Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 279506

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schullerer Gerhard, Schobermayr Harald, Leitl Florian

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (1) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti (2) obklopuje vnútornú stenu (1) a vytvára tak priestor (4) na kontrolovanie netesností, pričom tento priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou, pričom priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou (5), ktorej vnútorná tkaninová vrstva (6) je pevne spojená s vnútornou stenou (1) a vonkajšia tkaninová vrstva (7) je pevne spojená s vonkajšou stenou (3) a obidve tkaninové vrstvy (6, 7) sú pevne spojené mostíkmi (8), ktoré prebiehajú v podstate priečne na obidve steny (1, 3) a svojou výškou definujú veľkosť vzdialenosti (2) medzi stenami (1, 3). Pri výrobe sa najprv na vonkajšiu stranu vnútornej steny (1) nanáša tekutá živica, do ktorej sa potom ukladá vnútornou tkaninovou vrstvou (6) dištančná tkanina (5), ktorej tvar je prispôsobený tvaru vnútornej steny (1), potom sa na vonkajšiu tkaninovú vrstvu (7) dištančnej tkaniny (5) nanáša tekutá živica a po vytvrdení živicou napustenej dištančnej tkaniny (5) sa nanáša vonkajšia stena (3).

Text

Pozerať všetko

r (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA r i SK 279 506 Číslo prihlášky 1992.92 Dátumpodania 26.06.92 (13) Dmh d°km° B Číslo prioritnej prihlášky A 1286/91 (51) Im C 16 Dátum priority 27.06.91 B 651) 90/02 Krajina priority AT ÚRAD Dátum zverejnenia 07.12.94 PRJEMYsELNÉHo VLASTNICTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 02.12.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Leitl Beton Gesellschañ M.B.H., Linz, AT(72) Pôvodca vynálezu Leitl Florian, Dipl. Ing., Linz, AT Schobermayr Harald, Dr. Dipl. Ing., Linz, AT Schullerer Gerhard, Ing., Linz, ATNádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (1) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti(2) obklopuje vnútornú stenu (l) a vytvára tak priestor(4) na kontrolovanie netemostí je tvorený tkaninou, pričom priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorenýnapustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou (5), ktorejvnútomá tkaninová vrstva (6) je pewie spojená s vnútomou stenou (l) a vonkajšia tkaninová vrstva (7) je pevne spojená s vonkajšou stenou (3) a obidve tkaninové vrstvy (6, 7) sú pevne spojené rnostíkmi (8), ktoré prebiehajú v podstate priečne na obidve steny (1, 3) a svojou výškou defmujú veľkost vzdialenosti (2) medzi stenami (1, 3). Pri výrobe sa najprv na vonkajšiu stranu vnútornej steny (l) nanáša tekutá živica, do ktorej sa potom ukladá vnútomou tkaninovou vrstvou (6) dištančná tkanina (S), ktorej tvar je prispôsobený tvaru vnútomej steny (1), potom sa na vonkajšiu tkaninovú vrstvu (7) dištančnej tkaniny (5) nanáša tekuté živica a povytvrdení živicou napustenej dištančnej tkaniny (5) sa nanáša vonkajšia stena (3).Vynález sa týka nádrže, hlavne guľovitej nádrže, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií,s vnútomou stenou a vonkajšou stenou, ktorá vo vzdialenosti obklopuje vnútomú stenu a vytvára tak priestor na kontrolovanie netesnosti, pričom tento priestor na kontrolovanie netesnosti je tvorený tkaninou, a spôsobu výroby takejto nádrže.Z rakúskeho patentového spisu č. 339 589 je známa nádrž s priestorom na kontrolu netesností, vytvoreným medzi vnútornou a vonkajšou stenou, v ktorom sa pri výskyte netesnosti napusti pórovitá rohož látkou uloženou v nádrži.Z nemeckého patentového spisu č. 2 658 971 je rovnako známa nádrž skontrolným vzduchoprázdnym priestorom, ktorý slúži na prepustenie vzduchu medzivrstvou nina,ktorá je vytvorená na tento účel. Pri tejto nádrži je vzhľadom na pôsobenie vonkajších síl spôsobených tlakom zrerniny a hydrostatickým tlakom kvapaliny, nevyhnutne opatriť dodatočne vonkajšiu stranu steny pripojeného priestoru na kontrolu netesnosti nosnou betónovou škrupinou, čím sa táto nádrž značne predraží.Rovnako z patentoveho spisu USA č. 4 993 581 je známa nádrž, ktorej vnútomá stena je obklopená tkaninou,ktorá tak vytvára súčasne vonkajšiu stenu. Táto tkanina je zvonka napustená živicou, pričom hustota tejto tkaniny je zvolená tak, že živica nepresialme tkaninou úplne, ale iba čiastočne do určitej hrúbky. V medzivrstve medzi živicou napustenou vonkajšou časťou steny a vnútomou stenou,ktorá nie je živicou napustená, a je teda poddajná, môže tkanina nasávať kvapalinu, a tak označovať prípadné trhliny.Táto nádrž má relativne stabilnú vonkajšiu škrupinu,ktorá je ale spojená s vnútomou stenou nádrže relativne poddajnou medzivrstvou (vrstvou, ktorá nie je napustená živicou). Táto relatívne poddajná medzivrstva bráni účinnému prenosu síl od vonkajšej kvnútomej stene, pripadne obrátene, takže vonkajšia stena sa na vystuženi nádrže podieľa len čiastočne. Živicou nenapustená rnedzivrstva tkaniny sa na prenose síl takmer nepodieľa.Z európskeho patentového spisu č. 431 258 je známy typ nádrže, ktorý má priestor na kontrolu netesností vytvorený z takého materiálu, ktorý umožňuje prenášať silu medzi vnútornou a vonkajšou stenou a ktorý je upravený tak,že vtomto materiáli môže kvapalina pretekať. Tento kontrolný priestor je konkrétne vytvorený z plstenca alebo tkaniny s voštinovou štruktúrou alebo plastickým rebrovanim skontinuálnou priepustnosťou. Použitím plstenca, ak má prepúšťať kvapalinu, však nemožno dosiahnuť dostatočný prenos síl pôsobiacich od mútomej steny kvonkajšej stene, prípadne obrátene. Usporiadanie voštinových štruktúr alebo plastického rebrovania na vonkajšej ploche vrchnej guľovej plochy však so sebou prináša zvýšenie nákladov a je technicky komplikovaná, a to hlavne vtedy, ak sa má jeden a ten istý priestor na kontrolu netesnosti použit na nádrže rôznych veľkostí.Uvedené nedostatky a ťažkosti odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého úlohou je predovšetkým ušetrenie jednej zbetónových vrstiev statickeho základu pri nádrži uvedeného typu a ďalej potom dosiahnutie materiálových úspor, dosiahnutých zoslabením vonkajšej a vnútornej steny nádrže a jednoduchou a cenovo priaznivou výrobou nádrže.Táto úloha je vyriešená nádržou, hlavne guľovitou nádržou, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou a vonkajšou stenou, ktorá vo vzdialenosti obklopuje vnútornú stenu a vytvára tak priestor na kontrolovanie netesnosti, pričom tento priestor na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou. Podstata riešenia potom spočíva vtom, že priestor na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou, ktorej vnútorná tkaninová vrstva je pevne spojená s vnútomou stenou a vonkajšia tkaninová vrstva je pevne spojená s vonkajšou stenou, pričom obidve tkaninove vrstvy sú pevne spojené mostíkmi, ktoré prebiehajú v podstate priečne na obidve steny a svojou výškou deñnujú veľkosť vzdialenosti medzi stenami.Pri jednoduchom type nádrže je možné obidve jej steny zhotoviť z viacvrstvového laminátu s veľmi dobrými fyzikálnymi vlastnosťami, zatiaľ čo obidve vrstvy tkaniny vymedzujúce medzeru priestoru na kontrolovanie netesnosti sú napustené živicou. Nanášaná živica je buď dávkovaná presne, alebo je nanášaná s prebytkom, pričom prebytočná živica je po priložení ďalšej vrstvy vytlačená.Výhodne je teda dištančná tkanina vytvorená zo sklenených vlákien a dištančná tkanina je napustená polyesterovou živicou.Ďalšie výhodne vyhotovenie spočíva vtom, že vnútorná stena a vonkajšia stena sú vytvorené z plastu vystuženého sklenenýnri vláknarni a dištančná tkanina je svojimi tkaninovými vrstvami uložená vplaste vystuženého sklenenými vláknami vnútornej steny a vonkajšej steny.Medzera medzi mútomou a vonkajšou stenou je tak tvorená živicou napusteným stabilným trojrozmemým útvarom, pri ktorom obidve vrstvy tkaniny sú vytvorené ako tuhé škrupiny, ktoré sú spojene tuhýrni priečkami tvoriacimi mostíky. Mostíky sú smerované približne kolmo na škrupiny a obidve vrstvy tkaniny tak navzájom proti sebe stabilizujú. Obzvlášť výhodne majú mostíky výšku 3 až 10 mm,pričom je najvýhodnejšie vytvoriť mostíky s výškou 5 mm,čo je výhodné hlavne pri nádrži s objemom rádovo od 4000 do 16 000 litrov.Zvláštnu výhodu kontrolného priestoru vytvoreného z vrstiev tkaniny napustenej živicou možno vidieť vtom, že tkanínu možno formovať bez zvrásnenia i pri minimálnych polorneroch ohybu, a to nielen pri valcových plochách, ale i pri plochách stěrických.Podľa vynálezu je teda tá časť nádrže, ktorá slúži ako priestor na kontrolovanie netesností, určená rovnako na zachytenie pôsobiacich síl, t. j. je vytvorená ako nosný stavebný prvok. Takto vytvorená sendvičová konštrukcia podstate zvyšuje stabilitu nádrže, čím je možné upustiť od vonkajšej nosnej betónovej škrupiny. Z tohto dôvodu je rovnako možné podstatne redukovať silu stien vnútomej a vonkajšej škrupiny, a to bez ohrozenia stability nádrže, pripadne straty pevnosti.Takto vytvorená nádrž je cenovo veľmi výhodná.Vynález ďalej rieši spôsob výroby uvedenej nádrže,podľa ktorého sa najprv na vonkajšiu stranu vnútomej steny nanáša tekutá živica, do ktorej sa potom ukladá vnútornou tkanínovou vrstvou dištančné tkanina, ktorej tvar je prispôsobený tvaru vnútomej steny, načo sa na vonkajšiu tkaninovú vrstvu dištančnej tkaniny nanáša tekutá živica a po vytvrdem živicou napustenej dištančnej tkaniny sa nanáša vonkajšia stena.Výhodne sa živica na vnútornú stenu nanáša pred úplným vytvrdením j ej vonkajšieho povrchu.Výhodu takéhoto spôsobu je možné vidieť V jednoduchom a cenovo priaznivom vyhotovení, pri ktorom sa jeden a ten istý priestor na kontrolovanie netesností môže použiť pre nádrže srôznymi priemermi, pretože okrem prispôsobenia tohto priestoru na kontrolovanie netesností zodpovedajúcemu priemeru nádrže ostatné práce s tým spojené odpadajú.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrétnych príkladov vyhotovenia znázomených na výkresoch, na ktorých predstavuje obr. l nádrž V reze a obr. 2 detailz obr. l vo zväčšenej mierke.Nádrž podľa vynálezu je opatrená vnútomou stenou 1,ktorá je zhotovená z plastu vystuženého sklenenýmí vláknami. Vnútomú stenu 1 vo vzdialenosti 2 obklopuje vonkajšia stena 3, ktorá je zhotovená rovnako zplastu vystuženého sklenenýmí vláknami. Medzi vnútornou stenou 1 a vonkajšou stenou 3 sa nachádza priestor 4 na kontrolovanie netesností, ktorý je tvorený dištančnou tkaninou 5. Obidve tkaninové vrstvy 6, 7 dištančnej tkaniny 5 sú pevne a neoddeliteľne spojene s vnútomou stenou 1, resp. vonkajšou stenou 3 nádrže. To je zaistené tak, že každá z tkaninových vrstiev 6, 7 je na zodpovedajúcej mútomej stene 1, resp. vonkajšej stene 3 uložená vo vrstve živice.Obidve tkaninové vrstvy 6, 7 sú navzájom spojene vláknami, ktore sú ďalej označované ako mostíky 8. Tieto mostíky 8 sú v dôsledku napustenia tkaninových vrstiev 6,7 tuhé a smerujú približne kolmo na tkaninové vrstvy 6, 7,ktoré sú mostíkmi 8 navzájom ñxované. Mostíkmí 8 je v podstate spojená vnútomá stena l s vonkajšou stenou 3 ak, že medzi nimi vzniká priestor 4 prepúšťajúci plyn a kvapalínu, Pri nádrži podľa vynálezu, kde vzásade nemusí byť použitý vonkajší betonový plášť, môže byť oproti nádrži podľa doterajšieho stavu techniky hrúbka vnútomej steny 1 a vonkajšej steny 3 podstatne zmenšená, čím sa zároveň dosiahnu materiálové a cenové úspory za betón.Na zhotovení nádrže je účelne najprv zvyčajným postupom zhotoviť vnútomú stenu 1 z plastu vystuženeho sklenenýmí vláknami. Prv ako vonkajšia plocha vnútomej steny 1 úplne vytvrdne, je na nej nanesená tekuté živica,hlavne nenasýtená polyesterová živica. Do tejto vrstvy živice je uložená a nalisovaná vnútomá tkaninová vrstva 6,ktorá je prispôsobená tvaru vnútomej steny l, čím je dovrstvy živice uložená vnútomá tkaninová vrstva 6 dištančnej tkaniny 5, ktorá je privrátená vnútornej stene 1.Potom je tekutá živica nanesená na vonkajšiu tkaninovú vrstvu 7. Vplyvom kapilámeho účinku sa živica vsakuje do priečok 8, ktore spájajú tkaninové vrstvy 6, 7. Mostiky 8, ktoré sú usporiadané približne v pravom uhle ku tkaninovým vrstvám 6, 7, tak vytvárajú dutinu priestoru 4 na kontrolu netesností.Tesne pred úphiým vytvrdenim živicou napustených tkaninových vrstiev 6, 7 je na vonkajšiu stranu vonkajšej tkaninovej vrstvy 7 nanesená vonkajšia stena 3, a to vpripade plastu vystnženého sklenenýmí vláknarni, napr. nastriekanímIkaninové vrstvy 6, 7 sú vytvorené hlavne zo sldenených vlálden, pričom je možné použiť i iné materiály, napr. kevlarové vlákna, uhlikové vlákna alebo tiež prírodné vlákna.Nádrž podľa vynálezu je opatrení železobetónovým vonkajším plášťom len vedy, ak je vystavená dodatočnému zaťaženiu, napr. prechádzajúcinri nákladnýrni automobilrni a pod. Nádrž môže byť rovnako zvonka obložená lacným betónom, ktorý potom tvori jej konštrukčnú ochranu.l. Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (l) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti (2) obklopuje vnútornú stenu (l) a vytvára tak priestor (4) na kontrolovanie netesností, pričom tento priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou, v y z n a čuj ú c a s a tý m , že priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkanjnou (S), ktorej vnútomá tkaninová vrstva (6) je pevne spojená s vnútomou stenou (1) a vonkajšia tkaninová vrstva (7) je pevne spojená s vonkajšou stenou (3), pričom obidve tkaninové vrstvy (6, 7) sú pevne spojené mostíkrní (8), ktoré prebiehajú vpodstate priečne na obidve steny (l, 3) a svojou výškou defmujú veľkosť vzdialenosti2. Nádrž podľa nároku l, vyznačujůca s a t ý m , že dištančná tkanina (5) je vytvorená zo sklenených vlákien.3. Nádrž podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u júca sa tým,žedištančnátkanina(5)jenapustená polyesterovou živicou.4. Nádrž podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 3,vyznačujúca sa tým,ževnútorná stena (l) a vonkajšia stena (3) sú vytvorené z plastu vystuženćho sklenenýmí vláknami a dištančná tkanina (S) je svojimi tkaninovými vrstvami (6, 7) uložená v plaste vystuženom sklenenýmí vláknami vnútomej steny (l) a vonkajšej steny (3).5. Nádrž podľa jedného alebo viacerých z nárokov l až 4,vyznačujúca sa tým,žemostíky(8) majú výšku 3 až 10 mm.6. Nádrž podľanároku ivyznačujúca s a tý m ,žemostíky (8)majú výšku 5 mm7. Spôsob výroby nádrže podľa jedného alebo viacerých znárokov 1 až Qvyznačujúci sa t ý m , že sa najprv na vonkajšiu stranu vnútomej steny(l) nanáša tekutá živica, do ktorej sa potom ukladá vnútor SK 279506 B 6nou tkaninovou vrstvou (6) dištančné tkanina (5), ktorej tvar je prispôsobený tvaru vnútornej steny (1), načo sa na vonkajšiu tkaninovú vrstvu (7) dištančnej tkaniny (5) nanáša tekuté živica a po vytvrdení živicou napustenej dištančnej tkaniny (5) sa nanáša vonkajšia stena (3). 8. SpôsobpodľanárokuZvyznačujúcis a t ý m , že žívica sa na vnútomú stenu (1) nanáša pred úplným vytvrdením jej vonkajšieho povrchu.

MPK / Značky

MPK: B65D 90/02

Značky: spôsob, guľovitá, nádrž, výroby, predovšetkým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-279506-nadrz-predovsetkym-gulovita-nadrz-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty