Číslo patentu: 281031

Dátum: 08.11.1995

Autor: Hertelendi Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Po koľaji pojazdný skrutkovací stroj (1) na skrutky (14) na upevnenie koľajnice (8) je vybavený spaľovacím motorom (2) a prevodom (3) vybaveným klznou trecou spojkou (4). Na rotáciu skrutkovacej hlavy (6) je upravený poháňací hriadeľ (5). Spaľovací motor (2) poháňa hydraulické čerpadlo (15), ktoré je spojené s hydraulickým potrubím (16) vybaveným ventilom (24) na obmedzovanie tlaku. Medzi klznou trecou spojkou (4) a medzi skrutkovacou hlavou (6) je usporiadaná hydraulicky ovládaná poháňacia jednotka (17). Tá je na prenášanie krútiaceho momentu spojená prostredníctvom voľnobežnej spojky (22) s poháňacím hriadeľom (5).

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 26.04.1995 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo priorimej prihlášky P 44 14 886.0 (Sl) Int. C 17 Dátum priority 28.04.1994 E 01 29/28 Krajina priority DE B 2513 21/00 Dátum zverejnenia 08.11.1995ÚRAD Dátum zverejnenia udeleniapmEMysELNÉHo vo Vestníku 07.11.2000SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČĺS 10 PCTI(73) Majiteľ patentu Georg Rebel GmbH Co., München, DE(72) Pôvodca vynálezu Hertelendi Josef, Freilassing, DE(54) Názov vynálezu Skrutkovací strojPo koľaji pojazdný skrutkovacl stroj (l) na skrutky (14) na upevnenie koľajnice (8) je vybavený spaľovacím motorom (2) a prevodom (3) vybaveným klznou trecou spojkou (4). Na rotáciu skrutkovacej hlavy (6) je upravený poháňací hriadel (5). Spaľovací motor (2) poháňa hydraulické čerpadlo (15), ktoré je spojené s hydraulickým potrubim (16) vybaveným ventilom (24) na obmedzovanie tlaku. Medzi klznou trecou spojkou (4) a medzi skrutkovacou hlavou (6) je usporiadané. hydraulický ovládaná poháňacia jednotka (17). Tá je na prenášanie krútiaceho momentu spojená prostredníctvom voľnobežnej spojky (22) s poháňacím hriadeľom (5).Vynález sa týka skrutkovacieho stroja na skrutky na upevnenie koľajnice so spaľovacím motorom, s prevodom vybaveným klznou trecou spojkou, ako aj s poháňacim hriadeľom, upraveným na rotáciu skrutkovacej hlavy, a s podvozkom na manuálny pojazd skrutkovacieho stroja po koľajnici.Taký skrutkovací stroj toho istého prihlasovateľa, ktorý je známy z DE 29 32 693 C 2, je pojazdný prostredníctvom malého podvozka na jednej z oboch koľajníc koľaje pôsobením sily obsluhy. Po usadení skrutkovacej hlavy na skrutku na upevnenie koľajnice sa uvedie do činností spojka, aby sa mechanicky prenášal krútiaci moment poháňacieho motora prostredníctvom poháňacieho hriadeľa na skrutkovaciu hlavu. Prostredníctvom rozdielneho vzájomného pritlačovania spojkových časti sa vytvára možnosť pôsobenia na skrutky na upevnenie koľajníc prostredníctvom rôznych krútiacich momentov. Taký mechanický skrutkovací stroj má však tú nevýhodu, že krútiaci moment nie je presne nastaviteľný.Ďalší z DE 29 43 93 s A známy hydraulický skrutkovací stroj má skratkovaciu hlavu ovládanú hydraulickým motorom. Taký skrutkovaci stroj sice umožňuje presne vymedzenie krútiaceho momentu, ale vzhľadom na relatívne značnú hmotnosť je ťažko manipulovateľný.Skmtkovael stroj opisaný v US 4 403 663 má hydraulický motor, ktorý je upravený na vysokú rýchlosť otáčania na rýchle zaskrutkovanie skrutiek. Posledné otáčky na dosiahnutie požadovaného krútiaceho momentu sú na hriadeľ prenášané druhou, v tvare hydraulíckého valca vytvorenou poháňacou jednotkou.Z DE 40 34 148 Al je tiež známy hydraulický ovládaný kľúč na vytváranie krútiaceho momentu. Krútiaci moment je pritom prenášaný z hydraulickćho valca prostrednictvom ozubenej tyče na ozubený segment. Ten je spojený s vymeniteľnou poháňacou hlavou, ktorá má otvor lícujúci s hlavou zaskrutkovávanej skrutky.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť skrutkovací stroj v úvode uvedeného typu, pri ktorom by pri nepatrnom zvýšení konštrukčných nákladov a pri zachovaní mechanického pohonu skrutkovacej hlavy bolo možné na ňu prenášať presný krútiaci moment.Vytýčená úloha sa podľa vynálezu rieši V úvode opísaným skrutkovacím strojom, ktorého podstata spočíva v tom, že spaľovaci motor poháňa hydraulické čerpadlo, ktoré je spojené s hydraulickým potrubím vybaveným ventilom na obmedzenie tlaku, a že medzi klznou trecou spojkou a medzi skrutkovacou hlavou je usporiadaná hydraulický ovládaná poháňacia jednotka, ktorá je na prenášanie krútiaceho momentu spojená prostredníctvom voľnobežnej spojky s poháňacim hriadeľom.Takto vytvorený skrutkovael stroj umoüuje pri relativne nepatmom zvýšení konštrukčných nákladov zlúčenie výhodných vlastností mechanicky a hydraulický poháňanćho stroja. Tým sa vytvára možnosť vykonávať skrutkovací proces v prvom stupni až tesne pod uvedený krútiaci moment prostredníctvom iba mechanického pohonu v bezprostredne nadväzujúcom druhom stupni prostredníctvomovládania hydraulickej poháňacej jednotky dotiahnuť skrutku presne s požadovaným krútiacim momentom. Prostredníctvom voľnobežnej spojky sa umožní napriek trvalému mechanickému spojeniu hydraulickej poháňacej jednotky s poháňaclm hriadeľom voliteľné ovládanie poháňacieho hriadeľa prostredníctvom poháňacieho motora, pripadne prostredníctvom hydraulickej pracovnej jednotky. Vytvorenie podľa vynálezu má tiež ešte tú zvláštnu výhodu, že možno veľmi jednoduchým spôsobom vykonať dodatočnú úpravu skrutkovacích strojov, ktoré sú už v pracovnom nasadenl. Okrem toho sa hmotnosť skrutkovacieho stroja v porovnaní s čisto mechanicky poháňaným vyhotovenim len nepatrne zvýši.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na puklade vyhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. 1 je schematicky znázomený zjednodušcný bokorys skrutkovacieho stroja s podvozkom pojazdným po jednej koľajnici koľaje a s uhlovou hlavou, v ktorej je uložené skrutkovacie vreteno. Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázomený čiastkový priečny rez uhlovou hlavou, ktorá má hydraulicky ovládateľnú poháňaciu jednotku.Na obr. 3 je znázornený pôdorys uhlovej hlavy s hydraulickou poháňacou jednotkou.Skrutkovací stroj 1 na vykonávanie všetkých skrutkovacích prác v oblasti koľaje má nañou alebo benzínom poháňateľný poháňací motor 2, prevod 3 so spojkou 4, v pozdĺžnom smere koľajnice 8 upravený poháňací hriadeľ 5 a skrutkovaciu hlavu 6. Skrutkovací stroj 1 sa opiera prostredníctvom podvozka 7 najednej koľajnici 8 koľaje 9 a je prostredníctvom rukoväti 10 manuálne posúvateľný. Skrutkovacie vreteno 12, ktoré je prostredníctvom uhlovej hlavy 11 spojené tvarovo pevne s poháňacim hriadeľom 5, má na svojom spodnom konci skrutkovací nástroj 13 na uťahovanie, prípadne uvoľňovanie skrutiek 14 na upevnenie koľajnice 8.Hydraulické čerpadlo 15 je poháňané motorom 2 a je spojené prostredníctvom schematicky znázomeného hydraulickćho potrubia 16 s poháňacou jednotkou 17.Ako je zjavné najmä z obr. 2 a 3, skladá sa táto hydraulicky ovládateľná poháňacia jednotka 17 z hydraulického valca 19, ktorýje upravený kolmo na pozdlžnu os 18 poháňacieho hriadeľa 5 vo vodorovnej rovine a ktorý má vo svojom pozdĺžnom smere posuvne uloženú ozubenú tyč 20. Tá je v tvarovo pevnom zábere s ozubeným kolesom 21,ktoré je uložené otočne okolo pozdĺžnej osi 18. Na toto ozubené koleso 21 je priradená voľnobežná spojka 22, ktorá umožňuje prenášanie sily z poháňacej jednotky 17 na poháňací hriadeľ 5 len vtedy, pokiaľ sa ozubené koleso 21 otáča v smere potrebnom na dotiałmutie skrutky 14 na upevnenie koľajnice 8. Pokiaľ sa neuskutočňuje žiadne otáčanie ozubeného kolesa 21, prípadne žiadna činnosť poháňacej spojky 17, je v dôsledku voľnobežnej spojky 22 napriek tomu možné nenarušené otáčanie poháňacieho hriadeľa 5 pôsobením poháňacieho motora 2 cez spojku 4.Prostredníctvom prístroja 23 na meranie tlaku je hydraulický tlak, odovzdávaný hydraulickým čerpadlem 15 a pôsobiaci na poháňaciu jednotku 17, merateľný a regulovateľný.Na dotiahnutie skrutky 14 na upevnenie koľajnice 8 sa skrutkovaeí nástroj 13 známym spôsobom nasa/zli a pri ovládaní spojky 4 sa prostredníctvom poháňacieho hriadeľa 5 uvedie poháiíacím motorom 2 do otáčania. Tým dosahovaný krútiaci moment je nastaviteľný prostredníctvom spojky 4, ktora je vytvorená ako prešmykovà spojka a účelne má hodnotu tesne pod pozadovaným lcrútiacim momentom, Akonáhle sa dosiahne tento prvý stupeň krútiaceho momentu, uskutoční sa pri odľahčení spojky 4 na oddelenie mechanického spoja medzi poháňacím hriadeľom 5 a medzi poháňacím motorom 2 v oblasti rukoväti 10, ovládateľné uvedenie do činnosti hydraulickej poháňacej jednotky 17, a to prostredníctvom hydraulickćho čerpadla 15. Týmto pôsobením sa uskutoční prenášanie sily z ozubenej tyče 20 na ozubenć koleso 21 a z neho cez voľnobežnú spojku 22,ktorá je v tomto smere otáčania na dotiahnutie skrutky 14 na upevnenie koľajnice 8 účinná, na poháňací hriadel 5 týmto na hydraulickom čerpadlo 15 vopred voliteľným tlakom sa skratka 14 na upevnenie koľajnice 8 v druhom a záverečnom stupni dotiahne s poüdovaným krútiacim momentom.V nadväznosti na to môže byť v automatickom procese ozubená tyč 20 prostredníctvom tlačnej pružiny presunutá opäť naspäť do svojej východiskovej polohy. Nastavenie doťahovacieho momentu sa vykonáva prostredníctvom ventilu 24.Na uvoľňovanie skrutky 14 na upevnenie koľajnice 8 sa uvedie poháňaeí hriadeľ 5 prostredníctvom prevodu 3 poháňacieho motora 2 do otáčania v opačnom zmysle, pri ktorom sa v dôsledku pôsobenia voľnobežnej spojky 22 nevytvorí žiadne tvarové pevné spojenie medzi poháňacím hriadeľom 5 a medzi poháňacou jednotkou 17. Poháňacia jednotka 17 nie je uvedená do činnosti.Namiesto v príklade opísanej poháňacej jednotky 17 je možné pochopiteľne využiť tiež iné známe hydraulické pohony.Skrutkovaeí stroj na skrutky na upevnenie koľajnice so spaľovacím motorom, s prevodom vybaveným klznou trecou spojkou, ako aj s poháňacím hriadeľom, upraveným na rotáciu skrutkovacej hlavy, a s podvozkom na manuálny pojazd skrutkovacieho stroja po koľaji, v y z n a č u j ú e i s a tý m , že spaľovací motor (2) je spojený s hydraulickým čerpadlem (15), ktoré je spojené s hydraulickým potrubím (16) vybaveným ventilom (24) na obmedzovanie tlaku, a že medzi klznou trecou spojkou (4) a medzi skrutkovacou hlavou (6) je usporiadaná. hydraulický ovládaná poháňacia jednotka (17), ktorá je na prenášanie krútiaceho momentu spojená prostredníctvom voľnobežnej spojky (22) s poháňaelm hriadeľom (S).

MPK / Značky

MPK: B25B 21/00, E01B 29/28

Značky: stroj, skrutkovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-281031-skrutkovaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrutkovací stroj</a>

Podobne patenty