Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív

Číslo patentu: 278980

Dátum: 08.05.1996

Autori: Pokorný Peter, Kiss Arpád, Menyhart Štefan, Ferenci Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním recyklovaného prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami (parou, vodou, amoniakom) v dvojzávitovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkového a bubnového granulátora, pričom výstupná časť dvojzávitovkového granulátora je vsunutá do vstupnej časti granulačného bubna alebo sušiaceho bubna so vstupnou časťou upravenou ako granulátor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im Cl 6 Dátum priority C 05 G 5/00 C 05 C 1/02 Krajina Pľĺmĺľyí C 05 B 19/02 ÚRAD Dátum zverejnenia 08.05.96 PRIEMYSELNÉHOVLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 06.05.98SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Kiss Árpád, Ing., Šaľa, SK Ferencí Michal, Ing., Veľký Cetín, SK Menyhart Štefan, Ing., Šaľa, SK Pokomý Peter, Galanta, SK(54) Názov vynálezu Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojívZariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním reeyklovanćho prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami(parou, vodou, amoniakom) v dvojzávítovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkovćho a bubnového granulátora, pričom výstupné. časť dvojzávitovkového granulátora je vsunutá do vstupnej časti granulačnćho bubna alebo sušiaceho bubna so vstupnou časťou upravenou ako granulátor.Vynález sa týka zariadenia na granuláciu priemyselných hnojív s taveninou, resp. brečkou a recyklom pozostávajúceho z dvojzávitovkového a bubnového granulátora.V technológiách výroby priemyselných hnojív sa používajú rôzne spôsoby granulácie, založené na použití rôznych druhov granulátorov (Granulator Fertiliziters, The Britisch Sulphur Corporation, Ltd., príloha Phosphorus Potassium, London, 1985).Vo väčšine technológii sa hnojivé zložky získavajú vo forme taveniny, resp. suspenzie obmedzene rozpustných látok v nasýtenom roztoku - tzv. brečky, preto sa na ich granuláciu používajú mokré procesy. Najčastejšie používaný spôsob mokrej granulácie hnojivých soli je granulácia s recyklom, pozostávajúcim zo spájania drobných častíc recyklu, resp. ich obaľovania taveninou alebo brečkou za intenzívneho miešania pri určitej teplote a vlhkosti. Vznikajúci granulát sa potom suší a triedi. Podsitný podiel sa spolu s rozdrveným nadsitným podielom a prípadnými ďalšími prísadarni vracajú späť do granulátora ako recykel.Intenzívne miešanie taveniny alebo brečky s recyklom sa zabezpečuje použitím granulátorov rozličnej konštrukcie. Konštrukčne najjednoduchšie a najčastejšie používané sú bubnové a dvojzávitovkove granulátory. Nevýhodou bubnových granulátorov je malá účinnosť a pomeme malý miešaci efekt. Optimálna oblasť granulácie je potom veľmi úzka a granulačný systém je citlivý na zmenu parametrov granulačného procesu. Výhodou je, že vzniká granulát so sférickým tvarom granúl, ktoré majú obyčajne vysokú mechanickú pevnosť a malý sklon k spekaniu.Podstatne väčšia intenzita miešania sa dosahuje pri použití dvojzávitovkových granulátorov. Ich výhodou je predovšetkým možnosť meniť parametre granulačnćho procesu v pomeme širokom rozmedzí bez významného vplyvu na kvalitu granulátu a obsah produkčnej frakcie, ale nevýhodou je pomeme malá mechanická pevnosť a vyššie spekanie granulátu v dôsledku nepravidelného tvaru granúl.Pri použití uvedených a tiež niektorých ďalších typov granulátorov sa v granulátoroch tvoria aktívne granulačne centrá, ktorých zrenie a stabilizácia, prípadné dogranulovanie, prebieha v transportných zariadeniach alebo vstupnej časti sušíame. Väčšie transportné vzdialenosti mtýú za následok energetické straty a možnosť úniku vodnej pary, ale aj nežiaducich látok do pracovného prostredia. Naopak, pri zaradení sušiarne bezprostredne za granulátor dochádza k intenzívnemu nalepovaniu aktívnych častíc na vstavbu sušiame.Nevýhody uvedených spôsobov granulácie a granulátorov odstraňuje zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa v dvojzávítovkovom granulátore najprv vytvoria aktívne granulačne centrá zmiešaním recyklovaného prašnćho podielu,obsahujúceho suroviny v pevnom skupenstve, s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a parou, vodou, kalmi z vypierania odplynov alebo amoniakom, ktoré sa potom vedú do granulačného bubna alebo sušiaceho bubna so vstupnou časťou upravenou ako granulátor, kde nastáva ich dogra nulovanie a stabilizácia. Taveninou je dusičnan alebo siran amónny alebo draselný, močovina, niektorý z fosforečnanov amónnych alebo draselných alebo ich zmes v ľubovoľnom pomere, s obsahom vlhkosti 0 až 30 , výhodne O až 15 Vo a brcčka obsahuje dusíčnan, siran alebo chlorid amónny alebo draselný, močovinu, alebo niektorý z fosforečnanov alebo polyfosforečnanov amónnych, vápenatých alebo draselných a 0 až 50 , výhodne 5 až 15 vlhkosti. Granulačné zariadenie pozostáva z dvojzávitovkovćho granulátora alebo sušiaceho bubna s upravenou vstupnou časťou ako granulátor, pričom dvojzávitovkový granulátor má výstupnú časť vsunutú do vstupnej časti sériovo zapojeného bubnového granulátora alebo sušiaceho bubna s upravenou vstupnou časťou ako granulátor.Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív podľa vynálezu spája v sebe výhody granulácie v dvojzávitovkovom a bubnovom granulátore. Proces poskytuje granulàt so sférickým tvarom granúl a vysokou mechanickou pevnosťou, s vysokým obsahom produkčnej frakcie v pomerne širokom intervale parametrov granulácie. Dvojzávitovkový granulátor môže byť umiestnený na vysúvacej konštrukcii,čo umožňuje podľa potreby meniť v určitom rozmedzí dĺžku stabilizačncj zóny, a tým aktívne ovplyvňovať podmienky granulačného procesu. Vsunutie výstupnej časti dvojzávitovkového granulátora do vstupnej časti bubnového granulátora alebo sušiaceho bubna s upravenou vstupnou časťou ako granulátor umožňuje dosiahnuť maximálnu efektívnosť granulácie v obidvoch zariadeniach, lebo nedochádza k stabilizácii granulátu a stratám energie pri jeho transporte.Využitim dvojzávitovkovćho granulátora na tvorbu aktívnych granulačných centier sa dosahuje vyššia homogenita granúl a granulometrického zloženia granulátu. Posunutie stabílizačnej zóny do bubnovćho granulátora alebo vstupnej časti sušiame, upravenej ako granulátor, zabraňuje nalepovaniu aktívnych častíc granulálu na vstavbu sušiarne. Všetky uvedene efekty sa priaznivo odrážajú vo vyššej účinnosti sušiaceho procesu, čo má za následok úsporu energie v procese sušenia. Sférický tvar granúl a ich účinnejšie vysušenie znižuje potrebu činidiel na povrchovú úpravu granulátu a zvyšuje odolnosť hnojiva proti spekaniu. Ďalšou výhodou zariadenia podľa vynálezu je maximálna flexibilita a ovplyvniteľnosť chemického zloženia a mechanických vlastností granúl, čo umožňuje vyrábať na tomto zariadení celú škálu hnojív od jednozložkových až po trojzložkovć typu NPK.Prehľad obrázkov na výkresochGranulačne zariadenie podľa vynálezu je znázomene na obr. 1 a 2, z ktorých súčasne aj vyplýva spôsob granulácie priemyselných hnojív. Na obr. l je celé granulačné zariadenie, ktoré pozostáva z dvojzávitovkového granulátora l,umiestneného na vysúvacej konštrukcii 3, ktorá sa pohybuje na koľajniciach 8 s výstupnou časťou vsunutou do sériovo zapojeného granulačného bubna 2. Vo vstupnej časti dvojzávitovkového granulátora | sú otvory na prívod granulačných médií recyklovanćho prašnćho podielu 4, taveniny alebo brečky hnojivých soli 5 a pripadne pary alebo amoníaku 6, vody alebo kalov z vypierania odplynov 7, eventuálne ďalších zložiek. Na obr. 2 je druhé prevedenie granulačného zariadenia, ktoré pozostáva z dvojzávitovkového granulátora l so svojou výstupnou časťou, zapusteného do sušiaceho bubna na vstupnej časti, upraveného ako granulačný bubon 2. Vo vstupnej častí dvojzávitovkovéhogranulátora l sú otvory na prívod granulačných médií recyklovaného prašnćho podielu 4, taveniny alebo brečky hnojívých solí 5 a prípadne pary alebo amoniaku 6, vody alebo kalov z vypierania odplynov 7, eventuálne ďalších zložiek.Do kontinuálne praeujúceho dvojzávitovkovćho granulátora sa priviedlo a zmiešalo 130 t/h recyklu, tvoreného podsitným a drveným nadsitným podielom granulátu dusičnanu amónneho s dolomitom (LAD) a prísadami v pevnom skupenstve - síranom amónnym s dolomitom s teplotou 91 °C s 39,4 t/h taveniny dusičnanu amónneho s obsahom vlhkosti 3, a teplotou 156 °C, 0,5 t/h vodnej pary s teplotou 145 °C a 0,1 t/h kalu z vypierania odplynov s teplotou 52 °C a obsahom vlhkosti 50 , čím sa pri teplote lll °C Vytvorili aktívne granulačné centrá, ktoré sa viedli do granulačného bubna na dogranulovanie a stabilizáciu. stabilizovaný granulát so sfćrlckým tvarom granúl a obsahom vlhkosti l,l sa viedol do sušiaceho bubna s vstavbou, kde sa sušíl vyhriatym vzduchom. Na výstupe zo sušiarne sa získalo 168 t/h granulátu s obsahom vlhkosti 0,39 a granulometrickým zloženímObsah granulometrickej frakcie 0 až 2 mm 22 ,-- frakcie nad 4 mm 34 . Z granulátu sa vytriedilo 49,5 t/h granulátu s obsahom produkčnej frakcie 2 až 5 mm 95 .Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív, pozostávajúee z dvojzávitovkového gmnulátora a granulačného alebo sušiaceho bubna s upravenou vstupnou časťou ako granulátor, vyznačuj úce sa tým, že dvojzávitovkový granulátor má výstupnú časť vsunutú do vstupnej časti bubnového granulátora alebo sušiaeeho bubna s vstupnou časťou upravenou ako granulátor.

MPK / Značky

MPK: C05B 19/02, C05G 5/00, C05C 1/02

Značky: hnojiv, priemyselných, granuláciu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278980-zariadenie-na-granulaciu-priemyselnych-hnojiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív</a>

Podobne patenty