Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov

Číslo patentu: 278479

Dátum: 08.06.1994

Autor: Vogelsang Horst

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rúrka (2) z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov má kanál (4) kruhového prierezu na vedenie káblov a vnútornú stenu s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami (5). Klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvinutí vnútornej steny kanála (4) majú vlnovitý tvar. Dĺžka (L) vlny zvlnenia leží v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu (A) menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine vnútorného obvodu kanála (4) na vedenie káblov.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky P 41 24 156.8-34 (51) Im c i Dátum priority 20.07.91 H MG 9/05 H 026 3/04Krajina priority DE Dátum zverejnenia 08.06.94 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 09.07.97DipL-Ing. Dr. Ernst Vogelsang GmbH CoKG, Herten/Westfĺ, DEPôvodca vynálezu Vogelsang Horst, Herten/Westf., DERúrka (2) z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov má kanál (4) kruhovćho prierezu na vedenie káblov a vnútomú stenu s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami (5). Klzne časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvinutí vnútomej steny kanála (4) majú vlnovitý tvar. Dĺžka (L) vlny zvlnenia leží v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu (A) menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine vnútomého obvodu kanála (4) na vedenie káblov.Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblovVynález sa týka rúrky z termoplastu na vedenie káblov určenej pre zariadenie na vedenie káblov, ktoré môže obsahovať viac takých rúrok, s kanálom kruhoveho prierezu na vedenie káblov a s vnútomou stenou s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami, pričom klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvinutí vnútomej steny kanála majú vlnovitý tvar.Pojem zariadenie na vedenie káblov označuje napríklad jednotlivú rúrku na vedenie káblov (pozri DE 34 29 541 Al), ale rovnako zostavu rúrok na vedenie káblov (pozri DE 32 17 401 A 1). Do rúrky, respektive rúrok, zariadenia na vedenie káblov sa ukladajú jednotlivé káble alebo zväzky káblov, ktoré je nutne zasunovanim alebo preťahovaním do týchto rúrok zavádzať. Rozumie sa, že pod pojmom kábel sa mysli kábel pre oznamovaciu techniku, najmä telekomunikačný kábel, káblom ale môže byť aj kábel slúžiaci na prívod energie.Pri známych rúrkach pre zariadenia na vedenie káblov (DE-GM 90 14 571), z ktorých vynález vychádza,môže byť dĺžka vlny zvlnenia zvolená ľubovolne. To isté platí aj pre amplitúdu vĺn. Rovnako nie je vylúčené usporiadať klznć rebrá v niekoľkých úplných vinutiach alebo skrutkovitových závitoch striedavo s ľavým a pravým zmyslom vinutia. Zatial čo pri ďalších známych rúrkach pre zariadenie na vedenie káblov a rúrok na vedenie káblov s klznými rebrami vytvorenými po celej dĺžke rúrok na vedenie káblov skrutkovito a s rovnakým zmyslom stúpania (DE 35 29 54 l Al) vznikajú pri vťahovani alebo zasúvani kábla do vodiaceho kanála neprípustnć krútiace sily, ktoré pôsobia ako brzda uvedeného postupu, je možné pri skôr opisaných riešeniach s klznými rebrami vedenými vlnovito (DE-GM 90 14 571) krútiace sily prakticky eliminovať. Ale je potrebné lineáme vťahovacie alebo Zasúvacie sily ešte zredukovať.Úlohou vynálezu je vytvoriť rúrku pre zariadenie na vedenie káblov, ktorá nielen že nebude vykazovať nepriaznivé vplyvy krútiacich síl, ale navyše môže minimalizovať opísanć lineáme vťahovacie sily.Túto úlohu spĺňa rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov, s kanálem kruhového prierezu na vedenie káblov a s vnútomou stenou s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami,pričom klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, ktoré v rozvínutí vnútomej steny kanála majú vlnovitý tvar, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dĺžka vlny zvlnenia ležl v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine vnútomeho obvodu kanála na vedenie káblov. Myšlienku vynálezu je možné detailne uskutočniť rôznymi spôsobmi . Klznć rebrá tak majú s výhodne výšku väčšiu ako 0,1 mm, výhodne od 0,3 do 0,5 mm. Medzi klznými rebrami sú samozrejme upravené prehĺbenia alebo žliabky. Klzné rebrá môžu byť vytvarované zo základného materiálu alebo môžu byť na základnom materiáli umiestnené. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezusú medzi klznými rebrami umiestnené žliabky, ktorých prierez zodpovedá približne prierezu klzných rebier. V rámci vynálezu je dlžka vlny zvlnenia klzných rebier výhodne približne 100 cm. Amplitúda zvlnenia klzných rebier leží výhodne v rozsahu od jednej osminy do jednej štvrtiny vnútomého obvodu kanála na vedenie káblov.Pri uplatnení všetkých opísaných znakov vynálezu sa dosiahne pri všetkých obvyklýeh materiáloch používaných na rúrky na vedenie káblov, ako aj pri všetkých obvyklých materiáloch používaných na káble alebo zväzky káblov, v porovnaní so známymi uskutočneniami viditeľne zníženie lineárnej vťahovacej sily. To platí najmä vtedy, keď priemer kanála na vedenie káblov leží v rozsahu od 30 do 70 mm, pričom výhodný priemer je asi 50 mm. Tento priemer ale môže byť aj väčší, napríklad 110 mm. l( tomu patrí spravidla priemer kábla alebo zväzku káblov zhruba asi 50 mm. Pokusy, pri ktorých sa dĺžka vlny a amplitúda vlny klmých rebier mení, môžu stanoviť ľahko pre každý pár priemerov jednak kanála a jednak vťahovacieho kábla, prípadne zväzku káblov, optimálne zmenšenie vťahovacej sily.Údaje o dĺžke vlny a amplitúde vlny, ktoré sú z hl diska vynálezu podstatné, spôsobujú vo všetkých prípadoch pri obvyklých priemeroch káblov a kanálov veľké zníženie vťahovacích alebo zasúvaeích síl. Pritom je v rámci vynálezu nutne dbať na to, aby uhol klzných rebier voči osi rúrky nebol príliš veľký, pretože potom a v tom prípade, že klzné rebrá prebiehajú voči káblu príliš šikmo, vzniká na týchto klzných rebrách brzdiaca zložka. Dläca vĺn by mala preto byť pri obvyklýeh priemeroch čo možno najväčšia, zatiaľ čo amplitúda čo možno najmenšia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladnom uskutočnení podľa priložených výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje schematicky rez rúrkou na vedenie káblov,obr. 2 bokorys rúrky z obr. l, čiastočne v reze a čiastočne s prerušením, obr. 3 podstatne zväčšený detail A z rúrky na obr. l a obr. 4 v rozvinuti úsek rúrky na vedenie káblov zvláštne usporiadanie klzných rebier.Zariadenie 1 na vedenie káblov, znázomené na obrázkoch, môže obsahovať jednu alebo aj viac rúrok 2 na vedenie káblov. Na obrázkoch sú naznačenć naforrnované rebrá 3, na ktoré môžu byť pripojene ďalšie rúrky 2 na vedenie káblov. Rúrky 2 na vedenie káblov môžu mať aj vonkajší prierez kruhový. Sú vytvorené z termoplastu.V znázornenom príklade uskutočnenia má rúrka 2 kanál 4 na vedenie káblov kruhového prierezu a vnútomú stenu kanála 4 vybavenú navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami 5. Z obr. 4 vyplýva, že klznć rebrá 5 sú v rozvinutí vedené vo vlnovitom tvare. Dĺžka L vlny zvlnenia je v znázornenom príklade asi 100 cm,môže sa pohybovať v rozsahu od 80 do 160 cm. Vidieť,že pri znázomenej dĺžke L vlny je vzdialenosť medzi intlexnými bodmi P V stúpaní zhruba 50 cm, ako naznačuje dvojitá šípka 6. Rozvínutíe zodpovedá svojou šírkou obvodu kanála 4 na vedenie káblov. Na obr. 4 ďalej vidieť, SK 278479 B 6že amplitúda A vlny je menšia ako jedna štvrtina vnútorného obvodu kanála 4 na vedenie káblov. Ak považujeme polomer kanála 4 zajednotku, potom môže byť obvod udávaný v uhlovej miere. Celý obvod je teda 360 °, pričom amplitúda A vlny je maximálne 90 °. 5 Klzné rebrá 5 majú výšku väčšiu ako 0,1 mm, výhodne od 0,3 do 0,5 mm. Klzné rebrá 5 sú v profile znázornené najmä na obr. l. Medzi klznými rebrami 5 sú usporiadané žliabky 7, ktorých prierez zodpovedá zhruba prierezu klzných rebier 5. 10 Amplítúda A by mohla byť aj menšia, ako je znázornenć na obr. 4, mohla by ležať napríklad v rozsahu od jednej osminy do jednej štvrtiny vnútorného kanála 4 na vedenie káblov. Priemer kanála 4 na vedenie káblov leží V rozsahu od 30 do 70 mm, pričom jeho veľkosť výhodne 15 zodpovedá zhruba 50 mm.l. Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov, s kanálom kruhového prierezu na vedenie káblov a s vnútornou stenou s navzájom rovnobežne prebiehajúcimi klznými rebrami, pričom klzné časti majú skrutkovito vedené úseky s opačným stúpaním, 25 ktoré v rozvinutí vnútomej steny kanála majú vlnovitý tvar,vyznačuj úea sa tým,žedÍž.ka(L)vlny zvlnenia leží v rozsahu od 80 do 160 cm a vlny majú amplitúdu (A) menšiu ako zodpovedá jednej štvrtine vnútomého obvodu kanála (4) na vedenie káblov. 30t ý m , že klzrie rebrá (5) majú výšku väčšiu ako 0,1 mm, výhodne od 0,3 do 0,5 mm. 3. Rúrka podľajedného z nárokov l alebo 2 , v y z n a - č u j ú c a s a t ý m , že medzi klznými rebrami (5) sú usporiadané žliabky (7), ktorých prierez zodpovedá prierezu klzných rebier (5).4. Rúrka podľa jedného z nárokov l až 3 , v y z n a- č u j ú c a s a t ý m , že dlžka (L) vlny hladkých klzných rebier (5) je 100 cm.5. Rúrka podľa jedného z nárokov 1 až 4 , v y z n a- č u j ú c a s a t ý m , že amplitúda (A) vlny klzných rebier (5) leží v rozsahu od jednej osminy do jednej štvrtiny vnútorného obvodu kanála (4) na vedenie káblov.6. Rúrka podľajedného z nárokov l až 5 , v y z n a- č u j ú c a s a tý m , že priemer kanála (4) leží v rozsahu od 30 do 70 mm.7.Rúrkapodľanároku 6,vyznačuj úca sa tý m , že priemer kanála (4) na vedenie káblov je 50 mm.

MPK / Značky

MPK: H02G 9/06, H02G 3/04

Značky: termoplastů, zariadenie, rúrka, vedenie, káblov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278479-rurka-z-termoplastu-na-vedenie-kablov-pre-zariadenie-na-vedenie-kablov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rúrka z termoplastu na vedenie káblov pre zariadenie na vedenie káblov</a>

Podobne patenty