stroje na stavbu koľaje, ktoré je možné využiť tiež na iné pracovné nasadenie.Ďalšie výhodné vytvorenia vynálezu vyplývajú zo závislých patentových nárokov.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvctlený na príklade uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. 1 je znázomený bokorys prvej skupiny stroja na realizovanie prvého kroku spôsobu, pričom homá časť starého štrku štrkového lôžka sa privádza drviacemu vozu kameňa, tam sa drví a skladuje.Na obr. 2 je schcrnaticky znázornená druhá skupina stroja na realizovanie druhého kroku spôsobu, v ktorom sa odstraňuje zostatok starého štrku a nakladá sa do zásobného voza.Na obr. 3 je schematicky znázomená tretia strojová skupina na realizovanie tretieho kroku spôsobu, v ktoromsa v prvom kroku spôsobu rozdrvený a uskladnený starý štrk odhadzuje ako drobný štrk pláne na uvoľnenú zemnú pláň, urovnáva sa a zhutňuje sa.Na obr. l znázomený prvý mechanizmus l pozostáva z výkopového stroja 2 štrku, z drviaceho voza kameňa a z najmenej jedného zásobného voza 4. Výkopový stroj 2 štrku, ktorý je prostredníctvom podvozkov 5 pojazdný po koľaji 6, je v podstate vybavený výškovo prestaviteľnou, okolo koľaje 6 vedenou nekonečnou preťahovacou reťazou 7, preosievacím zariadením 8 a výškovo prestaviteľným mriadením 9 na nadvihovanie koľaje 6. Presievaciemu zariadeniu 8 je priradené pásové dopravníkové zariadenie 10,ktorého protiľahlý koniec ll je vytvorený tak, že presahuje cez predný koniec stroja. Na zásobovanie rôznych pohonov stroja a trakčného pohonu 12 je upravená energetická staníca 13. Znázomený Výkopový stroj 2 štrku zodpovedá čističke štrkového lôžka, ktorú je možné v spojení s preosievacím zariadením 8 nasadiť tiež na čistenie štrku. Altematívnc je možné nasadiť tiež jednoduchý Výkopový stroj bez presievacieho zariadenia 8.V pracovnom smere prvého mechanizmu 1, ktorý je znázomený šípkou 14, je pred výkopovým strojom 2 štrku bezprostredne predradený drviaci voz 3 kameňa. Ten má na podvozkoch 15 uložený strojový rám 16, drviace zariadenie 17 kameňa a energetickú stanicu 18. Vhadzovací otvor 19 drviaoeho zariadenia 17 kameňa je umiestnený pod uvedeným koncom ll pásového dopravníkového zariadenia 10. Na výpustný otvor 20 drviaceho zariadenia 17 kameňa je priradené cez predný koniec vozidla presahujúce pásové dopravníkové zariadenie 21.Pred drviacim vozom 3 kameňa predradený zásobný voz 4 má namiesto podlahovej plochy v pozdlžnom smere umiestnený podlahový dopravný pás 22. Pred nim je predradený odovzdávací dopravný pás 23, ktorý presahuje cez predný koniec zásobného voza 4. Prostredníctvom tohto špeciálneho umiestnenia dvoch dopravných pásov sa môže zásobný voz 4 sám osebe vyprázdňovať a okrem toho je možné navzájom spojiť ľubovoľný počet takých zásobných vozov 4.Na obr. 2 znázomená druhá, strojové. skupina, prípadne druhý mechanizmus 24, sa skladá z výkopového stmja 2 štrku, opisaného už v súvislosti s obr. l, a z viacerých k nemu predradených zásobných vozov 4. Pri tomto druhom mechanizrne 24 je možné nasadiť bud zhodný Výkopový stroj 2 štrku, ktorý je tiež v prvom mechanizrne l, alebo prídavný Výkopový stroj štrku.Tretí mechanizmus 25, ktorý je znázomený na obr. 3,sa skladá z výškovo prestaviteľného zariadenia 26 na nadvihovanie koľaje 6, zo stroja 29 na ukladanie jemného štrku, ktorý má urovnávacie a zhutňovacie zariadenie 27 a pásové dopravníkové zariadenie 28, a z viacerých msobných vozov 4. Strojový rám 31 stroja 29 na ukladanie jemného štrku, ktorý je prostrednictvom kĺbu 30 vytvorený dvojdielny, je uložený prostredníctvom podvozkov 32 na koľaji 6. V oblasti miesta 33 vhadzovania pásového dopravníkového zariadenia 28 je umiestnená pracovná kabína 34 s centrálnym ukladacím zariadením 35. Prostredníctvom trakčného pohonu 36 samostatne pojazdný stroj 29 na ukladanie jemného štrku je vybavený centrálnou energetickou stanicou 37.V ďalšom je opisaný spôsob práce zariadenia 38 na sanáciu podkladu, ktoré je vytvorené z mechanizmov l, 24,25, opísaných na, obr. 1 až 3.V prvom pracovnom kroku, ktorý je znazomený na obr. l a ktorý sa realizuje prvým mechanizmom l, je pmg. trednictvom preťahovacej reťaze 7 v kontinuálnom pracovnom nasadení odoberaný z hľadiska prierezu štrkového lôžka z homej oblasti 39 starý štrk 40 štrkovćho lôžka 41 a je dopravovaný na pásové dopravníkové zariadenie 10. Pritom výška homej oblasti 39, prípadne odoberanej vrstvy štrku závisí od množstva starého štrku 40, ktoré je potrebné na výrobu drobného štrku pláne. Odoberaný štrk 40 môže byť bud odhadzovaný priamo z preťahovacej reťaze 7 na pásové dopravníkové zariadenie 10 alebo v pripade požadovaného čistenia tiež do presievacieho zariadenia 8 a z neho na pásové dopravníkovć zariadenie 10.Starý štrk 40, ktorý je prepravovaný na pásovom dopravníkovom zariadení 10, je v ďalšom slede odhadzovaný do vhadzovacieho otvoru 19 drviaceho zariadenia 17 kameňa a v ňom je kontinuálne drvený na drobný štrk 42 pláne. Drobný štrk 42 pláne, ktorý je prostrednictvom výpustného otvoru 20 odovzdávaný na pásové dopravníkové zariadenie 21, je nasledovne ukladaný do predradeného zásobného voza 4 prvého mechanizmu l. V priebehu zdvíhania štrku je koľaj 6 prostrednictvom zariadenia 9 na nadvihovanie koľaje 6 trochu nadvihnutá. Bezprostredne pred mdným podvozkom 5 výkopového stmja 2 štrku sa automaticky uskutočňuje uloženie koľaje 6 na zostávajúci zostatok 43 štrkového lôžka 41.V druhom pracovnom kroku, ktorý časovo nasleduje,ktorý je znázomený na obr. 2 a ktorý je realizovaný druhým mechanizmom 24, je zostatok 43 štrkového lôžka 41 dopravovaný prostredníctvom preťahovacej reťaze 7 na pásové dopravníkové zariadenia 10 a z neho do predradeného zásobného voza 4. Pritom je koľaj 6 prostredníctvom zariadenia 9 na nadvihovanie koľaje 6 nadvihnutá nad zostatkom 43 štrkového lôžka 41. Bezprostredne pred zadným podvozkom 5 výkopového stroja štrku sa opäť uskutočňuje automaticky uloženie koľaje 6 na medzi tým uvoľnenú zemnú pláň 44. Pri tomto vynášaní štrku sa odstráni tiež oblasť podkladu lôžka, ktorá zodpovedá hrúbke vrstvy drobného štrku 42 pláne.V treťom pracovnom kroku, ktorý nadväzuje na druhý pracovný krok a ktorý je znázomený na obr. 3, sa uvedie do kontinuálneho dopredného pracovného pohybu tiež tretí mechanizmus 25. Preto pôjde stroj 29 na ukladanie jemného štrku so zasobným vozom 4, ktorý bol už v prvom pracovnom kroku podľa obr. l naplnený drobným štrkom 42 pláne, kontinuálne po koľaji 6 uloženej na zemnú pláň 44. Prostredníctvom zariadenia 26 na nadvihovanie koľaje 6 sa nadvihne koľaj 6 nad zemnú pláň 44, zatiaľ čo prostredníctvom pásového dopravníkového zariadenia 28 v spojeni s odovzdávacími dopravnými pásmi 23 a podlahovými dopravnými pásmi zásobných vozov 4 sa kontinuálne odhadzuje drobný štrk 42 pláne na zemnú plán 44. Prostredníctvom urovnávacieho a zhutňovacíeho zariadenia 27, ktoré je umiestnené bezprostredne za miestom 33 vhadzovania,je zhodený drobný štrk 42 pláne urovnávaný a zhutňovaný pri vytváraní ochrannej vrstvy 45 pláne. Bezprostredne pred najzadnejším podvozkom 32 stroja 29 na ukladanie jemného štrku je koľaj 6 potažená na ochrannú vrstvu 45 pláne.V ďalšom, na obrázku neznázomenom pracovnom kroku, nasleduje na sanáciu podkladu, ktorá sa vyznačuje výrobou ochratmej vrstvy 45 pláne, uloženie nového štrku na výrobu nového štrkového lôžka. Toto zavedenie nového štrku je možné tiež realizovať strojom 29 na ukladanie jemného štrku, pričom koľaj 6 sa prostredníctvom zariadenia 26 na nadvihovanie koľaje 6 nadvíhne nad ochrannú vrstvu 45 pláne a nový štrk, uložený v zásobnom voze 4, sakontinuálne odhadzuje prostredníctvom pásovćho dopravníkovćho zariadenia 28.Podľa voľby je tiež možné drobný štrk 42 pláne, rozdrvený v drviacom zariadení 17 kameňa, miešať s pieskom, a to ešte predtým, ako sa táto zmes drobnćho štrku a piesku odhadzuje prostredníctvom stroja 29 na ukladanie jenmého štrku na nadvihnutú koľaj 6. Rovnako tak je možne uvoľnenú zerrmú pláň 44 bezprostredne po odstránení zostatku 43 štrkovćho lôžka 41 zhutňovať prostredníctvom zhutňovacíeho zariadenia, ktoré nie je na výkrese bližšie znázornenć. Altematívne riešenie na privádzanie drobnćho štrku 42 pláne, ktoré by bolo obdobné vzhľadom na tretí, na obr. 3 znázomený pracovný krok, by bolo možné uskutočniť tiež tak, že by sa drobný štrk 42 pláne po realizácii druhého pracovného kroku, ktorý je znázomený na obr. 2 odhadzoVal na koľaj 6 medzi koľajnice. Potom by sa prostredníctvom stroja 29 na ukladanie jemného štrku koľaj 6 nadvihía, pričom uložený drobný štrk pláne by zapadol do voľného priestoru medzi zemnú plúň 44 a medzi koľaj 6. Prípadne je možnć zostatky drobnćho štrku 42 pláne, ktoré by zostali na podvaloeh, zotrieť kefou. Nasledovným urovnávacím a zhutňovacím zariadením 27 sa uskutoční, ako už bolo opísané, zhotovenie ochrannej vrstvy 45 plane.l. Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje,upraveného na zemnej pláni, pričom starý štrk štrkovćho lôžka sa drví a odhadzuje sa ako drobný štrk pláne na uvoľnenúziemnúplámvyznačujúci sa tým,že najprv sa nadvihne koľaj, odstráni sa z hľadiska prierezu štrkovćho lôžka z homej oblasti starý štrk, rozdrví sa na drobný štrk pláne a uskladní sa a koľaj sa uloží na štrkovć lôžko zostávajúce na zemnej pláni, potom sa nadvihne koľa, odstráni sa zostávajúce štrkové lôžko a koľaj sa spustí na uvoľnenú zemnú pláň, a nakoniec sa nadvihne koľaj,zhodí sa uskladnený drobný štrk pláne na zemnú pláň, urovná sa a zhutnl sa drobný štrk pláne na vytvorenie ochrannej vrstvy pláne a uloží sa koľaj na ochrannú vrstvu pláne.2. SpôsobpodľanárokuLvyznačuj úei sa t ý m , že starý štrk sa pred jeho rozdrvením vyčistí.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že starý štrk rozdrvený na drobný štrk plane sa zrniešava s pieskom.4. Spôsob podľa nároku l, 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že uvoľnená zemné plán sa zhutní.5. Spôsob podľa jedneho z nárokov l až 4, v y značujúei sa tým,žestarýštrkrozdrvenýna drobný štrk pláne sa odsadzuje na koľaj, uloženú na zemnej pláni a po nadvihnutí koľaje sa z nej stiera.6. Zariadenie na sanáciu podkladu s preťahovacou reťazou, ktorá sa uvádza do kontinuálnej rotácie na odstraňovanie starého štrku zo štrkového lôžka, so zariadením na nadvihovanie koľaje na uchopenie a nadvihnutie koľaje, s pásovými dopravníkovýmí zariadeniami na odvádzanie starého štrku a s urovnávacím a zhutňovacím zariadením na vytváranie ochrannej vrstvy pláne, na realízovanie spôsobu podľa nároku l, vyznačujúce sa tým, že jednak je upravený prvý mechanizmus (l), ktorý je vytvorený z preťahovacej reťaze (7), presievacieho zariadenia (8) a z výkopového stroja (2) štrku, vybaveného zariadením (9) na nadvihovanie koľaje (6), z drviaceho voza (3) kameňa,ktorý má drviaee zariadenie (l 7) kameňa, a z pásového dopravníkového zariadenia (10, 21), ktoré spojuje preťahovaciu reťaz (7) s drviacim zariadením (l 7) kameňa, prípadnetoto so zásobným vozom (4), jednak je upravený druhý mechanizmus (24), ktorý je vytvorený z výkopovćho stroja(2) štrku, vybaveného preťahovacou refazou (7) a pásovým dopravníkovým zariadením (10), a zo zásobného voza (4),a jednak je upravený tretí mechanizmus (25), ktorý je vytvorený zo stroja (29) na ukladanie jemného štrku, ktorý má zariadenie (26) na nadvihovanie koľaje (6), urovnávacie a zhutňovacie zariadenie (27), pásové dopravníkové zariadenie (28), a zo zásobnćho voza (4).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/04, E01B 27/08

Značky: podkladů, lôžka, tohto, spôsobu, sanácie, štrkového, spôsob, koľaje, zariadenia, vykonanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-281306-sposob-sanacie-podkladu-strkoveho-lozka-kolaje-a-zariadenia-na-vykonanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje a zariadenia na vykonanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty