Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojenie je riešené tak, že cirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený cirkulačnému okruhu kondenzačného reaktora tvoreného cirkulačným čerpadlom, výmenníkom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylchloridu, roztoku hydroxidu draselného, ftalimidu, roztoku chloridu draselného, vody a čistého organického rozpúšťadla, a zároveň cirkulačný okruh kondenzačného reaktora výroby N-cyklohexyltioftalimidu je predradený zariadeniu na filtráciu s následným delením vodnej a organickej fázy, pričom táto časť priamo nadväzuje prípadne cez medzizásobu na uzol separácie produktu z organického rozpúšťadla, ktorý je zároveň predradený uzlu rafinácie produktu a následne uzlu filtrácie produktu so separáciou rozpúšťadla.

Text

Pozerať všetko

I (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(19) SK 278 843 Číslo prihlášky 2079-90 Dátum podaniěľ 26 04 90 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c z Dátum priority C 07 D 209/48 Kraj ina priorityÚRAD Dátum zverejnenia 04.03.98Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.03.98SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Ježek Marián, Ing., CSc., Bratislava, SKNázov vynálezu Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimiduZapojenie je riešené tak, že cirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený cirkulačnému okruhu kondenzačného reaktora tvorenćho cirkulačným čerpadlem, výmenníkom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylchloridu, roztoku hydroxidu draselnćho, ñalimidu, roztoku chloridu draselnćho, vody a čistého organického rozpúšťadla, a zároveň cirkulačný okruh kondenzačnćho reaktora výroby N-cyklohexyltiolłalimidu je predradený zariadeniu na filtráciu s následným delením vodnej a organickej fázy, pričom táto časť priamo nadväzuje prípadne cez medzizásobu na uzol separácie produktu z organického rozpúšťadla,ktorý je zároveň predradený uzlu rañnácie produktu a následne uzlu filtrácie produktu so separáciou rozpúšťadla.Vynález sa týka zapojenia aparátov pre výrobu N-cyklohexyltioñalimiduN-cyklohexyltioftalimid (N-CHTFI) sa dá pripraviť kondenzačnou reakciou cyklohexylsulfenylhalogenidu,výhodne chloridu s ttalímidom draselným, v prostredí organického rozpúšťadla, výhodne nepolámeho pri teplotách -l 5 až 50 °C. Cyklohexylsulfenylhalogenid, spravidla chlorid, sa pripravuje priamou chloráciou cyklohexántiolu na dicykloheyldisulfid a jeho následnou napríklad chloráciou na eyklohexylsulfenylchlorid. Na chloráciu sa používa plynný chlór, zriedka chlór V roztoku v perhalogenovanom nepolámom organickom rozpúšťadle. Rozpúšťadlo použité na suspendovanic ftalimidu draselného je výhodne identiekć s rozpúšťadlom použitým na prípravu cykohexylsulfenylchloridu. Výťažky takto pripraveného N-cyklohexyltioñalimidu sa pohybujú V rozmedzí 85 až 98 teórie.Iným známymi spôsobom prípravy je reakcia cyklohexylsulfenylhalogenidu, výhodne chloridu s ftalimidom, V nepolámom organickom rozpúšťadle za prítomnosti aportickej organickej bázy napr. trietylamínu. Výťažky takto pripravovaného N-cyklohexyltiottalimidu sú rovnako v rozmedzí 85 až 98 .Ďalší známy spôsob prípravy N-CHTFI je priama chlorácia zmesi ñalimidu draselného, resp. tłalímidu a dicyklohexyldisulfidu v prostredí nepolámeho organického rozpúšťadla. Výťažky dosahované týmto postupom nepresahujú 80 teórie.Nevýhodou doteraz známych spôsobe výroby N-cyklohexyltioñalimidu je, že vyžaduje prípravu ftalimidu draselnćho s vysokými energetickými nárokmi, resp. energetické a manipulačné nároky V prípade priamej reakcie ftalimidu s cykohexylhalogenídom na regeneráciu organiekej bázy alebo nízke výťažky pri priamej ehlorácii zmesi ñalimidu draselného a dícyklohexyldisulfidu.Zariadenia na výrobu N-cykohexyltioñalimidu sú diskontinuálne a pozostávajú z častí pre výrobu ñalimidu draselného, z časti pre výrobu cyklohexylsulfenylchloridu a časti pre vedenie reakcie cyklohexylsulfenylchloridu s ftalimidom draselným. Zariadenie pozostávajúce z troch základných celkov je objemné, nakoľko pri všetkých troch reakciách sa pracuje s koncentráciami aktívnych látok do 20 hmotn. Vyžaduje zvýšené nároky na energiu a obsluhu, Podstata vynálezuUvedené nevýhody rieši vynález, ktorého podstatou je zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioñalimidu eliminujúcich separátnu prípravu ftalimidu draselného, kde systému reaktora N-CHTFI je predradený cirkulačný okruh prípravy cklohexylsulfenylchloridu,dávkovania ñalimidu a roztokov KOH, KCl, organického rozpúšťadla a vody. Cirkulačný okruh reaktora N-CHTFI je predradený zariadeniu na filtráciu s následným delením vodnej a organickej fázy, pričom táto časť priamo nadväzuje na uzol separácie produktu z organického rozpúšťadla, ktorý je zároveň predradený uzlu rafinácie produktu a následne uzlu filtrácie produktu so separáciouChladič roztoku dicyklohexyldisulfidu (DCHDS), opatrený vstupným potrubím roztoku DCHDS je spojený s reaktorom cyklohexylsulfenylchloridu (CHSC 1), ktorý s cirkulačným čerpadlom a chladičom recyklu je prepojený do cirkulačného okruhu, opatreného vstupným potrubím chlóru. Cirkulačný okruh CHSC 1 je spojený potrubím s reaktorom N-cyklohexyltiottalimidu, ktorý je opatrený vstupným potrubím roztoku KOH, spojeným s dávkovacím čerpadlom opatreným vstupným potrubím KOH a zároveň reaktor N-CHTFI je opatrený vstupným potrubím ftalimidu spojeným s dávkovacím zariadením opatreným vstupným potrubím ñalimidu. Reaktor NCHTFI je zároveň opatrený vstupným potrubím organického rozpúšťadla, vstupným potrubím vody a vstupným potmbím roztoku KCl spojeným s odmerkou roztoku KCl. Zároveň reaktor N-CHTFI je spojený potrubím s cirkulačným čerpadlem a príetočným výmenníkom do církulačného okruhu, ktorý je spojený potrubím so zmiešavacírn kotlom opatreným výstupným potrubím prepojeným s čerpadlem reakčnej zmesi na filter, opatrený výstupom filtračnćho koláča a potrubím íiltrátu do deličky fáz, opatrenej výstupným potrubím vodnej fázy do zásobníka vodnej fázy spojeného potrubím s čerpadlom výstupu spojeným s odmerkou predradenou reaktoru H-CHTF I. Súčasne je výstupné potrubie organickej fázy deličky fáz za filtrom spojené so zásobníkom organickej fázy, ktorý je spojený výstupným potrubím cez čerpadlo do regeneračného kotla organického rozpúšťadla, ďalej opatreného výstupným potrubím destilátu spojeného s kondenzátorom, spojeného potrubím s delíčkou fáz s výstupným potrubím vodnej fázy a výstupným potrubím organického rozpúšťadla spojeným s prípadným zariadením napr. fyzikálncho sušenia, ktoré je potrubím spojené so zásobníkom regenerovaného rozpúšťadla súčasne opatreným vstupným potrubím čerstvého rozpúšťadla a výstupným potrubím organickćho rozpúšťadla spojeným s čerpadlom ďalej do reaktora N-CHTFI a zároveň regeneračný kotol organickej fázy je spojený potrubím napr. taveniny produktu s rozpúšťaeím kotlom opatreným vstupným potrubím organického rozpúšťadla, výstupným potrubím spojeným s kondenzátorom a výstupným potrubím spojeným s čerpadlem, ktoréje prepojené potrubím s filtrom, opatreným výstupným potrubím, zapojeným do rozpúšťacieho kotla a súčasne výstupným potrubím ñltrátu spojeným s deličkou fáz, opatrenou výstupným potrubím vodnej fázy a výstupným potrubím roztoku produktu v organickom rozpúšťadle, spojeným s kryštalizačným kotlom opatreným výstupným potrubím suspenzie produktu prepojeným cez čerpadlo s filtrom zabezpečeným výstupným potrubím filtráru napr. na regeneráciu a výstupnou trasou ñltračného koláča spojenou s rozplavovacím zariadením opatreným výstupným potrubím organického rozpúšťadla, vstupným potrubím vody a výstupným potrubím napr. vodnej suspenzie produktu spojeným s ñnalizačnou linkou.Zapojenie podľa vynálezu má oproti doposiaľ známym zariadeniam nasledujúce výhody umožňuje viesť reakciu prípravy N-CHTFI bez nárokov na zariadenie na výrobu ñalimidu draselného, pričom vo vysokých výťažkoch a selektívite umožňuje priemyselnú výrobu N-CI-ľľFI dreakciou ñalirrudu draselného in situ, Zabezpečuje odvod reakčného tepla exotermnej reakcie. Súčasne separačná časť zariadenia umožňuje získať N-CHTFI čistoty min. 96 Vo hmotn., vhodný na aplikáciuv oblasti spracovania kaučukových zmesí.Pri vlastnej výrobe sa postupuje tak, že zo zásobníka trasou 1 vstupuje cez chladič 2 ďalej trasou 3 dávka roztoku dicyklohexyldisulfidu (DCHDS) v organickom rozpúšťadle do reaktora 4 výroby CHSCl. Roztok DCHDS cirkuluje trasou 5 čerpadlom 11 s výstupnou trasou 12 do chladiča 8 a ďalej trasou 9 do reaktora 4 CHSCl. Do cirkulujúceho roztoku vstupuje trasou 6 variantne trasou 7(suchý) plynný chlór. Do kondenzačného reaktora vstupuje trasou 20 dávka roztoku KCl, traosu 18 dávka práškového ftalimidu (FI) z automatickej váhy 16 cez dávkovacie zariadenie 17. Suspenzia Fl z reaktora 23 cirkuluje trasou 24 cez cirkulačné čerpadlo 25 s výstupnou trasou 26 do výmennika 27, z ktorého sa trasou 28 vracia do kondenzačnćho reaktora 23. Roztok hydroxidu draselného vstupuje do kondenzačného reaktora 23 trasou 14 z dávkovacieho čerpadla 13 opatreného vstupnou trasou 85 roztoku hydroxidu draselného. Zároveň vopred pripravený roztok CHSCI postupuje trasou 10 z cirkulačněho okruhu do kondenzačného reaktora 23 (v stanovenom pomere s hydroxidom draselným). Prípadne po vydávkovaní reakčných komponentov sa reakčná zmes doplní trasou 20 z rozvodu 21 vodou a trasou 22 organickým rozpúšťadlom. Reakčná zmes postupuje z reaktora 23 trasou 29 do doreagovacieho kotla 30, kde sa surová reakčná zmes temperuje na zvolenú teplotu. Z doreagovacieho kotla postupuje reakčná zmes trasou 31 do čerpadla 32, z ktorého trasou 33 je vedená do tiltračného zariadenia 34, z ktorého trasou 35 vystupuje ñltračný koláč a súčasne trasou 36 je vedený tiltrát do zariadenia 37 pre delenie fáz. Vodná fáza postupuje trasou 38 do aparátu 40, z ktorého vystupuje trasou 41 do čerpadla 42 a ďalej trasou 43 je vedená späť do odmerky 19, resp. trasou 86 na ďalšie spracovanie. Roztok organickej fázy postupuje zo zariadenie pre delenie fáz 37 trasou 39 do medzizásobníka 44 organickej fázy. Zo zásobníka 44 postupuje roztok organickej fázy trasou 45 cez čerpadlo 46 a ďalej trasou 47 do regeneračného kotla 48, Do regeneračného kotla vstupuje zároveň dávka organicky znečistenej alebo čerstvej vody trasou 49. Regenerované organické rozpúšťadlo postupuje trasou 59 do systému výmennikov tepla 60, z ktorého trasou 61 postupuje do zariadenia pre delenie fáz 62. Vodná fáza postupuje trasou 63 do systému organicky znečistenej vody, organické rozpúšťadlo postupuje trasou 64 do systému sušenia a ďalej trasou 65 do zásobníka 66 organického rozpúšťadla. Regenerované organické rozpúšťadlo môže altematívne postupovať trasami 64, 87 a 65 priamo do zásobníka 66. Zo zásobníka 66 postupuje organické rozpúšťadlo trasou 67 cez čerpadlo 68 s Výstupnou trasou 22 späť do kondenzačného reaktora 23. Do rozpúšťacieho kotla postupuje trasou 88 dávka rozpúšťadla. Roztok produktu v organickom rozpúšťadle postupuje trasou 52 cez čerpadlo 54 s výtlačnou trasou 56 do tiltračného zariadenia 57 s výstupom 58 späť do rozpúšťacieho zariadenia a súčasne s výstupom 55 do zariadenia pre delenie fáz 69. Roztok produktu V organickom rozpúšťadle z rozpúšťacieho kotla altemativne postupuje priamo trasou 53 a ďalej 55 do zariadenia pre delenie fáz 69. Vodná fáza postupuje z deličky fáz trasou 70 do systému čističky odpadových vôd, organická fáza postupuje trasou 71 do kryštalizačného zariadenia 72. Suspenzia produktu v organickom rozpúšťadle postupuje trasou 73,čerpadloml 74 a ďalej trasou 75 do tiltračného zariadenia 76, z ktorého filtrát postupuje trasou 77 napríklad na regeneráciu rozpúšťadla a ñltračný koláč, vlhký od orga 10niekého rozpúšťadla postupuje trasou 78 do rozplavovacieho zariadenia 79, do ktorého zároveň vstupuje trasou 80 voda na suspendovanie koláča. Trasou 81 za normalneho alebo zníženého tlaku postupujú pary rozpúšťadla. resp. ako azeotropická zmes do systému výmenníkov tepla 82, z ktorého vystupujú trasou 83 a zároveň produkt zbavený organickćho rozpúšťadla napriklad ako vodná suspenzia postupuje trasou 84 na finalizovaníe. Surový produkt po regenerácii organického rozpúšťadla postupuje z regeneračného kotla 48 trasou 50 do rozpúšťacieho kotla 51.Vynález je ďalej bližšie opísaný na konkrétnom príklade prevedenia.Do chloračného reaktora výroby cyklohexylsulfenylchloridu (CHSCl) sa vstupnou trasou cez výmenník predložilo 2 050 kg 11,5 -neho roztoku dicyklohexyldisulfidu (DCHDS) v tetrachlónnetáne. Do nasadeného roztoku DCHDS, ktorý cirkuloval cez perifćrny výmenník tepla sa v priebehu 3,5 hod. trasou na sanie církulačného čerpadla priviedlo 76 kg plynného chlóru. Získal sa 13,48 Vo-ný roztok CHSCl, čo predstavovalo 93 -nú konverziu DCHDS na CHSCl.Do kondenzačneho reaktora sa za miešania predložil obsah odmerky 17 -ného vodného roztoku KCl a dávkovacím zariadením z váhy sa predsadilo 294 kg mletého ñalimidu. Získaná suspenzia ftalimidu vo vodnom roztoku KCl sa cirkuláciou cez perifémy výmenník vychladila na teplotu -3 °C. Po dosiahnutí tejto teploty sa dávkovacím čerpadlem začal do kondenzačněho reaktora dávkovať 25 -ný roztok hydroxidu draselného. Po časovom odstupe 6 min sa začal prečerpávať do kondenzačného reaktora i vopred pripravený roztok cyklohexylsulfenylchloridu tak, aby objem roztoku CHSCl bol rovnomeme prečerpaný za 25 min. Dávakovanie 25 -nćho roztoku hydroxidu draselného trvalo taktiež 25 min pri objemovom prietoku 14,5 t/min. Počas reakcie sa v cirkulačnom okruhu udržíavala teplota -5 °C až 0 °C. Po vydávkovani reakčných komponentov sa reakčná zmes doplnila 355 l vody a 1350 l regenerovanćho tetrachlórmetánu. Reakčná zmes doreagovala v priebehu l hod. Následne sa obsah kondenzačného reaktora prečerpal do vypieracieho kotla, kde sa obsah za miešania zohrial na teplotu 40 až 45 °C V priebehu cca l hod. Ďalej sa surová reakčná zmes prefiltrovala, pričom sa zachytilo cca 13 kg íiltračného koláča s hlavným podielom FI. Roztok produktu v tetrachlórmetáne po oddelení vodnej fázy sa zachytil v medzizásobníku v množstve 3 640 kg s obsahom účinnej látky 13,0 , čo predstavuje 95 -nú konverziu počítanú na vstupujúci cyklohexylsulfenylchlorid.Získaný roztok produktu v tetrachlórrnetáne sa následnej prečerpal do kotla regenerácia rozpúšťadla, v ktorom bolo predložené 800 l vody. Po oddestilovaní rozpúšťadla sa vzniknutá tavenina produktu následne rozpustila v 3 500 l cyklohexánu, predloženého v rozpúšťacom kotle pri teplote 60 až 65 °C. Filtráciou cyklohexánového roztoku produktu sa oddelilo cca 8 kg nerozpustného podielu s hlavným obsahom ñalimidu. Roztok produktu v cyklohexáne po oddelení vodnej fázy sa zachytil v kryštalizačných kotloch, kde sa za miešania schladil na teplotu 8 až 10 °C. Vykryštalizovaný produkt sa prefiltroval, pričom sa zachytilo 3 300 l filtrátu s obsahom 0,88 produktu a z filtračného koláča vlhkéhood cyklohexànu sa následne odstránil cyklohexán V zariadení pre destiláciu za míženého tlaku. Na ñnalizáciu sa odviedlo 4 300 kg suspenzie s obsahom 10, 3 produktu, čo predstavovalo 93,8 -nú výťažnosť na produkt získaný kondenzačnou reakciou.1. Zapojenie aparátov na výrobu N-eyklohexyltioftalímidu, vyznačujúce sa tým, že eirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený církulačnćmu okruhu kondenzačného reaktora tvoreného církulačných čerpadlom, výmennikom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylehloridu,roztoku hydroxidu draselnćho, ñalimidu, roztoku KCl,vody a čistého organického rozpúšťadla a zároveň cirkulačný okruh kondenzačnćho reaktora výroby N-cyklohexyltiottalimidu je predradený zariadeniu na filtráciu s následným delením vodnej a organickej fázy, pričom táto časť priamo nadväzuje prípadne cez medzizásobu na uzol separácie produktu z organickćho rozpúšťadla, ktorý je zároveň predradený uzlu ralinácie produktu a následne uzlu filtrácie produktu so separáciou rozpúšťadla.2. Zapojenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že výmenník (2) opatrený vstupným potrubím(1) je spojený potrubím (3) s reaktorom (4) výroby cyklohexylsulfenylchloridu, ktorý je trasou (6) spojený s cirkulačným čerpadlom (11) a ďalej trasou (12) s výmennikom (8), prepojeným trasou (9) späť do reaktora cyklohexylsulfenylchloridu, pričom do trasy (5) vstupu alebo (12) výstupu cirkulačného čerpadla sú privedenć vstupné trasy (6) a (7) chlóru a zároveň cirkulačný okruh výroby cklohexylsulfenylchloridu tvorený reaktorom (4),čerpadlom (11) a výmennikom (8) je spojený potrubím(24) s čerpadlom (25), ktoré je potrubím (26) spojené s výmennikom (27) spojeným potmbím (28) s kondenzačným reaktorom, ktorý je súčasne spojený potrubím (18) s dávkovacím zariadením (17) zásobníka (16) dávky ftalimidu opatreného vstupnou trasou (15) ñalimidu, ďalej kondenzačný reaktor (23) je opatrený vstupným potrubím(14) spojeným s dávkovacím čerpadlom (13) roztoku hydroxidu draselnćho opatreným vstupným potrubím(85) zo zásoby roztoku hydroxidu draselného, ďalej kondenzačný reaktor (23) je opatrený vstupným potrubím(14) spojeným s dávkovacím čerpadlom (13) roztoku hydroxidu draselného opatreným potrubím (85) zo zásoby roztoku hydroxidu draselného, ďalej kondenzačný reaktor (23) je opatrený vstupným potrubím (20) prívodu roztoku KCl z odmerky (19) roztoku KCl, vstupným potrubím (21) vody a vstupným potrubím (22) organickeho rozpúšťadla a zároveň je kondenzačný reaktor (23) spojený potrubím (29) s doreagovacím kotlom (30), ktorého výstup je spojený potmbím (31) s čerpadlom (32) ďalej spojeným potrubím (33) s ñltračným zariadením (34) opatreným výstupnou trasou (35) filtračného koláča a zároveň prepojeným potrubím (36) so systémom (37) delenia fáz spojeným potrubím (38) so zásobníkom (40) roztoku KCl prepojeným potrubím (41) s čerpadlom (42) spojeným potrubím (43) s odmerkou (19) a zároveň čerpadlo (42) roztoku KCl je z výtlaku spojené potrubím(86) so systémom ďalšieho spracovania roztoku KCl a zároveň systćm (37) delenia fáz je spojený potrubím (39) s medzizásobníkom (44) organickej fázy, ktorý je potrubím(45) spojený s čerpadlom (46) priamo prepojeným potrubím (47) s regeneračným kotlom (48) rozpúšťadla súčasne opatreným potrubím (49) vody čerstvej a/alebo organieky znečistenej a ďalej je regeneračný kotol (48) spojený potrubím (59) so systémom výmenníkov tepla(60) spojených potrubím (61) s delíčkou fáz (62) priamo spojenou potrubím (63) so systémom organicky znečistenej vody a zároveň delička fáz (62) je potrubím (64) spojená so systémom sušenia organickćho rozpúšťadla,ktorý je potrubím (65) spojený so zásobníkom (66) regenerovanćho rozpúšťadla priamo prepojeným potrubím(67) s čerpadlom (68), pričom čerpadlo (68) je z výtlaku spojené potmbím (22) s kondenzačným reaktorom (23) a súčasne je potrubie (64) a (65) vstupu a výstupu regenerovanćho organiekého rozpúšťadla do systému sušenia priamo spojene potrubím (87) a zároveň regeneračný kotol (48) je spojený potrubím (87) a zároveň regeneračný kotol (48) je spojeným potrubím (50) s rozpúšťaelm kotlom (51) produktu opatreným vstupným potrubím (88) rozpúšťadla a súčasne výstupným potrubím(52) spojeným s čerpadlom (54), ktoré je z výtlaku prepojené potrubím (56) s ñltračným zariadením (57) z výstupu spojeným potrubím (58) s rozpúšťacím kotlom(51) a potrubím (55) so systémom delenia fáz (69), príčom súčasne je rozpúšťací kotol (51) potrubím (53) priamo prepojený potrubím (55) ďalej do systému (69) delenia fáz s výstupnýrn potrubím (70) do systému čističky odpadových vôd a zároveň systém (69) delenia fáz je spojený potrubím (71) s kryštalizačným zariadením(72) spojeným potrubím (73) s čerpadlom (74) suspenzie spojeným z výtlaku potrubím (75) s ñltračným zariadením (76), ktoré je spojené potrubím (77) so systémom regenerácie organickćho rozpúšťadla a súčasne je filtračné zariadenie (76) spojené trasou (78) s rozplavovacím zariadením (79) opatreným prívodným potrubím(80) vody, ďalej výstupným potrubím (81), pár rozpúšťadla alebo pár azeotropu so systémom výmenníkov (82) spojených trasou (83) so systémom vákua a zároveň rozplavovací kotol (79) je spojený potrubím (84) výstupu napríklad suspenzíe produktu N-cyklohexyltioñalimidu na finálne spracovanie.

MPK / Značky

MPK: C07D 209/48

Značky: výrobu, zapojenie, aparátov, n-cyklohexyltioftalimidu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278843-zapojenie-aparatov-na-vyrobu-n-cyklohexyltioftalimidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu</a>

Podobne patenty