Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až 60 °C, pričom celý postup zmiešavania s amínom sa opakuje 1 až 3 krát a tuhý podiel sa odfiltruje, premyje alkylamínom, potom vodou s teplotou 30 až 100 °C. Po vysušení vzniká alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid s čistotou takmer 100 %, stanovené HPLC. Alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amidy sa používajú ako gumárenské urýchľovače vulkanizácie. Uvedeným spôsobom je možné vyrobiť vysokočisté alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amidy, kde alkylový radikál je izo-alkyl okrem morfolínu alebo terc-alkyl C3 až C8 alebo cyklohexyl.

Text

Pozerať všetko

(31) Číslo prioritnej prihlášky (51) 1 m- c si(33) Krajina priority C (WD 277/30 ÚRAD (40) Dátum zverejnenia 11.10.1995 C 071) 295/26 PRIEMYSELNEHO (45) Dátum zverejnenia udelenia VLASTNICTVA vo Vestníku 13 032000 SLOVENSKEJ REPUBLIKY i(72) Pôvodca vynálezu Štolcová Magdaléna, Ing., CSc., Rovinka, SK(54) Názov vynálezu Spôsob výroby vysokočistěho bis(2-benzotiazolylsulfěmamiduUvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-Z-benzotíazolsulfénamidu s acetanhydridom V prítomnosti inertnćho rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovorn pomere acetanhydrid N-alkyl-Z-benzotiazolsulfenamid 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny acetanhydrid 0,0 l až l 4 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfémamid sa mieša a/alebo melic s alkylaminom pri teplote 10 až 60 °C, pričom celý postup zmiešavania s aminom sa opakuje 1 až 3 krát a tuhý podiel sa odñltmje, premyje alkylamínom, potom vodou s teplotou 30 až 100 °C. Po vysušeni vzniká alkyl bisa-benzotiazolylsulfén)arnid s čistotou takmer 100 , stanovené HPLC. Alkyl bis(2-benzotiazolylsulfemamidy sa používajú ako gumárenskć urýchľovače vulkanízácie. Uvedeným spôsobom je možné vyrobiť vysokočiste alkyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamidy,kde alkylový radikál je izo-alkyl okrem morfolinu alebo terc-alkyl C až C 5 alebo cyklohexyl.Vynález sa týka spôsobu výroby vysokočistého alkyl bis(2-benzotiazolylsulfémamidu reakciou N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu s anhydridom kyseliny octovej v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín.Z dostupných literámych údajov sú známe postupy prípravy alkyl bisG-benzotiazolylsulfén)amidu. Jedným z nich je príprava zbenzotiazrolsulfenylchloridu reakciou s primárnymi amínmi Sundholm N. K., US pat. 2 873 277(1959), Sundholm N. K., US pat. 2 889 331 (1959), Sundholm N. K., Ind. Eng. Chem. 52, 239-40 (1960). Tento spôsob si vyžaduje prípravu benzotiazoIsulfenylchloridu chloráciou suspenzie 2,2-ditiobis(benzotiazol) v rozpúšťadle, napr. n-hexáne, metylénchloride, chloride uhličitom,chlórbenzćne, benzéne, toluéne Messer W. E., US pat. 2 257 974 (1941). Priebeh reakcie je veľmi závislý od podmienok reakcie. Hlavným vedľajším produktom je 2,2-ditiobis(benzotiazol). Jeho prítomnosť v produkte ovplyvňuje priebeh vulkanizácíe.Ďalší postup prípravy alkyl bis(2-benzotiazo 1 y 1 sulfén)amidu je založený na reakcii N-alkyl-2-benzotiazolsulfćnamidu s anhydridmi karboxylových kyselín. Reakciou vznikajú okrem alkyl bis(2-benzotiazolylsu 1 fén)a 1 nidu amidy príslušných karboxylových kyselín. V práci Conly J. C.,US pat. 2 860 142 (1958) sa používa ako anhydrid karboxylovej kyseliny acetanhydrid, anhydrid kyseliny propiónovej a butánovej. Podľa Maison J. M Fr. Pat. 7 003 351(1970) na prípravu alkyl bis(2-benzotiazolylsulfémamidu možno používat aj anhydridy dikarboxylových kyselín,napr. anhydrid kyseliny maleínovej, glutárovej a tiež anhydrid kyseliny benzoovej pyromelitovej a ñálovej. Podľa autorov reakcia obvykle prebieha vzmesi anhydridu karboxylovej kyseliny a inertného rozpúšťadla, napr. benzénu,chloridu uhličitého, etyléndichloridu, prípadne xylénovej frakcie. Reakčná teplota sa pohyboval v intervale 35 až 120 °C a reakčný čas je 1 až 40 hodín.V doteraz opísaných postupoch prípravy alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amidu reakciou N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu s anhydridom karboxylových kyselín sa dosahuje čistota alkyl bis(Z-benzotiazolylsulfćn)amidu len okolo 90 až 96 .Uvedený nevýhody výroby alkyl bis(2-benzotiazolylsulfćn)amidu reakciou N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu s anhydridmi organických kyselín je možné odstrániť postupom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva vtom, že reakcia N-alkyl-2-benzotiazolsulfenarnidu s acetanhydridom v molovom pomere acetanhydrid N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamid 0,4 až 5,0 sa uskutočňuje v prítomnosti inertnćho rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín v molovom pomere kyselín acetanhydridu 0,0 l až 14 a po prídavku vody 0,5- až IO-násobnom hmotnostnom prebytku oproti N-alkyl-Z-benzotiazolsulfćnamidu sa vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfémamid oddelí od reakčnej zmesi premyje 30 až 90 °C vodou a pri teplote 10 až 60 °C zmieša s alkylamínom v hmotnostnom pomere alkylamín alkyl bisQ-benzotiazolylsulfén)amíd 0,5 až 40,pričom sa zmes zmieša a/alebo melie a tuhý podiel ostá vajúci po premytí sa odfiltruje a celý postup zmiešavania a/alebo mletia s alkylamínom a filtrácie sa opakuje l- až 3-krát a nakoniec sa koláč premyje alkylamínom a 30 až 100 °C vodou a ďalej sa alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid upraví na finálnu formu.Alkylový radikál v N-alkyl Z-benzotiazolsulfćnamide a tiež v alkyl bis(2-benzotiazolylsulfćn)amide je lze-alkyl okrem mofolínu alebo terc-alkyl C 4 až Cs, ďalej cyklohexylový alkylderivát.Na priebeh a selektivitu reakcie N-a 1 kyl-2-benzotiazolsulfćnamidu s acetanhydridom vplýva molový pomer reagujúcich zložiek, prítomnosť inicíátorov reakcie, prítomnosť rozpúšťadla, reakčná teplota a reakčný čas.Na dosiahnutie vysokých výťažkov postačí pracovať s molovým pomerom acetanhydrid N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamid 0,5. Výhodne je však pracovať s 10 mol. nadbytkom acetanhydridu, čím sa zabezpečí úplná konverzia N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu. Surovína N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid s obsahom nečistôt do 8 hmotn. nuovplyvňuje negatívne priebeh reakcie.Iniciátorom reakcie sú organické a/alebo anorganickć kyseliny. Z anorganických kyselín je výhodne možné použiť kyselinu sírovú a kyselinu fosforečnú. Zorganických kyslín sú výhodné kyselina octová a kyselina mravčia. Použitie takýchto kyselín zvyšuje výťažok alkyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamidu a konverziu N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu. Molový pomer kyselina acetanhydrid 0,1 až 14. Nie je výhodné pracovať s veľmi vysokým prebytkom kyselín. Kým malé množstvo kyselín urýchľuje reakciu a skracuje reakčný čas, veľký nadbytok kyselín podporuie vznik 2,2-ditiobis(benzotiazolu). Typ a množstvo kysliny ovplyvňuje aj reakčný čas.Ako inertné rozpúšťadlo je možné použiť n- a izo-alkány C 5 a C 10 ich zmesi, benzínové frakcie st. v. 60 až 120 C, cyklohexan, ketóny, benzén a toluén v 0,3- až 5-násobnom hmotnostnom prebytku oproti N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu. Z hľadiska rozpuslnosti východiskových látok a produktov je výhodné používať nearomatické rozpúšťadlá. V aromatickýeh rozpúšťadlách je totiž produkt lepšie rozpustný ako v nearomatických, čo spôsobuje väčšie straty pri jeho izolácii. Vnearomatických rozpúšťadlách je produkt takmer nerozpustný a východiskové látky sú tiež len málo rozpustně. Na reakciu sa výhodne používa take množstvo rozpúšťadla, aby vzníknutá suspenzia bola dobre miešateľnà. Rozpustnosť východiskových látok v nearomatických rozpúšťadlách sa zvyšuje prídavkom organických kyselín. Skutočnosť, že reakcia neprebieha v homogénnej fáze nemá negatívny vplyv na priebeh reakcie.Reakčná teplota závisí od vlastnosti použitých N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidov, od ich tepelnej stability a teploty topenia a teploty varu rozpúšťadla. Reakciu možno uskutočňovať pri teplote 35 až 120 °C, výhodne pri 60 až 1 10 °C.Reakcia sa zastavuje prídavkom vody, alebo vodných roztokov alkálií. Vzniknutý amid kyseliny je rozpustný vo vode. Suspenzia reakčnej zmesi sa po oddestilovaní inertného rozpúšťadla odfiltruje a ñltračný koláč sa premyje s vodou. Fíltračný koláč, t. j. surový produkt, je prevažne zmes alkyl bís(2-benzotiazo 1 ylsulfén)amidu a vedľajšieho produktu 2,2-ditiobis(benzotiazolu).Surový produkt sa rozplaví v príslušnom alkylamíne pri teplote 10 až 60 °C, čím sa 2,2 dítiobis(benzotiazo 1) premení na sol Z-merkaptobenzotiazolu s alkylamínom, ktorá je rozpustná v alkylamíne. Výhodné je rozplavenie kombinovať s mokrým mletím, čím sa aj malé kryštáliky 2,2-ditiobis(benzotiazolu) obalenć alkyl bisQ-benzotiazolylsulfén)amidom rozpustia valkylamíne. Nie je výhodné roz SK 280528 B 6púšťanic 2,2-ditiobis(benzotiazolu) robiť v jednom stupni s veľkým prebytkom alkylamínu. Výhodné je rozpúšťanie,prípadne V kombinácii s mletím, opakovať 1- až 3-krát. Po rozplaveni, resp. mleti sa Suspenzia filtruje. Filtračný koláč po premytí s alkylarnínom a potom vodou obsahuje alkyl bis(2-benzotiazolylsulfćn)amid v koncentrácii min. 98(analyzované HPLC). Filtrát, ktorý obsahuje soľ 2-merkaptobenzotiazolu s alkylamínom, časť oxidovanćho N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu a alkylamín sa ďalej spracuje vprocese oxidácie výroby N-alkyl-Z-benzotiazolsulfénamidu.Do sklenenćho miešanćho reaktora, vybaveného meraním teploty a spätným chladičom, sa naváži 20 g kyseliny octovej a 30 g n-heptánu. Zmes sa za stáleho miešania vyhrieva na 85 °C. Počas vyhrievania sa nasype 22,8 g N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfćnamíd. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie na 85 °C sa vtroch dávkach pridáva celkove 5,9 g acetangydridu ca. v 20 minútových intervaloch. Reakčný čas, ktorý je 1 h, sa počíta od začiatku pridávania acetanhydridu. Po tomto čase sa reakcia ukončí prídavkom 30 g vody a vypne sa ohrev reaktora. Vytvorená Suspenzia sa mieša 30 minút. Potom sa obsah reaktora postupne vyhreje na teplotu 100 °C, čím sa oddestiluje uhľovodíkové rozpúšťadlo - n-heptán. Časť rozpúšťadla, ca. 30 až 50 °/o,sa regeneruje destiláciou na kolóne. Destilačný zvyšok obsahuje hlavne benzotiazol. Zvyšok v reaktore sa prefiltruje cez fritu S 4, čím sa oddelí tuhý podiel obsahujúci terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid a 2,2-ditiobis(benzotiazol) od vodného roztoku obsahujúceho hlavne kyselinu octovú a terc-butylamidacetát. Tuhý podiel, t. j. filtračný koláč, sa premyje dvakrát vodou (2 x 15 g) s teplotou 60 až 80 °C. Premytý filtračný koláč, ktorý obsahuje minimálne 75 sušiny sa mieša približne 1 h pri 20 až 30 °C s 18,3 g tercbutylamínu prvýkrát mechanicky priamo na filtri. Po premiešani sa kvapalná fáza odfiltruje. Vlhký koláč sa melie na perlovom mlyne za stáleho miešania ca. 90 min. pri 20 až 30 °C v prítomnosti 11,2 g terc-butylamínu. Suspenzia sa potom prefiltruje na frite S 4 a premyje s 2 g tercbutylaminu. Roztoky zposledných troch operácií obsahuiúce hlavne soľ Z-merkaptobenzotiazolu s terc-buty 1 amínom sa zmiešajú a vracajú späť do procesu výroby N-tercbutyl-Z-benzotiazolsulfénamidu (do stupňa oxidácie), ktorý obvykle predchádza výrobe terc-butyl bisQ-benzotiazolylsulfén)amidu. Koláč na filtri s pri 20 až 30 °C premyje 2 x x vodou (2 x 5 g) a suší. Získa sa 14,5 g terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfćn)amidu sčistotou takmer 100 (stanovenć HPLC).Pri molovom pomere acetanhydrid N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfénamid 0,6, molovom pomere kyselina octová acetanhydrid 5,7 sa dosahuje pri reakčnej teplote 85 °C a l h reakčného času výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amidu 75,1 mol . Konverzia N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfenamidu je úplná.Postup a aparatúra boli rovnaké ako v príklade l. Odlišný bol spôsob spracovania premytćho tiltračnćho koláča vodou s obsahom minimálne 75 sušiny, ktorý sa mieša približne l h pri 20 až 30 °C s 18,3 g terc-butylamínu mechanicky priamo na filtri. Po premiešaní sa kvapalná fáza odíiltruje, vlhký koláč sa rozplaví a dodatočne miešaca. 90 min. pri 20 až 30 °C vprítomnosti 11,2 g tercbutylamínu. Suspenzia sa potom prefiltruje na frite S 4 a premyje s 2 g terc-butylamínu. Ďalší postup je rovnaký ako v príklade 1. Získal sa 14,7 g terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamid, ktorého čistota bola 91,5 (stanovené HPLC).Molový pomer reakčných komponentov, reakčná teplota, reakčný čas, výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsu 1 fćn)amidu a konverzia N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfénamidu boli, ako je uvedené vpríklade 1. Porovnaním tohto postupu s príkladom l vidieť dôležitý vplyv spôsobu spracovania tiltračnćho koláča na čistotu produktu.Postup a aparatúra boli rovnaké ako vpríklade 1. Do reaktora sa navážilo 50 g n-heptánu. Za miešania sa počas vyhrievania prisypalo 22,8 g N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfénamidu. Po vyhriati vzniknutej suspenzie na 85 °C sa počas l h kontinuálne pridalo 5,9 g acetanhydridu. Molový pomer acetanhydrid N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfćnamid bol 0,6. Reakcia prebiehala len vn-heptáne, bez prítomnosti iniciátora reakcie. Použilo sa 50 g n-heptánu. Reakčná Suspenzia bola dobre miešateľná. Po l h rečnćho času sa reakcia ukončila prídavkom 30 g vody. Reakčná zmes sa ca. 30 min. premiešala a potom prefiltrovala na frite S 4. Filtračný koláč sa premyl 2 x vodou (2 x 15 g), sušil a analyzoval HPLCPri uvedených podmienkach nevznikol terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamid a konverzia N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfćnamidu bola ca. 10 . Porovnaním tohto postupu sprikladom 1 vidieť dôležitý vplyv iniciátora na priebeh reakcie.Postup a aparatúra boli rovnake ako v príklade 2. Do reaktora sa navážilo 50 g n-heptánu a 1 g kyseliny octovej. Za stáleho miešania sa kzmesi prisypalo 22,8 g N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfćnamidu a zmes sa vyhriala na 50 °C. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie sa v troch dávkach v ca. 20 minútových intervaloch pridalo 11,8 g acetanhydridu. Po 1 hodinovom reakčnom čase sa reakcia ukončila prídavkom 30 g vody. Reakčná zmes sa ca. 30 minút miešala potom prefiltrovala na frite S 4. Filtračný koláč sa dodatočne premyl vodou (2 x 15 g), sušil a analyzoval HPLC.Pri týchto podmienkach bol výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfémamidu 12,8 mol a konverzia N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfénamidu 19,7 . Vedľajším produktom reakcie bol prevažne 2,2-ditíobis(benzotiazol). Ak sa ñltračný koláč nespracoval sterc-butylamínom postupom ako v príklade 1, produktom reakcie je zmes alkyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamidu a 2,2-ditiobis(benzotiazo 1)u V rôznom hmotnostnom pomere závislom od reakčných podmienok.Postup a aparatúra boli rovnaké ako v príklade 1. Do reaktora sa navážilo 30 g ľahkej benzínovej frakcie (t. v. 80 až 95 °C) a 5 g kyseliny octovej. Za stáleho miešania sa do zmesi nasypalo 22,8 g N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfćnamidu. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie na 85 °C sa v ca. 20 minútových intervaloch pridalo v troch dávkach 48,8 g acetanhydridu. Reakčný čas bol 1 h. Ďalší postup a podmienky boli rovnaké ako V príklade 1.Pri uvedených podmienkach bol molový pomer acetanhydrid N-terc-butyl-benzotiazolsulfěnamid 5, kyselina octová z acetanhydrid 0,17 a výťažok terc-butyl bis(2 SK 280528 B 6Postup a aparatúra boli rovnake ako v príklade l. Do reaktora sa navážilo 50 g i-hexanu a za stáleho miešania sa počas vyhrievania nasypalo 22,8 g N-terc-buty 1-2-benzotiazolsulfénamidu. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie na 85 °C sa V ca, 20 minútových intervaloch pridala v troch dávkach zmes vzniknutá zmiešaním 5,4 g acetanhydridu a 5,5 g konc. kyseliny sírovej. Reakčný čas bol 1,5 h. Ďalší postup a podmienky boli ako v príklade 1.Pri týchto podmienkach bol molový pomer acetanhydrídu N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfěnamidu 0,55, kyselina sírová acetanhydrid 1,0 a výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfémamidu 65,7 mol. Konverzia N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfćnamidu bola 93,7 a čistota terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfémamídu bola 99,9 .Postup a aparatúra boli rovnake ako v príklade 1. Do reaktora sa navážilo 50 g i-hexánu a za stáleho miešanie sa počas vyhrievania nasypalo 22,8 g N-terc-buty 1-2-benzotiazolsulfénamidu. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie na 85 °C sa v ca. 20 mínútových intervaloch pridala v troch dávkach vzniknutá zmiešaním 5,4 g acetanhydridu, 2,5 g kyseliny octovej a 2,6 g konc. kyseliny sírovej. Reakčný čas bol 1,5 h. Ďalší postup a podmienky boli ako v príklade 1.Pri týchto podmienkach bol molový pomer acetanhydridu N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfénamídu 0,55, kyseliny sírovej acetanhydridu 0,5, kyseliny oetovej acetanhydridu 0,5. Výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amidu bol 64,9 mol. pri konverzii N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfćnamidu 93,7 . Čistota terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfémamídu bola 99,9 .Postup a aparatúra boli rovnake ako v príklade 1. Do reaktora sa navážilo 40 g toluénu a za stáleho miešania sa do rozpúšťadla nasypalo 22,8 g N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfćnamidu. Po vyhriati vzniknutej suspenzie na 80 °C sa v ca. 20 minútových intervaloch vtroch dávkach pridala zmes 9,8 g acetanhydridu a 0,38 g konc. H 2 SO 4. Reakčný čas bol 1,5 h. Ďalší postup a podmienky boli rovnake ako v príklade l.Pri týchto podmienkach bol molový pomer acetanhydrid N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfénamid 1,0, kyselina sírová acetanhydrid 0,04 a výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfćn)amidu 81,3 a Čistota 99,9 . Konverzia N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfénamidu bola 81,6 .Postup a aparatúra boli rovnake ako v príklade 1. Do reaktora sa navážilo 50 g metyletylketónu a za stáleho miešania a vyhrievania nasypalo 22,8 g N-terc-butyl-2-benzotiazolsulfénamidu. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie na 80 °C sa kontinuálne pridala zmes 47, 6 g acetanhydridu a 5 g kyseliny octovej. Reakčný čas bol 1 h. Ďalší postup a podmienky boli rovnake ako v príklade 1.Pri uvedených podmienkach bol molový pomer acetanhydrid N-terc-butyl-Z-benzotiazolsufénamíd 4,87, kyselina octová aeetanhydrid 0,17. Výťažok terc-butyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamidu bol 64,8 mol pri čistote tak mer 100 a úplnej konverzii N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfénamidu.Postup a aparatúra bolí rovnaké ako v príklade l. Do reaktora sa navážilo 180 g cyklohexánu a za stáleho miešania a vyhrievania nasypalo 22,8 g N-cyklohexy 1-2-benzotiazolsulfénamidu. Po vyhriatí vzniknutej zmesi na 78 °C sa do reakčnej zmesi kontinuálne pridalo 5,9 g acetanhydridu a 5 g kyseliny octovej. Reakčný čas bol 1,5 h. Ďalší postup a podmienky boli rovnaké ako v príklade l.Pri uvedených podmienkach bol molový pomer acetanh) drid N-cyklohexyl-2-benzotiazolsulfćnamid 0,59, kyselina octová acetanhydrid 1,43 a výťažok cyklohexyl bis(2-benzotiazolylsulfćmamidu 97,5 . Konverzia N-cykloiiexyl-2-benzotiazolsulfénarnidu bola úplná a čistota cy klohexyl bís(2-benzotiazolylsulfén)amidu 99,9 .Postup a aparatúra boli rovnaké ako v príklade 1. Do reaktora sa navážilo 50 g n-hexánu a za stáleho miešania a vyhrievania nasypalo 22,8 g N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfénamidu. Po vyhriatí vzniknutej suspenzie na 80 °C sa do reukčnej zmesi pridalo v dvoch dávkach v ca. 30 minútových intervaloch 5,9 g acetanhydridu spolu s 5 g kyseliny mravčej (96 ). Reakčný čas bol 1 h. Další postup a podmienky boli rovnake ako V príklade l.Pri uvedených podmienkach bol molový pomer acetanhydrid N-terc-butyl-Z-benzotiazolsulfénamid 0,6, kyselina mravčia acetanhydrid 1,8 a výťažok terc-butyl bis(2 -benzotiazolylsulfćmamidu 55,2 , čistoty 99,9 . Konverzia N-terc-butyl-2-benzotiazolylsulfćnamidu bola 88,3 .Postup a aparatúra boli rovnake ako v príklade l. Do reaktora sa navážilo 50 g n-hexanu a za stáleho miešania sa do rozpúšťadla nasypalo 22,8 g N-cyklohexyl-Z-benzotiazolsulfćnamidu. Po vyhriatí reakčnej zmesí na 70 °C sa pridala zmes 5,9 g acetanhydridu s 0,1 g kyseliny fosforečnej(97 ). Vzníknutá suspenzía sa dodatočne miešala 1 h. Ďalší postup bol zhodný s postupom uvedeným v príklade 1.Pri uvedených podmienkach bol molový pomer acetanh drid N-cyklohexyl-2-benzotiazolsulfćnamid 0,6, kyselina fosforečná acetanhydrid 0,016. Výťažok cyklohexyl bis(2-benzotiazolylsulfemamidu bol 95,0 pri úplnej konverzii N-cykIohexy 1-2-benzotiazolsulfénamidu. Čistota c) klohexyl bis(2-benzotiazolylsulfémamidu bola prakticky 100 (HPLC).Postup a aparatúra boli rovnaké ako v príklade 1. Do reaktora sa navážilo 30 g i-oktánu a za stáleho miešania sa prisypalo 24,2 g N-terc-amyl-2-benzotíazolsulfénamidu. Po v) hriatí reakčnej zmesi na 85 °C sa V dvoch dávkach v 30 minútových intervaloch pridalo 5,9 g acetanhydridu spolu s 2 G g kyseliny octovej. Reakčný čas bol 1 h. Ďalší postup a podmienky boli rovnake ako v príklade 1Pri týchto podmienkach bol molový pomer acetanhydrirl N-terc-amyl-Z-benzotiazolsulfénamid 0,6, kyselina octová acetanhydrid 5,7 a výťažok terc-amy bis(2-benzotiazolylsulfémamidu 28,7 . Konverzia N-tere-amyl-Z-bcnzotiazolsulfénamidu bola úplná.

MPK / Značky

MPK: C07C 313/20, C07D 277/80, C07C 313/22, C07D 295/26

Značky: spôsob, vysokočistého, výroby, amidů, bis(2-benzotiazolylsulfén

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-280528-sposob-vyroby-vysokocisteho-bis2-benzotiazolylsulfen-amidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu</a>

Podobne patenty