Výškově přestavitelná odstíňovací stěna pro hlubinné doly

Číslo patentu: 269958

Dátum: 14.05.1990

Autori: Stradtmann Wolfgang, Wojaczek Egon, Seeberger Klaus

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(30) Právo přednostl od 01 oô 83 DE(73) Majitel patentu GEWERKSCHAFT srsr-NHŽÉTE WESTFAMA. LUMEN (na)(54.) Výškově přostuvihlná odstĺñovacĺ stěna pro hlubinné doly(57) Výškově přestnvlhlná odsłľňovací stěnapro hlubinně doly je tvořeno alespoň lřemi díly. Tyto díky nou vedeny pomocí vodlcĺch tyčí a ofgovĺľłajĺcĺcz uložení lěäh Šyčĺ. Horěnšĺ částis ny e apa řvna alospo v ma znv eným svislými vodicĺmi tščamł, opatřenýml dotazy. Pro vysunutí odstí ovncí stěny o zařízení opařeno dvojitou hydraulickou teleskoplckou stojkou.vynález se týka výčkovč přestavítelnő odetmovací stčny pro hlubinnć doly. zejména odstíňovací stěny vhodnó pro použití jako základkovć stčna, sestavající alespoň ze dvou proti spodnímu prvku stčny smčnm nahoru vysunovotaelných a navzájom vedených prvků etčny.výikovů pňetavltelnő odstíííovací stčny jsou poułívćny v oblastech důlní tłžby pro odstínění prostoru porubní stěny proti sesunům a zavalům a take k oddłiení úseků. kdo probíhá doprava od úseků vlastní täłby. Tyto btčny se poułfvají l jako rôzni zábrany při dalších pracech.Víoedílne a výlkovč přeetavitelnő odstíříovací stčny známého provedení se obvykle usazují na stropnice ana polołene praice posuvnő výztuče. aby je bylo možnő přemíetit při pokračovć ní läžby. známá odstíñovací stłny sestavají např. z přes sebe sahajicích odstíňovacích desek,spoiovaných pomoci iroubů vedených v podelných otvorech. Tyto otvory a šrouby současně představují vedení posunovaných dnů. Lj. jednotlivých odstíňovacích desek. Také se použfvsjí skříňove díly tvaru Uykterć jsou uepořćdćny teleskopickým způsobem tak. že do sebe zapadají(DE - 05 22 12 994. DE - OS 29 43 748. DE - OS 19 19 1660. DE - OS 28 06 962). Pro odstíniní úseků. kde probíhó doprava od úseku, kde probíha tčłba. se používaj posuvne a přemiatltelne stěny. připevnőne k výztužím. Taková provedení jsou sapřena pomocí hydraulických vólců k visícím čáslem výztuže. a to případnł pomocí různých trubkových vedení (DE - OS 2921 § 59).Nevýhodou známých řeiení je pravidla pomärnä složltá konstrukce nebo náročná obsluha a neuspokojivé provozní spolehlivost.Uvedená nedostatky odstraňuje výikovč přestavítelná. odstiňovací stěna pro hlubinně doly. zejména vhodná jako záktodková stčna. »stávající alespoň ze dvou proti spodnímu prvku stěny směrem nahoru vysunovateiných a navzájom vedených prvkvľstäny podle vynálezu. jehož podstata spočíva v tom. že na jejím hornín prvku jsou svými horními konci upevněny svislé vodlcí tyče. uložené ve vedení středníhoa opalřenved nausvýchuvolných sĺpodních koncích unašočsm pro spoločný posun horního prvku stĺny e stiedniho prvku stłny. Spodní vodícĺ tyče uložené vo vedení. jsou uspořúdano mezi etřednim prvkom stłny a spodním prvkom stäny.Při tomto provedení odetíñovacíůtčny jsou tedy výsuvne díly stłny vedený pomocí- vodicĺch tyčí a příslušných vedení tčchto tyčí. která jsou uspořódána na dílech stčny na vnitřní straně v zaviłene poiose a která nohou s dostatečnou vůií procházot vodicími oky nebo podobnými vedeníml tak. že nedojde k zaseknutí nebo zpříčení vedení tyčí. Pro vodicí tyče. které přobírají čínná namáhćní odstíiíovací silny. je možne použít silno tyče, s výhodou kruhovőho průřezy. Vodlcí tyčo uspořádanó mezi středníml a spodními díly stlny jsou s výhodou zavłleny na středním prvku stöny. přičemž na horní stranč dolniho dílu slony jsou pevnł uspořćdaná vedení tyčí.V oblasti střodního prvku stčny jsou s výhodou přlpevnčny sdružené iožískove a vodicí části, která spojují vždy do jednoho kusu vodení pro vodic( tyč. spojenou s horním díiom stěny a uio-. žení vodlcĺ tyče spodního dílu stłny. lyto lołiskovd a vodicí části mohou být provedeny jako silV no dny ve tvaru konzolí a mohou být připevnčny na vnitřní stranč střodního dílu stčny. Je výhod né, jsou-li použlty dva otvory pro tyče. přičemž jeden z otvorů vytváří vedení pro tyč navěšenou na horním dílu stěny a druhým otvorom prochází na spodrfím dílurstěny vedená vodlcí tyč. zavřšonâ vo sdružené ložlskovó a vodicí části. Vodlcí tyče jsou s výhodou na svých koncich opatře ny unášoči a dorozy. přlpevnčnými např. pomocí šroubových spojů.Mszi občma bočníml okraji dĺlů stěny s vcdícími tyčsmi je s výhodou zobudovćna ÓVOJÍUŠ hydraulická ioleskopickú stojka, uložená kloubově v patním tlloženĺ. Druhý konec je opñn horním koncom do horního dílu stěny rovněž výkyvně. Pomocí takto použité stojky je možné vysunout odstíňovací stěnu do potřebné polohy. Spodní díl stěny jo s výhodou zapkn patkcu a horní část stěny jo opatřons nosnou podklćdací doskou.Výhody výškově přostavílolnů odstmovací stěny podle vynólézu spočívají v silné a robustm konstrukcí a jednoduchou provodoní při velkém výškověm rozsahu pothbného odstínční. Odstíňova cí stěnu podle vynálezu jo také možné vybudovat na posuvné výztuží. Stojka a vodicí tyče se přitom nacházejí na vnitřku spodní části dílu stěny. ktorý je phkrýván oběma vysunovatelnými díly stěny.vynález bude v dalším objasněn na přiložených obrázcích, které představují příklady prave dení. Obr. 1 představuje odstíříovací stěnu v zasunutém stavu a to v pohledu ze strany šípky 1 podle obr. 2, t.j. ve směru. odkud může působlt např. zával. Obr. 2 představuje stěnu podle om 1 v čelním pohledu a z části ve vertlkalním řezu. Obr. 3 znázorňuje stěnu podle obr. 1 a 2 v pů dorysu, z části ve vodorovném řezu.Znázorněná odstíříovací stěna sestćvá ze tří dñůąstčny ł. 2 a 3 jak je nejlépe patrné z obr. 3. vodorovný řez ukazuje. že tvar stěny je zhruba ve tvaru U. Vnitřní a spodní díl stěny je ve své šířco opatřen patkou g, která má ve sv( střední oblasti uložení g pro stojku g. V tomto místě se opírá dvojltá hydraulická teleskopické stojka g. Jo opřena proti nežádoucímu vychýlení.vnější horní díl stěny g je na své celé délce opatřen homi doskou 1. která na své Spodní straně mezi oběma stranovýrnl ohraničeními tohoto dílu g má uložení horní části stojky g. Do této hor ní části je přlpojena hlavice hydraulické stojky g a to kloubovým způsobem tak. že působí na díl stěny 3.Na spodní stranu horní desky Z horního prvku stěny 3 jsou zćvěsným způsobem připojeny v blízkosti obou bočních ohranlčení svislé vodicí tyče 2 a to svými horníml konci. Jejich volné spodní konce unašeče łł jsou opatľeny šroubovými spojl nebo jinými spojovacími prostředky. kte ré lze uvolnít.Stňdní díl stěny 2, který leží mezi díly stěny ł a 2, je na své horní straně opatřen v blízkosti svých bočních krajů ložiskovou a vodicí částí lg, která je tvohna dílem. upevněným mezi stojinou tvaru U a ramenemU dílu stěny g, který je rovněž tvaru U. Ložískový a vodlcí díl lg je opstřan vždy dvěma vedle sebe lsžícími otvory łâ a 14. Otvory 13 tvoří vedení pro vodlcí tyče g horního dílu stěny g. Další v-Jdicl tyče E jsou mezi spodními díly stěny ł a mezi středním dílem stěny g. Vodlcí tyče g procházejí otvory ji ve sdružených ložiskových a vodicích v částech 12 a opírají se pomocí svých horních konců s dorazy 16 o sdružené ložiskové a vodicí části 12. Vodicí tyče łá naproti tomu jsou uložersy zavěšené na sdružených ložlskmrých a vodicích částech łg. Procházejí vedením tyčí g. která jsou na horních stranách spodních částí stěny ł upevněny v úhlu mezi stojlnou a ramenem tvaru U. Vodicí tyče g mají na svých spodních koncích dorazy nebo unašoče 11. které mohou odpovídat na vodicích tyčích g uspořádaným unašečům 11.Při vysunutí mezi dvěma vedením tyčí umístěné hydraulické spojky 6 se nejprve vysune horní du stěny g k vísícĺmu konci. který ještě nebyl vysunutý a tento se opře svými vodlcími tyčeml 9 ve vedeních łł o střední díl stěny g.Při dalším vysunování stojky působí unašeče łł na spodní konec vodicích tyčí 9 v místě dorazu na sdružené ložislové a vodicí části 33. takže přlpojený střední díl g stěny je unúšen horním dílern stěny g. Přitom je veden střední díl stěny g spolu s vodicími tyčemí g vo vedeních tyčí 11 spodního dílu stěny ł.Při použití popsaného provedení odstíňovací stěny jako základové stěny je možné ji např. spojit pomocí konzoly s posunovanou výztuží způsobem, ktorý je známý. Odstíňovací stěna pak přejímó tlak zćkladky l případnôho závalu. Robustní provedení vedení tyčí umožňuje zachycení tlaku. aníž by byla blokovćna činnost vedení tyčí. Lzo doporučil. aby pro vodicí tyče g a 15 byly použi ty tyče kruhového průřezu z pérové oceli. Na středním dílu stěny g přípevněné sdružené ložlskové a vodicí části łg jsou konstruovány v jednom kuse jako vodic( oka nebo jako podobná vedení pro tyče a jsou spojeny s dnem stěny g pomocí vodiclch tyčí g. Představuji tak uložení pro spodní díl stěny 3., vedený vodicí tyčí 1 §, která prochází vodicím okem łg a opírá se svým horním dorazom J.§ o sdruženou ložiskovou a vodlcí část 33 tak, že je docíleno možnosti volného pohybu.Výše popsaná odstíňovací atěna může být ve své střední částí mezi stojkou 6 a mezi vodícími oky g opatřene dalšími vedeními. provedenýml např. ve tvaru T nebo provedenými navzpůsobdříve popsaných vedení pro etojku.Výškově pñstsvltelná odstíñoveicí stena pro hlubinné doiy. zejména vhodná pro použití ako záklodkovó stěne. sestóvející alespoň ze dvou proti spodnímu prvku stěny směrem nahoru vysuno~ vetelných s nsvzéjem vedených prvků stěny, vyznačená. tím, že ne homím prvku stěny (3) jsou svými homimí konci upevnöny wme vodící tyče (9). uložené ve vedení (13) etřednľho prvku stěny (2) s opstřené na svých volných spodních koncích unsšečem (11) pro spoločný posun horní ho prvku stěny (3) o středního prvku stěny (2) a že spodni vodici tyče (15), uložené ve vedení (17). jsou uspořádené mezi středním prvkom stěny (2) s spodním prvkom stěny (1).Odstíňovscĺ stěns podle bodu 1. vyznačené tím. že spodni vodic tyče (15) na středním prvku stěny (2) jsou mezi středním prvkem stěny (2) a. spodním prvkom stěny (1) zsvěšeny o. sou uloženy ne horní straně spodního prvku stěny (1) v pevně uchycených vedeních (17).3 Odstíňovscístěne podle bodu 1 nebo 2. vyznečenćťtĺm. že ve vrchní části sthdního prvku stěny (2) jsou přtpevneny Ddružene loiiskovő e vodtcí části (12). vedení (13) vodlcí tyče (9). spojená s horním prvkom stěny (3). e uložení spodní vodicí tyče (15). vedené ve vedení (17) no spodním prvku stěny (1).Odstíñovecí stěns podle bodu 3. vyznačená tím. že sdružené tožiskové s vodicí části (12). uspořádsne ne středním prvku etöny (2). jsou vždy opetňny dvěma otvory. přičemž Jeden z otvorů tvoří vedení (13) vodicí tyče (9) přtpevnänó na hornín prvku stěny (3) o v dnmém otvoru je uloženia na epodním prvku stěny (1) vedená a ne sdružené tožlskové s vodicí části (12) zsvěšená spodní vodící tyč (15). A5. Odstíňovscí stene podle jednoho z bodů 1 až 4, vyznačená tím. že na vodicí tyče (9, 15) sou upevnäny pňestąvitelné unsšeče s dorszy (11). opstřené šroubovými spojl.s. Odstíňovscl stčno podle jednoho z bodů 1 Až 5. vyznačená tím. že vodic tyče (9. 15) jsou zhotoveny z pružných tyčí kruhovóho průřezu.Odatíňovscí stěnn podle Jednoho z bodů 1 až 6, vyznačené tím. že mezi vodlcími tyčemi (9, 15),uspořádsnými v obiasll obou bočních ohreničení prvků stěny (1, 2. 3) je zsbudovóno dvojité hydrauHckÁ teleskopické etojks (6), uložená výkyvnä v petním tožlsku stojky (5) na spodním prvku stěny (1) a připojená výkyvně v hot-nim iožiskovém uložení (B) k hornímu prvku stěny (3).B. Odstíňovocí stene podle bodu 7, vyznačená tím. že spodní část stšny (1) je opatřena pstkou(4), ve které e Vytvořeno patní ložisko stojky (5) přičemž horní část stěny (3) je opatřens horním uložením stojky (B). neseným horní doskou (7).

MPK / Značky

MPK: E21F 15/04

Značky: odstíňovací, hlubinné, stěna, prestaviteľná, výškově

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-269958-vyskove-prestavitelna-odstinovaci-stena-pro-hlubinne-doly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výškově přestavitelná odstíňovací stěna pro hlubinné doly</a>

Podobne patenty