Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov

Číslo patentu: 278143

Dátum: 08.03.1995

Autor: Danko Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojenie pozostáva z primárneho pracovného okruhu, z odľahčovacieho okruhu a z prídavného okruhu. Primárny pracovný okruh obsahuje hydrogenerátor (1), rozvádzač (7) primárneho pracovného okruhu, pracovné priamočiare hydromotory (15), hydraulické rýchlospojky (16) a nádrž (11) média. Odľahčovací okruh tvorí hydraulický rozvádzač (2) s pružinou (17) rozvádzača (2), trojcestný škrtiaci ventil (3) so stabilizáciou tlakového spádu, spätný ventil (4) trojcestného škrtiaceho ventilu (3), spätný ventil (5), odľahčovací hydraulický rozvádzač (6) s pružinou (18), škrtiaci ventil (8), spojovací člen (9), spojovací uzol (12), ovládacia vetva (13) a odľahčovacia vetva (14). Prídavný okruh obsahuje prídavný rozvádzač (10) a hydraulické rýchlospojky (19) prídavného okruhu. Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov je vhodné využiť v strojoch a zariadeniach, ktoré majú vlastný hydraulický okruh.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.6 Číslo priotitnej prihlášky F ISB 9/03 Dátum PWM r ISB 9108 4 F sa 13/02Krajina pnonty F 55 15/02 ÚRAD Dátum zverejnenia 08.03.95 PRJEMYSELNÉHO VIASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 07.02.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu ZTS TEES, š, p., Martin, SK(72) Pôvodca vyuálezu DANKO Jozef Ing., Martin, SK(54) Názov vynálezu Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeníach mobilných strojovZapojenie pozostáva z primámeho pracovného okruhu, z odľahčovacieho okruhu a z prídavného okruhu. Primámy pracovný okruh obsahuje hydrogenerátor(l), rozvádzač (7) primárneho pracovného okruhu,pracovné priamočiare hydromotory (15), hydraulické rýchlospojky (16) a nádrž (ll) média. Odľahčovací okruh tvori hydraulický rozvádzač (2) s pružinou (17) rozvádzača (2), trojcesuiý škrtiaci ventil (3) so stabilizáciou tlakovćho spádu, spätný ventil (4) trojcestného škrtiaceho ventilu (3), spätný ventil (5), odľahčovaci hydraulický rozvádzač (6) s pružjnou (18), škrtiaci ventil (8), spojovací člen (9), spojovací uzol (12),ovládacia vetva (l 3) a odľahčovacia vetva (14). Prídavný okruh obsahuje prídavný rozvádzač (10) a hydraulické rýchlospojky (19) prídavného okruhu. Zapojenie na odľahěenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov je vhodné využiť v strojoch a zariadeniach, ktoré majú vlastný hydraulický okruh.vynález sa týka zapojenia na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov pozostávajúcích z primàmeho pracovného okruhu a z odľahčovacieho pracovného okruhu, ktoré sú účelovo spojené do jedného celku. Primamy pracovný oknrh tvorí nádrž média, ktora je spojená s hydrogenerátorom,spojenýrn s rozvádzačom primárneho pracovného okruhu na pracovné priamočiare hydromotory a hydraulické rýchlospojky. Odľahčovací okruh zahŕňa hydraulický rozvádzač s pružinou, trojcestný škrtiaci ventil so stabilizáciou tlakového spodu a so splltným ventilom, ďalší samostatný ventil a odľahčovací hydraulický rozvádzač s odľahčovacou pružinou, ktorý je spojený ovlàdacou vetvou s hydraulickým rozvádzačom s pruänou a cez spojovací uzol tiež so šlcrtiacim ventilom.V doterajších hydraulických systémoch je hydraulické médium dodávané hydrogeneràtorom cez hydraulické vedenie, rozvàdmče a poistné ventily, a to aj vtedy, ked je potrebné vykonávať premenu tlakovej energie média z hydrogenerátora na požadovaný druh mechanickej prace pri neutràlnej polohe rozvádzaša.Nevýhodou doterajšieho stavu je, že hydraulické médium preteká celým zapojením a hydrogenerátor a energetický zdroj je zaťažovaný krytím tlakových strát tvorených jednotlivými hydraulickými prvkami okruhu.Uvedené nedostatky sa odstránia alebo podstatne obmedzit v zapojení na odľahěenie generátor v hydraulických zapojeniach mobilných strojov, pozostávajúcich z primárneho pracovného okruhu a z odľahčovacieho pracovného okruhu, ktoré sú účelovo spojené do jedného celku, kde prirnâmy pracovný okruh tvori nádrž média, ktora je spojenú s hydrogenerátorom, spojeným s rozvádzačom primameho pracovného okruhu, pripojeným na pracovné priamočiare hydromotory a hydraulické rýchlospojky, a kde odľahčovací okruh zahŕňa hydraulický rozvádnč s pružinou, trojcestný škrtíaci ventil so stabilizáciou tlakového spádu a so spätným ventilom,ďalší samostatný spätný ventil a odľahčovaci hydraulický rozvadzač s odľahčovacou pmžinou, ktorý je spojený ovlédacou vetvou s hydraulickým rozvádzačom s pružinou a cez spojovací uzol aj so šlcrtiacim ventilom. Podstata tohto vynalezu spočíva v tom, že na hydraulický rozvádzač s pružinou je pripojený prídavný okruh, tvorený odľahčovacou vetvou pripojenou na spojovací člen,ku ktorému je pripojený prídavný rozvádzač s hydraulickými rýchlospojkanti, spojený s nâdržou média. Odľahčovacia vetva je spojená so spatným ventilom trojcestného šlcrtiaoeho ventilu a ďalším samostatným spatným ventilom. Ku spojovaciemu členu je pripojený škrtiaci ventil, pripojený na rozvádzač primárneho pracovného okruhu a na prídavný rozvádzač, ktorý je spojený s nádržou média.Toto riešenie pri veľmi priaznivom ekonomickom dopade umožňuje v súčasných hydraulických zapojeniach zvýšenie dodávky hydraulického média pri zvýšenígeometrického objemu hydrogenerátora. Riešenie zabezpečuje odľahčerlie hydrogeueratom a energetického zdroja, pokiaľ nie je potreba premena tlakovej energie na mechanickú prácu. Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora zároveň umožňuje napojenie viacerých hydraulických okruhov.Pri neutràlnej polohe rozvádzača prímameho pracovného okruhu sa hydraulické médium dopravuje odľahčovacou vetvou do nádrže média a preteká z hydrogenerátora cez hydraulický rozvádzač a prídavný rozvádzač do nádrže média, pričom obtekà rozvadzač primárneho pracovného okruhu. Ked sa zruší neutrálne poloha rozvádzača primárneho pracovného okruhu, tak sa hydraulické médium dopravuje cez rozvádzač primámeho pracovného okruhu. Trojcestxrým škrtiacim ventilom oddelené množstvo hydraulického média sa dopravuje k prídavnćmu rozvádzaču a k hydraulickým rýchlospojkám prídavného okruhu, pričom vzájomný pomer prítokov k jednotlivým rýchlospojkám sa nastavuje trojceslným škrtiucim ventilom.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je podrobne opísaný ďalej na pripojenom výkrese, mázorňuj ucim blokovú schérnu zapojenia na odľahčenie líydrogenerátora v hydraulickom zapojení.Príkladné uskutočnenie predstavuje zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora l v hydraulickom zapojení napr, traktorov alebo iných mobilných strojov. Toto zapojenie na odľahčeníe ma primárny pracovný okruh,odľahčovací pracovný okruh a prídavný okruh.Prirnámy pracovný okruh zahrňuje hydrogenerátor 1, rozvàdzač 7 primárneho pracovného okruh, pracovné priamočiare hydromotory 15, hydraulické rýchlospojky 16 a nádrž ll média.Odľahčovaci okruh zahrňuje hydraulický rozvádzač 2 s pružinou 17, trojcestný škrtiaci ventil 3, spätný škrtiaci ventil 4, samostatný ventil 5, odľahčovací rozvádzač 6 s pružinou 18, škrtiaci ventil 8 odľahčovacieho okruhu, spojovací člen 9, spojovací uzol 12, ovládaciu vetvu 12, odľahčovaciu vetvu 14.Prídavný okruh zahnhuje prídavný rozvádzač 10 a hydraulické rýchlospojky 19 prídavného okruhu.Hydrogenerátor l je spojený s nadržou ll média a hydraulickým rozvádzačom 2 s pružinou 17. Hydraulický rozvádzač 2 je napojený na rozvádzač 7 primárneho pracovného okruhu a na hydraulickú ovládaciu vetvu 13. Hydraulické ovládacía vetva 13 je tvorená hydraulickým odľahčovacim rozvadzačom 6 s odľahčovacou pružinou 18, ktorá je spojená cez spojovací uzol 12 so škrtiacim ventilom 8 odľahčovacieho okruhu,spojeuým cez spojovací uzol 12 s rozvádzačom 7 primámeho pracovného okruhu. Rozvàdzač 7 primárneho okruhu s hydraulickými rýchlospojkamí 16 a priamočiarymi hydromotonni 15 je napojený na samostatný spätný ventil 5, ktorý je spojený so spätným ventilom 4 trojcestného škrtiaceho tlakového spádu. Spätný ventil 4 je napojený cez trojcestný ventil 3 so stabilizáciou tlakovćho spàdu na odľahčovaciu vetvu 14. Odľahčo SK 278143 B 6vacia vetva 14 je napojená cez spojovací člen 9 na škrtiaci ventil 8 odľahčovacieho okruhu a na prídavný rozvadzač 10 s hydraulickými rýchlospojkami 19, pričom tento prídavný rozvádzač 10 je napojený na nádrž 11 média. Hydraulický odľahčovací rozvádzač 6 je napojený na nádrž 11 média. Okrem toho je na odľahčovaciu vetvu 14 napojený samostatný spätný ventil S a hydraulický rozvádzač 2.Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora l v hydraulickom zapojení pracuje nasledovneHydraulické médium je dodávané hýdrogenerátorom 1 do hydraulického rozvádzača 2, ktorý prítlakorn pružiny 17 riadi prúd média cez škrtiaci ventil 3 do rozvádzača 7 primárneho pracovného okruhu. Škrtiaci ventil 3 rozdelí nastavení hodnotu prietoku do rozvâdmča 7 primárneho pracovného okruhu a prebytočné mnomvo média prepustí odľahčovacia vetva 14 do spojovacieho člena 9 a cez prídavný rozvádzač 10 do nádrže ll média. Požadovaný prietok média preteká cez rozvádzač 7 primárneho okruhu na spojovací uzol 12 a vytvára tlak na škrtiacom ventile 8, ktorý pôsobí prostredníctvom hydraulickej vetvy 13 na hydraulický rozvádzač 2, ktorý prestavl do polohy ll.Pretlak média odteká cez škrtiaci ventil 8, spojovací člen 9 a prídavný rozvádzač 10 do nádrže 11 média. Hydraulický rozvádzač 2 prepojený tlakom v ovládacej hydraulickej vetve 13 do polohy II, prepustí celý prietok hydraulíckého média odľahčovacej vetvy 14 cez spojovací člen 9 a cez prídavný rozvádzač 10 do nádrže 11 media.Celý tento dej nastáva pri neutrálnej polohe rozvádzača 7 primárneho pracovného okruhu a prídavného rozvádzača 10. Tým sú rozvádzač 7 primámeho pracovného okruhu a prídavný rozvádzač 10 voľne priepustne prietoku média, napr. oleja, do nádrže 11 media.Keď sa rozvádzaču 7 primárneho pracovného okruhu zruší neutràlna poloha, prehradí prietok média škrtiaci ventil B, a potom tlak média nepôsobí v hydraulickej ovládacej vetve 13 ani na hydraulický rozvádzač 2, ktorý sa prestavl do východiskovej polohy I pôsobením pružiny 17 hydraulíckého rozvúdzača 2. Tým je prietok media z hydrogenrátora 1 prepustený cez trojcestný škrtiaci ventil 3 do rozvádzača 7 primámeho pracovného okruhu,ktorý zabezpečuje plnenie pracovných priamočiarych hydromotorov 15 alebo spotrebiča zapojeného na hydraulických rýchlospojkách 16 primárneho pracovného okruhu. Trojcestným škrtiacim ventilom 3 oddelené množstvo média je dodávané do prídavného rozvádzača ll). Keď je prídavný rozvádzač 10 vyradený z neutrálnej polohy, je médium dodávané spotrebiču napojené k hydraulickým rýchlospojkám 19 prídavného okruhu.Tento stav vznikne pri prestavení neutrálnej polohy rozvádzača 7 primárneho pracovného okruhu, čím je prietok média rozdelený trojcestným škrtiacim ventilom 3 jednak na požadovaný prietok k rozvádzaču 7 primárneho pracovného okruhu a jednak na zvyškový prietok k prídavnému rozvádzaču 10. Vzájoimié delenie prietoku média k hydraulíckým rýchlospojkám 16 a 19 a k priamočiarym hydromotorom 15 je mohié nastaviť trojcestným škrtíacim ventilom 3. Pokial rozvádzač 7 priamočiareho pracovného okruhu zostane v neutrálnej polohe, prestavenim prídavného rozvádzača ll z neutrálnej polohy, prechádza celý prítok média z hydrogenerátora 1 odľahčovacou vetvou 14 na spotrebič, pripojenýna hydraulické rýchlospojky 19 prídavného okruhu.Pri neutrálnej polohe rozvádzača 7 primárneho pracovného okruhu vzniká tlak v spojovacom uzle 12 a hydraulickej ovládacej vetve 13, čím sa hydraulický rozvádzač 2 prestaví do polohy lI, aby sa cele napojenie nerozkmitalo. Tomu zabraňuje do okruhu priradený samostatný spätný ventil 5, ktorý pri prietoku média v odľahčovacej vetve 14 prepúšťa hydraulické médium do primàmeho pracovného okruhu a na spojovacom uzle 12 vytvorí pretlak, ktorý cez hydraulickú ovladaciu vetvu 13 drží hydraulický rozvádzač 2 prepnutý v polohe I, Hydraulický odľahčovací rozvádzač 6 odľahčuje hydraulickú ovládaciu vetvu 13, ked nevzniká tlak, čo sa dosialme presunutím ovladacej páky rozvádzača 7 primárneho pracovného okruhu 2 neutrálnej polohy. Tým pružina 17 hydraulíckého rozvádzača 2 vytlačí médium z ovládacej hydraulickej vetvy 13 do nádrže ll cez odľahčovací rozvádzač 6, ktorý sa odľahčovacon pmžinou 18 drä vo východiskovej polohe I.Ked vznikne v ovládacej vetve 13 tlak, potom pôsobí na odľahčovací rozvádzač 6, ktorý prestaví do polohy ll, rovnako pôsobí aj na hydraulický rozvádmč 2, ktorý prestaví do polohy II.Spätný ventil 4 trojcestného škniaceho ventilu 3 chráni tento trojcestný škrtiaci ventil 3 so stabilizáciou tlakového spádu pred spätnými hydraulickými rázmi od zariadenia pripojeného k hydraulickým rýchlospojkám 19 prídavného okruhu.Zapojenie na odľahčeníe hydrogenerátora 1 pracuje aj v hydraulických zapojeniach bez prídavného okmhu, tvoreného prídavným rozvádzačom 10 s hydraulickýini rýchlospojkami 19.Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora l v hydraulických zapojeniach mobilných strojov je vhodný na stroje a zariadenia, ktoré majú vlastný hydraulický oknih.Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických mpojeniach mobilných strojov znstavených z primárneho pracovného okruhu a z odľahčovacieho pracovného okruhu, ktoré sú účelovo spojené do jedného celku, kde primámy pracovný okruh tvorí nádrž média, ktorá je spojená s hydmgenerátorom, spojeným s rozvádzačom primámeho pracovného okruhu, pripojeným na pracovné priamočiare hydromotory a hydraulické rýchlospojky, a kde odľahčovací okruh zahrňuje hydraulický rozvadzač s pruíänou, trojcestný škrtiaci ventil so stabilizáciou tlakového spádu a so spätným ventilom, ďalší samostatný spätný ventil a odľahčovací rozvádzač s odľahčovacou pružinou, ktorý je spojený s ovládacou vetvou s hydraulickým rozvádzačom s prnžinou a cez spojovací uzol tiež so škrtiacim ventilom, vyznačujúce sa tým,ze na hydraulický rozvádmč (2) s pružjnou (17) je pripojený prídavný okruh, tvorený odľahčovacou vetvou (14) pripojenou na spojovací člen (9), ku ktorému je pripojený prídavný rozvádzač (10) s hydraulickými rýchlospoj SK 278143 B 6kann (19), spojený s nádržou (l l) média, pričom odľahčovacia vetva (14) je spojená spätným ventilom (4) trojcestného škrtiaceho ventilu (3) a ďalším samostatným spätným ventilom (5), a k spojovaciemu členu (9) je pripojený škrtiaci ventil (8) odľahčovacieho okruhu, 5 pripojený na rozvádzač (7) primárneho pracovného ok mhu a na prídavný rozvádzač (10).

MPK / Značky

MPK: F15B 9/08, F15B 13/02, F15B 15/02, F15B 9/03

Značky: strojov, odĺahčenie, zapojeniach, mobilných, hydraulických, zapojenie, hydrogenerátora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278143-zapojenie-na-odlahcenie-hydrogeneratora-v-hydraulickych-zapojeniach-mobilnych-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov</a>

Podobne patenty