Pneumatická pružná hriadeľová spojka so schopnosťou autoregulácie

Číslo patentu: 278025

Dátum: 11.10.1995

Autor: Homišin Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pneumatická spojka je určená na zabezpečenie pružného prenosu mechanickej energie v torzne kmitajúcich mechanických sústavách. Autoregulátor (5) je spojený s hnacou časťou (1) a poháňanou časťou (2) danej spojky cez gumový prstenec (10) a zároveň je pneumaticky prepojený s kompresným priestorom pneumatickej spojky, tvoreným pružnými dutými telesami (3).

Text

Pozerať všetko

(51) 1 m. 01.6 Číslo prioritnej prihlášky F 16 D 25/04Kmjina priority ÚRAD Dátum zverejnená ll.l 0,95 PRIEMYSELNÉHO VIASTNÍCTVA Dátum oznámenia o ideleni vo Vestníku l 1.1095 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu HOMIŠN Jaroslav Ing. CSc., Košice, SK(54) Názov vynálezu Pneumatlcki pružná hrindeľovñ spojka so schopnosťou autoregulâciePneumatické spojka je irčená na zabezpečenie pružného prenosu mechanickej energie v torzne kmitajúcich mechanických sústavách. Auloregulátor (5) je spojený s tmacou časťou (l) a poháňnnou časťou (2) danej spojky cez gumový prstence (0) a zároveň je pneumnlicky prepojeny s kotnpresným priestorom pneumatickej spojky, tvoreným pmžnými dutými telesami (3).Pneumatickú pružnú hriadeľovú spojku so schopnosťou autoregrtlacie zaraďujeme do novovznikajúoej skupiny pneumatických spojok, patriacej do širokej oblasti pružných hriadeľových spojok.Doteraz vyvijané pneumatické pmžné hriadeľove spojky, konkrétne pneumatické spojky bez prídavných regulátomv alebo prídavných regulačných systemov majú svoje základné charakteristické vlastnosti, t.j. dynamickú tormú tuhosť a koeficient tlmenia závislé od momentálneho pretlaku plynného média v nej. Konštrukcia týchto pneumatických spojok nedovoľuje zmenu ich základných charakteristických vlastnosti za diodu mechanickej sústavy. Zmeniť, čiže prispôsobiť základné charakteristické vlastnosti pneumatickej spojky momentálnemu pracovnému režimu mechanickej sústavy(charakterizovanému veľkosťou záťažného krútiaceho momentu a hodnotou budiacej frekvencie otáčania) môžeme len tak, že mechanickú sústavu znstavime a ručne menirne pretlak plynného média (mčným dofúknutim a vypustenim) v danej spojke. Z tohto dôvodu momentálne vyvijané pnelunatické spojky nie je možné používať v mechanických sústavách chnrnkterizovaných častými zmenami svojho pracovného režimu.Javi sa potreba vývoja takých pneumatických pnržných hriadeľových spojok, ktoré by boli schopné meniť,čiže prispôsobovať svoje základné charakteristické vlastnosti momentàhie zmenenému pracovnému režimu torme kmitajúcej mechanickej sústavy, a to za jej chodu. uvedene nedostatky odstraňuje pneumatické pružné hriadeľové spojka so schopnosťou autoregulácie podľa tohto vynález. Podstatou vynález je schopnosť pneumatickej spojky samoregulovať hodnotu pretlaku plynného media v jej kompresnom priestore, t.j. samoreguovať svoje ükladnć charakteristické vlastnosti pomocou vhodne mniestnenćho autoregulátora v konštrukcii danej spojky. Vhodnýrn umiestnenim autoregulátora v konštrukcii spojky zabezpečíme mobrosť jeho priameho ovládania v dôsledku skrútenia pneumatickej spojky. Možnosťou ovládania autoregulútora vyriešime samoreguláciu momentàlnej hodnoty pretlaku plyrmého média v kompresnom priestore danej spojky. Autoregulácia pneumatickej spojky nám zabezpečuje plynulú reguláciu základných charakteristických vlastností spojky, t.j, jej prispôsobenie momentálnemu zmenenemu pracovnému režimu mechanickej sústavy za jej chodu.Prehľad obrazkov na výkresochNa priložených výkresoch je v nárysnom pohľade s čiastočným razom (obr.2 a obr.4) a v rezovom pohľade(obr.l a obr.3) znázomena pneumatické spojka so schopnosťou autoregulácie. Pritom jednotlivé riešenia pneumatickej spojky sa vzájomne odlišujú rozdielnym prepojením autoregulàtora s kompresným priestorom amenPneumatické spojka so schopnosťou autoregulácie pozostáva z hnacej časti 1 a pohéňanej časti 2, medzi ktorými je uniestnený kompresný priestor spojky tvorený pružxrými dutými telesami 3. Pružné duté telesá 3 sú vzajonme prepojené hadicami 4, čim sa momentálne mbezpečí konštantná požadovaná hodnota pretlaku plyrurého média v kompresnom priestore spojky. Hodnota požadovaného pretlaku plynného media sa samoreguluje privodom alebo odvodom plynného média pomocou autoregulétora 5. Prívod plynného média je realizovaný zo úsobnika 6 prívodnou cestou 7 cez autoregulétor S a prepojenia 8 (obr.l a 2) alebo prepojenia 9 (obr. 3 a 4). Odvod plynného média kompresnćho priestoru spojky je realizovaný prostrednictvom jedného alebo druhého prepojenia ca autoregulátor do okolitého prostredia. Autoregulátor 5 je s hnacou časťou 1 a poháňanou časťou 2 pnetunatickej spojky spojený s gumovým prstencom 10, čím je zabezpečené jeho pmžné uloženie a stále umiestnenie v osi rotácie emoPri zmene pracovného režimu mechanickej sústavy, charakterizovaného hlavne zmenou veľkosti zaťažného krútiaceho momentu, dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu hodnoty skrútenia spojky. Skrútenie spojky je charakterizované uhlovým posunutím jej hnacej časti l voči poháňanej časti 2, v dôsledku čoho dochadza k ovládaniu jej samotného autoregulatora 5 pružne umiestnenćho medzi týmito časťami. Ovládanim autoregulátora 5 zabezpečíme samoreguláciu hodnoty požadovaného pretlaku plynného média v pneumatickej spojke, čim zároveň prispôsobíme základne charakteristické vlastnosti pneumatickej spojky momentálnemu pracovnému režimu mechanickej sústavy.Pneumatické prubtà hriadeľová spojka so schopnosťou autoregulácie zabemečujúca samoreguláciu svojich základných charakteristických vlamosti m chodu mechanickej sústavy je ideálnou spojkou pre ľubovoľnú torme krnitajúcu mechanickú sústavu, a to hlavne pre torme kmitajúce mechanické sústavy charakterizované častými menami svojho pracovného režimu. Teda pneumatické spojka, ako to vyplýva z prihlášky vynálezu, bude zvyšovať technickú úroveň a prevàdzkovú spoľahlivosť všetkých mechanických sústav, v ktorých bude zaradená.l. Pneumatické pružná hriadeľova spojka so schopnosťou autoregulácie, pozostávajúca z hnacej časti, pohaňanej časti, kompresného priestom tvoreného pružnými dutýrni telesami, gumového prstence a autoregulátormvyzn ačuj úca sa tým,že autoregulátor (5) je umiestnený priamo v osi rotácie ah2. Pneumatické pnržná hriadeľovâ spojka so schopnosťou autoregulácie podľa nároku l, v y značujúca sa tým,žeautoregulátor(5) je s łuiacou časťou (l) a pohàňanou časťou (2) spojený minimálne jedným gumovým prstencom (10).3. Pnemmtická pružná hriadeľová spojka so schop nosťou autoregulácie podľa nároku l, v y z n a č u ú c a s I tým ,žcautoregulálorönespružnýznidutými telesami (3) prepojený minimálne jedným prepo jením (s). 5 4. Pneumatické pmžná hriadeľová spojka so schop nosťou autoregtllácie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m ,žxautoregulátoröuespružnýmidutými telesamí (3) prepojený s minimálne jedným pre pojením (9). 1 °

MPK / Značky

MPK: F16D 25/04

Značky: hriadeľová, pružná, pneumatická, autoregulácie, schopnosťou, spojka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-278025-pneumaticka-pruzna-hriadelova-spojka-so-schopnostou-autoregulacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pneumatická pružná hriadeľová spojka so schopnosťou autoregulácie</a>

Podobne patenty