Zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů

Číslo patentu: 269855

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dušek Pravoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu DUŠEK PRAVOSLAV ing., čEsKł BROD(54) Zapojení obvodu pro vytvoření značek(57) Obvod je určen pro přístroje pro bezdemontážní diagnostiku vznětových spalovacích motoru. Podstata zapojení apočívá v tom, že první vstup je přiveden k děliči kmitočtu, jehož nulovecí vstup je spojen s druhým vstupem obvodu. Výstup děliče kmitočtu je připojen ke vstupu binárního čítače, ke kterému je zároveň připojen druhý vstup obvodu. Výstupy čítače jsou při» pojeny k najnižšiu adresovým vstupům pamě ti, přičemž k vyšším adresovým vstupům pa- měti je připojen první přepínač. Výstupy paměti jsou spojeny se vstupy dekodéru a vstupy paměřového registru. Výstupy dekodéru jsou připojeny na druhy přepíneč, jehož výstup je spojeu se vstupy prvního a druhého monostabilního klopného obvodu. Výstup prvního klopněho obvodu je spojen5 nascavovecím vstupem paměĺového registru, jehož výstupy jsou spojeny s prvním výetupem obvodu. Výstup druhého klopného obvodu je spojen s druhým výatupem obvodu.vynález se týká zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů v přístroji pro bezdemontážní diagnostiku vznětových spalovacích motoru.Při měření diagnostických veličín na vznětovýoh spalovacích motoreoh přístrojem pro bezdemontátní diagnostiku je pro vyhodnocení některých parametrů třeba, aby do měřicích obvodu vstupoval impuls, odpovídající pracovní horní úvrati pístu měřeneho válce. Od tohoto impulsu - značky horní úvrati - se taká odvozuje aynchronizsoe osciloskopu, na jehož obrazovce se zobrazuje diasnostický signal spolu s přísluänou horní uvretí pístu.Existují přístroje pro bezdemontáiní diagnostiku vznětovýchmotorů, ve kterýchje zapojení obvodu pro vytvoření značek horních uvratí pístů vytvořeno z čítačú, pamětí, klopných obvodu, přepínačů a dalších známých logických obvodu, přičemž toto za~ pojení obvodu není programovateľné. V prístroji, ktorý je určen pro měření jednoho typu motoru, s ohledem na jeho česování, se těmito stdvajícími obvody vytváří značky horních uvratí bez váäných problłmů. Požadavek na měření motoru s odličným časovaním však vyžaduje změny těchto obvodd a tedy i změny desek pločných spojů. Pokud je přístroj určen pro měření několika typů motoru, coz se v běžně praxi nejčastěji vyskytuje, stávají se tyto obvody neunosně slołitými, narústá počet logických obvodu, počet paketů přepínačů, a tím i složitost a cena celeho propojení. U těchto přístrojú je navíc nutné, přepínají-li se při měření aignily postupně od viech válcñ, ovládat dva prepínače, z nichž jeden přepíná měřicí místa a druhým se Vybírá přísluěnd značka horní dvrsti pístu, podle časování měřenćho typu motoru. Obsluha takového přístroje je velmi složitá a časově náročná.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístü podle vynělezu, jehož podstata spočíva v tom, že první vstup zapojení obvodu je připojen k děliči kmitočtu, jehož nulovací vstup je spojen s druhým nulovacím vstupem zapojení obvodu. Výstup děliče kmitočtu je připojen ke vstupu binárního čítače. ke kterému je zároveň připojen druhý nulovací vstup obvodu. Výstupy čítače jsou připojeny k nejnižäím adresovým vstupům paměti, přičemž k vyšším adresovým vstupum paměti je připojen první přepínač. Výstupy paměti jsou spojeny se vstupy dekodéru a zároveň se vstupy pamětověho registru. Výstupy dekoderu jsou připojeny na druhý přepínač. jehož výstup je spojen se vstupom prvního monostabilního klopněho obvodu s zároveň se vetupem druhého monostabilního klopnáho obvodu. Výstup prvního monostabilního klopného obvodu je spojen s nastavovacím vstupom pamětoveho registru,jehož výstupy jsou spojeny s prvním výstupom zapojení obvodu. Výstup druhého monostebilního klopného obvodu je spojen s druhým výstupom zapojení obvodu.Výhody zapojení obvodu podle vynálezu spočívají zejména v tom, že přepínání mě řicích míst z jednotlivých válců motoru se ovláda pouze jedním přepínačem, přičemž příslušná horní uvrař k měřenému válci ee generuje automaticky podle programu v psměti. . Tak se podstatně zjednoduěí obsluha přístroje a nkrdtí čas, potřebný k provedení měření motoru. Do paměti lze naprogramovat časovění několika typů motoru, přičemž volba programu se provede přepínsčem, kterým se aktivuje ta část paměti, kde je uložen príslušný program. Při případné potřebě měření dalěích typů motora, je možno stávající přístroj snadno přizpůsobit zadaným požsdavkům pouhou výměnou paměti v obvodu s príslušným programom.Na připojenám výkresu je hlokově znázorněn příklad provedení zapojení obvodu podle vynálezu, pro vytvoření značek horních úvratí pístů.zapojení sestává z děliče l kmitočtu patnácti, jehož vstup je připojen na první vstup łg zapojení obvodu a výstup je spojen se vstupem synchronního binárního čítače g. Nulovscí vstupy děliče ł kmitočtu patnácti a synchronního binárního čítače g jsou připojeny na druhý nulovací vstup łł zapojení obvodu. Výstupy synchronního binárního čítače g jsou propojeny s nejnižěími adresovými vstupy paměti Q PROM. Vyšší adresové vstupy paměti A jsou spojeny s výstupy prvního prepínače 2. Výstupy paměti 1 PROM jsou spojeny se vstupy pamětového registru Q a zároveň se vstupy dekodáru 1, jehož výstupy jsou připojeny na druhy prepínač Ž. Výstup druhého přepínače 2 je spojen se vstupem prvního monoatabilního klopnáho obvodu 1 a zároveň se vstupem druhého monostabilního klopnáho obvodu §, jehož výstup je pfipojen na druhy výstup lg zapojení obvodu. Výstup prvního monoetabi 1 níhok 1 opnáho obvodu 1 je spojen s nastavovacím vstupem pamětového registru § jehož výstupy jsou připojeny na první výstup Ag zapojení obvodu.zapojení obvodu pracuje tak, že na první vstup ěg zapojení obvodu jsou přivedeny impulsy, jejichž perioda odpovídá jednomu stupni úhlováho nmtočení klikováho hřídele motoru. Tyto impulsy přichází na vstup dčliče ł kmitočtu patnácti. Z výstupu děliče l kmitočtu přechází impulsy. jejichž perioda odpovídá patnácti stupňům úhlováho natočení klikového hřídele, na vstup synchronního binárního čítače g,jehož výstupy se proto mění v binárnín kődu s krokem patnácti stupňů úhlováho natočení klikováho hřídele e jsou připojeny k nejnižäím adresovým vstupdm paměti g FROM. Synchronní binární čítač g, spolu s děličem A kmitočtu patnáotije nulován impulsem,který je přiveden na druhý nulovací vstup łł zapojení obvodu v okamžiku, kdy se nachází píst prvního válce ve svá pracovní horní uvrati. Binární číslo na výstupech synchronního binárního čítače g odpovídá v okamžiku změny svých výstupů uhlu natočení klikového hřídele vydělenámu patnácti. K vyšším adresovým vstupům paměti Q PROM je připojen první prepínač 2, kterým lze volit typ časování motoru. Tímto přepínečem Q se aktivuje ta část paměti 1, kde je uložen program s přísluäným časováním. Výstupy paměti 1 jsou pripojeny na vstup psmětového registru § a zároveň na vstup dekoděru 1. Tyto výstupy jsou programovány tak, že táměř na všech adresách jsou logická hodnoty 1, x pouze na adresách, která odpovídají okamžiku, kdy je kliková hřídel natočena 15 ° před horní úvratí pístu některého válcewse na výstupech paměti Q programuje číslo v binárním kődu, která odpovídá číslu válce, jehož píst bude právě procházet pracovní horní úvratí. Na výstupech dekodéru 5, který převádí binární kod na kod jeden ze šestnácti jsou impulsy, jejichž sestupná hrana odpovídá okamžiku, kdy se nachází píst některáho válce 15 ° ühlováho netočení hřídele před svou pracovní horní úvratí a vzestupná hrana okamžiku. kdy se nachází píst ve své pracovní horní úvrati. Číslo válce, jehož píst prochází svou pracovní horní dvretí,souhlasí s číslem na vstupu dskodéru 5. Výstupy dekodáru 5 jsou spojeny s druhým přepínačem §,kterým lze volit válec s připnutými měřicími místy. Tento přepínač 2 připíná jednotlivé výstupy dekodéru 5 na svůj výstup, který je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu 1 a zároveň se vstupom druhého monostabilního klopněho obvodu Q. Sestupná hrana impulsu na výstupu druhého prepínače Ž spustí první monostabilní klopný obvod 1, čímž se na jeho výstupu tvaruje krátký impuls,který je přiveden na nastavovncí vstup pamětováho registru §. Tak je na výstupech pamětováho registru § zachyceno binární číslo, které určuje adresu válce s připnutými měřicími místy, přičemž toto číslo odpovídá nastavení druhého přepínače Ž provolbu válce. Výstupy puměíovóho registru § jsou přivodeny nu první výstup łg zapojení obvodu. Vzestupná hrana impulsu un výatupu druhého přopínnče 2 spustí druhý monostabilní klopný obvod Q, čímž so no jeho výstupu tvsrujo impuls. odpovídající horní úvrati piatu válce, jehož měření jo zvolena druhým přepínočem 2. Výstup druhého monostabilního klopnáho obvodu Q je přdpojen na druhý výstup lg zapojení obvodu.Zapojení obvodu pro vytvoření onnčok horních úvrotí pístů vznětových spalovacíqh motoru, aostávojící s ćitsčo, klopnýoh obvodu, pamätí, pamäťových registru, přepínačů s logických obvodu, vyznněující so tím, io první vstup /10/ znpojsní obvodu je připojcn k děliči /1/ kmitočtu, jehož nulovscí vstup je opojen.p druhým nulovacím vstupom/11/ zapojení obvodu, výstup děliče /1/ kmitoćtu je přdpojen ko vstupu bindrního čízače /2/. ke kterému je zároveň připojon druhý nulovocí vstup /11/ spojení obvodu,potom výstupy čítsćo /2/ jsou připojony k nojniłěím sdresovým vstupúm pamäti /3/. přičsmž k vyšším ndreaovým vstupüm paměti /3/ jo připojon první přepínač /9/. přitom výstupy paměti /3/ jsou spojeny se vstupy.dekodćru /4/ o zároveň ss vstupy psměĺoviho registru /8/, dále jsou výstupy dekodóru /1/ přdpojony na druhý přepínnč /5/,jehož výstup je spojsn so vstupom prvního monootabilního klopntho obvodu /7/ a úroveň se vstupom druháho monostnbi 1 ního,k 1 opn 6 ho obvodu /6/, potom výstup prvního monostnbilního klopnćho obvodu /7/ jo apojon 5 nsstuvovscíu vstupom pnmüłovćho regispru /B/. jehož výstupy jsou spojeny a prvním výstupom /12/ zapojení obvodu a výstup druhého monostahilního klopnćho obvodu /6/ je spojon s druhým výstupom /13/ zapojení obvodu.

MPK / Značky

MPK: G01L 23/30

Značky: zapojení, horních, obvodů, značek, vytvoření, pístů, úvrati

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-269855-zapojeni-obvodu-pro-vytvoreni-znacek-hornich-uvrati-pistu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodu pro vytvoření značek horních úvratí pístů</a>

Podobne patenty