Spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí z fermentačného prostredia STREPTOMYCES SP. P 6621 FERM P 2804

Číslo patentu: 279780

Dátum: 05.02.1997

Autor: Capuder Egidij

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí, ako je klavulanát draselný, z vodného fermentačného prostredia Streptomyces sp. P6621 FERM P 2804, pri ktorom sa z fermentačného prostredia odstráni mycélium, hlavná časť proteínov a ďalšie suspendované pevné častice mikrofiltráciou pri hodnote pH prostredia medzi 5,8 až 6,2 a pri teplote medzi asi 20 a 40 °C, čistené prostredie (vodná fáza) sa prípadne ďalej čistí ultrafiltráciou, a takto čistené prostredie sa skoncentruje reverznou osmózou, potom sa priamo extrahuje protiprúdovým spôsobom v odstredivých extraktoroch s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom pri hodnote pH prostredia medzi 1 a 3, pričom sú súčasne odstraňované dosiaľ zostávajúce oddelené proteíny, z organickej fázy sa odstránia vodorozpustné nečistoty premytím vodou, organická fáza sa vákuovo vysuší v rektifikačnej kolóne na obsah vody pod 0,1 % obj. a potom skoncentruje odparením, odfarbí spracovaním s aktívnym uhlím, a kyselina klavulánová, prítomná v suchej organickej fáze, najvýhodnejšie v etylacetátovej fáze, sa izoluje a čistí reakciou s N,N'-diizopropyletyléndiamínom pri teplote okolo teploty miestnosti na intermediárny N,N'-diizopropyletyléndiamónium diklavulanát, ktorý sa izoluje a potom podrobí reakcii s 2-etylhexanoátom draselným v izopropanole za vzniku draselnej soli kyseliny klavulánovej s vysokou čistotou.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky P-9400107 (si) 1 m c sKrajina priority SI C ZN 1/02ÚRAD Dátum zverejnenia 05.02.97 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 12.03.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH IN KEMIČNIH IZDELKOV, DD., Ljubljana, Sl(72) Pôvodca vynálezu Capuder Egidij, Dob, SI(54) Názov vynálezu Spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceutieky prijateľných solí z fermentačného prostredia STREPTOMYCES SP. P 6621 FERM P 2804Je opísaný spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí, ako je klavulanát draselný, z vodného fermentačného prostredia Streptamyces sp. P 6621 FERM P 2804, pri ktorom sa z fermentačnćho prostredia odstráni mycélium, hlavná časť proteínov a ďalšie suspendované pevné častice mikroñltráciou pri hodnote pH prostredia medzi 5,8 až 6,2 a pri teplote medzi asi 20 a 40 °C, čistenć prostredie(vodná fáza) sa prípadne ďalej čistí ultrañlnáciou, a takto čistené prostredie sa skoncentruje reverznou osmózou, potom sa priamo extrahuje protiprúdovým spôsobom v odstredivých extraktoroch s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom pri hodnote pH prostredia medzi l a 3, pričom sú súčasne odstraňované dosiaľ zostávajúce oddelené proteíny, z organickej fázy sa odsnánia vodorozpustné nečistoty premytím vodou,organické fáza sa vákuovo vysuší v rektiñkačnej kolóne na obsah vody pod 0,1 obj. a potom skoncentruje odparením, odfarbí spracovaním s aktívnym uhlím, a kyselina klavulánová, prítomná v suchej organickej fáze, najvýhodnejšie v etylacetátovej fáze, sa izoluje a čistí reakciou s N,Ndiizopropyletylěndiamínom pri teplote okolo teploty miestnosti na intermediámy N,N-diizopropyletyléndiamónium diklavulanát, ktorý sa izoluje a potom podrobí reakcii s Z-etylhexanoátom draselným v ízopropanole za vzniku draselnej soli kyseliny klavulánovej s vysokou čistotou.Vynález spadá do oblastí famiaceutického priemyslu a týka sa nového a zlepšeného spôsobu izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceutický prijateľných solí z fermentačného prostredia Streptamyces sp. P 6621 FERM P 2804.Existuje trvalá potreba nachádzania nových a zlepšených spôsobov prípravy čistej kyseliny klavulánovej a jej farmaceutický príjateľných solí, ako je klavulanát draselný,izoláciou z fennentačného prostredia, získaného s použitím produkčného mikroorganizmu, bez zložitých konvenčných izolačných metód a chromatografického čistenia požadovaného produktu.Doterajší stav techniky Kyselina klavulánová je bežný názov (2 R,5 R,Z)-3-(2Jej soli s alkalickými kovmi a esterrni sú účinné ako ínhibítory beta-laktamáz, produkovaných niektorými grampozitivnymi i niektorými grarrmegatívnymi mikroorganizmami.Okrem inhibičného pôsobenia na beta-laktamázy má kyselina klavulánová a jej soli alkalickými kovmi tiež synergický účinok v kombinácii s beta-laktámovými antibiotikami pencilínového a cefalosporínového radu. Preto sa kyselina klavulánová a jej soli používajú galeníckých prípravkoch na prevenciu dezaktivácie beta-laktámových antibiotík. Komerčné prípravky obsahujú stabilnejšiu draselnú soľ kyseliny klavulánovej (kyselina samotná je dosť nestála) v kombinácii s amoxicilín trihydrátom.Kyselina klavulánová sa pripravuje ferrnentáciou produkčného mikroorganízmu, ako sú rôzne mikroorganizmy,patriace k rôznym kmeňom Streptomyces, ako je S. davuligerus NRRL 3585, S. jumaninensis NRRL 5741, S. katsurahamanus IFO 13716 a Streptomyces sp. P 6621 FERM P 2804.Vodné kultivačne prostredie získané po fermentácii môže byť čistené a koncentrované konvenčnými postupmi,zahrnujúcimi napňklad ñltráciu a chromatogratické čistenie, ako je opísané v GB l.508,977, pred extrakciou vodného roztoku organickým rozpúšťadlom na získanie roztoku nečistej kyseliny klavulánovej v organickom rozpúšťadle.V GB 1.508,97 sa okrem iného uvádza, že soli kyseliny klavulánovej je možné získavať adsorpciou klavulanátového aniónu v preñltrovanom prostredí na aniónovú výmennú živicu, z ktorej sa eluujú elektrolytom, vzniknutý roztok sa odsoli a potom sa odstráni rozpúšťadlo. Tento postup umožňuje dosiahnuť prijateľné výťažky požadovanej látky, ale vyžaduje zložité čistenie chromatograñckými metódami a použitie stĺpcov živice vyžaduje významné investície, čo obmedzuje výrobné operácie vo veľkom rozsahu.GB 1.543,563 opisuje modiñkovaný spôsob ferrnentácie s použitím kmeňa S. clavułigerus NRRL 3585, pri ktorom sa hodnota pH v prostredí udržuje v rozmedzí medzi 6,3 a 6,7, a tak sa zvyšuje výťažok požadovanej zlúčeniny. Soli kyseliny klavulánovej, ako je klavulanát draselný, sa pripravujú opätovným vysolenírn z klavulanátu lítneho,čím sa požadovaná zlúčenina tiež čistí.EP-A-0 026 044 ilustruje použitie terc. butylamínovej soli kyseliny klavulánovej ako užitočnćho medziproduktu na pripravu kyseliny klavulánovej. Táto soľ je známa z BE 862 211, ale len ako zložka farmaeeutických prípravkov.EP-B-O 182 522 opisuje spôsob prípravy kyseliny klavulánovej fermentáciou mikroorganizmu S. clavulígerus. Významné zlepšenie spôsobu bolo dosiahnuté pridavkom zdroja uhlíka, ako je glycerol, do fermentačného prostredia počas spôsobu bud kontinuálne, alebo prerušovane, pričom je veľmi dôležité, aby bola hladina uhlíka udržovaná na dostatočne nízkej koncentrácii, t. j. pod 0,5 (w/v), a aby v žiadnom pripade neprekročila 2 . Príklady ilustrujú, že podstatné zlepšenie zvýšeného výťažku kyseliny klavulánovej bolo pozorované, keď bol zdroj uhlíka pridávaný počas fermentácie. Je uvedené, že koncentrácia kyseliny klavulánovej vo fermentačnom prostredí po 160 h bola asi 1400 g/ml, čo je pozoruhodné zlepšenie oproti predchádzajúcím spôsobom.Ďalším zlepšením bol tiež nový spôsob čistenia kyseliny klavulánovej z roztoku vo forme lítnej solí. Na dosiahnutie vyššej čistoty klavulanátu lítneho však bol pridávaný koncentrovaný roztok inej límej soli, ako je chlorid lítny. Ziskaný rekryštalízovaný klavulanát lítny mohol byť ďalej čistený a potom prípadne prevedený na ine soli, ako je klavulanát draselný, spôsobom známym z uvedenej literatúry.Mycelium, proteíny a ďalší pevný podiel sa odstraňuje známymi spôsobmi, ako je odstreďovanie alebo íiltrácia, s prípadnou predchádzajúcou úpravou fermentačného prostredia zvoleným agregačným prostriedkom na účel agregácie mycćlia a umožnenia ľahšej filtrácie. Preñltrované fermentačnć prostredie sa potom spracováva iónovýmennými živicami alebo zrážanim rozpúšťadlom ako je acetón, na odstránenie proteínov, a zrazenína sa oddeľuje opakovaným odstredením a tiltráciou. Toto oddeľovanie mycélia,proteínov a ďalších sprievodných častíc v suspenzii, pôvodne prítomných vo fermentačnom prostredí, je časovo náročné a vyžaduje niekoľko pracovných krokov.Časovo náročné spôsoby odstraňovania mycélia, proteínov a ďalších suspendovaných častíc a následná izolácia zo získanćho transparentného fermentačného prostredia,rovnako ako príprava čistej kyseliny klavulánovej a jej solí,boli odstránené spôsobom opísanýrn v EP-A-O 385 552 a EP-A-O 387 178.Celý spôsob zahmuje tri stupne, t. j. čistenie fennentačného prostredia od mycélia, proteínov a ďalších pevných častíc, čistenie kyseliny klavulánovej prítomnej v nečistej forme v prostredí čisteného filtrátu Streptomyces clavuligerus s použítím jedného z primárnych, sekundárnych alebo terciámych amínov, tvoriacich stabilné intermediáme soli s kyselinou klavulánovou, čím sa oddelí hlavná časť sprievodných nečistôt v kyseline klavulánovej, a ako posledný stupeň prevádzanie intermediámych aminových solí kyseliny klavulánovej (s čistotou 85 ) na požadovanú soľ s alkalickým kovom, ako je klavulanát draselný.Prvý stupeň je podrobnejšie opísaný v EP-A-O 385 552, kde sa z vodného kultivačného prostredia zís SK 279780 B 6kaného fermentáciou mikroorganizmu Streptamyces cłavuligerur, pomocou fyzikálne-chemických procesov koagulácie-vločkovania odstraňuje mycélium, proteíny a ďalšie pevné častice. Vločky získané týmto spôsobom sú dostatočne veľké a kompaktné, aby umožňovali ľahkú sedimentáciu a delenie, ktoré sa najlepšie uskutočňuje pomocou valcových sít. Získa sa tak transparentné prostredie, ktoré je možné prípadne skoncentrovať reverznou osmózou.Týmto spôsobom sa získa čistene fermentačné prostredie bez použitia konvenčných metód čistenia, ako je odstreďovanie, adsorpcia na aktívnom uhlí, ñltrácia s pomocnýmí látkami atď.Vo všetkých známych spôsoboch je tiež nevyhnutné(čo je odlišné od opísaného spôsobu vločkovania), aby bolo čistené kultivačné prostredie spracovávane rôznymi spôsobmi deproteinizácie a iónovej výmeny, čo spôsobuje významné celkové straty konečného výťažku požadovanej látky. Na rozdiel od známych spôsobov dosahuje celkový výťažok spôsobu vločkovania 85 až 90 .Opisaný spôsob koagulácie-vločkovania z fermentačného prostredia Streptomyces clavuligerus je založený na prídavku anorganického elektrolytu do kultivačného prostredia s cieľom zvýšiť účinok koagulantu, aplikácii anorganického koagulantu ako iniciátora procesu koagulácíe pri miešaní a pri hodnote pH prostredia medzi 6 a 8, prídavku organického elektrolytu pri začiatku vločkovania a následnom oddelení získaných vločiek od fermentačného prostredia pomocou valcových sít alebo filtrácie, a ak vločkovanie prebieha v prítomnosti s vodou nemiešateľného rozpúšťadla, prípadnej dekantácii fáz, oddelení vločiek, a prípadnom skoncentrovaní kvapaliny reverznou osmózou alebo odparenírn.EP-A-O 532 583 opisuje použitie solí kyseliny klavulanovej s organickými diamínmi, ako je N,N-díizopropyletyléndiamónium diklavulanát, ako meziproduktov,vhodných na izoláciu a prípravu čistej kyseliny klavulánovej alebo jej solí s alkalickými kovmi, ako je klavulanát draselný, z etylacetátového extraktu, získaného po extrakcii získaného vodného kultivačného prostredia, vytvoreného po fermentácii, kde je prítomná kyselina klavulánová.Cieľom vynálezu je zlepšiť spôsob izolácie kyseliny klavulánovej z fermentačného prostredia, získaného s použitím produkčného mikroorganizmu, ako je Streptomyces sp. P 6621 FERM P 2804, pri ktorom by boli odstránené časovo náročné konvenčné metódy odstraňovania mycélía,proteínov a ďalších suspendovaných pevných častíc, prítomných vo vodnom kultivačnom prostredí, a ktorý by viedol k príprave vysoko čistých solí, napríklad klavulanátu draselného.Vhodné soli podľa vynálezu sú farmaceuticky prijateľné soli s alkalickými kovmi a kovmi alkalických zemín, ako sú sodné, draselné, vápenaté a horečnaté soli. Z nich sú najvhodnejšie sodné a draselne soli, predovšetkým draselná soľ.Vynález je všeobecne použiteľný na čistenie fennentačných prostredí, získaných pomocou mikroorganizmu produkujúceho kyselinu klavulánovú.Z uvedeného opisu doterajšieho stavu techniky je zrejmé, že známe spôsoby zahmujú časovo náročné izolačné metódy a len EP-A-O 385 552 opisuje zlepšený spôsob, ktorým sa získava úplne transparentné prostredie. Nevýhodou tohto spôsobu však je, že na dosiahnutie tohto cieľa musí byť použitých niekoľko činidiel, ako sú anorganické elektrolyty, koagulanty, organické poíyelektrolyty, a že vločkovanie, sedimentácia alebo filtrácia fermentačného prostredia vyžadujú relatívne dlhý čas, čo ovplyvňuje čistotu požadovaného produktu.Na str. 2, stĺpec 2, ríadky 22 až 35, sú síce uvedené niektoré možnosti čistenia ferrnentačného prostredia, ale tieto metódy by viedli k významnćmu zníženiu výťažku kyseliny klavulánovej. Ďalej je uvedené, že použitie niektorých prepracovaných metód izolácie a čistenia, ako je ultrafiltrácia a reverzná osmóza, by proces nezjednodušílo,pretože použitie týchto metód by vyžadovalo predchádzajúcu filtráciu na aktívnom uhlí alebo íónových živiciach.Oproti týmto údajom bolo prekvapujúco zistené, že je možne vylúčiť niektoré činidlá, používané pri spôsobe opísanom v EP-A-O 385 552, rovnako ako ďalšie časovo náročné spôsoby čistenia vodného fermentačného prostredia,opísané V literatúre, ak sa podľa vynalezu použije metóda mikrofiltrácie, pri ktorej sa odstráni mycélium, hlavná časť proteínov (aspoň 80 z množstva prítomného v prostredi) a ďalšie suspendovanć častice.Na tento účel sa použije viacstupňové zariadenie na kontinuálnu mikrofiltráeiu, ktoré umožňuje uskutočňovať spôsob oddeľovania mycélia a vodného filtrátu s kratším časom zdržanía než pol hodiny a ktoré pozostáva z niekoľkých (piatich) sériovo spojených nezávislých segmentov(filtračných slučiek). Každý segment má vlastné obehové čerpadlo, ktoré umožňuje prietok fermentačnćho prostredia požadovanou rýchlosťou (5 až 8 m/s) kanálikmi keramických filtračných elementov s veľkosťou pórov 0,05 m. Pri procese mikrofiltráce, prebiehajúcom pri teplote medzi asi 20 a 40 °C (teplota by nemala prekročiť 40 °C) sú tangenciálne rýchlosti regulované tak, aby v pevnej frakcii boli zadržovane molekuly s molekulovou hmotnosťou nad 30.000. Týmto spôsobom sa nám podarilo odstrániť asi 80 až 90 prítomných proteínov. Mycélium, oddelené v procese mikrofiltrácie, bolo tiež premyté vodou s cieľom zvýšiť výťažok kyseliny klavulánovej v spojenom filtráte. Opísaným spôsobom čistenia vodného fermentačného prostredia mikrofiltráciou sa v čistenej vodnej fáze zadrží nad 95 kyseliny klavulánovej, čo prevyšuje i výsledky vločkovacej metódy podľa EP-A-O 385 552 a predstavuje ďalšie zlepšenie vynálezu.Po mikrofiltrácii môže byť filtrát prípadne čistený procesom ultrafiltrácie. Účelom tohto čistenia je oddeliť hlavnú časť zostávajúcich proteínových nečistôt a ďalšie sprievodné nečistoty s vyššou molekulovou hmotnosťou než kyselina klavulánová. Týmto spôsobom sa úspešne odstránia nežiaduce nečistoty, ktoré by sa mohli vyzrážať pri extrakcii s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom,čím sa podstatne obmedzí sfarbenie vodného tiltrátu, získaného po čistení mikroíiltráeiou, a ďalej zlepší čistota požadovaného produktu.V ultrafiltračnom zariadení sa používa polyméma membrána s vysokou schopnosťou rozlíšenia asi 20.000 dallonov (medzi 10.000 a 30.000 daltonov). Spôsob sa uskutočňuje kontinuálne, takže čas zdržania je čo najkratší,a na dvoch v sérii zapojených ultrafiltračných zariadeniach(čo zvyšuje selektivitu delenia nečístôt a kyseliny klavulanovej) prídavkom čistej premývacej vody a protiprúdovým vedením retentátu (vodnej fázy) získaného procesomultrafiltrácie, sa straty kyseliny klavulánovej vo vodnej fáze znížia na menej než 5 .Spojený vodný frltrát sa potom skoncentruje v zariadení na reverznú osmózu pri teplote okolo teploty miestnosti na asi 1/5 pôvodného objemu, čím sa získa koncentrovaná vodná fáza nečistej kyseliny klavulánovej, a potom sa získaný koncentrát (retentát) priamo extrahuje pri teplotách medzi 15 a 25 °C (extrakcia môže prebiehať tiež pri teplote pod 15 °C) s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom, ako je etylacetát, v kyslom prostredi s pH medzi l a 3, ktoré sa upraví prídavkom anorganickej kyseliny, ako je kyselina sírová. Okrem etylacetátu je možné použiť aj iné s vodou nemiešateľné organické rozpúšťadlá, ako je metylacetát, metylizobutylketón alebo n-butylalkohol.Pretože sa nám procesom mikroñltrácie podarilo odstrániť mycélium a hlavnú časť prítomných proteínov je priama extrakcia čisteného a koncentrovaného vodného fermentačného prostredia príslušným s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom, ako je etylacetát, možná bez použitia časovo náročných čistiacich metód, aplikovaných známymi spôsobmi, opísovanými v citovanej literatúre, a je odstránené použitie ďalších činidiel, používaných pri čistení ferrnentačného prostredia metódou koagulácievločkovania. Okrem uvedeného zlepšenia teda spôsob podľa vynálezu poskytuje zníženie nákladov na metódu čistenia prostredia. Aby sa zamedzila denaturácia zostávajúcich proteínov v koncentráte vodnej fázy v dôsledku interakcie s organíckým rozpúšťadlom alebo kyselinou sírovou počas extrakcie nečistej kyseliny klavulánovej z vodnej do organickej fázy, je najlepšie extrakciu uskutočňovať v rade odstredivých extraktorov, pričom z jedného z nich, tj. z odstredivého extraktora s automatickým vyprázdňovaním, sa súčasne kontinuálne odstraňujú oddelene proteíny.V ziskanom extrakte nečistej kyseliny klavulánovej vo s vodou nemiešateľnom organickom rozpúšťadle môžu byť prítomné tiež vodorozpustné nečistoty, ako sú rôzne produkty rozkladu kyseliny klavulánovej, ktoré sú viac polárne než kyselina klavulánová samotná, a preto sa vodorozpustné nečistoty odstraňujú premytím spojenej organickej fázy vodou. Týmto spôsobom sa získa čistený extrakt kyseliny klavulánovej v organickej fáze, napríklad etylacetátový extrakt.Kyselina klavulánová môže byť izolovaná z organickej fázy a čistená spôsobom opísaným v našom EP-A-O 562 583. Najlepší spôsob izolácie kyseliny klavulánovej, opísaný v tejto patentovej prihláške, sa uskutočňuje reakciou etylacetátového extraktu kyseliny klavulánovej s N,N-diízopropyletyléndiarnínom pri teplote okolo teploty miestnosti a nasledujúcim prevedením získaného intermediámeho N,N-diizopropyletyléndiarnónium diklavulanátu pôsobením 2-etylhexanoátu draselného vo vodnom roztoku izopropanolu a pri teplote miesmosti na klavulanát draselný, ktory sa izoluje vo vysokej čistote.Teraz sa zistilo, že príprava intemrediámeho N,N-diizopropyletylěndiamónium diklavulanátu sa najlepšie uskutočňuje tak, že sa pri reakcií medzi s vodou nemíešateľnou organickou fázou, ako je etylacetátový extrakt kyseliny klavulánovej, a N,N-diizopropyletyléndiamínom používa organické fáza, z ktorej bola úplne odstránená voda, lebo už malé množstvá vody môžu rušiť pripravu interrnediárnej soli, pretože oddelená soľ sa rozpúšťa vo vode prítomnej v organickej fáze a môžu vznikať dechtovite vedľajšie produkty, čo komplikuje sušenie.Ak je z organickej fázy úplne odstránená voda, zvýši sa stabilita organickej fázy alebo extraktu, pretože je známe,že stabilita kyseliny klavulánovej vo vodných roztokoch a v prostredí s kyslým pH v procese extrakcie je veľmi nízka. Preto bolo na sušenie organickej fázy, ako je etylacetátový extrakt kyseliny klavulánovej, použité sušenie v rektiñkačnej kolóne (princíp frakčnej destilácie) vo vákuu kvôli nízkej stabilite intermediámej soli pri vyšších teplotách. Podstatným znakom spôsobu podľa vynálezu je, že organická fáza ako je etylacetát a voda tvon azeotrop s minimálnou teplotou varu, a teda sa opísaným spôsobom organické fáza, ako je etylacetát, úplne vysuší. Organická fáza ako je etylacetát, má teda vždy obsah vody nižší než 0,l obj., v priemere od 0,03 do 0,05 obj. Kompletne bezvodá organická fáza, ako je etylacetátový extrakt kyseliny klavulánovej, je potom počas veľmi krátkeho času zdržania skoncentrovaná odparením na 1/20 pôvodného objemu, načo sa podrobí reakcii s N,N-diizopropyletyléndiamínomNasledujúcu reakciu N,N-diizopropyletyléndiamónium diklavulanátu s Z-etylhexanoátom draselným na klavulanát draselný s vysokou čistotou je možné uskutočňovať spôsobom opísaným v našej EP-A-O 562 583 a najlepšie spôsobom opísaným v príkladoch uskutočnenia a osvetleným v opísaných zlepšeniach.Vynález je bližšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia, ktoré však neobmedzuj ú jeho rozsah.Príklad 1 Kontinuálna príprava koncentrátu etylacetátového extraktu obsahujúceho nečistú kyselinu klavulánovúVodné fennentačné prostredie (l 0.000 l), získané fermentáciou mikroorganizmu Streptomyces sp. P 6621 F ERM P 2804 (koncentrácia kyseliny klavulánovej bola 3580 mg/ l), sa pridalo k 33 vodnému roztoku (5 1) kyseliny sírovej v nádobe (objem 50 m 3) za miešania a chladenia tak, aby hodnota pH prostredia bola udržovaná medzi 5,8 a 6,2. Potom bolo médium kontinuálne rýchlosťou 1200 1/h pridávané do mikroñltračnćho zariadenia,pozostávajúceho z piatich segmentov, spojených v sérii,Každý segment mal vlastné obehové čerpadlo tak, aby rýchlosť fermentačneho prostredia pri prechode kanálikmi keramických filtračných elementov s veľkosťou pórov 0,05 m bola 8 rn/s. Procesom mikrofiltráce, pri ktorom sa dbalo, aby teplota neprekročila 40 °C, bolo oddelené mycélium a hlavná časť proteínov a ďalších suspendovaných pevných častíc.Oddelený pevný podiel bol premytý vodou s prietokom 300 l/h a potom bol spojený tiltrát (permeát) po mikrofiltrácii kontinuálne dodávaný rýchlosťou 1500 l/h do zariadení na reverznú osmózu, kde bol permeát skoncentrovaný na l/5 pôvodného objemu.Ku koncentrátu (retentátu), získavanému po reverznej osmóze s prietokom 300 1/h, bol pridávaný 33 vodný roztok (4 l/h) kyseliny sírovej tak, aby hodnota pH prostredia bola udržovaná medzi 1,5 a 2,0, a potom bol pridávaný etylacetát s prietokom 900 l/h na účely extrakcie kyslého retentátu pri teplote miestnosti protiprúdovým spôsobom v sérii piatich odstredivých extraktorov, pričom v druhom odstredivom separátore - s automatickým Vyprázd

MPK / Značky

MPK: C12N 1/02, C07D 503/00, C12P 17/18

Značky: kyseliny, solí, prijateľných, izolácie, fermentačného, prostredia, spôsob, streptomyces, klavulanovej, farmaceutický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-279780-sposob-izolacie-kyseliny-klavulanovej-a-jej-farmaceuticky-prijatelnych-soli-z-fermentacneho-prostredia-streptomyces-sp-p-6621-ferm-p-2804.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí z fermentačného prostredia STREPTOMYCES SP. P 6621 FERM P 2804</a>

Podobne patenty