Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj

Číslo patentu: 278585

Dátum: 08.06.1994

Autor: Trčka Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj je určený na sústruženie pojazdných profilov dvojkolies (8) koľajových vozidiel nevyviazaných alebo vyviazaných z podvozka. Na stojane (1) je oproti sebe postavená aspoň jedna dvojica súosových vretenníkov (2), ktoré sa dajú vzájomne k sebe priblížiť. Ich čeľuste (4) sú na vonkajšej ploche (41) prispôsobené na prichytenie obruče alebo monobloku dvojkolesia (8) za vnútorné osadenie. Na stojane (1) je umiestnený pár nožových suportov (5).

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im CLS z Dátum priority B 238 5/26 Krajina priorityÚRAD Dátum zverejnenia 08.06.94M o . . . Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08,1097 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu Trčka Josef, Ing., Plzeň, CZ(54) Názov vynálezu Viacúčelový podúrovñový obrábací strojViacúčelový podúrovňový obrábací stroj je určený na sústruženie pojazdných profilov dvojkolíes(8) koľajových vozidiel nevyviazaných alebo vyviazaných z podvozku. Na stojane (l) je oproti sebe postavená aspoň jedna dvojica súosových vretenníkov (2), ktoré sa dajú vzájomne k sebe priblížiť. Ich čeľuste (4) sú na vonkajšej ploche(41) prispôsobené na prichytenie obruče alebo monobloku dvojkolesia (8) za vnútome osadenie. Na stojane (1) je umiestnený pár nožových suportov (5).Predmetom vynálezu je viacúčelový podúrovňový obrábaeí stroj na sústruženie pojazdných profilov dvojkolies koľajových vozidiel nevyviazaných alebo vyvíazaných z podvozku.Na opracovanie pojazdných profilov dvojkolíes sa používajú podúrovňovć obrábacie stroje tak na brúsenie,ako aj na sústruženie. Brúsiace podúrovňove obrábacie stroje používajú na otáčanie náprav trakčné motory,pretože rezný odpor pri brúsení je malý, čo má za následok zdĺhavosť operácie. Vzhľadom na konštrukciu priebežne orovnávanćho brúsneho kotúča, môže tento brúsiť len pojazdnú plochu venca. Vonkajšia bočná plocha venca zostáva neopracovaná, čo pri kolesách električiek vzhľadom na tvar profilu koľajníc je nedostačujúce. Pokial sa opracovanie dvojkolíes uskutočňuje sústružením,je nevyhnutné rovnako ako pri brúsení osadiť dvojkolesie na kotúče, ale tieto sú poháňanć. Pokiaľ sa opracováva vyviazaná náprava, tak sa adhćzia hmoty trakčného vozidla nahradí dodatočným prítlakom, Pri dvojkolesíach s ložiskarní medzi nápravami cez hroty v osiach kolies a pri dvojkolesiach s ložiskami z vonkajšej strany náprav potom prítlakom na ložiskové domčeky. Uvedené riešenie je vhodné len pre dvojkolesie s pevnými monoblokmi. Pre dvojkolesie so zabudovanými gumokovovými prvkami v kolesách je takéto riešenie nevhodné,pretože dodatočným prítlakom dochádza k nežiaducej deforrnácii gumokovových prvkov s trvalým deštrukčným účinkom.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa vynálezu,na sústruženie pojazdných profilov dvojkolíes koľajových vozidiel, nevyviazaných alebo výviazaných z podvozku. Na stojane je oproti sebe postavená aspoň jedna dvojica súosových vretenníkov, ktoré sa dajú navzájom k sebe priblížiť. Ich čeľuste sú na vonkajšej ploche upravene na prichytenie obruče alebo monobloku dvojkolíes za vnútome osadenie. Na stojane je umiestnený pár nožových suportov. Takéto riešenie umožňuje presné opracovanie dvojkolíes aj so zabudovanými gumokovovými prvkami, pretože dvojkolesie je držané v blízkosti obrábanej plochy a nedochádza k žiadnej nežiaducej deformácíi gumokovových prvkov. Pokiaľ vnútomá plocha čeľustí zviera s vonkajšou plochou ostrý uhol, potom klinovitosť čeľustí uľahčí prichytenie dvojkolíes pri trvalej deforrnácii gumokovovćho prvku v nezaťaženom stave, keď čelný zákryt kolesa ináč neumožňuje jeho uchytenie. V jednom riešení je výhodnć, ak je vretennik osadený na portáli a jeho stĺpy môžu byť výškovo prestaviteľné. Na prenos krútiaceho momentu z vretenníka na obrábané dvojkolesie je výhodné, ak je aspoň jeden vretennik vybavený čelným nožovým unášačom. Podľa celkového riešenia môžu byť potom nožovć suporty vysúvateľné do strán alebo do výšky.Prehľad obrázkov na výkresochCelkový pohľad na viacúčelový obrábací stroj podľa vynálezu v schematickom zobrazení je nakreslený na výkresoch, kde obr. l znázorňuje suport vysúvateľný do výšky a obr. 2 suport vysúvateľný do strán, ktorý je na obr. 3 znázomený z bočného pohľadu. Detailný pohľad v reze na koleso s vencom upnutým V upínacej hlave zobrazuje obr. 4 a obr. 5 znázorňuje koleso v monoblokovom uskutočnení.Na stojane 1 je proti sebe postavená aspoň jedna dvojica súosových vretenníkov 2. Stojan 1 môže pozostavať bud z jednotlivých dielov vzájomne prepojených pevným základom alebo je monolítický. Každý z vretenníkov 2 je opatrený upínacou hlavou 3 s upínacími čeľusťami 4, ktoré sú na vonkajšej ploche 42 upravené na prichytenie obruče alebo dvojkolesia 8 za vnútomé osadenie. Na stojane 1 je umiestnený pár nožových suportov 5. Nožovć suporty 5 môžu byť vysúvateľne do strán alebo do výšky. Na ľahšie prichytenie dvojkolesia 8 je výhodné, aby vnútorná plocha 42 čeľustí 4 zvierala spolu s vonkajšou plochou 41 ostrý uhol. V jednom uskutočnení, zobrazenom na obr. Z a 3 je vretennik 2 osadený na portáli 6, ktorý je upevnený na stojane l. Podľa uskutočnenia môže byť na väčšiu prispôsobivosť na rozdielne priemery kolies dvojkolesia 8 vretennik 2 výškovo prestaviteľný spolu s traverzou 61 na stĺpoch 62. Je výhodné, ked je aspoň jeden z vretenníkov 2 opatrený čelným nožovým unášačom 7.Pri sústruženl vyviazanćho dvojkolesia sa dvojkolesie upne do čeľustí 4, ktorých vonkajšie plochy 41 sú tvarovo prispôsobené na upnutie obruče alebo monobloku za vnútome osadenie. Pokial je dvojkolesie 8 vybavené gumokovovým vypružením v kolese, ktore je zakrytá čelným krytom, potom vnútomá plocha 42 zvierajúca s vonkajšou plochou 41 ostrý uhol uľahčí odtlačenie čelného krytu a vonkajšia plocha 41 ľahšie priľahne na vnútomé osadenie obruče alebo monobloku. Na zvýšenie účinku prenosu krútiaceho momentu je výhodné využiť riešenie s čelným nožovým unášačom 7, ktorý zaistí aj prenos krútiaceho momentu z vretenníka 2 na dvojkolesie 8. Pri sústružení nevyviazaného dvojkolesia 8 je výhodné eliminovať hmotnosť trakčneho vozidla bud obvyklými zdvihákmi, ktoré nie sú na výkresoch zobrazené, alebo nadvíhnutím trakčného vozidla žeriavom a jeho osadením na podložky. Vretenníky 2 týmto spôsobom nie sú zaťažované silovým účinkom a obrábanie je potom silovým zaťaženim blízke obrábaniu vyviazanćho dvojkolesia 8. Nožové suporty 5 potom ako pri riešení s vysúvateľnosťou do strán, tak aj pri vysúvateľnosti do výšky môžu opracovávať tak pojazdný profil, ako aj veniec na vonkajšej strane kolesa. Pokiaľ je dvojkolesie 8 zbavene obruči,tak je moäie obrábať aj jeho valcové plochy na nasledujúce nalisovanie obručí.l. Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj na sústruženie pojazdných profilov dvojkolies koľajových vozidiel nevyviazaných alebo vyviazaných z podvozku, 5 vyznačujúci sa tým,ženastojane (l) je oproti sebe postavená aspoň jedna dvojica súosových vretenníkov (2) navzájom priblížiteľných, ktorých čeľuste (4) sú na vonkajšej ploche (41) prispôsobene na prichytenic obruče alebo monobloku dvojkolesia 10 za vnútomć osadenie, pričom na stojane (l) dole je umiestnený pár nožových suportov (5).2. Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa nárokuLvyznačujúci sa tým,že vnútomá plocha (42) čeľusti (4) zviera spolu s von- 15 kajšou plochou (41) ostrý uhol.3. Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa nárokulalvyznačujúci sa t ý m , že vretenník (2) je osadený na portáli (6) upev nenom na stojane (l). 20 4, Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa nárokul,2 a 3,vyznačujúci sat ý m , že traverza (61) portálu (6) je na stĺpoch (62) výškovo prestaviteľná.5. Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa 25 nárokul,2,3 a 4,vyznačujúci sa t ý m , že aspoň jeden z dvojice vretenníkov (2) je opatrený čelným nožovým unášačom (7).6. Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa nároku 1,2,3,4 a 5,vyznačujúci sa 30 t ý m , že nožovć suporty (5) sú vysúvateľnć do strán.7. Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj podľa nároku l,2,3,4 a 5, vyznačujúci s a t ý m , že nožovć suporty (5) sú vysúvateľne do výšky. 35

MPK / Značky

MPK: B23B 5/26

Značky: podúrovňový, obrábací, stroj, viacúčelový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278585-viacucelovy-podurovnovy-obrabaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj</a>

Podobne patenty