Vykurovacia komora na pevný materiál

Číslo patentu: 281146

Dátum: 09.07.1997

Autori: Werdinig Helmut, May Karl, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazové korýtka (26).

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky r 43 26 679.7Dátum zverejnenia 09.07.1997 ÚRAD Dátum zverejnenia udelenia PRIEMYSELNÉHO vo Vestníku 11.12.2000 VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT PCT/DE 94/00864, 26.07.1994(73) Majiteľ patentu Siemens Alctiengesellschaft, München, DE(72) Pôvodca vynálezu May Karl, Bad Vilbel, DE(54) Názov vynálezu Vykurovuciu komora na pevný materiálVykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad(A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod nim, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazovć korýtka (26).Vynález sa týka vykurovacej komory na pevný materiál, ktorá sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi, hlavne na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu, a ktorá má viac vykurovacích rúrok umiestnených vo vnútomom priestore.Vykurovacia komora sa využíva na tepelné odstraňovanie odpadu, hlavne spôsobom nízkotepelnej karbonizácie pri spaľovanl.V oblasti odstraňovania odpadu je známy takzvaný spôsob nízkotepclnej karbonizácie. Tento spôsob a podľa neho pracujúce zariadenia na tepelne odstraňovanie odpadu sú opisané napríklad v EP-A-O 302 310 a v DE-A-38 30 i 53. Zariadenie na tepelné odstraňovanie odpadu spôsobom nízkotepelnej karbonizácie má ako podstatne zložky pyrolytický reaktor a vysokotepelnú spaľovaciu komoru. Komora na nízkotepelnú karbonizáciu, to je vlastne pyrolytický reaktor, meni odpad dodávaný dopravným zariadením na odpad na plyn z nízkotepelnej kârbonizácie a pyrolytickú zvyškovú hmotu. Plyn z nizkotepelnej karbonizácie a pyrolytická. zvyšková hmota sa potom po vhodnej úprave privádzajú k horáku vysokotepelnej spaľovacej komory. Vo vysokotepelnej spaľovacej komore sa tvorí kvapalná troska, ktorú je možne odťahovaním odoberať a po ochladení je k dispozícii v podobe skla. Vznikajúce spaliny sa privádzajú prostredníctvom spalinoveho potrubia do komina tvoriaceho výpust. Do tohto spalinového potrubia je ako chladiace zariadenie vstavané zariadenie na využitie odpadovej pary, zariadenie na ñltrovanie prachu a zariadenie na čistenie dymových plynov.Ako komora na nízkotepelnú karbonizáciu, to je pyrolytický reaktor, je spravidla nasadený bubon na nízkotepelnú karbonizáciu, ktorý sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi,ktorý má viac paralelne umiestnených vykurovacích rúrok a na ktorých je do značnej miery odpad ohrievaný pri uzavretom vzduchu. Bubon na nízkotepelnú karbonizáciu sa pritom otáča okolo svojej pozdĺžnej osi. Výhodne je pozdĺžna os tohto bubna na nízkotepelnú karbonizáciu Inieme sklonená proti horizontále, takže sa nízkotepelne karbonizovaný materiál na výstupe z bubna na nízkotepelnú karbonizáciu zhromažďuje a môže sa odtiaľ ľahko vynášať. Pri otáčaní dopadá hore nadvihnutý odpad na vykurovacie rúrky, ktoré sú upravené pod ním. Pretoze odpad môže obsahovať ťažké zložky, ako napríklad kamene, fľaše, časti keramiky, Železné diely a podobne, vzniká nebezpečie, že sa pritom vykurovacie rúrky poškodia a budú vystavené erózii. Pri náraze sa môžu z povrchovej plochy vykurovacích rúrok odlupovať malé častice. Náhrada vykurovacích rúrok je časovo a ekonomicky nákladná.Vynález si kladie za úlohu chrániť vykurovacie rúrky vo vykurovacej komore v úvode opísaného typu proti poškodeniu padajúcim materiálom a tak predĺžiť ich životnosť.Vytýčená úloha sa podľa vynálezu rieši umiestnením odrazových korýtok na vykurovacích rúrkach. Odramvé korýtka preberajú funkciu ochranného obloženia, takže pri do značnej miery nenarušenom prestupe tepla sa takmer úplne zabráni poškodzovaniu vlastných vykurovacích rúrok padajúcim pevným materiálom. Výmena vykurovacích rú rokje tak, ak je to vôbec potrebné, nevyhnutná len po relatívne veľkých časových intervaloch.Výhodne môžu byt odrazové korýtka vytvorené ako polovičné misky. Takéto polovičné misky možno na vykurovacích rúrkach relativne jednoducho upevniť a zabezpečujú vysokoplošnú ochranu.Uvedené odrazové korýtka určite tiež predstavujú ekonomický činiteľ. Okrem toho sa v ich mieste len veľmi málo zhoršuje prestup tepla. Aby sa vytvorilo ekonomicky výhodné riešenie s dobrým prestupom tepla, tak sa podľa ďalšieho výhodnćho zhotovenia predpokladá, že odrazovć korýtka sú upravené len na časti celkovej dĺžky vykurovacích rúrok. Pri komore na nízkotepelnú karbonízáciu odpadu postačuje, ak sú odrazove korýtka upravené najmenej na jednej netine celkovej dĺžky vykurovacích rúrok.Ako už bolo uvedené, môže byť pozdĺžna os vykurovacej komory na nízkotepelnú karbonizáciu vzhľadom na horizontálu sklonená. Pri takej vykurovacej komore na nízkotepelnú karbonizáciu postačuje, ak sa odrazové korýtka upravia len na spodnom konci vykurovacích rúrok, na tomto konci sa totiž zhromažďujú ťažšie časti odpadu, a tak vzniká v tomto mieste výrazné ohrozenie padajúcim pevným materiálom. Odrazovć korýtka na zvlášť kritickom spodnom koncovom mieste vykurovacích rúrok bránia teda narušeniu povrchovej plochy vykurovacích n 1 rok najmenej počas relatívne dlhého času alebo časového obdobia.Odrazovć korýtka sa zhotovujú výhodne z ocele. Sú na vykurovacích rúrkach privarené a hlavne sú na tento účel vybavené stehovými zvarmi. Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia sa predpokladá, že vykurovacie rúrky sú umiestnené vzájomne rovnobežne v zhruba radiálne nasmerovaných radoch. Aby sa dosiahla zvlášť účinná ochrana,tak sa pritom predpokladá, že odrazové korýtka prekrývajú home časti vykurovacích rúrok, ak sú vykurovacie rúrky v smere otáčania vykurovacej komory vzdialené o 30 ° až 60 °, výhodne o 45 ° od najnižšej polohy vykurovacích rúrok.Prehľad obrázkov na výkresochVynàlez je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia v spojení s dvoma obrázkami.Na obr. 1 je znázornená zariadenie na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu, ktoré je možné nasadiť v rámci spôsobu spaľovania nízkotepelnou karbonizáciou, a to v schematíckom reze.Na obr. 2 je znázomený priečny rez vykurovacou komorou na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu, pričom vykurovacie rúrky sú umiestnené vzájomne rovnobežne v radoch, ktoré sú nasmerované v podstate radiálne .Podľa obr. l je pevný odpad A privádzaný pomocou privádzacieho alebo dávkovacieho mechanizmu 2 a zavitovky 4, ktorá je poháňaná motorom 6, do pyrolytickeho reaktora alebo vykurovacej komory 8 na nízkotepelnú karbonizáciu s dĺžkou 1. Vykurovacia komora 8 na nízkotepelnú karbonizáciu je V príklade zhotovenie vytvorená ako okolo pozdĺžnej osi 10 pomocou neznázomených poháňacich prostriedkov otočný pyrolytický bubon alebo bubon na nízkotepelnú karbonizáciu, ktorý pracuje pri teplote 300 až 600 °C, je prevádzkovaný do značnej miery pri uzavretí pred kyslíkom a okrem plynu s z nízkotepelnej karbonizácie tvorí taktiež do značnej miery pevné pyrolytické zvyš SK 281146 B 6kovć látky f. Ide pritom o vykurovacíu komoru 8 na nízkotepelnú karbonizáciu v tvare bubna, ktorá má väčší počet paralelne vzájomne umiestnených vykurovacích rúrok 12, z ktorých sú mázomené len dve. Na jednom konci je upravený vstup 14 na vykurovací plyn h a na druhom konci výstup 16 na vykurovací plyn h. Pozdĺžna os 10 vykurovacej komory 8 je výhodne sklonená vzhľadom na horizontálu 40, takže vpravo upravený koniec je uložený hlbšie ako vľavo znázornený vstup na odpad A. K bubnu vykurovacej komory 8 je na výstupnej alebo na vynášacej strane pripojene vynášacie zariadenie 18, ktoré je vybavené odsávacim hrdlom 20 plynu z nízkotepelnej karbonizácíe na odchod plynu s z nízkotepelnej karbonízácie a výstupom 22 pyrolytických zvyškových látok na výdaj pyrolytickej zvyškovej látky f. Na odsávacie hrdlo 20 plynu z nízkotcpelnej karbonizácie pripojené neznázomene potrubie plynu z nízkotepelnej karbonizácie môže byt spojené s horákom vysokotepelnej spaľovacej komory.zvláštny význam má to, že vykurovacie rúrky 12 vo vlastnom mieste nlzkotepelnej karbonizácie, ktorá je upravená vpravo, sú obloženć alebo vybavené odrazovými korýtkami 26. Tieto odrazové korýtka 26 sú upravené zhruba na jednej tretine celkovej dĺžky 1 vykurovacích rúrok 12. Celková dĺžka 1 môže mať napríklad hodnotu 20 m a zodpovedajúci priemer 8 až. 10 cm. Odrazové korýtka 26 súvýhodne polkruhové plášťovć lmsy alebo polškrupiny. Súvytvorené z ocele a sú prívarené švovými zvarmí na oceľových vykurovacích rúrkach 12. Odrazové korýtka 26 môžu byť pochopiteľne upravené taktiež na väčšej časti celkovej dlžky 1 alebo cez celú dlžku 1. V každom prípade chránia vykurovacie rúrky 12 vľavo ležiace ohrozene miesta pred padajúcim pevným odpadom A v podobe kameňov, železných častí, keramických častí, sklených črepín, porcelánových častí a podobne.Odrazovć korýtka 26 sa montujú pred uvedením vykurovaclch nárok 12 do vykurovacej komory 8. Vykurovacie rúrky 12 s privarenými odrazovými korýtkami 26 sa zavedú sprava cez zodpovedajúce veľké otvory v pravej koncovej doske 28 do vnútomeho priestoru vykurovacej komory 8 a potom sa privaria na obidve koncové dosky 28, 30.Podľa obr. 2 má vnútri nirkaxni vybavená Vykurovacia komora 8, ktorej pozdĺžna os 10 môže byť opäť umiestnená šíkmo, väčší počet vząiomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok 12. Vykurovacia komora 8 je otáčavá okolo pozdižnej osi 10 v smere šípky 32. V príklade zhotovenia je upravených celkovo 8 x 4 32 vykurovacích rúrok 12. Môže ich však byť podstatne viac ako sto. Sú umiestnené v ôsmich radoch 1 až VIII, ktoré majú vždy štyri vykurovacie rúrky 12, umiestnene v radiàlnom smere vedľa seba. Každá Vykurovacia rúrka 12 je vybavena odolným odrazovým korýtkom 26. V znázomenej rotačnej polohe vykurovacej komory 8, ktorá môže mať napríklad priemer s hodnotou 2,90 m, je rad V 1 polohovaný v uhle s hodnotou 45 ° k horizontále 40 a pri pohľade v smere otáčania vykurovacej komory 8 v uhle s hodnotou zhruba 45 ° vzhľadom na najhlbší rad V. Z obr. 2 vidieť, že v tejto polohe s hodnotou 45 ° odrazovć korýtka 26 vykurovacích rúrok 12 v rade VI prekrývajú home častí vykurovacích rúrok 12. Rotačná poloha, v ktorej sa dosahuje toto nasmerovanie,môže byť vo výhodnom mieste s hodnotou 30 ° až 60 °. Tak sa prakticky zaistí úplná ochrana vykurovacích rúrok 12 pred padajúcimi úlomkami odpadu A. Je potrebné mať na zreteli to, že otáčaním v smere šípky 32 je odpad A nadvihnutý a že sa s narastajúcou výškou odpad A stále vo väčšej miere uvoľňuje a odpadá z vykurovacích rúrok 12. Presná poloha, V ktorej by malo byť k dispozícii požadované nasmerovanie v tvare krytov zhotovených odrazových korý tok 26 v homej polohe, je samozrejme závislá od počtu zakrivení radov I až VIII, od druhu odpadu A, od vzájomného odstupu jednotlivých vykurovacích rúrok 12 a od ďalších faktorov. Vo veľkom bubne vykurovacej komory 8 může byť teda požadované nasmerovanie smerom hore zhotovené pri uhle, ktorý je omnoho menší ako 30 °, teda vo výhodnom mieste od 30 ° až 45 °.1. Vykurovacia komora (8) na pevný materiál, ktorá je otáčavá okolo svojej pozdlžnej osi (10), hlavne na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu (A), a ktorá má viac vo vnútornom priestore umiestnených vykurovacích rúrok (12),vyznačujúca sa tým, že na vykurovacích ritrkach (12) sú umiestnené odrazovć korýtka (26).2. Vykurovacia komora podľa nároku l, v y z n a čuj úca sa tým , že odrazovć korýtka (26) sú zhotovené ako polovičné misky.3. Vykurovacia komora podľa nároku 1 alebo 2,vyznačuj úca sa tým, že odrazové korýtka(26) sú umiestnene len na časti celkovej dĺžky ( 1) vykurovacích rúrok (12).4. Vykurovacia komora podľa nároku 3, v y z n a čuj úca sa tým, že odrazové korýtka(26) sú umiestnené najmenej na jednej tretine celkovej dĺžky (l) vykurovacích rúrok (12).5. Vykurovacia komora podľa jedného z nárokov 3 alebo 4,vyznačuj úca sa tým,žejej pozdlž na os (10) vzhľadom na horizontálu (40) je sklonená a žeodrazové korýtka (26) sú umiestnené na spodnej koncovejčasti vykurovacej komory (8).6. Vykurovacia komora podľa jedneho z nárokov l až ivyznačujúca sa týmjeodrazovékorýtka7. Vykurovacia komora podľa jedného z nárokov l až tívyznačujúca sa tým,žeodrazovćkorýtka(26) sú na vykurovacích rúrkach (12) privarenć.S. Vykurovacia komora podľa jedného z nárokov l až Zvyznačujúca sa tým,ževykurovacierúrky (12) sú umiestnené vzájomne rovnobežne v radiálnych radoch (I až VIII).9. Vykurovacia komora podľa nároku 8, v y z n a čuj ú ca sa tý m , že odrazovć korýtka (26) prekrývajú horné časti vykurovacích rúrok (12), ak sú vykurovacie rúrky (12) v smere otáčania vykurovacej komory (8) vzdialené o 30 ° až 60 °, výhodne o 45 ° od najnižšej polohy vykurovacích rúrok (12).

MPK / Značky

MPK: F28D 11/04, C10B 1/10, F27B 7/04, F28F 19/00

Značky: pevný, komora, vykurovacia, materiál

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-281146-vykurovacia-komora-na-pevny-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vykurovacia komora na pevný materiál</a>

Podobne patenty