Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi

Číslo patentu: 281283

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kohlstadt Markus

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomerne veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepením upevnený užší kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných viac úsekov pásu za sebou a navzájom vodivo spojených s koncami kovových pásov. Navzájom vodivo spojené konce kovových pásov (12) sú od príslušných pásov (11) z plastu uvoľnené a zložené s presahom a stlačené spoločne s kovovým puzdrom (13) nasadeným na oblasť presahu.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 02.07.1993 (13) Druh dokumentu B 6 Člslo prioritnej prihlášky DG 92089208 (51) 1 m. C 17 Dátum priority 03.07.1992 G 01 V 3/00 Krajina priority DE H OIR 4/20 Dátum zverejnenia 09.02.1994ÚRAD Dátum zvenejnenia udeleniaPRIEMYSELNÉHO vo Vestníku 12.02.2001SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Kelmaplast G. Kellermann GmbH, Sprockhövel, DE(72) Pôvodca vynálezu Kohlstadt Markus, Sprockhövel, DE(54) Názov vynálezu Pás na vyhľadávanie nekovovýeh potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemiPás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uloženýeh v zemi uspósobený na uloženie spoločne s nekovovým potrublm v zemi nad potrublm a pozostávajúci z pásu z plastu s pomeme veľkou pevnosťou v proti-hnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepenlm upevnený užšl kovový pás,predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktivnej, ako ipri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných viac úsekov pásu za sebou a navzájom vodivo spojených s koncami kovových pásov. Navzájom vodivo spojené konce kovových pásov (12) sú od prlslušných pásov (l l) z plastu uvoľnené a zložené s presahom a stlačené spoločne s kovovým puzdrom ( 13) nasadeným na oblasť presahu.Vynález sa týka pásu na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi, uspôsobeného na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubim a pozostávajúceho z pásu z plastu s pomeme veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepením upevnený užší kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktlvnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných viac úsekov pásov za sebou a navzájom vodivo spojených s koncami kovových pásov.Pri týchto známych pásoch sa na vzájomné vodivé spojenie kovových pásov používajú znitované kovové kolíky, ktoré sa zavedú do navzájom sa presahujúcich koncov kovových pásov. Na tento účel sa musia v koncoch kovových pásov, ktoré majú byť spojené, vopred vytvoriť otvory na následné zasadenie znitovateľných kollkov. To je zložité a časovo náročné a vodivé spojenie medzi oboma spolu Spojenými koncami kovových pásov je nedostatočné, pretože konce kovových pásov, ktoré majú byť spojené, k sebe vodivo priliehąjú len malými plochami.Úlohou predloženého vynálezu je zlepšiť elektricky vodivé spojenie medzi dvoma navzájom Spojenými pásmi opísaného typu, pričom elektricky vodivé spojenie koncov kovových pásov by bolo možné vyrobit jednoducho a lacno.Vynález rieši úlohu tým, že vytvára pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrublm v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomeme veľkou pevnosťou v pretrhnutí, na ktorého jednej strane je predovšetkým prílepením upevnený užšl kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktivnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných viac úsekov pásu za sebou a navzájom vodivo spojených s koncami kovových pásov, ktorého podstata spočíva v tom, že navzájom vodivo spojené konce kovových pásov sú od príslušných pásov z plastu uvoľnené a zložené s presahom a stlačené spolu s kovovým puzdrom nasadený/m na oblasť presahu.Podľa výhodného vyhotovenia predloženého vynálezu navzájom sa presahujúce konce kovových pásov sú v oblasti presahu spolu s nasunutým kovovým puzdrom vlnovito stlačené. Týmto opatrením sa jednoduchým spôsobom dosiahne to, že v celej oblasti presahu navzájom spojených koncov kovových pásov sú tieto konce proti sebe spolahlivo stlačené kvôli dosiahnutiu dobrej vodivosti. Na dosiahnutie vlnovitého stlačenia je potrebné tlačné čeľuste klieští len vybaviť vlnarni na docieleníe tvaru vlny v oblasti stlačenia. Tak stlačené puzdro, ako i vnútri neho ležiace konce kovových pásov dostanú pritom tvàr vlny. Tento tvar vlny pritom súčasne sťažuje vytiahnutie koncov kovových pásov zo stlačeného puzdra.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženéhonálezu nasunuté a stlačené kovové puzdro pokrýva celú d žku oblasti presahu navzájom spojených koncov kovo vých pásov. Týmto opatrením sa dosiahne to, že voľné konce spolu spojených kovových pásov nevyčnievajú 2 kovového puzdra. Voľné konce kovových pásov majú ostré hrany a mohli by spôsobiť zranenie.Pre odbočujúce potrubia môže byt nad odbočujúcim potrubím v zemi uložený pás na určenie miesta Týmto opatrením môžu byť nielen príamočiaro prebiehajúce hlavně potrubia, ale i od hlavného potrubia odbočujúce potrubia vybavené pásom na určenie miesta, takže i tieto odbočujúce potrubia budú Vyhľadané.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu pás na odbočujúce potrubia môže byť uložený nad odbočujúcirní potrubiami v zemi a byť vodivo spojený s pásom na určenie miesta hlavného potrubia, pričom koniec kovového pásu uvoľnený od príslušného pásu z plastu je nasunutý plne nazad ohnutým úsekom na kovový pás pásu na určenie miesta príslušného hlavnému potrubiu a obe ramená sú spolu s nasunutým kovovým puzdrom vlnovito stlačené. Týmto opatrením je možné jednoduchým spôsobom taktiež pás na určenie miesta priradený odbočujúcemu potrubiu spojiť s pásom na určenie miesta hlavného potrubia, takže tak pás hlavného potrubia, ako i pás odbočujúceho potrubia môžu byť miestne určené. Pás priradený odbočujúcemu potrubiu je pritom jednoducho a spoľahlivo vodivo spojený s pásom hlavného potrubia.Podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia predloženého vynálezu obe ramená ohybu sú navzájom vlnovito stlačené taktiež s medziľahlou oblasťou kovového pásu na určenie miesta priradeného hlavnému potrubiu.Prehľad obrázkov na výkresochDva príklady vyhotovenia vynálezu sú znázomené na výkresoch, kde obr. l znázorňuje dva spojené konce pásov v pôdoryse, obr. 2 znázorňuje rez podľa čiary II-Il z obr. 1,obr. 3 znázorňuje rez podľa čiary III-III z obr. l, obr. 4 znázorňuje spojenie pásu priradeného k hlavnému potrubiu s pásom priradeným k odbočujúcemu potrubiu v pôdoryse,obr. 5 znázorňuje rez podľa čiary V-V z obr. 4, obr. 6 znázorňuje rez podľa čiary VI-VI z obr. 4.Pás 10 mázomený na výkresoch slúži na vyhľadávanie nemázomených nekovových potrubí alebo podobných predmetov, ktoré sú uložené v zemi. Pás 10 je pritom uložený spolu s nekovovým potrubím v zemi nad týmto potrubím.Pás 10 pozostáva z pásu ll z plastu s pomeme veľkou pevnosťou v pretrhnutí a na jeho jednej strane je predovšetkým prilepením pripevnený užší kovový pás 12, predovšetkým oceľový pás, na určenie mesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe. Na vytvorenie dlhých pásov 10 je za sebou usporiadanýeh viac úsekov pásu, pričom konce kovových pásov 12 sú navújom vodivo spojené.Na vodivé spojenie koncov kovových pásov 12 dvoch pásov 10 sa najskôr konce kovových pásov 12 oddelia od príslušných pásov 11 z plastu. Potom sa konce oboch kovových pásov 12 k sebe priložia s presahom a stlačia sa spolu s kovovým puzdrom 13 nasunutým na oblasť presahu, ako je zrejmé predovšetkým z obr. 2, navzájom sa presahujúce konce kovových pásov 12 spolu s nasunutým kovovým puzdrom 13 sa stlačia vlnovito. Týmto vlnovitým stlačením kovového puzdra 13 spoločne s navzájom sa presahujúcimi koncami kovových pásov 12 sa dosiahne zvlášťdobré vodivé spojenie kovových pásov 12, pretozç navzá. jom sa presahujúce konce kovových pásov 12 v celej ob. lasti mkrytej kovovým puzdrom 13 sú k sebe stlačené a priliehajú k sebe na celej ploche. Stlaoenie kovového puzdra 13 spolu s oblasťou presahu spolu spojených koncov kovových pásov 12 ulokných v kovovom puzdre 13 sa uskutoční neznázomenými kliešťami, ktorých čeľuste majú tvar vlny.Nasunuté a stlačenć kovové puzdro 13 obsahuje pritom,ako je zrejmé predovšetkým z obr. 2, celú dĺžku oblasti presahu spolu spojených koncov kovových pásov 12. Tým sa zabráni vyčníevaníu koncov kovových pásov 12 z kovového puzdra 13. Konec kovových pásov 12 majú ostré hrany a mohli by spôsobiť poranenia.Ako je zrejmé predovšetkým z obr. 4, môže byť pre neznázomené odbočujúce potrubie tiež nad odbočujúcim potrublm uložený v zemi pás 10 na určenie miesta. Kovový pás 12 pásu 10 na určenie mesta odbočujúceho potrubia je pritom vodivo spojený s kovovým pásom 12 pásu 10 na určenie mesta hlavného potrubia Ako je zrejmé z obr. 4 až 6,je koniec kovového pásu 12 pásu 10 priradenćho odbočujúcemu potrubiu uvoľnený od pása 11 z plastu a plne ohnutým úsekom 14 je nasunutý na kovový pás 12 pásu 10 na určenie miesta priradeného hlavnému potrubiu. Obe ramená ohybu sú spolu vlnovito stlačené spolu s nasunutým kovovým puzdrom 13. Tým sa dosiahne zvlášť spoľahlivé upevnenie kovového pásu 12 pásu 10 priradeného hlavnému potrubiu. Kvôli dosiahnutiu zvlášť dobrého vodivého spojenia kovových pásov 12 oboch pásov 10 sú obe ramená 14, 15 ohybu vlnovito stlaěenć taktiež s medzi nimi ležiacou oblasťou kovového pásu 12 pásu 10 na určenie miesta priradenćho hlavnému potrubiu.Ako bolo uvedené, známmené vyhotovenia vynálezu sú len príkladmi a vynález nie je nimi obmedzený. Sú možné mnohé ďalšie vyhotovenia s obmenami.l. Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi uspôsobený na uloženie spoločne s nekovovým potrubím v zemi nad potrubím a pozostávajúci z pásu z plastu s pomeme veľkou pevnosťou v pretrhnutl, na ktorého jednej strane je predovšetkým prilepenlm upevnený užsl kovový pás, predovšetkým oceľový pás, na určenie miesta pri induktívnej, ako i pri galvanickej väzbe, pričom na vytvorenie dlhých pásov je usporiadaných viac úsekov pásu za sebou a navzájom vodivo spojených s koncarni kovových pásov, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že navzájom vodivo spojené konce kovových pásov (12) sú od príslušných pásov (ll) z plastu uvoľnené a zložené s presahom a stlačené spoločne s kovovým puzdrom (13) nasadeným na oblasť presahu.2.Pás podľa nároku l, vyznačujúci sa t ý m že navzájom sa presahujúce konce kovových pásov(12) sú v oblasti presahu spolu s nasunutým kovovým puzdrom (13) vlnovito stlačenć.3.Pás podľa nároku l, vyznačujúci sa t ý m , že nasunutć a stlačené kovové puzdro (13) pokrýva celú dĺžku oblasti presahu navzájom spojených koncov kovových pásov ( 12).4. Pás na odbočujúce potrubia, ktorý je spôsobilý na uloženie nad odbočujúcimi potrubíami v zemi a na vodivé spojenie s pásom na určenie miesta hlavného potrubia, podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že koniec kovového pásu (12) uvoľnený od príslušného pásu (l l) z plastu je nasunutý plne ohnutým ú sekom (14) na kovový pás (12) pásu (10) na určenie miesta priradeného hlavnému potrubiu a obe ramená (14, 15) sú spolu s nasunutým kovovým puzdrom (13) vlnovito stlačené. 5.Pás podľa nároku 4, vyznačujúei sat ý m , že obe ramená (14, 15) ohybu sú navzájom vlnovito stlačené taktiež s medziľahlou oblasťou kovového pásu(12) pásu (10) na určenie miesta priradeného hlavnému potrubiu.ĺĺĺl in ni I -II|V-|Í-II|-I|Iĺl-lĺ- alĺ--ĺn|ĺĺ.ililkĺĺ-lł.Il.|lłĺ|nlĺlll. ĺlHlĺł nlĺlll ĺillll ul iiĺlłüliv IIItín|I I Hnusta initťü

MPK / Značky

MPK: G01V 3/00, H01R 4/20

Značky: vyhladávanie, potrubí, podobných, nekovových, predmetov, uložených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-281283-pas-na-vyhladavanie-nekovovych-potrubi-alebo-podobnych-predmetov-ulozenych-v-zemi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pás na vyhľadávanie nekovových potrubí alebo podobných predmetov uložených v zemi</a>

Podobne patenty