Přípravek k upínání speciálních válečkových ložisek při jejich renovaci broušením

Číslo patentu: 269635

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kyselka Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu KYSELKA aoser, POVRLY(54) Při raçok k upináni spociúlnich váločkoo výc ložioek při Jejich ronovaci brouäenin(57) Připrovok unožňuje isto pracnó renovace speciálních vdlečkových ložiaak, kdy W ao ložinko rozloži a oauoltatně so brouai vně 51 kroužok ložiska, ronovovat ložiska Q vco ku. Podstata řošoni npočivá v ton, že na upínacin trnu Jo upavněno oxcontrickópouzdro na ktoré na při renovaci navlókno 9 celú ložinko n natkou zafixujo za vnitřní kroužok ložiska. vnější kroužok ložiska se 2upnu mezi a upinacin trnom otočqě contricky ulíotäný unáäaci a opěrný kotoučo Contrickó otáčoni vnčjäiho kroužku ložiska, w . ř který so pohybuje po valivých těloooch lo- W ~E§§ K,žiaka kolem axcentricky upnutóho vnitřniho ąšfľi §ąfĺ 3 kroužku ložiska posobi tak, že při brou- ą° ěoni Jo vnější Řroužok ložiska přitlačován Quąý kg Q na vnitřní zafixovaný kroužok ložiska což N Ššxušý E Ň zpoaobujo vylozeni veškeré radiálni V 610 ,ložiska. Při použití rnnovovnnćho ložiska šą ąg 5 §§§ sa neprojovi ann- žádná radiálni házivoet. šnšý ł š s řänš ĚŠ gĚš 7vynález ee týká příprevku k upinání epeciilních válečkových ložieek při jejích renovecí broušeníe vnějěího kroužku ložieke.Doeud ee renovace speciálních ložieek provádí tak, že ee ložieko rozloží a broueí se eemoetotně vnější kroužek, ktorý ee neeedi za teple no válcový trn nebo za studena ne kuželevý trn nebo ne hydreulicky rozpínací trn. Nevýhodou těchto způaobo renovace broušenín je, že po obrouěení kroužků je jejich rediální házivoet, způsobené nestejno~ měrnýw opotřebenín vnitřní válcove plochy vnějšího kroužku ložieke, neůněrně velká e nálokteré ložíeko se dá po takto prevedené renoveci použít. Další způsob renovace spočívá v ton, že ee před vleetnín broušenín vnější kroužek upne ne megnetíckou lícní desku, vyetředí ee podle díry e na vnější válcove ploěe kroužku ee udělá bruekou zàpich,ktorý elouží k vyetředění kroužku ne upínecío trnu. Poté ee dá kroužek poměrně přesně podle zápíchu broueít. Tento způsob renovace je však velni precnýoUvedené nevýhody v podetetne eíře odstraňuje příprevek k upínání speciálních válačkových ležieek při jejich renoveci brouäením vnějěího kroužku ložíeke, jehož podetete epočívá v ton, že ne upínecín trnu je upevněno excentrickó pouzdro e vnějäín pruněrem odpovídající vnitřníeu průměru ložieke. Ne excentricken pouzdru je uníetčn fíxeční člen vnitřniho kroužku ložiska, přičemž v prostoru nezikruží vnčjlího kroužku ložiska jeou otočnĺ centricky e upínecín trnen uníetěny proti sobě eilově půeobící unášecí kotouč e opěrný kotouč.Tento jednoduchý příprnvek zpoeobuje při brouěení přítlačování vnějěího kroužku ložiska přes velivá têleee ložiska ne vnitřní zefixovený kroužek ložiska a tie vyeezuje veěkerou radiální vůli ložieke, takže při použití renovovenóho ložíeke se neprojeví téeěř žádná rediúlní házivoet.Na přiložených výkreeech je ne obr. 1 znázorněn oeový řez příprevkee k upíndní i s renovovenýn ložieken a na obr. 2 je znázorněn princip funkce prípravku.Ne upínecín trnu Q je nevlěknuto e opřeno o oeezení velive ložieko g, ne kterém je uložen unà§ecíkotouč Z napevno spojený e uneäečee łg. Excentrické pouzdro 5 je připevnéno k upínecíeu trnu § tak, že jeho oeezení lícuje a krajan unášecího koteuče Z. Ne excentrickó pouzdro 5 ee nevlákne cele ložieko určené k renoveci tak, že je vnitřní krou~ žek g ložiska opřen o oeezení excentrickáho pouzdra 5 e fixečním členem § (fotkou) přitáhnut k oeezení excentrickáho pouzdra 5. vnější kroužek ł ložiska je opřen o unášecí kotouč Z. Druhé velive ložíeko g je nevlóknuto ne upínecí trn Q 1 e opěrnýn kotoučem §,který je opřen o vnější kroužek ł ložieke. Přítločnou netící łg je pomocí tlečnć pružiny łł přes velive ložieko g (jeho vnitřní kroužek) upnut vnější kroužek ł ložieke mezi opěrný kotouč § e unúšecí kotouć Z. Funkce příprevku epočívá v ton, že při otáčení unášecího kotouče Z kolem centrická oey upínecího trnu § je kolem oey povrchu excentrickeho pouzdra Q unúäen vnější kroužek ł ložiska, který ee pohybuje po valivých tělesech à ložiska. Při tomto pohybu dochází ke vzájemněmu posunu unáěecího kotouče Z vzhledem k vnějšínu kroužku ł ložieke po celá etykové ploše. Tento posun ee projevuje výąlednou třecí silou lv půeobící pod ůhlem ĺ(í 45 °) vzhledem k excentrítě 3. Síla 3 vymezujo v ložisku vůli Agv půeobišti reakce gmři brouěení vnějěího kroužku 1. ložiska v místě proti reekci 5 brueným kotoučeo łg ee mohou projevit pouze nepřeenoeti vnitřní dráhy vnějäího kroužku 1 ložiska e valivých tälee š ložiske. V toto poloze je upíneci trn 6 aTento příprevek je možno použít k renoveci ložisek, ktoré jeou eoučáetmi dvecetí válcových etolic.Příprevek k upínání speciálních válečkových ložieek při jejich renoveci broušením vnějšího kroužku ložiska, vyznečujíci se tím, že na upínacín trnu (6) je upevněno excen~trickó pouzdro (4) a vnějäin proměrem odpovidajicim vnitřnimu průměru ložiska, kde na excentrickám pouzdru (4) Jo unistěn fixačni člen (5) vnitřního kroužku (2) ložiska, přičemž v prostoru mozikruži vnějiího kroužku (1) ložiska Jsou otočné centricky 9 upinacim trnen (5) uniatěny proti sobě ailově půaobici unášocí kotouč (7) n opěrný kotouč (8).

MPK / Značky

MPK: B24B 5/37

Značky: broušením, válečkových, speciálních, ložisek, renovaci, přípravek, upínání, jejich

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-269635-pripravek-k-upinani-specialnich-valeckovych-lozisek-pri-jejich-renovaci-brousenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek k upínání speciálních válečkových ložisek při jejich renovaci broušením</a>

Podobne patenty