Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Teleso srdcovky je tvorené dvoma protiľahlými zvislými stenami (1) s pôdorysom zhodným s vonkajším pôdorysným obvodom srdcovky a horná pojazdová plocha (2) je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej steny (3), uzatvárajúca jednostranne z hornej strany vnútorný priestor (5) medzi bočnými zvislými stenami (1) Vo vnútornom priestore (5) sú protiľahlé bočné zvislé steny (1) spoločne s vodorovnou stenou (3) vystužené najmenej dvoma samostatnými priečnymi rebrami (6).

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.6 Číslo priorítnej prihlášky E DIB 7/12 Dátum pnonty Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia l 9.02.92 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 07.02.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Tříneckć železúmy as., Třinec, CZ(72) Pôvodca vynálezu NÁVRAT Lubomir Ing., Hnojník, cz KACZMARSKI Janusz Ing., Bystřice, CZ JURSA Jan Ing., Třinec, CZ NIITURA Karel Ing. CSc., Ostrava, CZ KIEIDROŇ Vladislav Ing., Třinec, CZ SIVY Miroslav Ing., Český Těšin. cz(S 4) Názov vynálezu Celoliate teleso srdcovkyTeleso srdcovky je tvorené dvoma protiľahlými zvislými stenami (l) s pôdorysom zhodným s vonkajším pôdorysnýln obvodom srdcovky a homá pojazdová plocha (2) je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej steny (3), uzatvárajúca jednostranne z homej strany vnútorný priestor (5) medzi bočnýmj zvislými stenami (l). Vo vnútomom priestore (5) sú protiľahlé bočné zvislé steny (l) spoločne s vodorovnou stenou(3) vystužené najmenej dvoma samostatnými priečnymi rebrami (6).Vynález sa týka celolíateho telesa srdcovky železničných výhybiek.Doteraz sa liate telesá srdcoviek vyrábajú ako plné odliatky z austenitických mangánových oceli s obsahom približne 12 hmotnostných percent mangánu, pripadne ako odľahčené hrubostetmé odliatky. Ich nevýhodou je vysoká hmotnosť a veľká spotreba ocele, nutná na ich zhotovenie, vrátane potreby väčších náliatkov. Ďalej tieto odliatky majú hrubšie zrno, čo sa nepriaznivo prejavuje v nižšej odolnosti proti kontaktnej únave. Určité zjemnenie štruktúry sa dá dosiahnut tepelným spracovaním, ktoré ale mamená podstatné zvýšenie výrobných nákladov. Ďalšou nevýhodou je zvýšený výskyt dutiniek a pórov a vzhľadom na to, že tieto odliatky pomalšie chladnú, je pri nich väčšie nebezpečenstvo vylučovanie karbidov na hraniciach a vo vnútri mia. Nevýhodou je taktiež skutočnosť, že tieto hrubostermé odliatky sa ťažko podrobujú nedeštruktívnym skúškam materiálu na výskyt vnútomých chýb. Doterajší tvar srdcoviek vyžaduje taktiež značný rozsah obrabania, ktoré je potrebné na vytvorenie lepenćho a skrutkového spoja s koľajnicou. Taktiež sa liate telesá srdcoviek vyrábajú ako skriňové odliatky, ktoré sú vo vnútri vybavené kombináciou navzájom spojených priečnych a pozdĺžnych rebier. Nevýhodou tejto konštrukcie je najma zložitá výroba týchto liatych telies srdcoviek, spočívajúca hlavne v náročnom formovaní pomocou jadier a ďalej po odliati v obťažnom čistení odliatkov. Obe tieto nutné operácie sú náročné predovšetkým z hľadiska času, potrebného na ich vykonanie a z hľadiska pracovných podmienok, V ktorých sa vykonávajú. Ďalej táto konštrukcia neumožňuje rovnomemé ochladzovanie odliatkov, pretože tu vmiká značné množstvo tepelných uzlov, čo má negatívny vplyv na vnútomú homogénost odliatkov. Takto vzniknutá vnútomú nehomogenost sa vo svojom dôsledku prejaví nížšou životnosťou telesa srdcovky pri prevádzke.Tieto nevýhody existujúceho stavu techniky sú odstránené celoliatym telesom srdcovky podľa vynálezu. Teleso srdcovky je vybavené homou pojazdovou plochou so srdcovkovým hrotom a žliabkami na prejazd okolesníka kolesa železničných vozidiel, pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorené dvoma protiľahlými bočnými zvislými stenami s pôdorysom, ktorý je zhodný s vonkajším pôdorysným obvodom a homá pojazdová plocha je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej ste» ny, uzatvárajúcej jednostranne z homej strany vnútomý priestor medzi bočnými zvislými stenami. Vo vnútomom priestore sú protiľałilé bočné zvislé steny spoločne s vodorovnou stenou vystužené najmenej dvoma samostatnými priečnymi rebrami.Riešením podľa vynálezu sa podstatne zmenší spotreba ocele na výrobu srdcoviek a nový tvar umožní navarovanie koľajnic a vytvorenie bezstykového spoja, čím sa zlepšia úžitkové vlastnosti. Zmenšenie hrúbky steny na 25 až 35 mm vo všetkých prierezoch, ktoré je dosiahnuté novou konštrukciou telesa, vedie k väčšej rýchlosti ochladmvania. To sa priaznivo prejaví v menšom množ 10stve nežiaduceho vylúčenia karbidov na hraniciach a vo vnútri Una. Iemnominejšia štruktúra ocele prináša zvýšenú odolnost voči kontaktnej ůnave vzhľadom na vyššiu medzu klzu aj pevnosti. Tenšia stena odliatka dovoľuje lepšie použiť chladivá na miestach, kde sa vyžaduje úplne bezpórový odliatok, najma na ploche kontaktu srdcovky so železničným kolesom do hlbky 12,5 až 15 mm. Malé zmeny v hrúbke steny vedú k menším defonnáciám odliatka po vychladnuti, čo je výhodou vzhľadom na ďalšie operácie, ako je rovnanie a obrábanie. Zmenši sa rozsah obrábania, podstatne sa zlepšia podmienky vykonávania defektoskopickej kontroly materiálu. Teleso srdcovky podľa vynálezu umožňuje taktiež vykonávanie mechanického spevňovania pojazdových plôch, čo má za následok ďalšie zvýšenie životnosti srdcovky najmenej dvojnásobne. Na rozdiel od liateho telesa srdcovky vo forme skriňového odliatku riešenie podľa vynálezu s otvoreným vnútomým priestorom umožňuje ďalej najmä jeho jednoduchšiu výrobu. Formovanie sa vykonáva bez jadier,odpadá zložité náliatkovanic vzhľadom na jednoduchší tvar odliatka a chladenia jednotlivých tepelných uzlov vnútomými, prípadne vonkajšími ehladivami, v záujme zníženia vplyvu tepelných uzJov na rovnomemost ochladzovania. Vzhľadom na dosíahnutú lepšiu homogétmost odliatkov sa podstatne zvýši i životnost telesa srdcovky. Okrem podstatného zníženia prácnosti pri výrobe fonny a modelového zariadenia srdcovky sa taktiež zníži i spotreba materiálu a dosiahne sa menšia hmotnosť telesa srdcovky.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je mázomené konkrétne vyhotovenie celoliateho telesa srdcovky podľa vynálezu, pričom na obr. l je mázomené celé teleso srdcovky v pôdoryse, na obr. 2 je rez telesom srdcovky v rovine A-A, na obr. 3 rez v rovine B-B, na obr. 4 rez v rovine C-C a na obr. 5 rez telesom srdcovky v rovine D-D z obr. l.Celoliate teleso srdcovky podľa konkrétneho príkladu uskutočnenia vynàlezu, mázomené na obr. l až 5, je tvorené dvoma protiľahlými bočnými zvislými stenami l s pôdorysom zhodným s vonkajším pôdorysným obvodom srdcovky. Homá pojazdová plocha 2 je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej steny 3, ktorá jednostranné uzatvára z homej strany vnútomý priestor 5 medzi bočnými zvislými stenami l. Homá pojazdová plocha 2 obsahuje od svojej strednej časti smerom k jednému koncu srdcovky rozširujúci sa srdcovkový hrot 4, ktorý na konci prechádza do profilu pojazdovej koľajnice 8. V oblasti srdcovkového hrotu 4 sú bočné zvislé steny v rovine homej pojazdnej plochy 2 vybavené hlavami kridlových koľajníc 7 a v spodnej rovine jednostrannými vonkajšími pätkami 10, pričom medzi srdcovkovým hrotom 4 a hlavami kridlových koľajníc 7 je v homej pojazdovej ploche 2 vytvorený žliabok 9 na prejazd okolesníka kolesa železničného vozidla. Na dmhej strane srdcovky oproti srdcovkovému hrotu 4 prechádzajú bočné zvislé steny l s hlavami kridlových koľajníc 7 taktiež do pojazdovej koľajnice 8. Od oblasti prechodu srdoovkového hrotu 4 a bočných zvislých stien l s hlavami kridlových koľajníc 7na profil pojazdovej koľajnice 8 sú bočné zvislć steny l vybavené obojstrannými palkami ll, spojenýrni v prvej fáze spodnou plochou 12. Vo vnútomom priestore 5 sú protiľałrlé bočné zvisle steny 1 spoločne s vodorovnou stenou 3 vystužené samostatnými priečnyrni rebrami 6. 5Celoliate teleso srdcovky s homou pojazdovou plo- 10 chou, vybavenou srdcovkovým hrotom a žliabkami na prejazd okolesnika kolesa železničných vozidiel, v y znnčujúcc sa tým, žeje tvorené dvoma protiľałilými bočnými zvislými stenami (l) s pôdorysom zhodným s vonkajším pôdorysným obvodom a homá 15 pojzmiová plocha (2) je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej steny (3), uzatvàrajúcej jednostranne z hornej strany vnútomý priestor (5) medu bočnými zvislými stenami (l), pričom vo vnútomom priestore (5) sú protiľahlé bočné zvislé steny (l) spoločne s vodorovnou ste- 20 nou (3) vystuž/enć najmenej dvoma samostatnými priečnymi rebrami (6).

MPK / Značky

MPK: E01B 7/12

Značky: těleso, srdcovky, celoliate

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278119-celoliate-teleso-srdcovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Celoliate teleso srdcovky</a>

Podobne patenty