Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z ramenných, panvových, kolenných, nožných, lakťových, ručných a prstových príchytiek (1), ktoré sú navzájom spojené fixačnými prvkami. Fixačné prvky sú vytvorené ako pružné ťažné prvky (2) na uloženie na povrchu tela chorého v súlade s anatomickou polohou svalového skeletu v antagonistických pároch vzhľadom na kĺby. Každý pružný ťažný prvok (2) je spojený s dvoma príchytkami (1) a medzi príchytkou (1) a príslušným pružným ťažným prvkom (2) je umiestnený regulátor (3) napínania na napínanie pružného ťažného prvku (2), pričom regulátor (3) je vytvorený ako páska (4) a zámka (5).

Text

Pozerať všetko

Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.10.97(19) Číslo prihlášky 499-94 Dátum podania 18.12.92 Číslo prioritnej prihlášky 50256647 Dátum priority 31.01.92 Krajina priority RU ÚRAD Dátum zverejnenia 09.11.94 PRIEMYELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT PCT/RU 92/00247, 18.12.92(73) Majiteľ patentu Aktsionemoe obschestvo zakrytogo tipa AJURVEDA, Moscow, RU(72) Pôvodca vynálezu Afanasenko Nikolai Ivanovič, Moscow, RU Barer Amold Semenovič, Moscow, RU Grigoriev Anatolij Ivanovič, Moscow, RU Kozlovskaja Inesa Benediktovna, Moscow, RU Savinov Albert Pavlovič, Tomilino, RU Severin Gai Iľjič, Moscow, RU Semenova Xenia Alexandrovna, Moscow, RU Sinigin Viktor Michajlovič, Tomilino, RU Sokolovsky Igor Antonovič, Tomilino, RU Tichomirov Jevgenij Petrovič, Moscow, RU(54) Názov vynálezu Zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivityZariadenie pozostáva z ramenných, panvových,kolenných, možných, lakťových, ručných a prstových príchytiek (l), ktoré sú navzájom spojené fixačnými prvkami. Fixačnć prvky sú vytvorené ako pružné ťažne prvky (2) na uloženie na povrchu tela chorého v súlade s anatomickou polohou svalového skeletu v antagonistických pároch vzhľadom na kĺby. Každý pružný ťažný prvok (2) je spojený s dvoma príchytkami (l) a medzi príchytkou (l) a príslušným pružným ťažným prvkom (2) je umiestnený regulátor (3) napínania na napínanie pružnćho ťažneho prvku (2), pričom regulátor (3) je vytvorený ako páska (4) a zámkaVynález sa týka zariadenia na nechirurgické liečenie podporného a pohybového aparátu pri neurologických ochoreniach, najmä zariadenia na liečenie chorých s poruchou držania tela a s poruchou pohybovej aktivity.Počet neurologicky chorých s poškodením funkcie podporného a pohybového aparátu dosahuje v súčasnosti enormnú výšku a z rôznych dôvodov cerebrálna detská obma má tendenciu ďalej sa rozširovať v celom rade krajín sveta.Aktuálnosť liečenia pohybových funkcií osôb postihnutých cerebrálnou detskou obmou, je daná tak počtom chorých ako aj nedokonalosťou doterajších liečebných metód.V súčasnosti je známy rad spôsobov a zariadení na liečenie chorých, s poruchami držania tela a pohybovej aktivity.Je známy spôsob liečenia chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity (A. M. Žuravlev a spol. Chirurgická korekcia držania tela a chôdze pri cerebrálnej detskej obrne, (1966), Ajastan (Jerevan), str. 90-91),ktorý spočíva v postupnom sadrovaní a následnej tuhej fixácii polohy končatín a trupu so zmeneným držaním tela. Nedostatkom tohto spôsobu je nepohyblivosť chorého, čo môže viesť k atrolii svalov, k vyvolaniu kŕčov a ku zvýšeniu hypertenzného syndrómu v dôsledku zvýšenia patologických synergií svalstva.Ďalším nedostatkom tohto spôsobu je dlhý čas liečenia chorých (štyri až šesť mesiacov).Známe je tiež zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity (FR, A, 2120500),ktoré má tvar kombinézy, v ktorej sú na zaistenie jej tuhosti zabudované pružné nafukovateľnć rúrky.Nedostatkom tohto zariadenia je, že je určené na udržiavanie určitej polohy tela chorého, čím je vhodnosť použitia tohto zariadenia veľmi obmedzená. Navyše toto zariadenie nerieši problém tréningu svalovej sústavy chorého, čo môže viesť k ťažkým poruchám jeho telesných funkcii.Taktiež je známe zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity (FR, A,2252836), ktoré obsahuje dve lopatky, ktoré sa vkladajú medzi stehná chorého, pričom každá z týchto lopatiek je pripevnená na príslušnom stehne a je spojená s mechaniekým systémom.Nedostatkom tohto zariadenia je, že koriguje len nesprávnu polohu stehien, kolenných kĺbov a nôh. Okrem toho je toto zariadenie ťažkopádne, a preto je jeho liečebné použitie veľmi problematickć.Ďalšie známe zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity (SU, A, 1528483) obsahuje hrudné, panvové a nožné príchytky a fixačne prvky na vzájomne spojenie týchto príchytiek.Fixačné prvky sú vytvorené ako teleskopické podpery spájajúce nožrié a panvové príchytky (opory), ako aj tyč, ktorej jeden koniec je pevne spojený s panvovou príchytkou (oporou). Na tyčí je uložená obojsmeme pohyblivá kladka, ktorá je pevne spojená s hrudnou príchytkou(oporou). S panvovou oporou sú pevne spojené dve konzoly, voľnć konce ktorých sú spojené s pružinami, posuvne pripevnenýmí na teleskopických podperách.V zvislej polohe tela zaisťuje kladka na celej chrbtici ľahký reklinačný účinok, pričom hrudná opora zabezpečuje podopieranie homej časti trupu. Pri ohnutí trupu sa podľa uhla ohybu kladka odvaľuje po povrchu tyče a zaujme optimálnu polohu, zatiaľ čo pružiny prenášajú silu na tyč. Týmto spôsobom dochádza ku kompenzácii hmotnosti naklonenej časti trupu a k odľahčeniu svalovej sústavy a chrbtice.Nedostatkom uvedeného zariadenia je to, že je určené len na liečenie chrbtice, tým, že ju odľahčuje. Navyše používanie tohto zariadenia môže viesť k obmedzenej pohyblivosti chorého s následnou atrofiou svalov a následným znížením aktivity antigravitačnéhosvalstva. Liečebný proces s použitím tohto zariadenia je zdlhavý.Účelom tohto vynálezu je vytvorenie fyziologicky normálneho stereotypu na držanie tela a jeho pohybov.Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity, v ktorom by ñxačné prvky malí na spojenie príchytiek konštrukciu, ktorá by dovoľovala vykonať a zaistiť fixáciou trupu a telesných končatín chorého v polohe blížiacej sa fyziologickým parametrom, pričom by u chorého bola zachovaná možnosť vykonávať energeticky zaťažené pohyby s amplitúdami, ktore sú pre pacienta charakteristické.Táto úloha je vyriešené pri zariadení na liečenie chorých postihnutých poruchou držania tela alebo pohybovej aktivity, obsahujúceho panvové a možné príchytky určené na upevnenie na telo a končatiny chorého, ktoré sú navzájom spojené pomocou fixačných prvkov, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom,že ďalej pozostáva z príchytky ramennej, kolennej, lakťovej, ručnej a prstovej, ñxačné prvky sú vytvorené ako pružné ťažné prvky na uloženie na povrchu tela chorého podľa anatomickej polohy svalového skeletu prevažne V antagonistických pároch vzhľadom na kĺby,pričom každý ťažný prvok je spojený s dvoma príchytkami a medzi príchytkou a príslušným ťažným prvkom je usporiadaný regulátor napätia na napínanie pružného ťažného prvku.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje fixáciu kĺbov v želanej polohe za súčasného vyvolania sily, ktorá podporuje ohýbanie, vystieranie, otáčanie, priťahovanie a odťahovanie končatín a trupu.Tým, že zariadenie obsahuje ramenné, kolennć,lakťová, ručné a prstové príchytky, umožňuje fixáciu prakticky všetkých kĺbov trupu a končatín chorého vo vopred určenej polohe, pričom je zaistené, že pacient môže vykonávať energeticky zaťažené pohyby s amplitúdami pre neho prijateľnými.Je výhodné, ak zariadenie obsahuje regulatory napnutia pružných ťažných prvkov, ktoré sú vytvorené ako pásky a zámky, pričom každá z pások je na jednom konci spojená s príslušným pružným ťažným prvkom a svojim druhým koncom je upevnená v zámku, ktorý je usporiadaný na príslušnej príchytke.Zaradenie regulátorov napnutia do tohto zariadenia umožňuje meniť a individuálne nastavovať silu, ktorou ťažne prvky pôsobia na kostnú a svalovú sústavu, čo zvyšuje účinnosť liečenia.Použitie zariadenia podľa vynálezu umožňuje na lllhradiť statické (pasívne) korekcie patologických polôh trupu a končatín funkčnými (aktívnymi) korekciami,pretvoriť predchádzajúci patologický stereotyp držania tela a pohybov v centrálnej nervovej sústave a na periférií, zosilniť likvidáciu doterajšieho, počas choroby vytvoreného patologického bloku reflexov a vytvoriť nove riadiace a vzruchy vedúce systémy pri zachovaní neporušenosti mozgu. Okrem toho pôsobenie zariadenia podľa vynálezu na organizmus chorého spočíva tiež v tom, že korekcia podpomého a pohybového aparátu a energetického zaťaženia pohybov v novej polohe končatín a trupu vedie k aktivízácii centrálnych mozgových štruktúr pri súčasnom vytváraní novej organizácie riadiaceho systému pohybmi, tak podpome-pohybového aparátu ako aj motorického aparátu spôsobu reči. Použitie zariadenia podľa vynálezu umožňuje vytvorenie stereotypu držania tela a pohybov, ktorý sa približuje fyziologickému.Prehľad obrázkov na výkresePríklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázomený na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čelný po hľad na zariadenie, obr. 2 bočný pohľad a obr. 3 pohľad zozadu.Zariadenie obsahuje príchytky l, ktore sú určené na pripevnenie V oblasti ramien, lakťov, rúk, bedier, kolien,nôh a prstov pacienta. Príchytky 1 sú navzájom spojené prostredníctvom frxačných prvkov, ktoré sú vytvorené ako pružné ťaàié prvky 2, ktoré môžu spájať tak navzá jom susediace, ako aj nesusediace príchytky l. Ťažnéprvky 2 sú spojené s príchytkami l tak, že sú na povrchu tela chorého umiestnené v antagonických pároch na princípe anatomickej polohy svalového skeletu. Každý ťažný prvok 2 je vybavený regulátorom 3 svojho napnutia, ktorý spája ťažný prvok 2 sjednou z príchytiek 1.Každý regulátor 3 je vyhotovený ako páska 4, ktorejjeden koniec je spojený s ťažným prvkom 2 a druhý jepripnutý v zámku 5, ktorý je pripevnený na jednej z opier - príchytiek 1.Regulátor 3 môže mať ľubovoľnú konštrukciu, spĺňajúcu rovnakú úlohu a funkciu.Príchytky l môžu byť zhotovené z akéhokoľvek materiálu s minimálnym stupňom napätia, napríklad z tkaniny, kože, plastu a podobne.Zariadenie podľa vynálezu sa používa taktoSo zreteľom na stav chorého a s individuálnym pristupom k nemu sa zvolí zariadenie príslušnej veľkosti,pripne sa na telo chorého a urobí sa napnutie tých ťažných prvkov 2, ktoré korigujú polohu tých častí tela, ktoré majú byť liečené. Ťažné prvky 2 sa napnú pomocou regulátorov 3 a v potrebnom napätom stave sa zaistia pomocou zámkov 5. Nastavenie ťažných prvkov 2 sa urobí tak, aby sa dosiahla nová poloha trupu a končatín,ktorá zodpovedá fyziologickej polohe, a pri ktorej sa zabezpečí možnosť vykonávať pohyby s amplitúdou, ktorá sa blíži maximálnej amplitúde tohto pacienta. Napätie ťažných prvkov 2 sa zvyšuje aspoň tak dlho, kým sa dosiahne zaťaženie skupiny svalov, zodpovedajúce príslušnému pohybu. Tým je zariadenie pripravené na použitie.Týmto spôsobom sa pomocou zariadenia podľa vy 10nálezu dosiahne podpomá a dynamická štruktúra(funkčný korzet) a chorý sa pripravuje na vykonávanie pohybov.Podľa svojho stavu a individuálnych zvláštností používa chorý toto zariadenie až 12 hodín denne. Liečebný cyklus trvá 15 až 30 dní.Ťažné prvky 2, umiestnené na povrchu tela pacienta v antagonických pároch podľa princípu anatomického rozloženia svalstva kostry vzhľadom na končatiny, zabezpečujú počas použivania tohto zariadenia všetky druhy pohybu pacienta. Počas liečenia sa dávkovane zvyšuje stupeň napnutia ťažných prvkov 2. Podľa toho,ako sa chorý adaptujc na korekčné pôsobenie zariadenia, zvyšuje sa postupne sila korekcie pri dodržaní pocitu pohodlia pri zvýšenom zaťažení.V priebehu liečebného procesu sa vytvára nový stereotyp ovládania pohybov. Okrem toho začne prevládať fyziologická poloha, čo vedie k zníženiu patologických synergií svalov a ku zvýšeniu pohybovej aktivity. Súčasne je možné naprávať držanie tela V tých prípadoch, ktoré sa nedajú liečiť inými spôsobmi korekcie.Zariadenie môže byť doplnené kombinézou, ktorá sa navlečie na chorého a prekryje zariadenie podľa vynálezu, pričom sa v kombinéze ponechajú otvory, umožňujúce prístup k regulátorom 3.Diagnóza cerebrálna detská obrna zistená vo veku šiestich mesiacov.V čase aplikácie zariadenia podľa vynálezu bol chorý postihnutý ochrnutím vo forme spastickej diplégie. Bol zistený trojnásobný ohyb v dolných končatinách, komplikovaný kontraktúrami v členkových kĺboch, vnútomou rotáciou stehien, nekompenzovaným sklonom tela smerom vpred, obťažnou pohyblivosťou,patologickou chôdzou, equino-valgóznymi deformáciami obidvoch nôh, tzv. knísavá noha, vnútomou rotáciou obidvoch rarnien, obmedzenou motorikou rúk aj prstov. Intelekt zachovaný, reč irázovitá. Bola zaznamenané vysoká úroveň psychologickej motivácie k liečebnej rehabilitácii. Predtým by sa liečenie uskutočnilo pomocou liekov a fyzikálnej terapie a korekcia by sa robila sadrovými obväzmi a longetmi. Takéto liečenie však malo len prechodný účinok.U chorého bola vykonaná liečebná kúra pomocou zariadenia podľa vynálezu počas jedného mesiaca, a to denne 2 až 3 hodiny.Vyvolanć zaťaženie sa u chorého spojilo s nepríjemným pocitom počas prvých siedmich dní, potom vnímanie zaťaženia zmizlo, došlo k adaptácii. Ale počas prvých piatich dní sa opäť objavila patologická poloha trupu, akonáhle bola záťaž odstránená. Na desiaty deň liečenej procedúry sa však už ukázal stabilný výsledok vo forme úplného odstránenia patologického držania tela, prekonanie ohnutej polohy dolných končatín, zlepšenie chôdze, zlepšenie posuvu stehien smerom dopredu a zvýšenie rýchlosti chôdze. Po desiatom dni začal chodiť chorý vo vzpriamenej zvislej polohe. Okrem toho došlo u chorého na desiaty deň liečenia k výraznému zoslabeniu pronatómej polohy rúk a zlepšil sa pohyb rúk a prstov. Po tridsiatich dňoch bol chorý prepustený domov s výrazným zlepšením pohybových a statických funkcií.Z nasledujúcej tabuľky sú zrejmé klinické efektypoužitia zariadenia podľa vynálezu v skupine chorých s reziduálnym neskorým štádiom cerebrálnej detskej obrny. (Vek chorých 15 až 20 rokov, počet ošetrení 16 až 22 počas jedného mesiaca).Dynamika Drccesu rigencračnéhu liečeniavyhodnotení n výsledkov paíbndovýu system omavainvýcn ringu avplyv ñuiúcich troíndsebný chyb nan a ohylguvú synçrulu rúk. Iłrcdliunie dlžky kruxu. spravna ŕoraovanie odrnu kroku. 4-.5z. oslabanla oral v oblasti rnlien I trupu. Zníženie intanxily čelného hajdanías. Rowan palaloaíckei synergje v anlaan raaian. lvlčhnie uanípulačných možnosti ruky a prstov.A. Postupne Ilepsovanle vyslovnoati pri novorenl.2 »you-Kb 2 1. Začína( nema bez 000 W. netíckł Yorzná Hyperkĺnéln forma avllstvl krku a trupuZ. F 0 l I S aplíklcíleh sa znizuju lnunzíu hynurkl~ nazy. Nniná je aj chôdza nl dlhňiu vzdialenosť. avšak bez sprievodného Du~ hybu rúk.A. llenšeni reči (reč sa táva pra okolia zrozunitetnou). Dochiaxa k Pahľhu nik kvôli vlastnej obsluha, A 733 Cerebrál- 2 1. Snlontltná chôdze na vzdiann for lanos 20 a až sou n výcho~ uisknvý stav-chodu namolná) s 2. Jaensania carabràlrłych SWID tóucv (hyuermetria, dysletrio. ataxia trupu a končatin). s. narušenie skandovanía reči. ljavna rronmit-.Innsć reči.4 ngnĺpg- z l. llepšcnie doterajších pohy~ relick-í hcvých funkcii. Icrlln 7. znížení únivy nri chôdzi,chodu m dlhšie vzdialenasu. 5. llepšenie nanínullćne) schopnosti paretickeno raaana. 3Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, použitím zariadenia podľa vynálezu sa dosiahol najlepší výsledok pri cerebrálnej forme ochorenia, najmenší efekt pri hemiparetickej forme cerebrálnej detskej obrny.Diagnóza ochorenie miechy s čiastočnou poruchou vedenia (kesonova choroba).Pacient absolvoval kúru s použitím zariadenia podľa vynálezu. Liečením sa dosiahlo zlepšenie parametrov chôdze prejavila sa synchronizácia svalovej činnosti,zvýšenie rýchlosti chôdze a zníženie únavy, Priemyselná využiteľnostZariadenie podľa vjmálezu môže byť využite na liečenie osôb, ktore ochoreli na cerebrálnu detskú obmu, ako aj pri záchvatoch spojených s poruchami pohyblivosti a pri úrazových poškodeniach miechy.Vynález má najefektívnejšie využitie pri liečení cerebrálnej detskej obmy.Riešenie podľa vynálezu je tiež použiteľné pri záchvatoch s poruchami pohybu a pri úrazových poraneniach miechy.Okrem toho vynález môže byť použitý na korekciu(nápravu) držania tela, ako aj pri športových cvičeníach.1. Zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity, pozostávajúca z panvovej a nožnej príchytky, určené na pripevnenie na telo a končatiny chorého a navzájom spojene prostredníctvom Íixačných prvkov, vyznačujúce sa t ý m , že ďalej pozostáva z príchytky (1) ramennej,kolennej, lakťovej, mčnej a prstovej, fixačne prvky sú vytvorené ako pružné ťažne prvky (2) na uloženie na povrchu tela chorého v súlade s anatomickou polohou svalového skeletu, najmä V antagonistických pároch vzhľadom na kĺby, pričom každý pruätý ťažný prvok(2) je spojený s dvoma príchytkami (l) a medzi príchytkou (1) a príslušným pružným ťažným prvkom (2) je umiestnený regulátor (3) napínania na napínanie pružnćho ťažnćho prvku (2).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že regulatory (3) napínania na napínanie pružných ťažných prvkov (2) sú vytvorené ako pásky (4) a zámky (5), pričom každá z pások (4) je najednom konci spojená s príslušným pružným ťažným prvkom (2) a svojím druhým koncom je upevnená v zámku (5), ktorý je umiestnený na príslušnej príchytke

MPK / Značky

MPK: A61F 5/01

Značky: poruchou, zariadenie, pohybovej, aktivity, liečenie, chorých, držania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278565-zariadenie-na-liecenie-chorych-s-poruchou-drzania-tela-a-pohybovej-aktivity.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity</a>

Podobne patenty