Kovová rozperná kotva a spôsob jej výroby

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rozperná kotva pozostáva z drieku (1), ktorý je na svojom zadnom konci vybavený závitovým úsekom (2), určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku (1) sa nachádza osadený úsek (3), na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozperný kužeľ (4). V oblasti osadeného úseku (3) je nasadené rozperné puzdro (5). Rozperná kotva je ukotvená vo vŕtanom otvore v betónovom dieli. Axiálnym presunutím drieku (1) rozpernej kotvy sa rozperný kužeľ (4) vtiahne do rozperného puzdra (5), pevne usadeného pomocou upevňovacích prvkov (7) vo vyvŕtanom otvore. Upevňovacie prvky (7) sú tvorené výliskami, ktoré majú trojuholníkový tvar. Kovová rozperná kotva sa vyrobí tak, že sa vylisuje rozvinuté rozperné puzdro (5) s malým poddimenzovaním rozmeru a potom sa lisovaním hrúbka plechu stlačí. Po stlačení sa vyrazia upevňovacie prvky (7).

Text

Pozerať všetko

, (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA r(19) SK Číslo prihlášky 1275-93(51) Int. C 16 Číslo prioritnej prihlášky P 42 39 763.4 P 43 24 244.8 F 16 13/05 Dátum priority 26.11.92, 20.07.93 Krajina priority DE, DE ÚRAD PRIEMYSIELNÉHO Dátum zverejnenia 08.06.94 VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 03.04.96 Číslo PCT(73) Majiteľ patentu frscherwerke Artur Fischer GmbH Co. KG, Waldachtal, DE(72) Pôvodca vynálezu HENGESBACH Wolfgang Dipl. Ing., Domstetten, DE KÓPFF Ralf, Glatten, DE MrftYER Burkhard Dr. Ing., Herrenberg, DE MADER Eberhard, Eutingen, DE PORLEIN Gerhard Ing., Waldachtal, DE STRIEBICH Jürgen Dipl. Ing., Horb, DE(54) Názov vynálezu Kovová rozperná kotva a spôsob jej výrobyRozpemá kotva pozostáva z drieku (l), ktorý je na svojom zadnom konci vybavený závitovým úsekom(2), určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku (l) sa nachádza osadený úsek (3), na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozpcmy kužeľ(4). V oblasti osadeněho úseku (3) je nasadená rozpeme puzdro (5). Rozpemá kotva je ukotvená vo vñanom otvore v betónovom dieli. Axiálnym presunutím drieku (1) rozpemej kotvy sa rozpemý kužel (4) vtiahne do rozpemeho puzdra (5), pevne usadeného pomocou upevňovacích prvkov (7) vo vyvŕtanom otvore. Upevňovacie prvky (7) sú tvorene výliskami,ktoré majú trojuholnikový tvar. Kovová rozpemá kotva sa vyrobí tak, že sa vylisuje rozvinute rozpeme puzdro (5) s malým poddimenzovaním rozmeru a potom sa lisovaním hrúbka plechu stlačí. Po stlačení sa vyrazia upevňovacie prvky (7).Vynález sa týka kovovej rozpemej kotvy, určenej na ukotvenie V otvore, vyvŕtanom v betónovom dieli, pozostávajúcej z drieku, ktorý je na svojom zadnom konci opatrený prostriedkami na upevnenie predmetu a na svojom prednom konci V priereze zmenšeným úsekom s naň napojeným rozpemým kužeľom, a ďalej pozostávajúcej z cez úsek prehrnutého rozpemého puzdra s pozdlžnymi zárezlni, tvoriacimi rozpemé segmenty, a ďalej z upevňovacích prvkov, upravených na rozpemých segmentoch a prečnievajúcich priemer rozpemého puzdra. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby tejto kovovej rozpemej kotvy.Takéto rozpemé kotvy sú obzvlášť vhodné na použitie v tvrdých stavebných látkach, kedy sa pri naskrutkovani matice na závitový driek, vyčnievajúei zo stavebného dielu a upevňujúci predmet, zatiahne rozpemý kužeľ,Vytvarovaný na drieku do rozpemćho puzdra, opretého do stien vyvŕtanćho otvoru. Rozpemć puzdro sa pritom V otvore roztiahne a zaklíní. zachytenie rozperného puzdra vo vyvŕtanom otvore sa dosiahne upevňovaeími prvkami,umiestnenými na rozpemom puzdre, ktore sa zaklíní do stien vyvítanćho otvoru.Rozloženie rozperného puzdra je spravidla umožnené väčším počtom pozdĺžnych zárezov. Pozdĺžnymi zárezmí sa vytvoria rozpemé segmenty, ktoré na konci pozdĺžnych zárezov prechádzajú do tvaru uzatvoreného puzdra. Prídržná sila takejto rozpemej kotvy značne závisí od hrúbky steny rozpemého puzdra, pričom táto hrúbka je obmedzená negatívnym vplyvom úseku značného priečneho zoslabenia steny na rozpemom puzdre. V dôsledku príliš malej hrúbky steny, a tým nedostatočnej tuhosti rozpemých segmentov, vzrastie dráha vťahovania rozpemého kužeľa V rozpemom puzdre, ktorá je obzvlášť pozorovateľná pri väčšícmdrobiaeich sa vítaných otvorov, stratou upevňovacej sily. K rovnakému výsledku dochádza tiež vtedy, ked zväčšovanie vŕtaného otvoru je sprevádzané vznikom trhlin. V dôsledku vyhnutia rozpemých segmentov za rozpemým kužeľom,vyvolanom nedostatočnou tuhosťou rozpemých segmentov, Vzniká značná strata na upevňovacej sile. Známe rozpeme kotvy nie sú teda vhodné na použitie v ťažnej oblasti, kde so vznikajúcim ťažným napätím môžu v betóne vznikať trhliny.Úloha vynálezu spočíva v zlepšení rozpemej kotvydaného druhu tak, aby sa dosiahlo bezpečné uchytenie predmetu V ťažnej oblasti betónového dielu. Riešenie tejto úlohy spočíva V tom, že upevňovacie prvky sú tvorené väčším počtom na seba nadväzujúcich a V pozdĺžnom smere rozpemých segmentov umiestnených výliskov, ktoré majú tvar trojuholníka, ktorého vrchol smeruje k prednému koncu rozpemých segmentov. Pozdĺžnymi zárezmi vystupujúcimi z prednej čelnej hrany rozpemćho puzdra a vyhotovenými po väčšej časti dlžky rozperného puzdra sú vytvorené rozpemé segmenty, ktoré sa rozpínajú zaťahovaním rozpemého kužeľa, vytvarovaného na drieku. Výlisky, upravené na rozpemých segmentoch, spevňujú rozpemé segmenty, takže tieto sapri zaťahovaní rozperného kužeľa horšie chýbajú, a tým sa lepšie zatláčajú do stien vítaného otvoru. Týmto spôsobom dosiahnutá vyššia hodnota rozoprenia vyvoláva tiež vyššie upevňovacie sily. Pri zväčšovaní vŕtaného otvoru vznikom trhlín potom môže rozpemý kužel lepšie kĺzať, pretože vyššou tuhosťou rozpemých segmentov sa plošný tlak na rozpemý kužel znížil. Súčasne sa puzdro ďalej rozťahuje, aby sa vyrovnalo zväčšenie vŕtaného otvoru.Výlisky slúžia zároveň ako upevňovacie prvky na uchytenie rozpemého puzdra pri zatiahnutí rozpemćho kužeľa vo vŕtanom otvore bez spätného kĺzania.Trojuholnikový tvar výliskov s vrcholom smerujúcim k prednému koncu rozpemých segmentov vytvára väčší počet za sebou upravených a naprieč k smeru vyťahovania rozpemej kotvy ležiacich činných hrán, ktoré sa pri rozoprení zaklínia do stien Vŕtanćho otvoru. Vrchol výliskov, smerujúci k prednérnu koncu rozpemých prvkov, umožňuje bez problémov zatĺcť rozpemú kotvu do pripraveného vítaného otvoru.Ďalšie výhodné vyhotovenia sú poznateľné z ďalších nárokov. Vhodná tuhosť rozpemých segmentov pri ešte dostatočnej potrebe sily na vpravenie rozpemej kotvy do vítaného otvoru sa dosiahne použitím štyroch výliskov pri jednom rozpemom segmente, ktoré majú celkovú dĺžku zodpovedajúcu približne polovici dĺžky rozpemého puzdra a maximálnu šírku, zodpovedajúcu približne tretine rozpemého segmentu. Ďalej je účelne,keď výška výliskov je približne tretina hrúbky steny rozpemćho puzdra a každý výlisok je smerom k svojmu vrcholu sploštený.Podľa ďalšieho Výhodného vyhotovenia môžu byť pozdĺžne strany rozpemých segmentov opatrené väčším počtom protiľahlých záhybov. Tak sa zvýši ohýbateľnosť rozpemých segmentov V oblastí záhybov, pretože týmito záhybmi je V týchto miestach zmenšený miskový tvar a šírka rozpemých segmentov. Týmto riešením sú rozpemé segmenty, vystužené výliskami, Vytvorené na jednom alebo dvoch miestach ohybné. Tak sa uľahčí kĺzanie rozpemého puzdra po rozpemom kuželi. Pri rozopieraní je potrebný malý otáčavý moment a rovnako tak sa zlepšuje ďalšie rozopieranie pri rozšírení Vŕtanćho otvoru vznikom trhlín.Na zlepšenie trecích podmienok medzi rozpemým kužeľom a rozpemým puzdrom môže byť predná vnútomá hrana rozpemého puzdra opatrená skosením. Ďalej je možné za rovnakým účelom opatriť zaguľatením predné rohové hrany rozpemých segmentov rozperného puzdra.Vynálezu bola stanovená úloha vyrobiť rozpernú kotvu, pripadne rozpemé puzdro takým spôsobom, aby výrobným postupom sa dosiahli zlepšené funkčné vlastnosti rozpemej kotvy. Riešenie tejto úlohy sa dosiahlo tým spôsobom, že sa najprv vyrazí rozvínuté rozpemé puzdro s malým poddimenzovaním a potom sa lisovaním natlačí hrúbka plechu a po natlačeni sa Vyrazia upevňovacie prvky. Natlačením rozpemého puzdra sa dosiahnu zmeny štruktúry, čím sa zvýši medza prieťďmosti. Tvrdším povrchom puzdra v prvom prípade a vyhladenim povrchu lisovaním V druhom prípade sa získali lepšie klzne vlastnosti rozpemého puzdra po rozpemom kuželi rozpemej kotvy, čo sa kladne prejaví ako pri rozopieraní, tak i pri následnom rozopieraní. Zvýšenie medze prieťažnosti vyvoláva ďalej vyššiu pružnosť. Tým rozpemé puzdro pracuje na spôsob pružiny, čo pri rozšírení vŕtanćho otvoru, napríklad vznikom trhlín, sa prejaví jeho rozložením, čo umožňu SK 278204 B 6je ďalší vtiahnutie rozpemého kužeľa do rozperného puzdra.Ďalšia výhoda lisovania spočíva vo zväčšení lisovanej plechovej plošiny. Tým sa opäť čiastočne dodatočne menšia šírky zárezov a zväčšia sa činnć plochy rozperných segmentov. Na vyrazeníe zárezov sa tak môžu použiť hrubšie, a tým oderuvzdomejšie razníky.Aby sa uľahčilo ohnutie rozpemého puzdra na osadený úsek drieku rozpemej kotvy, pri vyrážaní upevňovacích prvkov je účelne predohnúť rozperné puzdro po lisovaní súčasne do tvaru U.Prehľad obrázkov vo výkreseVynález je v ďalšej časti vysvetlený bližšie podľa výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l značí rozpemú kotvu podľa vynálezu s nasadeným rozpemým puzdrom (podľa rezu B-B), obr. 2 rez A-A rozpemej kotvy z obr. l, obr. 3 rozpemú kotvu, ukotvenú v otvore vyvŕtaním v betónovom dieli, obr. 4 rozvinutć rozpernć puzdro, tvorené vylisovaním a ohnutým dielom, obr. 5 rozvinute puzdro po lisovaní, a obr. 6 predohnute rozperne puzdro tvaru U, nasunuté na rozpemú kotvu.Na obr. 1 znázomená rozpemá kotva pozostáva z drieku l, ktorý je na svojom zadnom konci opatrený závitovým úsekom 2, určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku 1 sa nachádza osadený úsek 3,na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozperný kužeľ 4. V oblasti osadeného úseku 3 je nasadene rozpemá puzdro 5, ktorého oblasť rozoprenia je tvorená pozdĺžnymi zárezmi 6, začínajúcimi na prednej čelnej hrane puzdra. Pre pevné usadenie rozpemého puzdra 5 vo vyvŕtanom otvore sú na rozpemom puzdre 5 vytvorené upevňovacie prvky, ktoré sú tvorené štyrmi spolu súvisiacími výliskami 7, ležiacimi v pozdlžnom smere rozpemých segmentov. Výlisky 7 majú trojuholníkový tvar,pričom vrchol 8 smeruje k prednému koncu rozpemých segmentov. Súčasne sú výlisky 7 v smere vrcholu sploštené, aby sa tak uľahčilo vsadzovanie rozpemej kotvy do vŕtanćho otvoru. Výška výliskov 7 je približne jedna tretina hrúbky steny rozpemého puzdra 5. Tým predne hrany výliskov 7 tvoria záseky, ktoré umožňujú pevné uloženie rozpemćho puzdra vo vyvŕtanom otvore.Na obr. 2 je znázomený rez, zodpovedajúci čiare rezu A-A. Pozdĺžnymi zárezmi 6, 6 vzniká väčší počet rozpemých segmentov 9, ktoré sa pri zaťahovaní rozpernćho kužeľa 4 do rozpemého puzdra 5 rozoprú a ukotvia rozpemú kotvu. Aby sa uľahčilo nasunutie na rozpemý kužel, je rozperné puzdro 5 opatrenć skosením 10.Na obr. 3 je znázomená rozpemá kotva, ktorá je ukotvená vo vŕmnom otvore 11 v betónovom dieli 12. Ukotvenie a súčasne upnutie upevňovacieho predmetu 13 je uskutočnené naskrutkovaním matice 14 na závitový úsek 2 rozpemej kotvy. Axiálnym presunutím drieku 1 rozpemej kotvy sa rozpemý kužel 4 vtiahne do rozperného puzdra 5, pevne usadeneho pomocou upevňovacích prvkov vo vyvŕtanom otvore, ktore je tak nevratne ukotvenć.Na obr. 4 je znázomenć rozvinuté rozpemé puzdro 5,vylisovanć z plechu a opatrené tromi rozpemými segmentmi 9. Každý rozpemý segment je opatrený štyrmi, 10za sebou upravenými výliskami 7, pričom výlisky 7 majú trojuholníkový tvar, ktorého vrchol 8 smeruje k prednému koncu. Rozpemć segmenty 9 sú tvorené pozdĺžnymi zárezmi 6, prípadne valčekovou hranou 6. Pozdĺžne strany rozpemých segmentov 9 sú opatrené záhybmi 15, ktoré za účelom zmenšenia šírky rozperného segmentu 9 ležia proti sebe. Ohnutím vylisovaného dielu na zrnenšený osadený úsek 3 drieku 1 sa vytvorí rozpemá kotva podľa vynálezu. Na zmenšenie trenia medzi rozpemým kužeľom a rozpemým puzdrom sú rohové hrany rozpemých segmentov 9 opatrené zaguľatením 16.Na obr. 5 je znázomená lisovaná plošina rozpemeho puzdra 5 po lisovaných prvkoch. Čiarkovaná obrysová čiara 17 znamená obrys výlisku, ktorý sa lisovaním nepatme zväčší na vonkajší rozmer, zrejmý z obr. 5.Po vylisovaní sa vyrazia upevňovacie prVky 7 a súčasne sa rozpemć puzdro 5 ohne do tvaru U tak, aby bolo schopné nasunutia na osadený úsek 3 drieku 1 rozpemej kotvy. Pri ďalšom pracovnom postupe sa ohnú pozdĺžne hrany rozpemćho puzdra okolo osadeného úseku 3.Pri použití nehrdzavejúcej ocele na rozpemá puzdro môže byť vhodné za účelom Vylepšenia klzných vlastností opatriť rozpemá puzdro vrstvou. Ako obzvlášť výhodný sa ukázal postup navrstvovania, pri ktorom bola chemicky nanesená zmes niklu a teílónu ponorením.Vynález je použiteľný pri výrobe upevňovaclch prvkov na uchytenie predmetov do muriva, betónu a kameniva.l. Kovová rozpemá kotva, určená na ukotvenie v otvore, vyvŕtanom v betónovom dieli, pozostávajúca z drieku, ktorý je na svojom zadnom konci opatrený prostriedkami na upevnenie predmetu a na svojom prednom konci na priereze zmenšeným úsekom s naň napojeným rozpemým kužeľom a z cez úsek prehmutćho rozpemého puzdra s pozdĺžnymi záremli, tvoriacimi rozpemé segmenty, a z upevňovacích prvkov,upravených na rozpemých segmentoch a prečnievzúúcich priemer rozperněho puzdra, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že upevňovacie prvky sú tvorené väčším počtom spolu súvisiacich a v pozdĺžnom smere rozperných segmentov (9) prebiehajúcich výliskov (7), ktoré majú tvar trojuholníka, ktorého vrchol (8) smeruje k prednému koncu rozpemých segmentov.2. Kovová rozpemá kotva podľa nároku l, v y značujúca sa tým, že každý rozpemý segment (9) je opatrený štyrmi výliskarni (7), ktorých celková dĺžka zodpovedá približne polovici dĺžky rozpemćho puzdra a maximálna šírka je približne tretina šírky rozpernćho segmentu (9).3. Kovová rozpemá kotva podľa nároku l, v y značujúca sa tým, ževýškavýliskov(7) je približne tretina hrúbky steny rozpemého puzdra (5) a každý výlisok (7) je smerom k svojmu vrcholu (8) sploštený.4. Kovová rozpemá kotva podľa nároku l, SK 278204 B 6vyznačujúca sa tým, žepozdĺžnestrany rozpemých segmentov (9) sú opatrené protiľahlýmí záhybmi (15).5. Kovová rozpcmá kotva podľa nároku l, v y zn ačuj úca sa tým , ževnútomáhrmarozpemého puzdra (5) je opatrená skosením (10).6. Kovová rozpcmá kotva podľa nároku l, v y značujúcu sa tým, žeprcdnérohovéhrany rozperných segmentov (9) sú opatrené zaguľatením (16).7. Spôsob výroby kovovej rozpemej kotvy podľa nárokovlažąvyznačujúci sa tým, žesa vyrazí rozvinuté rozpemé puzdro s malým poddimcnzovaním a potom sa lisovaním natlačí hrúbka plechu a po natlačenl sa vyrazia upevñovacie prvky.8. Spôsob podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že s vyrazením upevňovacích prvkov sa rozpcrné puzdro predohne do tvaru U.

MPK / Značky

MPK: F16B 13/06

Značky: výroby, kotva, rozpěrná, kovová, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278204-kovova-rozperna-kotva-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kovová rozperná kotva a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty